Categories: ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:članki v kategoriji VSEBINA: MERJENJE
Povzetek:Cena, ki jo poslovni subjekt plača za ločeno pridobitev sredstva, večinoma kaže pričakovanja o verjetnosti, da bodo v poslovni subjekt pritekale pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki jih omogoča sredstvo. Z drugimi besedami, učinek verjetnosti se kaže v nabavni vrednosti sredstva. Zato velja, da je sodilu verjetnosti za pripoznanje ločeno pridobljenih sredstev vedno zadoščeno. Poleg tega je navadno mogoče nabavno vrednost ločeno pridobljenega sredstva zanesljivo izmeriti. To velja zlasti, če je kupnina v obliki denarja ali drugih denarnih sredstev. V članku obravnavamo vsebine, ki se nanašajo na ločeno pridobitev ekonomske kategorije.
Ključne besede:ekonomske kategorije, merjenje, vrednotenje, ločena pridobitev, nabavna vrednost, izvirna vrednost, začetno merjenje, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, finančne naložbe, zaloge materiala, zaloge trgovskega blaga, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge gotovih proizvodov, terjatve, naložbene nepremičnine, denar, kapital, dolgovi, rezervacije, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, kratkoročne časovne razmejitve, stroški izposojanja,  najemi, finančni najem, poslovni najem, redni pregledi ali popravila, gradbeni ali razvojni proces,deli opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo trajno, sprememba poštene vrednosti naložbene nepremičnine, naložbena nepremičnina kot nekratkoročno sredstvo za prodajo, ločeno merjenje zemljišč in zgradb, evidentiranje naložbenih nepremičnin, količinska enota proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje, razčlenitev sestavin cene količinske enote v zalogi, vrednost sestavin v količinski enoti in celotna cena količinske enote, uporaba stalnih cen, merjenje osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, merjenje odkupljenih in nato umaknjenih lastnih delnic, zamenjava dolga, prenos dolga na drugega upnika, stroški izposojanja, kočljiva pogodba, rezervacije za izgube iz prihodnjega poslovanja, rezervacija za reorganiziranje, dolgoročno odlaganje prihodkov in dolgoročno vnaprejšnje vračunavanje stroškov oziroma odhodkov, rezervacije za dana jamstva, utemeljitev kratkoročnih časovnih razmejitev, količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov, pojavna oblika časovnih razmejitev,  razobrestovalna mera, diskontna mera      

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.