RAČUNOVODSTVO

Forensic Accounting and Fraud Examination

Categories: FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, Tuje izkušnje|Tags: , , , |

Forenzični računovodje so vse bolj iskani kadri. Oblik izobraževanj je vedno več (kot veste tud na Visoki šoli za računovodstvo, kje izvajajo magistrski študij forenzične preiskave v financah in računovodstvu). Zasaledili smo izobraževanje, ki ga izvaja Več si lahko preberete v: Forensic Accounting and Fraud Examination https://www.coursera.org/course/forensicaccounting

Revizijska sled

Categories: NADZOR, POJMI, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , |

Revizijska sled je podroben dokumentiran popis kateregakoli procesa od sprožitve pobude začetka procesa do njegovega zaključka. Zajema listine in druge podlage, ki omogočajo sledljivost in vidni pregled nad celotnim procesom izvedbe ter omogoča zadostitev potrebam nadzora in revidiranja, ko se s shranjenimi dokumenti dokazuje potek, pravilnost in celovitost izvajanja operacije. Nekatere definicije revizijske sledi so[1]: a) iSlovar : dnevnik z zapisi o operacijah nad poslovnimi podatki b) SSKJ (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU): ni zapisa c) Merriam - Webster : „a record of a sequence of events (as actions performed by a computer) from which a history may be reconstructed  (zaporedni zapis dogodkov, ki omogoča rekonstrukcijo) d) Wikipedia (UK): „An audit trail (also called audit log) is a security - relevant chronological record, set of records, and/or destination and source of records that provide documentary evidence of the sequence of activities that have affected at any time a specific operation, procedure, or event“ e) ISACA : Pojmovnik ISACA – angleško / slovenski (2013) A visible trail of evidence enabling one to trace information contained in statements or reports back to the original input source (Vidna sled dokazov, ki omogoča sledljivost informacij v trditvah ali poročilih nazaj do izvora). f) ISO/IEC 27001:2005 – Audit trail = Presojna sled Revizijska sled je vrsta zapisa - dnevnik, ki omogoča nadzor v smislu varovanja informacij nad beleženjem aktivnosti, obdelavami nad podatki, drugimi zapisi in aktivnostmi, ki jih izvajajo uporabniki, programi in vzdrževalci. Računovodski vidik revizijske sledi je mogoče opredeliti kot zapise, ki omogočajo, da se posamezni poslovni dogodek, ki ga predstavlja zapis v računovodske razvide, lahko sledi do njegovega nastanka. Gre za podatke in informacije, ki zagotavljajo, da se posamezna postavka poslovnega poročila lahko razčleni na

Temelji organiziranja računovodstva (nadaljevanje)

Categories: ORGANIZIRANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , |

Članek vsebinsko pomeni nadaljevanje članka o temeljih organiziranja računovodstva, ki je bil objavljen v Poslovodnem računovodstvu št. 3/2010. Računovodstvo umešča v informacijski delni sistem in ga loči od temeljnih poslovnih funkcij, ki se raztezajo čez vse tri delne sisteme združbe. Računovodstvo zajema dele vseh štirih informacijskih funkcij, njegova druga razsežnost pa je njegova delitev na finančno računovodstvo in stroškovno računovodstvo. Sestavine računovodstva poveže v računovodsko spremljanje, poslovodno računovodstvo in računovodsko presojanje. Vidik delnih sistemov je uporabljen tudi za računovodski informacijski sistem. Tako dobimo štiri izvajalne funkcije, tri informacijske funkcije in tri poslovodne funkcije v računovodstvu. Vsaka od njih je posebej obravnavana. Org račun-revija 1-2011 Podlaga za ta članek je članek Temelji org rač-revija 2-2010

Namen računovodskih izkazov

Categories: POROČANJE, POSLOVANJE|Tags: , , , |

Članek obravnava namen obračunskih računovodskih izkazov, ki so pomembni tako za zunanje kot tudi za notranje uporabnike informacij. Informacije, ki jih nudijo računovodski izkazi, niso za vse uporabnike enako pomembne Različne vrste zunanjih in notranjih uporabnikov informacij imajo različne interese. Njihovo poznavanje je nujno za ustrezno informiranje in ohranjanje zaupanja v okolju in znotraj združbe. Obenem je dobro poznavanje metod in tehnike analiziranja računovodskih izkazov temeljnega pomena, saj omogoča v celoti izkoristiti izrazno moč računovodskih izkazov. Članek: Namen rač izk

