Članki

FILTRI za lažje iskanje prispevkov (način uporabe filtrov je prikazan v Napotkih bralcem).
Vsa gradiva.
 • Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, poslovno izdne kategorije, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, EBIT, EBT, EBITDA, E, čisti dobiček, dobiček iz poslovanja, dobiček pred davki, stroški dela, stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, metode obvladovanja stroškov, Activity Based Costing, analiza točke preloma, prispevek za kritje, Cost-Volume-Profit Analyes
  Povzetek:V delu so predstavljeni: prihodki, stroški, odhodki in poslovno izidne kategorije. Njihova uporaba je pogojena z ustrezno organiziranostjo. Predstvljene so poslovno izidna mesta in stroškovni noslici kot temelj alokacije stroškov. Obvladovanje stroškov je prvi pogj uspešnega poslovanja. Kazalo monografije je: 1. Prihodki, stroški, odhodki in izid ................................................................ 12 Uvod 12 2. Prihodki ....................................................................................................... 15 Poslovni prihodki ............................................................................................. 18 Finančni prihodki ............................................................................................. 18 Drugi prihodki .................................................................................................. 19 Pomembnejši pojmi v zvezi s prihodki ............................................................... 19 Pripoznavanje prihodkov .................................................................................... 20 Prihodki od prodaje .......................................................................................... 20 Prenos tveganj na kupca ................................................................................... 22 Verjetnost pritekanja gospodarskih koristi ....................................................... 22 Zanesljivost merjenja odhodkov ....................................................................... 23 Opravljanje storitev .......................................................................................... 23 Metoda odstotka dokončanosti del ........................................................................................ 23 Druge metode določanja dokončanosti del ........................................................................... 24 Storitve sestavljene iz nedoločenega števila dajanj.............................................................. 24 Nezanesljiva ocena izida posla ......................................................................... 25 Obresti, licenčnine in dividende ....................................................................... 25 Obresti vračunane pred pridobitvijo finančne naložbe ........................................................ 25 Dividende od lastniških papirjev se sklicujejo na dobiček pred pridobitvijo ..................... 25 Vračunavanje licenčnin .......................................................................................................... 25 Subvencije, dotacije, regresi itd. ....................................................................... 26 Še nekaj pravil pripoznavanja prihodkov ......................................................... 26 Ugotavljanje poslov .......................................................................................... 27 Medletna poročila ............................................................................................. 27 Merjenje prihodkov ............................................................................................ 27 Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala ...................... 27 Prihodki od opravljenih storitev ....................................................................... 28 Pogodbe o gradbenih delih .....................................................................................................28 Obresti......................................................................................................................................29 Prevrednotovanje prihodkov ............................................................................ 29 Odložen pritok denarnih sredstev ..................................................................... 29 Zamenjava proizvodov in storitev .................................................................... 30 Razkritja ............................................................................................................. 31 3. Stroški ......................................................................................................... 32 Stroški in poslovanje .................................................................................. 32 Vrste stroškov ............................................................................................ 36 Pojmi ......................................................................................................... 38 Stroškovna mesta in stroškovni nosilci ....................................................... 45 Stroškovna mesta ............................................................................................... 45 Stroškovni nosilci ............................................................................................... 45 Neposredni (direktni) stroški : Posredni (indirektni) stroški .............................. 45 Stroški in poslovanje .................................................................................. 46 Spremenljivi (variabilni) stroški : polspremenljivi (mešani) stroški . stalni (fiksni) stroški : celotni stroški : stopničasti stroški ........................................................ 46 Uvod ................................................................................................................... 46 Ocena lastnosti opazovanih stroškov ali metode za ugotavljanje lastnosti stroškov .............................................................................................................. 53 Razčlenjevanje stroškov na stalne in spremenljive........................................... 53 Linearni pristop ugotavljanja lastnosti posameznih stroškov ........................... 54 Vizualna metoda......................................................................................................................56 High-low metoda.....................................................................................................................57 Prispevek za kritje (Contribution margin) .......................................................... 