DDV

Obdavčitev motornih vozil in plovil

Categories: DAVKI, DDV, DRUGI DAVKI, PLOVILA, PREMOŽENJE|Tags: , , , |

V članku prikazujemo obdavčitev vozi in plovil. Zadnje informacije glede obdavčitve plovil in vozil so tukaj (DURS). SPLOŠNA POJASNILA O ZDVP Gradivo je povzeto po DURS, ki s tem gradivom želi kupcem in prodajalcem motornih vozil pojasniti obdavčitev motornih vozil ter prikazati primere obveznosti in pravic, vezanih na posamezno pravno razmerje pri spremembi lastništva motornih vozil. Obdavčenje motornih vozil urejajo Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06 in 40/12-ZUJF) Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12) Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09, 33/11) neuradno prečiščeno besedilo Pomorski zakonik  (Uradni list RS, št. 26/01, 21/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 98/05 in 49/06) Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02- ZGO-1) Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju okoljska dajatev) Zakon o uravnoteženju javnih financ spreminja ZDVP tako, da uvaja dodatni davek od plovil, ki bo prihodek državnega proračuna. Dodatni davek se odmeri na enak način in od enakih osnov, kot so že določene z ZDVP (ta je prihodek občin), stopnje dodatnega davka pa so določene na novo. ZUJF spreminja tudi način znižanja davčne obveznosti iz naslova starosti plovila in sicer tako, da mora biti davčna obveznost odmerjena vsaj v višini 50% redne davčne obveznosti in ne 35% kot je veljalo doslej. Ker je dodatni davek

DDV – Turizem

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , |

Smo turistična agencija in se ukvarjamo tudi s sobodajalstvom. DDV obračunavamo od provizije, ki jo zaračunamo sobodajalcu - fizični osebi. Zdaj smo od švedske firme najeli nepremičnino, ki jo bomo ravno tako oddajali, tako pravnim kot fizičnim osebam, ki pridejo bodisi na dopust ali na seminarje. Zanima nas, ali moramo od te stavbe, ki jo bomo oddajali, obračunati 8,5-odstotni ddv in kako je z ddv-jem prejetega računa švedskega podjetja, glede na to, da je nepremičnina v Sloveniji in je pri nas tudi najemnina oproščena ddv-ja? ODGOVOR Prejet račun (izdajatelj: švedska družba): Predvidevam, da vam je švedska družba dala v najem stavbo/nepremičnino, ki leži v Sloveniji, s to stavbo pa boste vi kot slovenski davčni zavezanec gospodarili (dajanje v najem počitniških kapacitet, za seminarski in kongresni turizem ipd.). Šteje se, da švedska družba opravlja dejavnost v Sloveniji, vendar gre izvirno za oproščen promet dajanja nepremičnin v najem po 2. točki 44. člena ZDDV-1. Predvidevam, da se švedska družba ni identificirala za DDV v Sloveniji, prav tako vam seveda ni obračunala švedskega DDV. Izdani računi: Po 44. členu ZDDV-1 (2. točka) je plačila DDV oproščen najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen: - nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju. Nepremičnino boste sicer »prejeli« v najem, vendar je v okviru vaše dejavnosti ne boste dajali v »klasični« najem, temveč lahko govorimo o oddaji nastanitvenih zmogljivosti (oz. predavalnic) v kratkotrajno uporabo. Ločiti je treba dajanje v najem nastanitvenih/počitniških zmogljivosti in za namen izvajanja seminarjev/kongresov. Nastanitvene zmogljivosti: V zadanem primeru ne gre za aranžmajske storitve, pri katerih bi lahko uporabili posebno ureditev potovalnih agencij v sistemu DDV. V skladu s 13. točko Priloge l. k

DDV – Tristranski posli

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , , , |

SLO ID je naročil blago v Angliji. Anglež pa je iz svoje enote v ZDA blago dostavil direktno v SLO. Zdaj imam račun carine za obračunan DDV pri uvozu, na carinski deklaraciji je kot izvoznik napisano angleško podjetje v ZDA, prejemnik pa SLO. Zraven imam priložen »commercial invoice« s podatki angleškega podjetja v ZDA, ki je naslovljen na SLO. Na angleškem računu je tudi angleška davčna številka (EU). Kako naj štejem take dokumente: kot uvoz iz ZDA ali kot pridobitev iz EU? ODGOVOR V poslu so udeleženi trije subjekti, vendar zaradi značilnosti posla in dejstva, da je bilo blago poslano iz ZDA (blago je bilo torej »neskupnostno«, predvidevam, da ima angleški davčni zavezanec v ZDA svojo poslovno enoto ali gre za ameriškega rezidenta, ki ima tudi angleško DDV številko). Navajate, da je na carinski listini slovenska družba navedena kot uvoznik (torej se šteje, da je blago prvič vstopilo v Unijo v Sloveniji), račun je izdal subjekt, ki se izkaže z angleško DDV številko. Kraj uvoza blaga je država članica, na ozemlju katere je bilo blago vneseno v Unijo (država uvoza je Slovenija). Ker v Sloveniji - predpostavljam - niste zahtevali katerega od posebnih postopkov (denimo: carinski postopek 42) in torej blaga niste takoj prodali v drugo državo članico, je na uvozni listini obračunan tudi slovenski DDV. Uvozna listina je vaš temelj za evidentiranje te nabave v slovenske DDV evidence. Izkoristili boste tudi ustrezno pravico do uveljavitve vstopnega DDV. Pri nakupu blaga iz ZDA v obravnavanem primeru boste torej evidentirali uvoz blaga. Pravna podlaga v odgovoru: ZDDV-1, veljaven v letu 2013. Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.

