Opredelitev knjigovodstva

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , |

Opredelitev knjigovodstva Dr. Branko Mayr   Knjigovodstvo je sestavina računovodstva. Obravnava preteklost in je s tem povezano z informacijskimi funkcijami, ki obravnavajo preteklost. Knjigovodstvo obravnava podatke o preteklosti. Podatke o preteklosti evidentira, zato lahko rečemo, da je tudi posebna vrsta evidentiranja poslovanja. Evidentiranje poslovanja zajema: zbiranje, urejevanje, začetno obdelovanje in prikazovanje podatkov o poslovnih procesih in stanjih. Za knjigovodstvo je zanimivo tisto poslovanje, ki vpliva na stanje sredstev in njihovih virov, na pojav prihodkov in odhodkov. To pomeni, da zajema celotni poslovni proces, vse poslovne dogodke. Da bi lahko zajelo celoten poslovni proces, pa morajo biti vsi dogodki, izraženi v skupnem imenovalcu, v denarju. Podatke zajema iz knjigovodskih listin in jih evidentira v poslovnih knjigah. Knjigovodsko evidentiranje je strogo formalizirano, to pomeni, da mora biti vodeno v predpisani obliki in ob upoštevanju načel urejenosti. Urejanje podatkov je v knjigovodstvu dvojno, časovno in vsebinsko. Pri časovnem urejanju so knjigovodski podatki urejeni v vrstnem redu nastanka poslovnih dogodkov, pri vsebinskem evidentiranju pa so urejeni po kakih vsebinskih znakih. Knjigovodstvo sestavlja knjigovodske obračune. Ti so lahko namenjeni notranjim ali zunanjim uporabnikom. Računovodski obračuni za potrebe zunanjih uporabnikov so najpogosteje predpisani. Računovodske obračune za potrebe notranjih uporabnikov določa podjetje.