59 Izkaz prispevka za kritje ................................................................................... 60 Enačba za izračun prispevka za kritje............................................................... 60 Prispevek za kritje na enoto .............................................................................. 60 Stopnja prispevka za kritje (Contribution Margin Ratio) ................................. 61 Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes) ... 61 Predpostavke analize ........................................................................................ 62 Analiza točke preloma (Break-Even Analysis)................................................. 62 Za več proizvodov (Multiproduct Break-even Point) ...................................... 66 Varna točka (Margin of Safety) ........................................................................ 68 Analiza ciljnega dobička (Target Profit Analysis) ........................................... 70 Grafični prikaz razmerij v analizi vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-Volume-Profit Analyes) ................................................................................... 71 Mejni (marginalni) stroški .................................................................................. 73 ABC (Activity Based Costing) ................................................................... 74 Stroški v proizvodnih in neproizvodnih podjetjih ........................................ 76 Stroški v naročniški in serijski proizvodnji ................................................. 77 Uvod ................................................................................................................... 77 Stroški v serijski, množični, procesni proizvodnji ............................................. 79 Ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje v opazovanem obdobju ..................... 80 Preračun fizičnih količin v količino ekvivalentnega učinka............................... 82 Izračun stroškov ekvivalentnega učinka ............................................................. 84 Ugotovitev celotnih stroškov proizvajanja.......................................................... 85 Priprava proizvodnega poročila .......................................................................... 86 Stroški v naročniški proizvodnji ........................................................................ 88 Proizvodni (stroški v zalogah) in obdobni stroški........................................ 92 Proizvajalni in neproizvajalni stroški .......................................................... 93 Neposredni (direktni) in posredni (indirektni) stroški .................................. 94 Pomembni in nepomembni stroški .............................................................. 95 Računovodska obravnava stroškov ............................................................. 95 Začetno pripoznavanje stroškov ......................................................................... 95 Merjenje stroškov ............................................................................................... 97 Začetno računovodsko merjenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............................................................................................................. 97 Vsebnost stroškov v učinkih: Proizvodno orientirani stroški : obdobno orientirani stroški ............................................................................................. 98 Prevrednotovanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ...... 99 Razkrivanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............... 100 Amortizacija ............................................................................................ 101 Pojem ................................................................................................................ 101 Pojmi ................................................................................................................ 104 Kaj se amortizira? ............................................................................................. 105 Amortizirljivi znesek in amortizacijsko obdobje .............................................. 106 Amortizirljivi znesek ........................................................................................................... 106 Doba koristnosti ................................................................................................................... 106 Preveritev dobe koristnosti .................................................................................................. 108 Doba koristnosti neopredmetenih sredstev ......................................................................... 108 Preostala vrednost neopredmetenega sredstva ................................................................... 108 Metode amortiziranja ........................................................................................ 109 Metoda enakomernega časovnega amortiziranja, .............................................................. 110 Metoda padajočega amortiziranja in ................................................................................... 110 Metoda proizvedenih enot ................................................................................................... 110 Pripoznavanje stroškov amortizacije ................................................................ 110 Ločljivost zemljišč od zgradb ............................................................................................. 111 Merjenje ........................................................................................................... 111 Začetno računovodsko merjenje stroškov amortizacije .................................. 111 Začetek in prenehanje amortiziranja ................................................................................... 112 Med letom obračunana amortizacija in dokončni obračun amortizacije .......................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem ....................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, danih v finančni najem ........................ 112 Prevrednotovanje stroškov amortizacije ......................................................... 112 Razkrivanje stroškov amortizacije .................................................................... 