DDV – Fitnes

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , , |

Davčni zavezanec vodi fitnes center. Člani fitnesa sklenejo pogodbo o obiskovanju fitnesa za dve leti. Znesek, določen v pogodbi, člani fitnesa plačujejo v 24-mesečnih obrokih s trajnikom. Člani - fizične osebe ne prejmejo nobenega računa. Menimo, da bi fitnes center moral izstaviti račun (oz. mesečne račune) za obiskovanje fitnesa. Naša stranka je mnenja, da je dovolj samo sklenjena pogodba (pogodbeni znesek, razdeljen na 24 mesecev). Prosimo še za vaše mnenje, ali je zavezanec v prekršku, ker članom ne izstavlja nobenega računa. ODGOVOR Davčni zavezanec (morda je s.p., morda gre za d.o.o) opravlja dejavnost fitnesa. Navajate, da je davčni zavezanec, predpostavljamo, da ste imeli v mislih, da ima veljavno identifikacijsko številko za DDV. Podajamo odgovor samo z vidika vodenja evidenc za DDV, vezano na določila ZGD-1 obstajajo različne možnosti glede vodenja poslovnih knjig (pod določenimi pogoji lahko podjetnik vodi le enostavno knjigovodstvo, seveda če izpolnjuje pogoje iz 73. člena ZGD-1, v primeru neizpolnjevanja pogojev mora tudi podjetnik voditi dvostavno knjigovodstvo, v vsakem primeru pa tudi družba vodi dvostavno knjigovodstvo). Davčni zavezanec torej opravlja dobavo storitev (nudenje fitnes naprav v uporabo). Obveznost izdajanja računov je opredeljena v 81. členu ZDDV-1 (v vašem primeru konkretno v šesti točki). Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za: 1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; 2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega zakona; 3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega zakona; 4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka; 5. vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec,

DDV – Proizvodnja kritine

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , |

Smo proizvajalci betonske kritine in jo bomo prodali zavezancu za DDV, ki bo izdelal sončno elektrarno za drugo fizično osebo in ta stranka želi, da gre vse prek izdelovalca sončnih celic. Sedaj bi rad ta zavezanec, da mu izdam predračun z obrnjeno davčno obveznostjo, pa ne vem, ker še takega primera nisem imela, če je to prav. Na podlagi česa mu lahko izdam tak račun? Do sedaj sem vedno obračunala 20-odstotni DDV. ODGOVOR Vaša družba bo opravila samo dobavo blaga (betonske kritine) in v nadaljevanju ne boste opravili tudi gradbenih del. Dobavo blaga boste zaračunali zavezancu za DDV, ki za fizično osebo izdeluje sončno elektrarno. Menimo, da morate na računu obračunati in plačati DDV in se torej ne morete sklicevati na določila o plačniku DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1. V skladu s tem členom mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave: a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, z vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami; b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke; c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona; d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona in e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja. Vaša družba ne bo opravila nobenega prometa, navedenega v točkah a) do e) 76.a člena ZDDV-1, zato boste izdali račun z 20-odstotnim DDV. PRAVNA PODLAGA V ODGOVORU: ZDDV-1, veljaven v letu 2012. Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.

DDV – Trgovina in montaža

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , |

V nadaljevanju vam pošiljam vprašanje iz področja DDV: Trgovina na drobno prodaja končnim kupcem in potrošnikom. Če trgovina proda končnim kupcem na primer toplotno črpalko, jim mora zaračunavati prodajno vrednost + 20-odstotni ddv. Trgovina je tako nekonkurenčna inštalaterjem, ki zaradi montaže (vključno z dobavo) toplotne črpalke zaračunavajo 8,5 %. V trgovini so se odločili, da bodo začeli ponujati prodajo toplotnih črpalk vključno z montažo. Za montažo bodo najeli inštalaterja, ki jim bo za montažo izdal račun po 76.a členu, sami pa bodo izdali račun končnemu kupcu za dobavo in montažo toplotne črpalke po 8,5-odstotnem DDV. Če lahko takšen sistem uporabijo pri prodaji toplotnih črpalk, ali ga lahko uporabijo tudi pri prodaji ostalega inštalaterskega materiala - trgovina bi na primer prevzela dobavo in montažo vodovodne napeljave v stanovanjski hiši xxx? Ali bi trgovina lahko ponujala montažo in dobavo toplotnih črpalk? Ali bi morala imeti registrirano gradbeništvo? ODGOVOR Kar ste zapisali v vašem vprašanju, po mojem mnenju drži. Vendar je treba vedeti, da boste v vaši družbi odslej imeli najmanj dvoje vrst dejavnosti: - trgovinsko dejavnost, v kateri boste končnim potrošnikom ali davčnim zavezancem prodajali toplotne črpalke in/ali drugi inštalaterski material, ter - dejavnost montaže in inštalacije (opravljali boste dejavnost gradbeništva). Za potrebe gradbene dejavnosti boste iz svoje trgovinske zaloge izvzeli potreben material (ali ga nabavljali tudi drugje) in to tudi ustrezno računovodsko evidentirali. Predlagam vam, da dopolnite vašo registracijo z gradbeno dejavnostjo. Navedli ste, da boste za dejavnost inštaliranja toplotne črpalke najeli zunanjega izvajalca, ki vam bo izdal račun po 76.a členu ZDDV-1. Inštaliranje toplotnih črpalk spada v razred 43.22 iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav. Pravilno je, da vam podizvajalec izda račun v skladu s 76.a členom ZDDV-1. Predvidevamo seveda,