ZBIRKA:FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:ORGANIZIRANJE
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Prof. dr. Bojan Tičar, Samo Medvešek
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2015 / 01
Datum prispevka:26.3.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izvleček: Policija je kot organ izvršilne oblasti v največji meri pristojna za zagotavljanje javne varnosti in vzdrževanja javnega reda in miru ter hkrati eden od ključnih nosilcev, ki skrbijo za delovanje kazenskopravnega sistema v Republiki Sloveniji. Poleg tega je policija eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju nacionalne varnosti, pri čemer tesno sodeluje z drugimi varnostnimi organi. Slovenska policija se je v letu 2009 lotila prenove policijske zakonodaje in posledica tega sta bila dva nova zakona – Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki sta izšla v letu 2013. Smoter prenove policijske zakonodaje je bil predvsem v tem, da se je obsežno tematiko zapisalo na jasnejši, preglednejši in bolj sistematičen način. Prav tako je v novih zakonih večji poudarek na zaščiti svobode in spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Sicer pa se organiziranost, temeljne naloge in pooblastila policije s sprejemom novih zakonov niso bistveno spremenila. Poleg policije je del izvršilne veje oblasti tudi Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), ki v Republiki Sloveniji izvršuje kazenske sankcije kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje. Kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, se izvršujejo v zavodih, ki so dislocirane notranje organizacijske enote uprave. Najpomembnejši pravosodni organi v Republiki Sloveniji so tožilstva in kazenska sodišča. Enoten sodni sistem Republike Slovenije sestavljajo splošna in specializirana sodišča. Slednja delujejo le na področju delovnega in socialnega ter upravnega prava, splošna pa poznamo kot okrajna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča in vrhovno sodišče. Kazensko sodišče je državni organ, pristojen za izvedbo kazenskega postopka. V pravnem pogledu se ne razlikuje od drugih sodišč splošne pristojnosti, vrsto posebnosti mu daje samo pravno področje, ki ga opredeljujeta kazensko materialno in procesno pravo, s katerima je definiran predmet njegovega odločanja in njegova pristojnost.
Ključne besede:policija, formalno družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.