Računovodsko obračunavanje

Categories: OBRAČUNAVANJE|Tags: , , , |

Računovodsko obračunavanje Dr. Branko Mayr   Računovodsko obračunavanje je sestavni del celotnega knjigovodenja, pri čemer knjigovodenje pojmujemo kot na popolnem zbiranju in uveljavljenem časovnem in stvarnem urejevanju podatkov zasnovano, na listinah temelječe in strogo formalno razvidovanje vseh že nastalih posamič obravnavanih poslovnih procesov in stanj, ki zaradi izražanja v denarni merski enoti omogoča oblikovati sliko o celotnem preteklem delovanju. Računovodski obračuni kot posledki računovodskega obračunavanja so med drugim podlaga za odločanje znotraj nadziranja in pripravljanja izvajanja kot odločevalnih področij nalog. Računovodski obračuni so namenjeni za zunanje in notranje potrebe. Računovodsko obračunavanje je vrhnji del knjigovodenja, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Usmerjeno je k sestavljanju računovodskih obračunov, ki zajemajo podatke o uresničenih sredstvih, obveznostih do njihovih virov, prihodkih, odhodkih in stroških. Računovodsko obračunavanje ne zajema celotnega obračunavanja, ki je potrebno pri delovanju podjetja, saj so njegov predmet lahko tudi velikosti, ki jih ni mogoče izraziti v denarni merski enoti. Razlikovati ga je treba od finančnega obračunavanja, ki je povezano zgolj z obravnavanjem poslovanja na finančnem področju nalog v podjetju, to je obravnavanjem finančnega izida oziroma procesov in stanj, ki so povezani z vlaganjem (financiranjem) in naložbenjem (investiranjem). Finančno obračunavanje prevzema in poglablja samo tisti del računovodskega obračunavanja, ki je usmerjen k finančnemu načinu razmišljanja, zato se širi tudi na področja, na katerih ni računovodskih podatkov. Računovodsko obračunavanje, ki obravnava računovodske obračune, pomembne za celotno podjetje in njegova razmerja do drugih, je sestavina finančnega računovodstva. Računovodsko obračunavanje, ki obravnava podrobne računovodske obračune na notranjem področju delovanja podjetja, pa je sestavina stroškovnega računovodstva. Pri računovodskih obračunih zlasti stroškovnega računovodstva je pomembna tudi njihova odločevalna vloga, kadar so pripravljeni neposredno za odločanje poslovodstva. Računovodsko obračunavanje

Nameni računovodskih obračunov

Categories: OBRAČUNAVANJE|Tags: , , , |

Nameni računovodskih obračunov Dr. Branko Mayr Računovodski obračuni se sestavljajo tako za notranje potrebe podjetja kot tudi za zunanje potrebe po informacijah o njem. Računovodski obračuni za zunanje potrebe so zlasti tisti, ki sestavljajo letne ali medletne računovodske izkaze (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in pojasnila postavk v teh računovodskih izkazih). Druge računovodske obračune za zunanje potrebe podrobneje določajo predpisi, ki jih uvajajo oziroma zahtevajo. Zakon določa, kateri računovodski obračuni za zunanje potrebe morajo biti revidirani in pri katerih podjetjih. Revidiranje drugih računovodskih obračunov je odvisno od odločitve podjetja. Računovodski obračuni za notranje potrebe so računovodski obračuni poslovnih pojavov ali skupin poslovnih pojavov in računovodski obračuni za dele podjetja ali celotno podjetje. Dopolnjujejo jih pojasnila posameznih postavk, tako da skupaj z njimi sestavljajo obračunsko računovodsko poročilo. Večina računovodskih obračunov se sestavlja samo za notranje potrebe podjetja. V ustreznem aktu podjetja se določijo njihove vrste pa tudi njihovi vsebine, oblike, metodike sestavljanja, roki dokončanja in uporabniki, ki jim jih je treba predložiti. Predloženi računovodski obračuni za notranje potrebe morajo biti sestavljeni s potrebno skrbnostjo po sodobnih računovodskih metodah in na podlagi knjigovodskih podatkov, ki jih vsebujejo poslovne knjige in izvirajo iz knjigovodskih listin.

Hramba računovodskih obračunov

Categories: OBRAČUNAVANJE|Tags: , |

Hramba računovodskih obračunov Letni računovodski izkazi in končni obračuni plač zaposlencev ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač zaposlencev, se hranijo trajno, pomožni obračuni pa predpisani čas. Letni obračuni se hranijo v izvirnikih. Kvaliteta financiranja in rezultat poslovanja, ki pripada lastnikom podjetja, so povezani. Vendar počasi. Preden spoznamo te odvisnosti, moramo vedeti, kaj je rezultat poslovanja, kako ga oblikujemo, od česa je odvisen in ne nazadnje, kje in kako se ga prikazuje.

Vrste računovodskega nadzora

Categories: NADZOR|Tags: , |

Vrste računovodskega nadzora Dr. Branko Mayr Celotni  sistem notranjega nadziranja sestavljajo postopki, metode in tehnike, ki jih v podjetju uporabljajo, da bi zagotovili : dosledno izvajanje poslovne  politike, načrtov in drugih odločitev poslovodstva, zanesljive računovodske informacije, gospodarnost in učinkovitost uporabe vseh sredstev ter celotno poslovno uspešnost. Računovodsko nadziranje je samo del celotnega sistema notranjega nadziranja. V osnovi ločimo: Notranje računovodsko nadziranje Notranje revidiranje Zunanje revidiranje