113 Še nekaj pravil obračuna amortizacije .............................................................. 113 Razvrščanje stroškov materiala in storitev ........................................................ 114 Opredelitve ključnih pojmov ............................................................................ 116 Pripoznavanje stroškov materiala in storitev .................................................... 116 Dane obresti .......................................................................................................................... 117 Nepotrebni stroški ................................................................................................................ 117 Stroški razvijanja .................................................................................................................. 117 Stroški najemnin ................................................................................................................... 117 Stroški po pogodbah o gradbenih delih .............................................................................. 117 Stroški v nedokončanih proizvodih in zalogah proizvodov .............................................. 118 Merjenje stroškov materiala in storitev ............................................................. 118 Začetno računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev ...................... 118 Stroški materiala, ki niso v zalogah .................................................................................... 118 Stroški, ki so sestavni del neopredmetenih sredstev ali aktivnih časovnih razmejitev .... 118 Vnaprej vračunani stroški materiala in storitev .................................................................. 118 Rezervacije za kritje prihodnjih stroškov materiala in storitev ......................................... 119 Prevrednotovanje stroškov materiala in storitev ............................................. 119 Razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 119 Stroški dela v nedokončani proizvodni in zalogah gotovih proizvodov ........................... 120 Deleži v razširjenem dobičku .............................................................................................. 120 Razčlenjevanje stroškov dela............................................................................................... 120 Stroški povračil zaposlencem .............................................................................................. 120 Pojmi................................................................................................................. 121 Pripoznavanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem........................ 122 Merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................ 123 Začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................................................................................... 123 Prevrednotovanje stroškov plač in stroškov povračil zaposlencem ................ 123 Razkrivanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 124 Obresti ..................................................................................................... 124 Neto obresti ............................................................................................. 124 4. Odhodki..................................................................................................... 125 Odhodki iz poslovanja ............................................................................. 125 Proizvodno orientirani stroški........................................................................... 125 Obdobno orientirani stroški .............................................................................. 125 Poslovno izidne kategorije ........................................................................................ 125 Sestavine poslovnega izida ............................................................................... 125 Izid iz poslovanja (operating profit; EBIT) ............................................... 126 Izid iz izrednega delovanja ....................................................................... 126 Dobiček pred davki .................................................................................. 126 Davki od dohodka (dobička) .................................................................... 126 Čisti dobiček ............................................................................................ 126  
 • Ključne besede:družba, pravo, država, klasifikacija, pravna oseba
  Povzetek:Pričujoče delo je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki se niso pogosto srečevali s pravom. Pravna varnost temelji na fiktivni predpostavki, da so vsi subjekti s pravom seznanjeni. Zato se nihče ne more opravičiti za svoje protipravno dejanje z utemeljitvijo: tega pravila nisem poznal ali nisem vedel, da to ni dovoljeno. Sicer bo vsak, ki bo bral to delo, našel lastne razloge za to. V knjigi so prikazani bistveni elementi države, prava in pravnih oseb. Pojmi so včasih poenostavljeni, saj je namen knjige hitro razumevanje glavnih in osnovnih pojmov.  Knjiga ima tri dele.  V prvem delu je opredeljena država in njena organizacija. Država je za delovanje pravnega reda nujno potrebna, saj le država zagotavlja represivne pravne sankcije v primerih kršitve pravnih pravil. Kako je država organizirana in kako je sama podrejena pravu ter kakšne so različne države po ureditvi, političnem sistemu in oblikah vladavine, je prikazano v tem poglavju. Poglavje prikazuje tudi pojem lokalne samouprave in pravni položaj občin.  Drugi del je namenjen temeljnemu razumevanju prava. V njem so pojasnjene osnovne opredelitve pravnih pojmov. V drugem delu je prikazano objektivno pravo s poudarkom na predpisih in subjektivno pravo z opredelitvijo predsem premoženjskih pravic. Prikazani sta tudi pravna in poslovna sposobnost subjektov v pravu.  V    tretjem delu je prikazana uporaba prava s klasifikacijo pravnih oseb. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo enostavno in hitro prilagoditi, saj so kriteriji razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, (negospodarske in gospodarske) funkcionalne in popolnoma nepridobitne, po mnenju avtorja, univerzalni.  Delo je zaključeno s predstavitvijo glavnih pravnih oseb, ki delujejo na trgu in s predstavitvijo samostojnih regulatorjev, tj. javnih agencij. Predstavljene so skupne značilnosti in vrste gospodarskih družb ter pravna ureditev javnih zavodov.
