ZBIRKA:MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov, MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje, MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje z izjemo nekaterih določb v zvezi z obračunavanjem varovanja pred tveganjem, MRS 8 Računovodske usmeritve, MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti, MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic, MSRP 3 Poslovne združitve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MSRP2, MSRP 3, MSRP 13, MRS 1, MRS 8, MRS 32, MRS 39
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: a) Ali so kapitalski instrumenti podjetja, ki so izdani za poravnavo finančne obveznosti v celoti ali delno, „plačano nadomestilo“ v skladu z 41. členom MRS 39? b) Kako mora podjetje na začetku meriti kapitalske instrumente, ki so izdani za poravnavo takšne finančne obveznosti? c) Kako mora podjetje obračunati razlike med knjigovodsko vrednostjo poravnane finančne obveznosti in začetno izmerjeno vrednostjo izdanih kapitalskih instrumentov?
Ključne besede:OPMSRP 19, MSRP2, MSRP 3, MSRP 13, MRS 1, MRS 8, MRS 32, MRS 39, poravnava, finančne obveznosti, kapitalski instrumenti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.