Proizvodni (stroški v zalogah) in obdobni stroški

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, KONTNI OKVIR, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 4 – STROŠKI, RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , |

Proizvodni in obdobni stroški