Računovodsko kontroliranje podatkov

Categories: KONTROLE V PROCESU IZVAJANJA, NADZOR|Tags: , , |

Računovodsko kontroliranje podatkov Dr. Branko Mayr Računovodsko kontroliranje podatkov je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih  podatkov in odpravljanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. S tem se ukvarjajo v računovodstvu zaposleni, ki prejemajo knjigovodske listine, vodijo poslovne knjige in delajo računovodske obračune, oblikujejo ustrezna spoznanja o možnostih bodočega delovanja in delajo računovodske predračune ter izvajajo postopke računovodskega analiziranja in sporočajo računovodske informacije. Računovodsko kontroliranje podatkov je usmerjeno: k zagotavljanju njihove zanesljivosti, k spremljanju skladnosti dokumentiranih poslovnih dogodkov z ustreznimi nalogi in poslovodskim odločitvam ter s splošnim pravnim okvirom delovanja, k spremljanju odgovornosti za sredstva, njihovemu varovanju pred izgubami, krajo in neučinkovito uporabo ter spremljanju odgovornosti za obveznosti, stroške in prihodke, k ugotavljanju usklajenosti prikazovanja računovodskih podatkov in informacij z računovodskimi standardi. Računovodsko kontroliranje podatkov je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. Z njim se ukvarjajo zaposlenci v računovodski službi, ki: sprejemajo knjigovodske listine, vodijo poslovne knjige, sestavljajo računovodske obračune in računovodske predračune ali izvajajo računovodsko proučevanje in seznanjajo uporabnike z računovodskimi informacijami. Temeljno sodilo pravilnosti pri računovodskem nadziranju so: predpisi; računovodski standardi, ki vsebinsko opredeljujejo ustrezne gospodarske kategorije in podrobnejše določbe v zvezi s predpisi in standardi, ki se oblikujejo v podjetju. Glede na vsebino je treba razlikovati: nalog za izvajanje poslovnega dogodka od knjigovodske listine, ki dokazuje izvedbo poslovnega dogodka. Pogoj za nastanek knjigovodske listine je nalog, ki odobri poslovni dogodek. Tako se tudi akti, povezani z odločanjem, razlikujejo od aktov, povezanih s poročanjem o tistem, kar se je zgodilo in se lahko razlikuje od tistega, kar naj bi se bilo zgodilo. Vsebinsko razlikovanje nalogov od knjigovodskih listin omogoča zanesljivejše računovodske podatke in računovodske informacije. Zanesljivost je treba preverjati tudi pri računovodskem nadziranju; knjigovodsko listino, ki dokazuje izvedbo poslovnega dogodka, od naloga za

Potreba po računovodstvu v podjetju

Categories: POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: |

Potreba po računovodstvu v podjetju Dr. Branko Mayr   V kolikor izhajamo iz modela dinamičnega načrtovanja, vidimo, da je ena ključnih dejavnosti uspešnega poslovanja spremljanje uresničevanja poslovnega načrta. Pri tem je pomembno računovodstvo, ki nam pomaga spremljati uresničevanje poslovnega načrta in omogoča ugotavljati odmike med načrtovanim in uresničenim. Siropolis opredeljuje potrebo po računovodstvu in pravi, da podjetniki brez ozira na enostavnost svoje dejavnosti potrebujejo računovodstvo. Oblikovanje računovodstva pa zahteva strokovna znanja, katerih podjetniki običajno nimajo. Zato so minili časi, ko je podjetnik lahko sam vodil poslovne knjige. Podjetnik nujno potrebuje računovodjo. Priporočljivo je, da ga najde veliko pred začetkom opravljanja dejavnosti. Pri iskanju računovodje je verjetno najboljša informacija ostalih podjetnikov. Iskati je treba računovodjo, ki se bo podjetniku posvetil in mu koristil. Imeti mora potrebne strokovne izkušnje. Te se verificirajo z nazivom pooblaščenega oziroma preizkušenega računovodje. Izogibati se je treba računovodje, ki opravlja samo knjigovodske storitve in nima ustreznih kvalifikacij. Ko pa podjetje zraste in se pojavi potreba po oblikovanju lastnega računovodstva, je treba pritegniti strokovnjaka, ki bo organiziral upravljalno naravnano računovodstvo. Zanimiva je zgodba o lastniku restavracije, ki je imel lasten sistem knjigovodstva. Prejete račune je shranjeval v škatli na desni strani blagajne (obveznosti), izdane račune pa v škatli na levi strani blagajne (terjatve). Denar (izkupiček od dnevnega prometa) je imel na sredini v registrski blagajni. Ko je njegov najmlajši sin postal pooblaščeni računovodja, se je zgrozil nad očetovim primitivnim načinom vodenja poslovnih knjig. Rekel je: »Ne vem, kako lahko v podjetju, kot je tvoje, vodiš knjigovodstvo na tako primitiven način? Kako sploh veš, koliko znaša dobiček?« Oče mu je odgovoril:  »Dragi sinko, ko sem prišel v to deželo, nisem imel drugega kot hlače in srajco. Sedaj pa imava z mamo hišo, vikend, avto.