ZBIRKA:01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE, 02 – NEPREMIČNINE, 03 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN, 04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, 05 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, 06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE RAZEN POSOJIL, 07 – DANA DOLGOROČNA POSOJILA IN TERJATVE ZA NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, SRS, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, SRS 3 - Finančne naložbe, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:kjiženje
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:SRS 2016, STROKOVNA PRAVILA KNJIŽENJA
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:2.2.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pkrikazana so knjiženja osnovnh sredstev, in sicer:
Sofinanciranje osnovnega sredstva
Nabava osnovnega sredstva
Obračun amortizacije osnovnega sredstva
Plačilo najemnine za več let v naprej
Vlaganje v tuje osnovno sredstvo
Nakup računalnišega programa
Uporaba lastnega proizvoda za osnovno sredstvo
Prodaja opreme
Kasnejša vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
Popravilo strehe, poškodovane zaradi višje sile
Nakup delnic, s katerimi se ne trguje na trgu vrednostnih papirjev
Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu NV
Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
Dolgoročno dano posojilo z devizno klavzulo
Dolgoročno dani depozit
Ključne besede:knjigovodstvo, knjiženje, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, aktivne čsovne razmejitve, finančne naložbe

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.