OBRESTI

Obdavčitev obresti

Categories: DAVKI, DOHODNINA, OBRESTI|Tags: , |

1. OBRESTI Kaj se obdavčuje kot obresti obresti od posojil obresti od dolžniških vrednostnih papirjev obresti od zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov dohodek iz oddajanja v finančni najem dohodek iz življenjskega zavarovanja (razen izjem) dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni vpisan v posebni register dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednostni glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi inflacije diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na finančno dolžniško razmerje (Pojasnila za fizične osebe, pravne osebe, fizične z dejavnostjo) Kdaj se šteje, da so obresti dosežene Obresti so dosežene, ko so prejete, to pomeni izplačane ali kako drugače dane na razpolago fizični osebi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu. Izjema so obresti iz dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja (več kot eno leto) pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU, ki se obdavčijo v tistem letu, ko so bile obračunane, ne pa tudi izplačane, in zavezanec z njimi še ne more razpolagati, pod pogojem, da se je zavezanec rezident odločil za tak način obdavčitve (da se obresti, obračunane v posameznem letu, tudi obdavči v letu, ko so bile obračunane in ne šele po poteku vezave ali varčevanja) in o tem obvestil banko ali hranilnico ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. (Pojasnila za fizične osebe, pravne osebe, fizične z dejavnostjo).   Od katerih obresti se ne plačuje dohodnine od

Stroški izposojanja

Categories: RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Stroški izposojanja Dr. Branko Mayr Obresti Obresti razumemo kot ceno za upniške vire financiranja. Prejete obresti pa razumemo kot nagrado za odpoved pravice razpolaganja z denarjem in tveganje, ki smo mu zato izpostavljeni. Neto obresti Neto obresti pojmujemo kot razliko med finančnimi prihodki (obresti in drugi finančni prihodki, uresničeni z obdobnimi presežki denarnih sredstev) in odhodki, povezanimi s pridobivanjem upniških virov financiranja (obresti).

Pripoznavanje prihodkov

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Pri obračunavanju prihodkov je poglavitno določiti čas njihovega pripoznanja. Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale v poslovni subjekt in je te koristi mogoče zanesljivo (...) V prispevku prikazujemo pripoznavanje prihodkov na celovit način. Pripoznavanje prihodkov SRS 18 2006  

Obračun (udenarjanje učinkov in obračun poslovanja)

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

0_3_2 OBRAČUN (UDENARJENJE UČINKOV IN OBRAČUN POSLOVANJA)