ZBIRKA:02 – NEPREMIČNINE, 11 – DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH, 22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV, 29 – KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:VNOVČITEV BANČNE GARANCIJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ob sklenitvi gradbenega posla, ki se nanaša ali na gradnjo novega objekta ali na obnovo nepremičnine, naročnik pogosto zahteva izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Takšna garancija je običajno izdana v nekem znesku, ki izraža neki odstotek gradbenih del, predvidenih v osnovni gradbeni pogodbi. Če izvajalec del ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku in tudi prizna napake, lahko naročnik unovči bančno garancijo. Ob tem nastane vprašanje, kako obravnavati unovčeno garanciji? Unovčena bančna garancija  po eni strani pomeni priliv denarja na račun naročnika, po drugi pa (...) V prispevku obravnavamo, kako ravnati z unovčeno garancijo, ki se v celoti ne porabi za namen, za katerega je bila unovčena. Kakšni so razlogi, da do tega pride, in kako bi bilo pravilno evidentirati nastalo situacijo?
Ključne besede:bančna garancija, evidentiranje, vnovčitev, gradbeni posel

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.