 • Ključne besede:dobiček, izgubljeni dobiček, škoda, navadna škoda
  Povzetek:Z raziskavo je hipoteza „Sodobne raziskovalne metode se v nezadostni meri uporabljajo v pravosodnem strokovnem prostoru izračunavanja izgubljenega dobička kot oblike škode“ potrjena. Priporočam oblikovanje modela izračuna izgubljenega dobička, ki nadgradi teoretični prostor izračunavanja izgubljenega dobička in zagotavlja strokovno uporabo metod ugotavljanja izgubljenega dobička. Ugotovitve-priporočila:
  • Ugotavljamo, da je uporaba metod ocenjevanja prihodkov primerna in v pomembnostih primerljiva s tujino. Priporočamo pogostejšo uporabo metode »meril«.
  • V primerih, ko analiza izgubljenega dobička zajema podjetje, je kot podjetje treba obravnavati najmanjšo logično poslovno celoto, ne pa njene pravne organizacijske oblike.
  • Pri ugotavljanju prihodkov z metodo »meril« in metodo »pred-po« je treba izvesti prilagoditve in jih v poročilu o analizi izgubljenega dobička opisati.
  • Pri ugotavljanju stroškov z uporabo metode pred-po in direktne metode ugotavljanja prihodkov je treba preizkusiti vpliv računovodskega načela previdnosti na izgubljeni dobiček in o tem poročati.
  • Ugotovili smo, da se v večini primerov uporablja izgubljeni dobiček v vsebini prispevka za kritje, kar ocenjujemo kot strokovno ustrezno. Kot čisti dobiček se obravnava redko in še to v primerih, ko so bili oškodovanci fizične osebe.
 • Ključne besede:javni sektor, direktorji v javnem sektorju, plače direktorjev v javnem sektorju, ZSPJS, plačni sistem v javnem sektorju
  Povzetek:Avtorici v prispevku predstavita pravno analizo ureditve aktualnega vprašanja pravne ureditve plač direktorjev v javnem sektorju. V prispevku je predstavljen normativni okvir, na katerem temelji trenutna ureditev. Predstavljeni so tudi pravni viri, ki jih je potrebno, ko želimo razumeti, kako so plače direktorjev v javnem sektorju pravno urejene. Nadalje je opredeljen pojem poslovodne osebe po ZDR-1. Sledi predstavitev ureditve v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju. Za sistemsko umestitev vprašanja je predstavljena plačna lestvica in umestitev direktorjev v njo. V tem delu prispevka je poudarek predvsem na novi uredbi, ki ureja dotično področje. Sledi analiza učinkov pravnih določb uredbe in zakonov v praksi. V prispevku je zajeta tudi sprememba sodne prakse in stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katerim se je opredelilo do vračanja nezakonito izplačane plače drugače kot v prejšnjih odločbah. V zadnjem delu prispevka je predstavljen pogled EU glede predmetnega vprašanja in pravni problemi, s katerimi se srečujejo nekatere primerljive države. V sklepu so zbrane ugotovitve raziskave.
 • Ključne besede:rezervacije, dana jamstva, odprava napak
  Povzetek:Podjetje zagotavlja kupcem odpravljanje napak na proizvodih, ki so jih kupili pri njih v roku 6 mesecev. Na koncu poslovnega leta je poslovodstvo ocenilo na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij, da bodo stroški takih popravil v naslednjem letu znašali 1% prodajne vredsnoti, kar znaša 15.000 EUR. Napake odpravljajo pooblaščeni serviserji, ki opravljene storitve zaračunajo. Podjetje oblikuje rezervacije v ocenjeni višini. Iz tega vira poravnava obveznosti do serviserjev. Preostale rezervacije na koncu poslovnega obdobja prenese v prihodke. Kako pravilno poknjižiti poslovne dogodke...
