ZBIRKA:04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, 05 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, 11 – DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH, 22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV, 43 – AMORTIZACIJA, 96 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, KNJIGOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 4 – STROŠKI, RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:SOFINANCIRANJE OSNOVNEGA SREDSTVA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pridobili smo sofinanciranje osnovnega sredstva, ki zahteva transparentnost izkazovanja porabe pridobljenih sredstev. V prispevku prikazujemo, kako to zagotovimo s ponazoritvami knjižb na kontih. V članku obravnavamo naslednji primer: Na javnem razpisu smo bili uspešni in pridobili 30-odstotno financiranje zamenjave razsvetljave v skladišču, ki je investicija v vrednosti 100.000,00 EUR. Za zamenjavo luči smo sklenili tudi pogodbo za izvedbo del. Dela so bila izvedena in smo račun v višini 100.000,00 EUR tudi plačali. Prejeli smo tudi 30.000,00 EUR za sofinanciranje projekta. V pogodbi o sofinanciranju je zapisano, da morajo sredstva biti porabljena namenska in da financerju mora biti dana možnost, da kadar koli preveri namensko porabo. Poslovne dogodke bi evidentirali na v prispevku prikazan način.
Ključne besede:osnovna sredstva, sofinanciranje, knjiženje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.