davek

Davek na nepremičniine

Categories: NEPREMIČNINE, PREMOŽENJE|Tags: , , , |

Kaj prinaša novi davek na nepremičnine? Odgovore povzemamo po predstavitvi vlade Republike Slovenije. Nepremičnine in davek Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin.  Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.   Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili različno določanje zavezancev za plačilo, neenotne metode določanja davčne osnove, veliko število različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc. Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Davek na nepremičnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov občin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavčenja lastništva na nepremičninah. Kaj prinaša Zakon o davku na nepremičnine? Predmet obdavčitve so vse nepremičnine, ki so na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin ali izpolnjujejo pogoje za to, da bi morale biti evidentirane v registru nepremičnin. Davčna osnova Davčno osnovo predstavlja posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014). Za leti 2014 in 2015 bo veljala znižana davčna osnova, in sicer:   2014:  80 % 2015:  90 % za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnin za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 90% posplošene tržne vrednosti nepremičnin   Davčne stopnje Stopnje obdavčitve so različne glede na

Obdavčitev najemnin

Categories: DAVKI, DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE, DOHODNINA|Tags: , , , |

V prispevku obravnavamo pravila obdavčitve najemnin. Prikazujemo davčno obravnavo dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1. 1. 2013 v skladu z Zakonom o dohodnini. Pojasnilo DURS št. 4210 – 11385/2012-1 (18. 2. 2013):  http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_in_iz_prenosa_premozenjske_pravice/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem/davcna_obravnava_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_dosezenega_po_1_1_2013_v_skladu_z_zakonom_o_dohodnini/ Za bralca bodo zanimiva tudi naslednja mnenja: DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 (17. 7. 2013) Davčna obravnava užitka nepremičnine (9. 4. 2013) Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti (13. 2. 2012) Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem (5. 1. 2011) Pogosta vprašanje in odgovori - dohodnina od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem (2. 6. 2010) Oddajanje skupnega premoženja v najem (4. 3. 2009) Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice (23. 1. 2009) Obvestilo o spremembi Stanovanjskega zakona – črtanje četrte alineje 92. člena (14. 7. 2008) Dohodek iz tujine in informativni izračun (21. 4. 2008) Davčna obravnava odškodnin (28. 1. 2008) Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (20. 12. 2007) Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem (20. 9. 2007) Davčna obravnava nadomestila na podlagi pogodbe o služnosti (negativni) (21. 6. 2007) Nepremičnina v najemu (21. 12. 2006) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov (13. 9. 2006) Izplačilo nadomestil za nemožnost uporabe premoženja v času od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vrnitve premoženja (17. 1. 2006) Pojasnilo o vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (10. 1. 2006) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (5. 1. 2006) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (31. 5. 2005) Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost

Obdavčitev obresti

Categories: DAVKI, DOHODNINA, OBRESTI|Tags: , |

1. OBRESTI Kaj se obdavčuje kot obresti obresti od posojil obresti od dolžniških vrednostnih papirjev obresti od zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov dohodek iz oddajanja v finančni najem dohodek iz življenjskega zavarovanja (razen izjem) dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni vpisan v posebni register dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednostni glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi inflacije diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na finančno dolžniško razmerje (Pojasnila za fizične osebe, pravne osebe, fizične z dejavnostjo) Kdaj se šteje, da so obresti dosežene Obresti so dosežene, ko so prejete, to pomeni izplačane ali kako drugače dane na razpolago fizični osebi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu. Izjema so obresti iz dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja (več kot eno leto) pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU, ki se obdavčijo v tistem letu, ko so bile obračunane, ne pa tudi izplačane, in zavezanec z njimi še ne more razpolagati, pod pogojem, da se je zavezanec rezident odločil za tak način obdavčitve (da se obresti, obračunane v posameznem letu, tudi obdavči v letu, ko so bile obračunane in ne šele po poteku vezave ali varčevanja) in o tem obvestil banko ali hranilnico ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. (Pojasnila za fizične osebe, pravne osebe, fizične z dejavnostjo).   Od katerih obresti se ne plačuje dohodnine od

