dohodki

Plačevanje prispevkov

Categories: DAVKI, PRISPEVKI|Tags: , , |

PODATKI O ZNESKIH MESEČNIH ZAVAROVALNIH OSNOV ZA SAMOZAPOSLENE TER MESEČNIH PRISPEVKIH   1) PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2014 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 EUR. Upoštevajoč ta podatek, so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014. ---> Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014 (27. 12. 2013)   2) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je v skladu s 146. členom ZPIZ-2 vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek. Več o tem v: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 (5. 12. 2013)   3) Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na dodatno zastavljena vprašanja zavezancev odgvoroilo na naslednja všrašanja: 1. Ali je treba v primeru prenehanja podjetja (stečaj, smrt samostojnega podjetnika) doplačati prispevke za socialno varnost delodajalca na način kot je določen za doplačilo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali izredne odpovedi s strani delavca? 2. Ali se v primeru nastopa starševskega dopusta, za čas prejemanja nadomestila za starševsko varstvo, prekine doba dveh let, v katerih je delodajalec upravičen do oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost? 3. Ali je subvencija za zaposlitev mlajše brezposelne osebe, ki jo delodajalec prejme s strani Zavoda za zaposlovanje, nezdružljiva z uveljavljanjem oprostitev plačila prispevkov po

REK obrazci

Categories: DAVKI, VPRAŠANJA - ODGOVORI|Tags: , , , , |

S 1. 1. 2014 veljajo spremembe pri poročanju o izplačilih različnih vrst dohodkov. V članku prikazujemo stališče DURS o poročanju z različnimi REK obrazci. Pravila so dostopna na posameznih povezavah ali na spodnjem naslovu: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/novosti_v_zvezi_s_predlaganjem_rek_obrazcev/ *** Tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki Glede na spremembe REK obrazcev so dopolnjena tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki, ki so objavljena na eDavkih. *** Ključna pravila so obravnavana na naslednjih povezavah: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (24. 12. 2013) Seznam vrst dohodkov na REK obrazcih (19. 12. 2013) Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev) Najpogostejša vprašanja v zvezi s predlaganjem REK obrazcev po 1. 1. 2014   Na gornjem naslovu so do dneva tega članka objavljeni naslednji odgovori na postavljena vprašanja:   DODATNI PODATKI O IZPLAČANIH DOHODKIH 1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure? Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. 2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure? V polju B01 se poroča o dejanskih urah. 3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)? Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade. 4. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme