NAČRTOVANJE

NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE ODLOČITEV (v obsegu, ki ga potrebuje forenzični preiskovalec financ in računovodstva)

Categories: FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, FP V RAČUNOVODSTVU, PRIPOMOČKI, STROKOVNE PODLAGE, TEORETIČNE PODLAGE|Tags: , , , , |

Študijsko gradivo: uvod v nacrtovanje PROSJNICE: 0_nacrtovanje Z GONJO DATOTEKO POVEZANE DATOTEKE: 6_poslovodno finance 5_poslovodno PRODAJA1 4_poslovodno proizvodnja 3_poslovodno TEHNIKA 2_poslovodno NABAVA 1_poslovodno kadri ORODJA, KI SO LAHKO KORISTNA: ANUITE20 KAPITAL Nacrt_denarnih_tokov Plan_prilivov_in_odlivov Sedanja_vrednost_neto_denarnega_toka tockovna metoda ZALOGE

Letni načrt poslovanja

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Letni načrt poslovanja Letni načrt denarnih tokov je zelo pomemben. Usklajen mora biti z mesečnim in dolgoročnim. Njegove postavke so vezane na računovodske vsebine letnih poslovnih poročil. Namesto stroškov, odhodkov in prihodkov pa obravnava posamezne vrste prejemkov in izdatkov.

Dinamično načrtovanje

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Pomembna je filozofija načrtovanja. Predpostavljamo, da imamo dolgoročni načrt. Ta je sestavljen na podlagi v času načrtovanja znanih informacij. Življenje spreminja izhodišča načrtovanja in s tem predvidevanja, opredeljena v dolgoročnem načrtu. Primerjava med načrtovanim in uresničenim pogosto terja ukrepanje. Za učinkovito odpravo negativnih odmikov je ključna pravočasna zaznava odmikov. V pogojih klasičnega načrtovanja je bil odziv  pozen. Na to je vplival razmeroma zapleten sistem načrtovanja in pogosta nekonsistentnost med modelom načrtovanja in računovodskim sistemom poslujočega podjetja. Načrti se zato niso uresničili, pogosto je bila poslovna priložnost izgubljena. Več v članku.

Predračunski izkaz denarnih tokov

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunski izkaz denarnih tokov Dr. Branko Mayr V praksi imamo veliko različic izdelave predračunskega izkaza denarnih tokov. Praviloma uporabljena shema odstopa od v računovodskih standardih opredeljenih shem. Uporabljena shema naj izraža vsebino načrtovanega poslovanja. Načrtovani prihodki Načrtovane prihodke podjetja razčlenjujejo na: Načrtovani prihodki od poslovanja Načrtovane prihodke od poslovanja sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v načrtovanem obračunskem obdobju, če je realno ocenjevati, da bodo plačane. Vsebina prihodkov je obravnavana v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. zato ne ponavljamo. S stališča poslovnega načrta je ključno načrtovanje poslovnih prihodkov. V bistvu govorimo o načrtovanju prodaje. Načrtovanje prodaje in trženja je pomembno, saj opredeljuje, kaj bodo delala druga notranja poslovna področja v podjetju. Iz povedanega izhaja, da so prihodki vsota vrednosti prodaj v nekem časovnem obdobju. Načrtujemo jih v okviru načrtovanja prodaje v tržnem delu poslovnega načrta. Načrt mora biti podroben in strukturiran po učinkih, trgih in kupcih. Načrtujemo za celotno obdobje načrtovanja. Pri tem za prvo leto po mesecih. Sestavljavec poslovnega načrta mora pri načrtovanju prihodkov poznati prodajne cene. Mala podjetja nimajo vpliva, ali pa je ta zelo majhen, nanje. Oblikujejo se na trgu. Poznati pa morajo lastne sposobnosti proizvajati v okviru danih prodajnih cen. Poznati morajo polno lastno ceno. Turk  pravi, da je treba k lastni ceni prišteti dobiček, da dobimo prodajno ceno. Prihodki se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšani za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Načrtovani prihodki od financiranja Načrtovani prihodki od financiranja se pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami (dobljene obresti, dividende in drugi deleži iz dobička ipd.). Načrtovani izredni prihodki Načrtovane izredne prihodke

