ZBIRKA:MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ta standard se mora uporabljati za obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja. Vendar se ne uporablja za finančne naložbe v pridružena podjetja v lasti: (a) organizacij s tveganim kapitalom ali (b) vzajemnih skladov, naložbenih skladov z enotami in podobnih podjetij, vključno z zavarovalnimi skladi, vezanimi na naložbe, ki so po prvotnem pripoznanju označeni kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščeni kot namenjeni za trgovanje in obračunani v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje. Podjetje spremembe poštene vrednosti takšne naložbe pripozna v poslovnem izidu v obdobju spremembe. Podjetje s takšno naložbo mora razkriti informacije iz 37.(f) člena. Prikazano je besedilo standarda.
Ključne besede:MRS 28, finančne naložbe, pridružena podjetja

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.