Obdavčitev zamudnih obresti po ZDOH-1

Categories: DAVKI, DOHODNINA|Tags: , |

Pojasnilo DURS, št. 914-1/2005, 14. 4. 2005 V zvezi z obdavčitvijo zamudnih obresti po ZDoh-1: Zakon o dohodnini - ZDoh-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 17/2005) v prvem odstavku 70. člena določa, da so obresti po tem poglavju zakona obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, dohodek iz oddajanja v finančni najem in dohodek iz življenjskega zavarovanja. V nadaljevanju drugi odstavek tega člena določa, da se kot obresti po tem poglavju zakona obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja zaradi inflacije, če ni s tem zakonom drugače določeno. Kot obresti se obdavčujejo tudi diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno-dolžniškega razmerja ali dogovora, ki zadeva finančno-dolžniško razmerje. V 1. točki 71. člena ZDoh-1-UPB1 je določeno, da se dohodnina ne plačuje od obresti, ki se zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov. Generalno izhodišče glede obdavčitve zamudnih obresti je, da se zamudne obresti obdavčujejo tako, kakor se obdavči vrsta dohodka, na katerega se zamudne obresti nanašajo. V nadaljevanju navajamo primere: pri zamudi plačila najemnine se zamudne obresti, ki izvirajo iz nepravočasno poravnane najemnine, obdavčijo kot najemnina; v primeru nepravočasnega vračila posojila se zamudne obresti iz tega naslova obdavčijo kot obresti; in podobno. Obdavčitev zamudnih obresti je torej odvisna od vrste dohodka, na katero se zamudne obresti nanašajo.

Fizične osebe z dejavnostjo

Categories: DAVKI, DDV, DOHODNINA, DRUGI DAVKI, POSLOVANJE, POSTOPEK, PRISPEVKI, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Prikazujemo obdavčitev fizičnih oseb z dejavnostjo. Prikaz vsebuje povezave na ustrezne spletne strani DURS-a. Fizične osebe z dejavnostjo Davki, prispevki in druge obvezne dajatve - vsi predpisi in pojasnila Davčni obrazci in programi Vpis v davčni register in davčna številka Mednarodno obdavčevanje Identifikacija za namene DDV Davčni postopek  Pomembni datumi Vaša vprašanja  Povezave na DURS!

Pregled obdavčitve fizičnih oseb

Categories: DAVKI, DDV, DOHODNINA, DRUGI DAVKI, POSTOPEK|Tags: , |

Prikazujemo predstavitev DURS: Davki na 1,2,3 za fizične osebe (preprosta razlaga skrb premaga) - januar 2013   KAZALO 1. Pridobitev davčne številke za novorojenčka 2. Pridobitev davčne številke za tujo fizično osebo 3. Odmera dohodnine na letni ravni 4. Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane 5. Namenitev dela dohodnine za donacije 6. Osebno dopolnilno delo 7. Lastništvo ali uporaba nepremičnine 8. Dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 9. Oddaja premoženja v najem 10. Prodaja nepremičnine 11. Obdavčitev nepremičnin večje vrednosti 12.Pridobitev novega prevoznega sredstva v Slovenijo 13. Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva v Slovenijo 14. Velike družine – uveljavljanje vračila DMV 15. Invalidi - uveljavljanje vračila DMV 16. Rabljeno vozilo iz tujine – na kaj moramo biti pozorni 17. Obdavčitev vodnih plovil 18. Obdavčitev daril 19 Dedovanje 20. Obdavčitev v nagradnih igrah 21. Obdavčitev iger na srečo 22. Obdavčitev obresti 23. Prodaja vrednostnih papirjev, drugih deležev ali investicijskih kuponov 24. Obdavčitev dividend 25. Odpis, odlog, obročno plačilo davka 26. Pritožba 27. Davčna izvršba 28. Pomembni datumi – za fizične osebe