ZBIRKA:MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PRIPOZNAVA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ - PRAVILA PRIPOZNAVANJA SREDSTEV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pripoznavanje sredstev je urejeno v vsakem SRS, ki obravnava posamezne ekonomske kategorije sredstev. Pravila so večinoma enaka. Razlike pri prepoznavanju posameznih oblik sredstev prikazujemo v tem sestavku. Pri obravnavi pripoznavanja upoštevamo tudi določila MSRP o prepoznavanju sredstev. Ključni poudarki so: - splošna pravila pripoznavanja in odprave pripoznavanja sredstev; - pridobitni načini sredstev (ločeno pridobljeno sredstvo, sredstvo, pridobljeno z zamenjavo, sredstvo, pridobljeno v poslovni združitvi, sredstvo, pridobljeno z državno podporo); - zahteve za pripoznanje sredstva - posebnosti pri pripoznavanju opredmetenih osnovnih sredstev neopredmetenih sredstvih, zalogah, terjatvah, naložbenih nepremičninah, nekratkoročnih sredstvih za prodajo, finnačnih naložbah, denarju itn.)
Ključne besede:pripoznavanje, sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročna aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, denar, kratkoročne aktivne časovne razmejitve, prihodnje premoženjske koristi, določljiva vrednost.

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.