uspeh

Vrste kontov glede na uspeh poslovanja

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, SPLOŠNO|Tags: , |

Vrste kontov glede na uspeh poslovanja Dr. Branko Mayr Konti poslovnega izida (angl. revenue and expense accounts): konti, na katerih se zbirajo podatki o prihodkih in odhodkih, s svojim prometom vstopajo v izkaz poslovnega izida. Konti odhodkov (angl. expenses accounts): konti, od katerih vsak se nanaša na posebno pojavno obliko odhodkov. Knjižbe pred končno knjižbo imajo samo na debetni strani in s svojim prometom vstopajo v izkaz poslovnega izida. Konti prihodkov (angl. revenues accounts): konti, od katerih vsak se nanaša na posebno pojavno obliko prihodkov. Knjižbe pred končno knjižbo imajo samo na kreditni strani in s svojim prometom vstopajo v izkaz poslovnega izida. Konti stroškov (angl. cost accounts): konti, od katerih vsak se nanaša na posebno vrsto stroškov. Knjižbe pred končno knjižbo imajo samo na debetni strani in jih je mogoče šteti kot predhodnike kontov sredstev (npr. proizvodnje ali proizvodov) ali pa kot predhodnike kontov odhodkov, če se njihov promet ne prenaša na konte sredstev. Konto poslovnega izida (angl. financial result account): konto, na katerem je prikazana razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, to je dobiček ali  izguba, lahko pa tudi delitev dobička in poravnavanje izgube. Konto dobička spada med temeljne konte obveznosti do virov sredstev, konto izgube pa med konte odbitnih popravkov vrednosti obveznosti do virov sredstev.