ZBIRKA:43 – AMORTIZACIJA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, KNJIGOVODSTVO, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Začetek in prenehanje amortiziranja Začetek in prenehanje amortiziranja opredeljujejo pravila, opredeljena pri posameznih sredstvih, ki se amortizirajo. Če je knjigovodska vrednost amortizirljivih sredstev iz kakršnih koli razlogov večja od stroškov amortizacije, ki jih bo mogoče pokriti z ustreznimi prihodnjimi prihodki, se razlika obravnava tako, kot je pojasnjeno pri prevrednotovanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ter se ne šteje kot dodatno obračunani strošek amortizacije. Med letom obračunana amortizacija in dokončni obračun amortizacije Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, ki se popravljajo (...)
Ključne besede:stroški, amortizacija, merjenje, začetno merjenje, začetek amortiziranja, prenehanje amortiziranja, med letom obračunana amortizacija, dokončni obračun amortizacije, amortizacija opremetenih osnovnih sredstev v najemu

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.