ZBIRKA:11 – DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH, 27 – KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI, 97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI, BILANCA STANJA, IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, MERJENJE, MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje z izjemo nekaterih določb v zvezi z obračunavanjem varovanja pred tveganjem, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SRS 10 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, SRS 11 - Kratkoročni dolgovi, SRS 7 - Denarna sredstva, SRS 9 - dolgoročni dolgovi
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:IZPELJANI (IZVEDENI) FINANCNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:21. 9. 2010
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izpeljani finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje pred tveganjem, ki se pojavlja v poslovanju. Najpogostejša tveganja, ki smo jim izpostavljeni, so valutna tveganja, tveganja iz naslova spremembe obrestnih mer in tveganja iz naslova spremembe poštene vrednosti. Ko se poslovodstvo odloči za eno izmed oblik varovanja pred tveganjem, je ključno vprašanje, na katerega želi odgovor: Ali smo bili uspešni z varovanjem pred tveganjem?   V prispevku se zaradi tega osredinjamo na evidentiranje izpeljanega finančnega inštrumenta za varovanje pred tveganjem denarnega toka zaradi valutnega nihanja.
Ključne besede:izpeljani finančni inštrumenti, varovanje pred tveganjem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.