računovodski izkazi

Namen računovodskih izkazov

Categories: POROČANJE, POSLOVANJE|Tags: , , , |

Članek obravnava namen obračunskih računovodskih izkazov, ki so pomembni tako za zunanje kot tudi za notranje uporabnike informacij. Informacije, ki jih nudijo računovodski izkazi, niso za vse uporabnike enako pomembne Različne vrste zunanjih in notranjih uporabnikov informacij imajo različne interese. Njihovo poznavanje je nujno za ustrezno informiranje in ohranjanje zaupanja v okolju in znotraj združbe. Obenem je dobro poznavanje metod in tehnike analiziranja računovodskih izkazov temeljnega pomena, saj omogoča v celoti izkoristiti izrazno moč računovodskih izkazov. Članek: Namen rač izk

Predračunski računovodski izkazi

Categories: NAČRTOVANJE, ORODJA NAČRTOVANJA|Tags: , |

Predračunski računovodski izkazi Dr. Branko Mayr   Poslovno načrtovanje je zelo obsežno. Izredno pomembna je usklajenost metodike načrtovanja in spremljanja njegovega uresničevanja. Rešitev problema je v prilagoditvi metodike načrtovanja z metodiko spremljanja njegovega uresničevanja. To pomeni, da tudi pri načrtovanju spoštujemo računovodske standarde. Avtor poslovnega načrta mora poznati v tem predmetu obravnavana znanja - računovodska pravila, ki jih naj upošteva pri sestavi poslovnega načrta. Na ta način se: zmanjšuje možnost tehničnih napak, vzpostavlja večja preglednost poslovnega načrta, omogoča medsebojna primerljivost različic in/ali različnih poslovnih načrtov, omogoča lažje primerjanje uresničenega z načrtovanim. Če soglašamo, da se v bilančnem delu poslovnega načrta in v izračunu njegove ekonomske uspešnosti povzemajo ključni odgovori investitorju (npr. donosnost), potem je nesporno, da so pridobljena znanja dobro orodje za izboljšanje kvalitete poslovnih načrtov, ki omogočajo izbor najugodnejše poslovne priložnosti. Pri izdelavi računovodskega dela poslovnega načrta je treba vzpostaviti primerljivost med načrtovanim in izvajanim. Uporabiti je treba v Sloveniji veljavna računovodska pravila. Potrebno je upoštevanje navedenega pri računovodskem poročanju. V računovodskem sistemu obstaja vrsta računovodskih poročil. Sestavina poslovnega načrta so vsaj: predračunska bilanca stanja - predračunska bilanca stanja prikazuje načrtovana stanja sredstev in njihovih virov v proučevanem trenutku; predračunski izkaz poslovnega izida - predračunski izkaz poslovnega izida prikazuje načrtovane velikosti prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida kot razlike med njima v proučevanem obdobju; predračunski izkaz denarnih tokov. V gornjih izkazih se prikazujejo rezultati načrtovanja. Pri njihovem prikazu je treba dosledno spoštovati spredaj omenjene predpostavke in načelo kontinuitete. Posamezni izkazi so v tesni medsebojni vzročni povezavi. Iz njih lahko v katerem koli trenutku razberemo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, prihodke, odhodke, pritoke in odtoke ter rezultate poslovanja v določenem časovnem obdobju. Oblika in vsebina predračunskih izkazov je enaka obračunskim.