ZBIRKA:MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov, MRS 10 Dogodki po datumu bilance stanja, MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi, MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti, MSRP 3 Poslovne združitve, MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MSRP 5, MRS 1
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ko podjetje objavi razdelitev in ima obvezo, da obravnavano sredstvo razdeli lastnikom, mora pripoznati obveznost za dividende. To pojasnilo zato obravnava naslednja vprašanja: a) Kdaj naj podjetje pripozna obveznost za dividende? b) Kako naj podjetje izmeri obveznost za dividende? c) Ko podjetje izpolni obveznost za dividende, kako naj obračuna morebitne razlike med knjigovodsko vrednostjo razdeljenih sredstev in knjigovodsko vrednostjo obveznosti za dividende? Odgovori na vprašanja so v besedilu članka.
Ključne besede:OPMSRP 17, razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.