predpisi

Ključni predpisi za računovodenje javnega sektorja

Categories: javni sektor, PREDPISI (nekateri), RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Posredujemo neuradna prečiščena besedila najpomembnejših predpisov s področja računovodneja javnega sektorja. Zakon o računovodstvu Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09 in 58/10) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodostvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10) Pravilnik o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Ur.l. RS, št. 26/03 in 116/03) Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur.l. RS, št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08 in 101/10 ) Obrazec premoženjske bilance Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna Premoženjska bilanca občine Premoženjska bilanca države Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin Pravilnik o računovodstvu Operativni postopki pri vodenju poslovnih knjig neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilna navodila (Ur.l. RS, št. 120/07)

Davčni predpisi

Categories: DAVKI|Tags: , |

Zajete so povezave na spletne strani s ključnimi davčnimi predpisi: Splošno Zakon o davčnem postopku Zakon o davčni službi Zakon o upravnih taksah Neposredni davki Zakon o dohodnini Zakon o davku na izplačane plače Zakon o posebnem davku na določene prejemke Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov Zakon o prispevkih za socialno varnost Zakon o ekonomskih conah Zakon o davku na tonažo Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka Posredni davki Zakon o davku od srečk Zakon o davku na dodano vrednost Zakon o trošarinah Zakon o davku na motorna vozila Zakon o davku na promet nepremičnin  Zakon o davku od iger na srečo Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov Zakon o davku na finančne storitve Obdavčitev premoženja, dediščin in daril Zakon o davku na dediščine in darila Zakon o davku na vodna plovila Zakon o davkih občanov Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Zakon o davku na bilančno vsoto bank – ZDBVB Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN Carinski predpisi Zakon o carinski službi Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti Povezave na sorodne strani Zbirke zakonodajnega postopka DZ Uradna prečiščena besedila zakonov na straneh DZ Register predpisov RS Uradni list Evropska zakonodaja (EUR-lex)