E-računi v poslovanju z javnim sektorjem

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, PLAČILNI PROMET, POSLOVANJE|Tags: , |

V Uradnem listu št. 111/2013 je bil 27. 12. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki začne veljati 11. 1. 2014. ZOPSPU-A med drugim določa, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski oblik: 26. člen (izmenjava računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki prek enotne vstopne in izstopne točke) (1) Za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e-računi), ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki, je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka. (2) E-račune morajo proračunski uporabniki pošiljati in prejemati le prek UJP. (3) Proračunski uporabniki morajo prejemati račune in spremljajoče dokumente, ki jih izdajo subjekti iz četrtega odstavka tega člena, izključno v elektronski obliki. (4) Pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali izvajajo gradnjo, morajo proračunskim uporabnikom pošiljati e-račune le prek spletnega programa UJP ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci sistema izmenjave e-računov), ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. UJP na svoji spletni strani objavi seznam pooblaščenih udeležencev sistema izmenjave e-računov, s katerimi ima sklenjene pogodbe. (5) UJP lahko zagotavlja storitve hrambe e-računov za proračunske uporabnike v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pogoji opravljanja storitve e-račun in elektronske hrambe, obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti UJP in uporabnika storitev se uredijo s pogodbo. (6) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način izmenjave e-računov proračunskih uporabnikov prek UJP.«.   27. člen (začetek veljavnosti in uporabe zakona) (1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (2) Druga