ZBIRKA:DAVKI, POSTOPEK
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DAVČNI POSTOPEK
Kategorija3:GOTOVINSKO POSLOVANJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DURS
Pravna podlaga:ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12 - ZDavP-2)
Člen:36. - ZDavP-2
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), v skladu s katerim morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. Primere, v katerih zgoraj navedenih plačil ni potrebno nakazovati na transakcijske račune, natančneje določa tretji A. del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13 v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Sprememba pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 101/11 je med drugim prinesla tudi spremembe 23.a člena, ki ureja izjeme od obveznosti nakazovanja na transakcijske račune, med drugim znižanje zneska plačila, katerega poslovni subjekti niso dolžni nakazati na transakcijski račun drugega poslovnega subjekta, na 50 evrov. Kasneje je bil s spremembo pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 24/12 znesek zvišan na 420 evrov. Naslednja bistvena sprememba 23.a člena pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 101/11 določa subjektom iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2 obveznost, da fizičnim osebam obvezno nakazujejo na transakcijski račun vse dohodke iz delovnega razmerja, razen pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na podlagi te spremembe pravilnika bo davčnemu organu zagotovljen učinkovitejši nadzor nad izplačevanjem osebnih prejemkov in s tem povezanih davčnih obveznosti (tudi prispevkov za socialno varnost). DURS je v zadnjem času zaznal kršitve davčne zakonodaje pri izplačilu plač. Plače so bile izplačane ne da bi delodajalec davčnemu organu predložil REK obrazce. V kolikor so plače izplačane v gotovini, davčni organ zelo težko ugotovi, ali so bile plače izplačane in ali je posledično nastala davčna obveznost. Izplačilo plač (in drugih prejemkov iz 37. člena ZDoh-2) na transakcijski račun prejemnika zagotavlja transparentnost poslovanja delodajalca in posledično možnost nadzora nad izpolnjevanjem s tem povezanih davčnih obveznosti. Obvezno nakazovanje dohodkov iz 37. člena Zakona o dohodnini na transakcijski račun pomeni za upnike prejemnikov teh dohodkov možnost učinkovitejše izvršbe. Če se sredstva zbirajo na transakcijskem računu, lahko upnik svojo terjatev poplača z enostavnim postopkom (civilne, davčne izvršbe) pri banki. Sprememba pravilnika zasleduje učinkovito opravljanje nalog davčnega organa, še posebej davčnega nadzora in davčne izvršbe, preprečevanje dela na črno, izogibanje plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, preprečevanju davčnih utajevanj, preprečevanju sive ekonomije, zagotavlja plačilno disciplino in konsolidacijo javnih financ, ter tako prek zmanjševanja možnosti utajevanja oziroma izmikanja plačilu davkov in preprečevanja sive ekonomije vpliva tudi na izboljšanje konkurenčnosti. Obveznost nakazovanja ustvarja razmerje med osebo, ki je plačilo dolžna nakazati na transakcijski račun (plačnik), in osebo, ki plačilo na transakcijski račun prejme (prejemnik). V konkretnem razmerju obveznost plačnika na drugi strani za prejemnika pomeni, da le-ta plačilo prejme na transakcijski račun. V zvezi z izvajanjem teh določb se je pojavilo več vprašanj, na katera odgovarjamo v tem članku.
Ključne besede:davčni postopek, obveznost nakazovanja plačil in prejemkov, transakcijski račun,  ZDaVP-2, plačevanje plač v gotovini, plačevanje storitev v gotovini, plačevanje blaga v gotovini

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.