ZBIRKA:FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, MONOGRAFIJA, STROKOVNE PODLAGE, TEORETIČNE PODLAGE
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:GOLJUFIJE
Kategorija3:
Vrsta članka:MONOGRAFIJA
Avtor prispevka:Bojan Tičar in Nina Gašparut
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:Januar 2016
Številka revije:Monografije
Datum prispevka:25.01.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V pričujoči mogografiji so obravnavane vsebine, ki so koristne za forenzične preiskovalce v financah in računovodstvu. Vsebina je razvidna iz recenzij, ki ju objavljamo v celoti: Doc. dr. Benjamin Flander Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede                                     Ljubljana, 24. januar 2016 Kotnikova 8 10000 Ljubljana     ABC e-založba pri Visoki šoli za računovodstvo Stegne 21 c 1000 Ljubljana     ZADEVA: Recenzija strokovne monografije »Razumevanje prava in pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah«   Spoštovani! Zadevna strokovna monografija – v soavtorstvu sta jo napisala Bojan Tičar in Nina Gašperut – predstavlja temeljne pravne pojme in prvine pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah. Delo je razdeljeno na dvanajst poglavij, vsebuje pa tudi predgovor in kazalo. V prvih treh poglavjih je opredelitev nekaterih temeljnih pravnih pojmov nadgrajena z razčlenitvijo najpomembnejših prvih pravnega reda oziroma sistema. Avtorja sta v sintezo vključila tudi prikaz tradicionalnih delitev prava kot sistema na notranje in mednarodno pravo, evropsko kontinentalno in anglosaško oziroma precedenčno pravo, materialno in procesno pravo ter javno in zasebno pravo. Vsako od naštetih področij avtorja jedrnato in pregledno opredelita in umestita v širši kontekst sistemizacije prava. Avtorja pravni red oziroma sistem opredelita kot »celoto medsebojno povezanih normativnih in dejanskih prvin, ki se odrazijo v pravnih razmerjih«. V uvodnih poglavjih vsako posamezno temeljno prvino pravnega reda (pravno pravilo, pravni akt, pravno dejstvo in pravno razmerje) podrobneje razčlenita. Med pravnimi akti izpostavita predvsem splošne oblastne pravne akte (predpise), pri čemer v luči hierarhije pravnih aktov predstavita ustavo, zakon, podzakonske predpise, predpise lokalnih skupnosti in predpise pravnega reda Evropske unije. Poleg splošno obveznih predpisov predstavita tudi nekatere druge vire prava (sodno prakso s poudarkom na odločbah ustavnega sodišča, običaje in moralo). Veliko pozornosti pričujoče strokovne monografije so deležni tudi pravni subjekti kot nosilci pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih. V prikazu različnih vrst pravic je posebna pozornost namenjena premoženjskim pravicam (lastninski in drugim stvarnim pravicam, pravicam intelektualne lastnine, obligacijsko pravnim pravicam ter delavno in socialno pravnim pravicam). Pričujoča strokovna monografija se osredotoča tudi na načelo pravne države in druga iz tega načela izhajajoča temeljna načela pravnega reda (npr. načelo ustavnosti in zakonitosti). Avtorja se zavedata, da je za dobro razumevanje strukture in delovanja pravnega reda pomemben tudi segment uporabljanja in razlage prava, s čimer zaokrožita svojo sintezo temeljnih prvin pravnega sistema. Četrto in peto poglavje sta namenjena statusnemu pravu pravnih oseb in temeljnim značilnostim statusnega prava gospodarskih družb. Avtorja izhajata iz splošne nemške teorije pravne osebe. Po uvodnem prikazu pogojev za nastanek pravnih oseb, pozornost preusmerita k njihovim lastnostim in delitvi pravnih oseb na korporacije in ustanove ter na pravne osebe javnega in pravne osebe zasebnega prava. V tem segmentu avtorja najprej predstavita izvirno sektorsko klasifikacijo pravnih oseb (str. 33), v nadaljevanju pa tudi tipologijo gospodarskih družb (str. 37) v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe razdelita na osebne in kapitalske. To razvrščanje nadgradita s podrobnejšim prikazom firma, sedeža, zastopanja, dejavnosti, odgovornosti in različnih načinov prenehanja gospodarskih družb. V drugi polovici knjige se avtorja posvečata insolvenčni zakonodaji kot tistemu segmentu pravnega reda Republike Slovenije, ki je še posebej pomemben prav za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah. Predstavitev pravne ureditve plačilne (ne)sposobnosti in problematike reševanja finančne krize gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji je obogatena s primerjalnim prikazom pravne ureditve tega področja v Nemčiji in Veliki Britaniji. Pričujoče strokovno delo je namenjeno študentom in strokovnjakom na področju forenzičnega računovodstva in financ, ki  niso študirali prava, morajo pa poznati tudi pravo in pravni sistem. Delo je namenjeno tudi študentom in praktikom s področij ekonomije, financ in drugih ved, ki morajo pri opravljanju svojega delo dobro poznati statusno pravno ureditev gospodarskih subjektov, pa tudi temeljne prvine in način delovanja pravnega sistema.   Ocenjujem, da pričujoča strokovna monografija lahko pomembno prispeva h kakovosti študija forenzičnega računovodstva in financ ter tudi drugih specifičnih področij računovodstva. ABC e-založbi Visoke šole za računovodstvo priporočam, da jo natisne in objavi. Študenti računovodstva bodo z branjem tega dela pridobili temeljno znanje in vpogled v strukturo in delovanje pravnega sistema s posebnim poudarkom na področjih gospodarskega in insolvenčnega prava.  

Doc. dr. Benjamin Flander

Doc. dr. Branko Mayr Visoka šola za računovodstvo Stegne 21 c 1000 Ljubljana     ZADEVA: Recenzija strokovne monografije »Razumevanje prava in pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah«   Spoštovani! Z veseljem sem prebral monografijo, ki sta jo napisala prof. dr. Bojan Tičar in Nina Gašparut, mag. Monografija obravnava pravne vsebine, ki so koristne tako pravnikom kot nepravnikom. Sestavlja jo 12 poglavij, predgovor, kazalo in popis literature. V posameznih poglavjih so prikazane vsebine v obsegu in vsebini, ki jih potrebuje preiskovalec s področja forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Izpostaviti je kakovosten pregled pravnih subjektov kot nosilcev pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih. Nazorna je razlaga strukture in delovanja pravnega sistema z razlagami. Vsebine, ki obravnavajo status pravnih oseb s tipologijo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, so jasne in vsebinsko primerne za forenzične preiskovalce v financah in računovodstvu. Poudarjam kakovosti prikaz insolvenčne zakonodaje kot sestavino pravnega reda s predstavitvijo plačilne sposobnosti in reševanja finančne krize poslovnih subjektov. Prikazi so koncizni in razumljivi. Menim, da je monografija kakovosten študijski pripomoček študentom na magistrskem študijskem programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Priporočam, da se vključi kot obvezno študijsko gradivo.      

Doc. dr. Branko Mayr

Ptuj, 25. 01. 2016
Ključne besede:forenzika, pravo, status, računovodstvo, finance, solvenčnost, insolvenčnost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.