 • Ključne besede:likvidnost, insolventnost, insolvenčni postopki, upniki, zlorabe, prevare, indici, sankcije
  Povzetek:Vse več podjetij in samostojnih podjetnikov kot tudi fizičnih oseb se srečuje s problemi likvidnosti. Posledica trajnejše nelikvidnosti je insolventnost dolžnika ter temu sledeči insolventni postopki, predpisani v zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Insolvenčni postopki so predvideni zaradi zaščite upnikov. Pred ter ob uvedbi insolvenčnih postopkov pogosto prihaja do zlorab. Neupoštevanje zakonov, namerno izogibanje izpolnjevanju obveznosti, premišljeno in načrtno uresničevanje dejanj, ki vodijo do izogiba plačil upnikom, odtujevanje premoženja, veriženje podjetij, zavlačevanje postopkov... Nova in nova inovativna dejanja z namenom izogniti se plačilu ali odgovornosti za neplačan dolg. Posledice takih dejanj so velike, za marsikatero podjetje ali posameznika celo usodne. Na ravni države pa izredno pomembne. Zaradi zapletenosti, prepletenosti, specifičnosti primerov je naklep težko dokazljiv. Pomanjkanje stečajnih sodnikov, izvedencev, strokovnjakov in seveda sodne prakse pri pravnomočnih obsodbah prevarantov botruje temu, da je primerov zlorab vse več. Vsebina v članku se navezuje na diplomsko delo (dostopno v knjižnici VŠR)z naslovom  Prevare pred insolvenčnimi postopki. Namen diplomskega dela je opozoriti na prevare v podjetjih, ki niso zavezana reviziji in jih lahko razberemo iz javnih objav računovodskih informacij  na spletni strani Ajpes. Brez kakršnih koli notranjih informacij, dostopov do poslovnih knjig, brez upoštevanja medsebojnih povezav podjetij, brez informacij o preteklosti in zgodovini podjetij, katere so obravnavane. Pa vendar so indici prevar očitni. Članek ni namenjen iskanju krivca. Namen članka je opozoriti na več kot očitne znake prevar. Ter predlog, da se sankcije, za katere je več kot dovolj zakonske podlage, uresničujejo.
 • Ključne besede:nepremičnine, pravo nepremičnin, računovodska vrednost nepremičnin, tržna vrednost nepremičnin, trg nepremičnin, slovenski trg nepremičnin
  Povzetek:Nepremičnine so (pravno-ekonomsko gledano) opredmetena dolgoročna sredstva, ki jih gospodarski subjekti potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega so bilančno nepremičnine lahko tudi dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine poslovni subjekti kupujejo z namenom ustvarjanja prihodnjih kapitalskih dobičkov. Posebej so pomembe, ker imajo običajno visoko finančno vrednost glede na druga sredstva v lasti subjekta. Nepremičnine imajo pravno-ekonomsko in širše družboslovno tudi različne definicije. Avtorja to v prispevku prikažeta.
 • Ključne besede:načrtovanje, strategija, vlaganje, uporabniška izkušnja
  Povzetek:Študije dokazujejo, kako velik je za večino podjetij in njihovih vodilnih razkorak med snovanjem strategij in njihovo izvedbo. V Harvard Business Review so na osnovi izvedene raziskave ugotovili, da je le 8% voditeljev sposobnih tako strateškega razmišljanja kot izvajanja strategij v poslovni praksi.
