MSRP 3 – Poslovne združitve

Categories: MSRP 3 Poslovne združitve|Tags: , |

Cilj tega MSRP je izboljšati ustreznost, zanesljivost in primerljivost informacij, ki jih poročajoče podjetje zagotavlja v svojih računovodskih izkazih o poslovni združitvi in njenih vplivih. Za dosego tega ta MSRP postavlja načela in zahteve kako prevzemnik: (a) v svojih računovodskih izkazih pripozna in meri opredeljiva pridobljena sredstva, prevzete obveznosti ali neobvladujoči delež v prevzetem podjetju, (b) pripozna in meri dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, ali dobiček pri izpogajanem nakupu, ter (c) določa, katere informacije razkriti, da bodo uporabniki računovodskih izkazov lahko ocenili naravo in finančne učinke poslovne združitve.   Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl (Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom). Pri branju upoštevajte tudi vsa na standard nanašajoča se pojasnila OPMSRP in SOP. Pomagate si lahko z iskalniki po pojmih, ki so vrgajeni v to revijo. *** MSRP 10: MSRP 3 Poslovne združitve D5 Spremeni se 7. člen in doda se 64.E člen: 7 Pri določitvi prevzemnika – podjetja, ki pridobi obvladovanje drugega podjetja, tj. prevzetega podjetja, je treba uporabljati napotke iz MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi. Če je nastala poslovna združitev, vendar uporaba napotkov iz MSRP 10 ne nakazuje jasno, katero od podjetij, ki se združujejo, je prevzemnik, je treba pri tem določanju upoštevati dejavnike iz B14.–B18. člena. 64E Z MSRP 10, ki je bil izdan maja 2011, so bili spremenjeni 7., B13. in B63.(e) člen ter Priloga A. Podjetje mora uporabiti navedene spremembe, kadar uporablja MSRP 10. D6 [Ne velja za zahteve.] D7 V Prilogi A se izbriše opredelitev pojma "obvladovanje". D8 Spremenita se B13. in B63.(e) člen Priloge B: B13 Pri določitvi prevzemnika – podjetja, ki pridobi obvladovanje prevzetega podjetja, je treba uporabljati napotke iz MSRP 10 Konsolidirani računovodski