stroški izposojanja

MRS 23 – Stroški izposojanja

Categories: MRS 23 Stroški izposojanja|Tags: , |

1 Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti takega sredstva. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodek. 2 Podjetje uporablja ta standard pri obračunavanju stroškov izposojanja. 3 Standard ne obravnava dejanskih ali pripisanih stroškov kapitala, tudi ne prednostnega kapitala, ki ni razvrščen med dolgove. 4 Podjetje ni dolžno uporabljati tega standarda za stroške izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji: (a) sredstva v pripravi, merjenega po pošteni vrednosti, na primer biološkega sredstva; ali (b) zalog, ki se izdelujejo ali kako drugače proizvajajo v velikih količinah s ponavljanjem. Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl (Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom). Pri branju upoštevajte tudi vsa na standard nanašajoča se pojasnila OPMSRP in SOP. Pomagate si lahko z iskalniki , ki so vrgajeni v to revijo.

Stroški izposojanja

Categories: RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Stroški izposojanja Dr. Branko Mayr Obresti Obresti razumemo kot ceno za upniške vire financiranja. Prejete obresti pa razumemo kot nagrado za odpoved pravice razpolaganja z denarjem in tveganje, ki smo mu zato izpostavljeni. Neto obresti Neto obresti pojmujemo kot razliko med finančnimi prihodki (obresti in drugi finančni prihodki, uresničeni z obdobnimi presežki denarnih sredstev) in odhodki, povezanimi s pridobivanjem upniških virov financiranja (obresti).

Metode merjenja pri ločeni pridobitvi

Categories: ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

V prispevku obravnavamo metode  merjenja pri ločeni pridobitvi. Merjenje glede na načine pridobitve kategorije