MSRP 2 – Plačilo na podlagi delnic

Categories: MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic|Tags: , |

Cilj tega MSRP je določiti računovodsko poročanje podjetij v primeru plačilnih transakcij z delnicami. Ta standard predvsem zahteva od podjetja, da v izkazu vseobsegajočega donosa in izkazu finančnega položaja prikaže učinke plačilnih transakcij z delnicami, vključno s stroški povezanimi s transakcijami pri katerih so delniške opcije podeljene zaposlencem.   Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl (Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom). Pri branju upoštevajte tudi vsa na standard nanašajoča se pojasnila OPMSRP in SOP. Pomagate si lahko z iskalniki po pojmih, ki so vrgajeni v to revijo.   *** MSRP 10: MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic D4 Doda se 63.A člen: 63A Z MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MSRP 11, ki sta bila izdana maja 2011, sta bila spremenjena 5. člen in Priloga A. Podjetje mora uporabiti navedene spremembe, kadar uporablja MSRP 10 in MSRP 11. V Prilogi A se spremeni opomba k opredelitvi pojma "dogovor za plačilo na podlagi delnic": * "Skupina" je v Prilogi A k MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi opredeljena kot "obvladujoče podjetje in njegova odvisna podjetja" z vidika zadnjega obvladujočega podjetja poročajočega podjetja. *** Na tej povezavi je Uredba Komisije (EU) št. 1254/2012 z dne 11. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 10, Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 11, Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 12, Mednarodnega računovodskega standarda 27 (2011) in Mednarodnega računovodskega standarda 28 (2011) Besedilo velja za EGP s prikazom teksta MSRP 10, 11 in 12 ; mrs 27 IN 28 ter vplivov na posamezne standarde.  Bralec mora pri branju posameznega standarda upoštevati v tej uredbi prikazane