ZBIRKA:02 – NEPREMIČNINE, 09 – TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK TER TERJATVE DO SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN DO NOSILCEV KMEČKIH GOSPODINJSTEV, 12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV, 67 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, SRS, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 5 - Terjatve, STANDARDI, VPRAŠANJA - ODGOVORI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:TERJATVE
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:Darinka Meško
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:3.10.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prikazan je primer knjiženja zapiranja terjatve v tožbi, za katero je bil oblikovan popravek vrednosti in odloženi davki z vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah na osnovi izvensodne poravnave.
Ključne besede:sporna terjatev, popravek vrednosti, odloženi davek, lastninska pravica, izvensodna poravnava

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.