 • Ključne besede:JPA Pariz
  Povzetek:Ausgabe 2b/2016
  • Abschaffung der Gesellschaftsteuer
  • Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer
  • Neuerungen im Finanzstrafgesetz
  • Kontenregister- und Konteneinschaugesetz
  • Kapitalabfluss- und Kapitalzuflussmeldung
 • Ključne besede:JPA Pariz  
  Povzetek:Ausgabe 3a/2016 AKTUELLES ZUR REGISTRIERKASSE UND BELEGERTEILUNGSPFLICHT 2 SPLITTER 2.1 Aktuelles zur Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 2.2 Dividenden an Gesellschafter-Geschäftsführer – GSVG-Pflicht
 • Ključne besede:JPA Pariz
  Povzetek:1 WARTUNGSERLASS ZU DEN LOHNSTEUERRICHTLININEN (LSTR) 1.1 Gesundheitsförderungen, präventive Maßnahmen und Impfungen 1.2 € 186-Freibetrag für Sachzuwendungen bei Dienst- und Firmenjubiläen 1.3 steuerfreie Zuwendungen zu Begräbniskosten 1.4 Neuregelung der Mitarbeiterrabatte 1.5 Geldwerte Vorteile – Verordnung über die Bewertung bestimmter Sachbezüge 1.6 Firmenautos werden teurer. 1.7 Absetzbarkeit der Augenlaserbehandlung 1.8 Dienstverhältnis für Lehrbeauftragte ab 15 Wochenstunden 1.9 Expatriats: erhöhtes Werbungskostenpauschale ab 2016
 • Ključne besede:strateško načrtovanje, strategija, poslovni cilj, vzvodi vrednosti, zemljevid strategije, kazalnik uspešnosti
  Povzetek:Prispevek obravnava proces upravljanja učinkovitosti poslovanja, ki obsega snovanje in uporabo poslovnih strategij, opredelitev vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnike uspeha in proaktivno poročanje.
 • Ključne besede:dodana vrednost, analiza poslovanja, kazalniki izkaza dodane vrednosti
  Povzetek:Dodana vrednost je široko uporabljan pojem, v podjetniškem smislu pa je še premalo prisoten v posameznih informacijskih sistemih. Prispevek želi poudariti pomen dodane vrednosti kot informacije, predstavlja načine njenega izračunavanja in izkazovanja. Avtor pojasni zamisel izvirnega obrazca izkaza dodane vrednosti. Sistematično so obravnavani tudi kazalniki v zvezi z dodano vrednostjo in njihovo pojasnjevanje. Posebej so prikazane prednosti in slabosti dodane vrednosti, njenega izkaza in kazalnikov.
 • Ključne besede:dobiček, izgubljeni dobiček, škoda, navadna škoda
  Povzetek:Izračun škode je strokovni  izziv. Škodo običajno obravnavajo sodišča in o njenem nastanku in pravnih vsebinah oblikujejo svoja stališča. Ta stališča moramo upoštevati pri izračunu. Nadgradimo jih z ekonomskimi  posebnostmi izračunavanja škode. Cilj je izračun poštene višine škode.
 • Ključne besede:metoda, metodika, metodologija
  Povzetek:V strokovni literaturi, zlasti pa v praksi, se pojmi metoda, metodika in metodologija pogosto pojavljajo kot soznačnice ali pa ni dovolj jasno razvidno razlikovanje med njimi. Uporaba soznačnic zlasti v stroki po eni strani zamegljuje razumljivost, po drugi strani pa siromaši strokovno izrazje. Zato bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali navedene tri pojme.
 • Ključne besede:Davčno pravo, davki, načela obdavčevanja, Finančna uprava Republike Slovenije, davčni sistem
  Povzetek:V pričujočem članku so predstavljena osnovna in specifična načela davčnega sistema in obdavčevanja. Poudarek je na uporabi načela sorazmernosti. Primer zgrešene in prekomerne zlorabe načela sorazmernosti v davčnem postopku je kaznovanje zavezancev z najhujšo možno sankcijo po 397. členu ZDavP-2 (2011) zaradi na primer ne-oddaje praznega obrazca zavezanca, ki sploh ni posloval, pri čemer sorazmerne sankcije (kot na primer opomin) sploh niso bile uporabljene. Načelo sorazmernosti je posebej pomembno tudi za upravno pravo, kamor sodi delovanje FURS. Osnovna vsebina načela sorazmernosti in metode presojanja ter odločanja v posameznih primerih je v zahtevi, da upravni in drugi organi v konkretnih primerih odločajo, oziroma uporabijo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. Pri tem je pravno vodilo, da se doseže ustrezno in pošteno ravnotežje med javno koristjo in zasebnimi interesi in da ne pride do neustreznih, nepotrebnih in prekomernih posegov v pravice posameznikov (Grafenauer, Brezovnik 2009).
