Vrste kontov glede na sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, SPLOŠNO|Tags: , , |

Vrste kontov glede na sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj Dr. Branko Mayr   Sintetični konti: sintetični konti obravnavajo posamezne kategorije, kot so opredeljene v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Zgrajeni so na osnovi kontnega okvirja in opredeljeni v kontnem načrtu podjetja. Običajno imajo trimestno oznako. Imenujemo jih tudi temeljni konti. Analitični konti (angl. subsidiary accounts): ti konti so deli razčlenjenega sintetičnega konta, ki zajema iz posamezne skupine izbrano vrsto ali iz posamezne vrste izbrano podvrsto pojavov. Obstajajo analitični konti opredmetenih osnovnih sredstev, analitični konti neopredmetenih dolgoročnih naložb, analitični konti drobnega inventarja, analitični konti materiala, analitični konti plač, analitični konti stroškovnih mest, analitični konti stroškovnih nosilcev, analitični konti uporabljenih storitev, analitični konti dokončanih proizvodov, analitični konti opravljenih storitev in tako naprej.