MRS 14 – Poročanje po odsekih

Categories: MRS 14 - Poročanje po odsekih, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, MSRP 8 Poslovni odseki|Tags: , , , |

STANDARD JE NADOMEŠČEN Z MSRP 8 Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl. Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom. *** MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 14 (SPREMENJEN 1997) - Poročanje po odsekih Ta spremenjeni mednarodni računovodski standard nadomešča MRS 14 — Poročanje o računovodskih informacijah po odsekih, katerega preoblikovano različico je sprejel odbor leta 1994. Spremenjeni standard se je začel uporabljati za računovodske izkaze za obdobja, ki so se začela 1. julija 1998 ali kasneje. ▼M3 V 129. in 130. členu MRS 36 Oslabitev sredstev so postavljene nekatere zahteve po razkritjih pri poročanju o izgubah zaradi oslabitve po odsekih. 2003R1725— SL — 25.11.2007— 010.001— 93 (1) Odstavek 91 omenja „letne računovodske izkaze“, kar je v skladu z jasnejšim izražanjem datumov uveljavitve, sprejetim leta 1998. Odstavek 98 omenja „računovodske izkaze“. ▼B UVOD Ta standard („MRS 14 (spremenjen)“) nadomešča MRS 14 — Poročanje o računovodskih informacijah po odsekih („izvirni MRS 14“). MRS 14 (spremenjen) se začne uporabljati za obračunska obdobja, ki se začno 1. julija 1998 ali kasneje. Glavne spremembe v primerjavi z izvirnim MRS 14 so: 1. Izvirni MRS 14 se je nanašal na podjetja, s katerih vrednostnicami se javno trguje, in druga gospodarsko pomembna podjetja. MRS 14 (spremenjen) se nanaša na podjetja, s katerih lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se javno trguje, tudi na podjetja, ki šele izdajajo lastniške ali dolžniške vrednostnice za javni trg vrednostnic, vendar ne tudi na druga gospodarsko pomembna podjetja. 2. Izvirni MRS 14 je zahteval, da se o informacijah poroča za področne in območne odseke. Dajal je le splošne napotke za opredeljevanje področnih in območnih odsekov. Predlagal je, naj notranje organizacijske skupine priskrbijo podlago za določanja odsekov, o katerih se poroča, ali