Predračunski izkaz poslovnega izida

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunski izkaz poslovnega izida Dr. Branko Mayr   Predračunski izkaz poslovnega izida prikazuje pričakovane rezultate oziroma uspešnost naložbe. Ta podatek pa je eden ključnih pri odločanju o investiranju. Zato mora sestavljavec predračunskega izkaza poslovnega izida čim bolj realno oceniti vsako postavko in opredeliti tveganja pri doseganju pričakovanih rezultatov. Pomembno je, da v polni meri pojasni in dokumentira vsako predpostavko, ki jo napravi pri pripravi predračunov. Napoved izkaza poslovnega izida pa ni pomembna samo za investitorje. Njena vloga je tudi pri presoji uspešnosti proizvodnje in prodaje, saj odkriva pomembna razmerja med stroški in prihodki, pa tudi trende prodaje. Predračunski izkaz poslovnega izida se oblikuje na osnovi v slovenskih računovodskih standardih opredeljenega izkaza poslovnega izida. Predračunski izkaz poslovnega izida je pregled prihodkovnega izida kot razlika med prihodki in odhodki v načrtovanem obdobju (ni nujno, da se poslovno leto posameznega podjetja ujema z datumi začetka in konca koledarskega leta. Poslovno leto je prilagojeno poslovnemu predmetu podjetja) in pomeni povsod v državah s tržnim gospodarstvom pomemben računovodski izkaz uspešnosti. Je tudi temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v načrtovanem obdobju. V izkazu se posamezni prihodki in odhodki prikazujejo bolj ali manj analitično. Razčlenjenost je odvisna od velikosti podjetja. Izkaz oziroma bilanca poslovnega izida prikazuje kategorije v dveh stolpcih, pri čemer so v prvem podatki za načrtovano leto (obdobje) in v drugem podatki za enako predhodno obdobje. Sestavina izkaza so pojasnila posameznih postavk. Priporočljivo je, da poslovni načrt vsebuje mesečne napovedi izkaza poslovnega izida za prvo leto, nato pa po letih za pet let. Pri izračunavanju uspešnosti poslovanja načrtujemo poslovni izid. Pojmujemo ga kot razliko med načrtovanimi prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Ugotavljanje lahko načeloma temelji na ustvarjanju poslovnih učinkov, na podlagi: zaračunane prodaje ali plačane