Slabitev finančnih naložb

Categories: RAČUNOVODSTVO, SRS, SRS 3 - Finančne naložbe, VPRAŠANJA - ODGOVORI|Tags: , , |

Vprašanje: Sprašujete glede mnenja o vrednotenju naložb oziroma o potrebi po slabitvi v vaši odvisni družbi glede na to, da obstaja verjetnost, da bo ena izmed bank vložila postopek za pričetek stečaja te družbe. Družba ima sedež v tujini, kjer po vašem poznavanju zakonodaje začetek stečaja pomeni izvedbo postopkov v dveh korakih, in sicer: najprej se pripravi načrt finančne reorganizacije (podobno kot pri nas prisilna poravnava), s katerim se mora strinjati večina upnikov, šele če ta postopek ne uspe, se začne druga faza - stečaj oziroma bankrot, kot to imenujejo Srbi. Družba je v letu 2010 izvedla slabitev naložbe v svojo odvisno družbo na temelju opravljenih cenitev premoženja te družbe za potrebe priprave lastnega načrta finančne reorganizacije. Slabitev je bila opravljena v takšni višini, da sta bila pripadajoča vrednost kapitala odvisne družbe in vrednost izkazane naložbe v družbi usklajena.  Odvisna družba vrednoti svoje naložbe po nabavni vrednosti v skladu s SRS 3. Odgovor: V nadaljevanju povzemamo določila SRS 3 v točkah, ki govorijo o vrednotenju naložb: »3.25. Na vsak dan bilance stanja je treba oceniti, ali obstaja kak nepristranski dokaz morebitne oslabljenosti finančne naložbe ali skupine finančnih naložb. Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. Izgube zaradi oslabitve nastanejo, in zaradi tega je treba naložbo prevrednotiti, če obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi zaradi dogodka (dogodkov) po začetnem pripoznanju finančne naložbe, ki vpliva(jo) na ocenjene prihodnje denarne tokove finančne naložbe ali skupin finančnih naložb, ki jih je možno zanesljivo oceniti.» Ocenjene prihodnje denarne tokove lahko oceni cenilec vrednosti podjetij. Ker pa podjetja običajno nimajo teh strokovnjakov v podjetju, morajo angažirati zunanje izvajalce, ki pomenijo dodaten strošek. Iz tega razloga je Slovenski inštitut za revizijo sprejel Pojasnilo 1 k SRS 3 – Oslabitev