DAVKI

Davčni predpisi

Categories: DAVKI|Tags: , |

Zajete so povezave na spletne strani s ključnimi davčnimi predpisi: Splošno Zakon o davčnem postopku Zakon o davčni službi Zakon o upravnih taksah Neposredni davki Zakon o dohodnini Zakon o davku na izplačane plače Zakon o posebnem davku na določene prejemke Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov Zakon o prispevkih za socialno varnost Zakon o ekonomskih conah Zakon o davku na tonažo Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka Posredni davki Zakon o davku od srečk Zakon o davku na dodano vrednost Zakon o trošarinah Zakon o davku na motorna vozila Zakon o davku na promet nepremičnin  Zakon o davku od iger na srečo Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov Zakon o davku na finančne storitve Obdavčitev premoženja, dediščin in daril Zakon o davku na dediščine in darila Zakon o davku na vodna plovila Zakon o davkih občanov Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Zakon o davku na bilančno vsoto bank – ZDBVB Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN Carinski predpisi Zakon o carinski službi Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti Povezave na sorodne strani Zbirke zakonodajnega postopka DZ Uradna prečiščena besedila zakonov na straneh DZ Register predpisov RS Uradni list Evropska zakonodaja (EUR-lex)

Obdavčitev pravnih oseb

Categories: DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Prikazujemo povezave na koristne spletne strani DURS-a v zvezi z obdavčitvijo pravnih oseb, in sicer: Pravne osebe   Davki, prispevki in druge obvezne   dajatve - vsi predpisi in pojasnila Davčni obrazci in programi Vpis v davčni register in davčna številka Mednarodno obdavčevanje Identifikacija za namene DDV Davčni postopek Pomembni datumi Vaša vprašanja IGRE NA SREČO

Pripomočki z davčnega področja

Categories: DAVKI, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI|Tags: , , |

Pripomočki z davčnega področja so objavljeni na spletnih straneh DURS-a. Ti so: Davčni obrazci in programi za fizične osebe Davčni obrazci in programi za pravne osebe Davčni obrazci in programi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost E-oglasna deska Davčne evidence Vpis v davčni register in davčna številka Osebno dopolnilno delo Seznam davčnih zavezancev DDV v Evropski uniji Kaj je dobro vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru Plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev Javna prodaja zarubljenih premičnin Brošure in zloženke DURS Predlogi, pohvale in pripombe Število kupljenih nepremičnin v RS s strani tujcev

Davki in ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ)

Categories: DAVKI|Tags: , |

V članku prikazujemo stališča DURS-a v zvezi z davki in ZUJF. Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na nepremično premoženje večje vrednosti (3. 8. 2012) Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (3. 8. 2012) Preglednica davkov po ZUJF    

Dohodnina – DURS

Categories: DAVKI, DOHODNINA|Tags: , , |

Prikazane so povezave na spletne naslove DURS - brošura - dohodnina. Iz prikazane povezave je možno pridobiti vse o dohodnini, kar je objavljeno na spletnih naslovih DURS.   DOHODNINA ODMERA DOHODNINE NA LETNI RAVNI DOHODEK IZ ZAPOSLITVE DOHODEK IZ DEJAVNOSTI DOHODEK IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM DOHODEK IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE DRUGI DOHODKI PO ZDOH-2 DAVČNE OLAJŠAVE