amortizacija opremetenih osnovnih sredstev v najemu