 • Ključne besede:trajnostna uspešnost, analiza poslovanja, model trajnostne naravnanosti poslovanja, kazalci
  Povzetek:Uspešna sodobna podjetja hkrati zasledujejo poslovne in trajnostno naravnane cilje—družbene, okoljske in ekonomske. V nekaterih podjetjih so družbeni, okoljski in ekonomski cilji način, kako dosegati še večjo poslovno uspešnost, v drugih pa že pričakovanja lastnikov narekujejo skrb za trajnostno uspešnost, kot bi bila enako pomembna poslovni. Managerji v obeh vrstah podjetij zato razvijajo strategije, v katerih je premišljeno in skrbno integriran tudi trajnostni vidik. V prispevku utemeljujemo, kako pomembno je trajnostni vidik vključiti tudi v analizo uspešnosti poslovanja, najsi bo ta za potrebe operativnih ali strateških odločitev. Predstavimo konceptualni model za analizo uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika ter primere kazalcev za analizo družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti. Izbor kazalcev utemeljimo tudi z izbranimi primeri vodilnih svetovnih podjetij, v katerih je analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika vodila v strateško pravilne poslovne odločitve.
 • Ključne besede:dodana vrednost, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, analiza poslovanja, izkaz dodane vrednosti.
  Povzetek:Prispevek obravnava temeljne računovodske informacije kot podlago za odločanje v zvezi z družbeno odgovornostjo in s trajnostno usmeritvijo združbe. Pri tem je poudarjena dodana vrednost kot temeljno sodilo ustreznega delovanja poslovodstva. Temu primerno je predlagan model poslovodenja na podlagi dodane vrednosti. Obenem je poudarjen potrebni pogoj za trajnostni razvoj, to je dolgoročna plačilna sposobnost združbe in s tem informacije o njeni kapitalski ustreznosti. Temu primerno je predlagan model celovite finančne politike, ki ustrezno rešuje dilemo dobičkonosnosti in plačilne sposobnosti
 • Ključne besede:celovito upravljanje s tveganji, proces, ocena tveganj, analiza tveganj, ovrednotenje tveganj.
  Povzetek:Prispevek obravnava upravljanje s tveganji kot disciplino, ki se hitro razvija in pridobiva pomen, ne samo v finančnih, ampak tudi v nefinančnih organizacijah. Upravljanje s tveganji ni enkraten dogodek, pač pa je proces. Prednosti prinaša celovit in sistematičen pristop, ki zajema vse vrste ključnih tveganj in se poleg negativnih učinkov in nevarnosti osredotoča tudi na pozitivne učinke in priložnosti. Osrednji del procesa je ocenjevanje tveganj, ki se začne s prepoznavo in razvrščanjem tveganj, nadaljuje pa z analiziranjem in ovrednotenjem, ko se določijo tista tveganja, ki potrebujejo prioritetno obravnavo. Pri ocenjevanju tveganj se uporabljajo različne tehnike in metode, od najbolj preprostih kvalitativnih metod do najbolj zahtevnih kvantitativnih matematičnih in statističnih modelov, predvsem odvisno od vrste organizacije.
 • Ključne besede:Letno poročilo, trajnostni razvoj, strateško načrtovanje, dodana vrednost, analiza
  Povzetek:Pod združbo obravnavam podjetje. Uresničevanje ciljev podjetja na način, ki ne ogroža možnosti prihodnjih rodov, je trajnostni razvoj podjetja, o katerem podjetja poročajo v svojem letnem poročilu. Le – to je pogosto omejeno na opis aktivnosti, ne da bi merili njihovo učinkovitost in vpliv na trajnostni razvoj. Takšno poročanje je pogojeno z njihovo vsebino. V pojasnilo se običajno navaja, da je merljivost aktivnosti strokovno vprašljiva, omejena in tako naprej.
