ZBIRKA:10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UDENARLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, 11 – DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH, 12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV, 13 – DANI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, SRS, SRS 5 - Terjatve, SRS 7 - Denarna sredstva, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:kjiženje
Vrsta članka:PRIPOMOČEK - ORODJE
Avtor prispevka:Darinka Meško
Pravna podlaga:SRS 2016, STROKOVNA PRAVILA KNJIŽENJA
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:2.2.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V prispevku se obravnavajo naslednja knjiženja:
Vplačila in izplačila po blagajni
Evidentiranje plačil dobavitelj/kupec
Akontacija zaposlenemu v tuji valuti
Denar na poti
Evidentiranje depozitov
Evidentiranje vrednostnic
Pripoznava in plačilo v tuji valuti
Preverednotenje denarnih sredstev
Izkazovanje negativnega stanja na TRR ob koncu leta
Denarni način poravnavanja terjtev
Denarni način poravnavanja obveznosti
Prodaja kupcu, ki plača vnaprej
Nakup pri dobavitelju s plačilom vnaprej
Prodaja in zavarovanje plačila
Prodaja na kredit
Dani potrošniški kredit
Prodaja na plačilne in kreditne kartice ter vrednostne bone
Prodaja s finančnim popustom (kasaskontom) - knjiženje pri dobavitelju
Prodaja s finančnim popustom (kasaskontom) - knjiženje pri kupcu
Ključne besede:knjigovodstvo, denar, knjiženje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.