ZBIRKA:6.n3: 3/2020 PR, 6.n4: 4/2020 PR
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Dr. Bojan Tičar in Jona Koren Fric
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-3 in 4 Poslovodno ra?unovodstvo
Datum prispevka:17.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Računsko sodišče je neodvisen državni organ v Republiki Sloveniji, ki nadzira porabo javnega denarja. Računsko sodišče kontrolira vse institucije, ki prejemajo javna sredstva, s tem tudi Policijo. Ureditev Računskega sodišča določa Zakon o računskem sodišču [ZRacS-1], 20013. Aktov, s katerimi izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred drugimi državnimi organi. Samostojnost Računskega sodišča pomeni, da noben javni organ ali drugi subjekti ne morejo sodišču nalagati obveznosti do dela ali mu dajati navodil za izvajanje dela, niti naročati kakšno revizijo naj sodišče izvede, niti subjekta revidiranja, razen zakonsko določenih revizij. V prispevku smo razdelali pooblastila in procesna pravila ureditve Računskega sodišča pri izvajanju teh neodvisnih revizij. V dosedanji praksi Računskega sodišča je le-to izvedlo osemnajst pregledov smotrnosti in pravilnosti poslovanja ministrstva in organov v okviru Mnistrstva za notranje zadeve. Tri revizije se nanašajo na Policijo. V prvi reviziji povezani s Policijo je Računsko sodišče preverjalo pravilnost in smotrnost izvajanja gradbenih investicij na policijskih postajah Ptuj in Vrhnika. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bili v letu 1997 v kratkoročni program reševanja prostorske problematike policijskih objekotv, vključeni obe revidirani investiciji na policijskih postajah Ptuj in Vrhnika. V obdobju od leta 1998 do 2002, sta bili obe tudi izvedeni brez posebnih pripomb nadzora Računskega sodišča. V drugem primeru povezanem s Policijo, pa je Računsko sodišče preverjalo pravilnost poslovanja Policijske uprave Celje v letih 2003 in 2004. Računsko sodišče je v poročilu o pravilnosti poslovanja izreklo mnenje s pridržkom. Policijska uprava Celje je v vseh pogledih poslovala v skladu z zakonodajo in predpisi, v posameznih primerih na področju določanja in obračunavanja plač4 in drugih stroškov dela, zaposlovanja, zagotavljanja pravic delavcev do počitka5 ter javnega naročanja materiala, blaga in storitev6, pa poslovanje ni bilo v skladu s predpisi. Računsko sodišče je v revizijskem poročilu zahtevalo predložitev odzivnega poročila v roku 90 dni in podalo priporočila za nadaljnje poslovanje. Kljub temu, da revidiranec porevizijskega poročila ni posredoval pravočasno, pa je Računsko sodišče ocenilo, da so popravljalni ukrepi, ki sta jih sprejela Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, zadovoljivi (Računsko sodišče RS, 2006a; Računsko sodišče RS, 2006b). V tretjem primeru povezanem s Piolicijo je Računsko sodišče izvedlo revizijo učinkovitosti pristojnih ministrstev in Policije pri izvajanju čezmejnega pošiljanja odpadkov. Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja ministrstva, carinske uprave in Policije pri izvajanju postopkov za čezmejno pošiljanje odpadkov v obdobju od leta 2009 do leta 2011. Računsko sodišče je oblikovalo priporočila za odpravo nedoslednosti.
Ključne besede:računsko sodišče, Zakon o Računskem sodišču, revizija, policija, nadzor nad policijo, praksa Računskega sodišča

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.