ZBIRKA:MRS 11 Pogodbe o gradbenih delih, MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), MRS 17 Najemi, MRS 18 Prihodki, MRS 20 Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči, MRS 23 Stroški izposojanja, MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje, MRS 36 Oslabitev sredstev, MRS 37 Rezervacije, MRS 38 Neopredmetena sredstva, MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje z izjemo nekaterih določb v zvezi z obračunavanjem varovanja pred tveganjem, MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MSRP 1, MSRP 7, MRS 8, MRS 11, MRS 16, MRS 17, MRS 18, MRS 20, MRS 23, MRS 32, MRS 36, MRS 37, MRS 38, MRS 39, OPMSRP 4
Verzija prispevka:
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:To pojasnilo določa glavna načela za pripoznanje in merjenje obvez in povezanih pravic v dogovorih o koncesiji storitev. Zahteve za razkrivanje informacij o dogovorih o koncesiji storitev so v SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev: Razkritje. To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) obravnavanje pravic upravljavca nad infrastrukturo; (b) pripoznavanje in merjenje nadomestila dogovora; (c) storitve gradnje ali posodobitve; (d) obratovanje; (e) stroške izposojanja; (f) kasnejše računovodsko obravnavanje finančnega sredstva in neopredmetenega sredstva; in (g) postavke, ki jih upravljavcu zagotovi dajalec koncesije. Podrobnosti so v prispevku.  
Ključne besede:OPMSRP 12

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.