Predračunska bilanca stanja

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunska bilanca stanja Dr. Branko Mayr   OBRAČUNSKA BILANCA STANJA PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA Letna obračunska bilanca stanja se sestavi po tem, ko so postavke v poslovnih knjigah usklajene z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev. Upoštevati je treba, da govorimo o delujočem podjetju, to je takšnem, ki bo v bližnji prihodnosti še vedno poslovalo. Predračunska bilanca stanja je združitev upravljavskih odločitev, izražena v načrtovanem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev. Sestavljena je praviloma v enaki obliki kot kasnejša obračunska bilanca stanja.   Oblika in vsebina predračunske bilance stanja je različna glede na velikost podjetja. Za bilanco stanja je značilna kontinuiteta evidentiranja poslovnih dogodkov, saj je bilanca stanja v nekem trenutku vsota začetne bilance stanja podjetja in vseh načrtovanih sprememb v sredstvih in njihovih virih. Predračunska bilanca stanja daje bistvene računovodske informacije za potrebe načrtovanja  obvladovanja ekonomskega položaja in rasti podjetja. Iz nje so razvidne informacije o: premoženjskem stanju podjetja (obseg in sestava tega premoženja) in finančnem položaju podjetja (obseg in sestava virov sredstev, finančna skladnost premoženja in njegovih virov), financiranju podjetja (gibanje naložb in virov sredstev).

Dolgoročno načrtovanje

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Dolgoročno načrtovanje Dr. Branko Mayr Dolgoročno načrtovanje je načrtovanje za obdobje, daljše od enega leta. Pri dolgoročnem finančnem načrtovanju je pogosto vprašanje vezano na financiranje posameznih primanjkljajev denarja ali naložbe presežkov. Zanima nas predvsem načrt potrebnih finančnih sredstev za celotno obdobje načrtovanja ali pa nasprotno, kakšna bo na primer donosnost vloženih sredstev.

Kratkoročno načrtovanje

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Kratkoročno načrtovanje Dr. Branko Mayr Kratkoročno načrtovanje je načrtovanje za obdobje, krajše od enega leta. Zelo pogosto je kratkoročno načrtovanje finančnih tokov, ki opredeljuje, kdaj v določenem časovnem obdobju nastajajo denarni presežki in kdaj denarni primanjkljaji. Kot orodje tega načrtovanja se običajno uporablja načrt denarnih tokov, ki finančnemu direktorju pomaga pri napovedovanju kratkoročnih denarnih presežkov ali potreb po denarju. Njegova bistvena vloga je v pravočasnem ugotavljanju presežkov oziroma pravočasni priskrbi potrebnih denarnih sredstev v primeru primanjkljaja. Pomen kratkoročnega načrtovanja je v možnosti nadzora nad poslovanjem s primerjanjem dejanskih in načrtovanih dogajanj. To je pomembno za vsa načrtovanja, še posebej pa je ta pomen prisoten pri kratkoročnem načrtovanju. Načrtovanje omogoča podjetniku, da med vsemi možnostmi izbere tisto, ki bo za podjetje najugodnejša in se tako povečuje uspešnost poslovanja podjetja. Pogost pripomoček kratkoročnega načrtovanja, finančnega, je načrt denarnih tokov. Gre za seznam po ustreznih postavkah razdeljenih denarnih pritokov in odtokov podjetja. Načrtovanje pa vseeno ni povsem preprosto, saj se na primer vrednost načrtovane prodaje in nekaterih načrtovanih nakupov, ki jih načrtujemo z metodo deleža prodaje, lahko bistveno razlikuje od načrtovanega denarnega pritoka od prodaje ali odtoka pri nakupih, saj je veliko prodaje in nakupov na kredit. Poleg tega se lahko obseg nakupov bistveno razlikuje od obsega prodaje zaradi večanja ali manjšanja zalog. Razlike pa se lahko pojavljajo tudi pri vrednostih nekaterih drugih osnovnih zalog. Zato je treba za izdelavo na primer načrta mesečnih denarnih tokov predvideti vsaj še naslednje: delež prodaje na kredit, časovno razporeditev odplačil kreditov kupcev (npr. delež v prvem, drugem ali tretjem mesecu po prodaji), politiko oblikovanja zalog, način izplačevanja režijskih stroškov, izdatke za investicije v osnovna sredstva in kdaj bodo plačani davki.