Vrste kontov glede na kvaliteto prikazanega stanja

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, SPLOŠNO|Tags: , |

Vrste kontov glede na kvaliteto prikazanega stanja Dr. Branko Mayr   Konti stanja - Assets and Liabilities Accounts To so konti, na katerih se zbirajo podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev. S svojim saldom vstopajo v bilanco stanja. Aktivni konti: praviloma konti sredstev (angl. assets accounts); konti, od katerih vsak se nanaša na posebno pojavno obliko sredstev. Praviloma imajo debetni promet večji od kreditnega, zato s svojim debetnim saldom spadajo na aktivno stran bilance stanja. Nekateri izmed njih se zaradi dobljenih predujmov ali preplačil lahko spremenijo tudi v konte obveznosti do virov sredstev (npr. konto kupcev). Pasivni konti: imenujemo jih tudi konti obveznosti do virov sredstev (angl. liabilities accounts). To so konti, od katerih vsak se nanaša na posebno pojavno obliko obveznosti do virov sredstev; praviloma imajo kreditni promet večji od debetnega, zato s svojim kreditnim saldom spadajo na pasivno stran bilance stanja. Nekateri od njih se zaradi danih predujmov ali preplačil lahko spremenijo tudi v konte sredstev (npr. konto dobaviteljev). Aktivno-pasivni in pasivno-aktivni konti: obe skupini nastopata le občasno. Njuna lastnost je spreminjanje svojega stanja - glede na vrsto, kateri pripadata, imata netipično stanje. Po naravi sta lahko aktivni ali pasivni, vendar se njuno stanje lahko spremeni, tako da ima aktivni konto pasivno stanje in obratno.