POGODBA

DDV – Fitnes

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , , |

Davčni zavezanec vodi fitnes center. Člani fitnesa sklenejo pogodbo o obiskovanju fitnesa za dve leti. Znesek, določen v pogodbi, člani fitnesa plačujejo v 24-mesečnih obrokih s trajnikom. Člani - fizične osebe ne prejmejo nobenega računa. Menimo, da bi fitnes center moral izstaviti račun (oz. mesečne račune) za obiskovanje fitnesa. Naša stranka je mnenja, da je dovolj samo sklenjena pogodba (pogodbeni znesek, razdeljen na 24 mesecev). Prosimo še za vaše mnenje, ali je zavezanec v prekršku, ker članom ne izstavlja nobenega računa. ODGOVOR Davčni zavezanec (morda je s.p., morda gre za d.o.o) opravlja dejavnost fitnesa. Navajate, da je davčni zavezanec, predpostavljamo, da ste imeli v mislih, da ima veljavno identifikacijsko številko za DDV. Podajamo odgovor samo z vidika vodenja evidenc za DDV, vezano na določila ZGD-1 obstajajo različne možnosti glede vodenja poslovnih knjig (pod določenimi pogoji lahko podjetnik vodi le enostavno knjigovodstvo, seveda če izpolnjuje pogoje iz 73. člena ZGD-1, v primeru neizpolnjevanja pogojev mora tudi podjetnik voditi dvostavno knjigovodstvo, v vsakem primeru pa tudi družba vodi dvostavno knjigovodstvo). Davčni zavezanec torej opravlja dobavo storitev (nudenje fitnes naprav v uporabo). Obveznost izdajanja računov je opredeljena v 81. členu ZDDV-1 (v vašem primeru konkretno v šesti točki). Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za: 1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; 2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega zakona; 3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega zakona; 4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka; 5. vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec,

Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih instrumentov – Pojasnilo OPMSRP 9

Categories: MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje z izjemo nekaterih določb v zvezi z obračunavanjem varovanja pred tveganjem|Tags: , , , , , , |

Besedilo veljavno 1.1.2013 je objavljeno v povezavi msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl. OZADJE 1 10. člen MRS 39 opisuje vgrajeni izpeljani finančni instrument kot „sestavino mešanega (sestavljenega) instrumenta, ki obsega tudi neizpeljano gostiteljsko pogodbo, posledica pa je, da se nekateri denarni tokovi mešanega instrumenta spreminjajo podobno kot samostojni izpeljani finančni instrumenti“. 2 11. člen MRS 39 zahteva, da je treba vgrajeni finančni instrument ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljani finančni instrument samo, če: (a) gospodarske značilnosti in tveganja vgrajenega finančnega instrumenta niso tesno povezani z gospodarskimi značilnostmi in tveganji gostiteljske pogodbe, (b) poseben instrument z enakimi določbami kot vgrajeni izpeljani finančni instrument zadošča za opredelitev izpeljanega finančnega instrumenta, ter (c) mešani (sestavljeni) instrument se ne izmeri po pošteni vrednosti, ki vključuje spremembe poštene vrednosti, priznane v čistem poslovnem izidu (to pomeni, izpeljani finančni instrument, ki je vgrajen v finančno sredstvo ali finančno obveznost po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ni ločen). PODROČJE UPORABE 3 Ob upoštevanju 4. in 5. člena spodaj, se to pojasnilo uporablja za vse vgrajene izpeljane finančne instrumente, ki sodijo v področje uporabe MRS 39. 4 To pojasnilo ne obravnava vprašanj, povezanih s ponovnim merjenjem zaradi ponovne ocene vstavljenih izpeljanih instrumentov. ▼M22 5 To pojasnilo se ne uporablja za vstavljene izpeljane finančne instrumente, pridobljene: (a) s poslovno združitvijo (kot je opredeljena v MSRP 3 Poslovne združitve, kakor je bil popravljen leta 2008); (b) z združitvijo podjetij ali poslovnih subjektov pod skupnih upravljanjem, kot je opisana v B1.–B4. členu MSRP 3 (popravljen leta 2008); ali (c) z oblikovanjem skupnega vlaganja, kot je opredeljeno v MRS 31 Deleži v skupnih vlaganjih; ali njihovo morebitno ponovno oceno na datum prevzema. VPRAŠANJA 6 MRS 39 zahteva, da podjetje, ki prvič postane stranka v pogodbi, oceni, ali

Vrste finančnih instrumentov

Categories: POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

1_1.1_020.5_2 VRSTE FINANČNIH INSTRUMENTOV_AKP