PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Prilagajanje časovnih razmejitev novim razmeram

Categories: MERJENJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , |

Kadar se v obračunskem obdobju (zaradi gibanja cen, sprememb v gospodarski politiki države, pomembnejših organizacijskih sprememb ali drugih pomembnejših vzrokov) porušijo običajna razmerja med zneski po posameznih vrstah stroškov in količniki, načrtovanimi za njihovo vnaprejšnje vračunavanje, se morajo prvotno načrtovani količniki prilagoditi gibanjem nastajajočih stroškov. Podobne spremembe se lahko pojavijo tudi pri drugih gospodarskih kategorijah kratkoročnega časovnega razmejevanja. Odloženi odhodki se pretvorijo v obračunane odhodke, ko se vključijo v izkaz poslovnega izida. Nezaračunani odhodki prenehajo, ko se oblikuje ustrezna obveznost, oziroma se poravnajo.

Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Zahteva po realnosti merjenja kratkoročnih časovnih razmejitev

Categories: MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , |

Realnost postavk usredstvenih (aktivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev mora biti na dan bilance stanja utemeljena, postavke udolgovljenih (pasivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev pa ne smejo skrivati rezerv. Njihovo umeščanje v realne okvire popravi dotedanje stroške oziroma redne odhodke in redne prihodke, s katerimi v zvezi so se prvotno pojavile.