NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Nepremičnine – kombinirana raba

Categories: 01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE, 02 – NEPREMIČNINE, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, MRS 40 Naložbene nepremičnine, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, SRS, SRS 6 - Naložbene nepremičnine, STANDARDI|Tags: , , |

Pri nekaterih nepremičninah je en del posedovan, da bi prinašal najemnine ali da bi se povečevalavrednost dolgoročnih naložb, drugi del pa za uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev,ali za pisarniške namene. Če je takšna dela mogoče prodati ločeno (ali dati ločeno v finančni najem), juposlovni subjekt obračunava ločeno. Če delov ni mogoče prodati ločeno, je nepremičnina naložbenanepremičnina le, če je za uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniškenamene posedovan nepomemben del. Kaj je pomembno določajo računovodski standardi v vsebini, da je pomembno takrat, ko je bolj pomembno kot nepomembno.

MRS 40 – Naložbene nepremičnine

Categories: MRS 40 Naložbene nepremičnine|Tags: , |

1 Cilj tega standarda je predpisati računovodsko obravnavanje naložbenih nepremičnin in z njimi povezanih zahtev po razkritju. PODROČJE UPORABE 2 Ta standard se uporablja pri pripoznavanju, merjenju in razkrivanju naložbenih nepremičnin. 3 Med drugim ta standard obravnava merjenje naložbenih nepremičnin pridobljenih s finančnim najemom v najemnikovih računovodskih izkazih in merjenje naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem, v najemodajalčevih računovodskih izkazih. Ta standard ne obravnava zadev, ki jih obravnava MRS 17 – Najemi: (a) razvrstitve najemov na finančne najeme in poslovne najeme, (b) pripoznavanja prihodkov od najemnin iz naložbenih nepremičnin (glejte tudi MRS 18 Prihodki), (c) merjenja deležev v nepremičninah, danih v poslovni najem in obračunanih v najemnikovih računovodskih izkazih, (d) merjenja najemodajalčevih čistih naložb, danih v finančni najem, v najemodajalčevih računovodskih izkazih, (e) obračunavanja prodajne transakcije s povratnim najemom, ter (f) razkrivanja o finančnih najemih in poslovnih najemih. 4 Ta standard se ne uporablja za: (a) biološka sredstva, ki so povezana s kmetijsko dejavnostjo (glejte MRS 41 – Kmetijstvo), ter (b) rudarske pravice in zaloge rudnin, kot so nafta, zemeljski plin ali podobne neobnovljive dobrine.   Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl (Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom). Pri branju upoštevajte tudi vsa na standard nanašajoča se pojasnila OPMSRP in SOP. Pomagate si lahko z iskalniki , ki so vrgajeni v to revijo.  

Metode merjenja pri ločeni pridobitvi

Categories: ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

V prispevku obravnavamo metode  merjenja pri ločeni pridobitvi. Merjenje glede na načine pridobitve kategorije