javno računovodstvo

Pravila javnega računovodstva

Categories: JAVNI SEKTOR, RAČUNOVODSTVO|Tags: , |

Pomembnejša navodila iz javnega računovodstva: Pojasnila v zvezi s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških Navodilo za pripravo zbirne bilance stanja državnega proračuna Knjiženje javno zasebnega partnerstva Podatki, potrebni za popis, ki jih pripravi in posreduje računovodska služba neposrednega proračunskega uporabnika Navodilo v zvezi z obračuni stroškov službenih potovanj Navodilo računovodske obravnave poslov za tuj račun Navodilo za e-podpisovanje dokumentov in preverjanje e-podpisa Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2013« Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2013 Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Uskladitev premoženja prenesenega v last s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013« Uskladitev premoženja prenesenega v last s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013 Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Uskladitev premoženja prenesenega javnemu skladu s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013« Uskladitev premoženja prenesenega javnemu skladu s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013 Izobraževanje računovodij javnega sektorja Brošura Prijavnica Navodilo za pripravo odredb v zvezi z uvedbo EUR in zaključkom leta Obvestilo v zvezi z 75. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Protokol izmenjave podatkov o realizaciji iz dislociranih strežnikov Navodilo prekrškovnim organom za odpiranje prehodnih podračunov in vodenje evidenc glob in stroškov postopka na podlagi zakona o prekrških Sheme knjiženja Obrazci za računovodske izkaze Vprašanja in odgovori glede letnega popisa oziroma inventure Navodilo v primerih prenosa pravice upravljanja z upravljalca na novega upravljalca Navodilo za hrambo knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil