poslovna združitev

Slabitve dobrega imena, pridobljenega s poslovno združitvijo

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , |

Slabitve dobrega imena, pridobljenega s poslovno združitvijo Dr. Branko Mayr Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, pomeni plačilo, ki ga izvede prevzemnik v pričakovanju prihodnjih gospodarskih koristi od sredstev, ki jih ni mogoče posamično opredeliti in ločeno pripoznati. Dobro ime ne ustvarja denarnih tokov neodvisno od drugih sredstev ali skupin sredstev in pogosto prispeva k denarnim tokovom več denar ustvarjajočih enot. Dobrega imena včasih ni mogoče nepristransko razporediti na posamezne denar ustvarjajoče enote, ampak samo na skupine denar ustvarjajočih enot. Zaradi tega so včasih na najnižji ravni v poslovnem subjektu, na kateri se dobro ime spremlja za notranje namene odločanja, zajete številne denar ustvarjajoče enote, na katere se dobro ime nanaša, vendar se nanje ne more razporediti. Za namen preizkusa oslabitve se dobro ime, ki je pridobljeno v poslovni združitvi, od dneva pridobitve razporedi na vsako prevzemnikovo denar ustvarjajočo enoto ali skupino takšnih enot, ki pričakujejo, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve ne glede na to, ali so druga sredstva ali dolgovi prevzetega poslovnega subjekta pripisana tem enotam ali skupinam enot. Vsaka enota ali skupina enot, na katere se razporedi dobro ime: a) mora predstavljati najnižjo raven v poslovnem subjektu, pri kateri se dobro ime nadzira za interne namene odločanja; b) ne sme biti večja kot odsek, zasnovan na temeljni ali dodatni obliki poročanja poslovnega subjekta. Če se začetna razporeditev dobrega imena, pridobljenega v poslovni združitvi, ne more dokončati pred koncem letnega obdobja, v katerem je prišlo do poslovne združitve, se ta začetna razporeditev dokonča pred koncem prvega letnega obdobja, ki se začne z dnem prevzema. Če je bilo dobro ime razporejeno na denar ustvarjajočo enoto in ta enota odtuji posel v svojem okviru, bo dobro ime, povezano s to poslovno enoto: a) vključeno v knjigovodsko vrednost