 • Ključne besede:družbena odgovornost, trajnostni razvoj, poročanje, dodana vrednost, izkaz razširjene dodane vrednosti
  Povzetek:Neračunovodske informacije v trajnostnih poročilih podjetij omogočajo razkritje ne-finančnih aspektov njihovega delovanja. Podjetja uporabljajo trajnostno poročanje tudi zato, da povečajo svoj ugled v družbi. Tovrstne informacije jih prikažejo kot bolj odgovorne in zato manj tvegane združbe. Novembra 2014 je Evropski parlament sprejel direktivo, ki določa, da morajo določena podjetja v svoja poslovna poročila vključiti tudi razkritja o nefinančnem poslovanju. Vključitev nefinančnih informacij v letna poročila je pomembno tudi za združbe, ki med svojimi glavnimi cilji nimajo ustvarjanja dobička, temveč je njihovo poslanstvo socialne narave – npr. neprofitne organizacije, javna podjetja, kooperative in socialna podjetja. Ena od možnosti je uporaba izkaza razširjene dodane vrednosti (EVAS), ki temelji na izkazu dodane vrednosti, razširjen pa je z vključitvijo socialnih in okoljskih dejavnikov. Za razliko od ostalih orodij ta model prikazuje integriran računovodski izkaz, ki upošteva ocenjevanje vseh vrst vrednosti – finančne, socialne in okoljske in gre torej za kombiniran izkaz ustvarjanja kombinirane vrednosti. V prispevku poskušamo prikazati uporabnost tega modela tudi za slovenske združbe.
 • Ključne besede:trajnostni razvoj, trajnost, družbena odgovornost, poslovanje, analiza.
  Povzetek:Podjetje se sooča z velikim izzivom – ali se s svojim poslovanjem pridružiti prizadevanjem za trajnostni razvoj in naraščajočemu številu tistih, ki jim ni vseeno, v kakšnem svetu živimo in kakšnega bomo pustili svojim zanamcem. Podjetje, ki se je zanj že odločilo, pa z izzivom, na katera področja se predvsem osredotočiti, kako in s kakšno dinamiko. V obeh primerih mora poznati obstoječe in pričakovano stanje glede trajnostnih vplivov ter potrebne aktivnosti za odpravljanje vrzeli med njima. Pri analizi mu je lahko v pomoč za ta prispevek pripravljen nabor potrebnih korakov z aktivnostmi, kot si sledijo v posameznih razvojnih stopnjah. Z njo se lahko ugotovijo zrelostna stopnja podjetja pri doseganju trajnostnega razvoja in aktivnosti, ki jih bo treba izvajati, če želi napredovati na poti trajnosti
 • Ključne besede:računovodska poročila, oblikovanje odločitev, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, analiza.
  Povzetek:V kriznem času je oblikovanje predlogov poslovnih odločitev vedno bolj tvegano. Kakovostne odločevalne podlage, med njimi nedvomno tudi informacije iz računovodskih poročil so pomembne pri oblikovanju poslovnih odločitev. Informacijske podlage so praviloma skromne. Pri oblikovanju odločitve o poslovanju z nekim podjetjem praviloma razpolagamo le z javno objavljenimi informacijami za zunanje uporabnike. Uporaba teh informacij je tvegana, lahko pa prispeva k zmanjšanju tveganja.
 • Ključne besede:informacije, analiza, podjetnik, podjem, financiranje, investiranje.
  Povzetek:Vsak, ki ustanovi podjetje ni podjetnik. Značilnosti, ki določajo podjetnika, so, da kupuje po znani in prodaja po neznani ceni, da deluje v negotovih okoliščinah, da prevzema tveganje, reorganizira družbene in ekonomske potenciale, da je inovativen, da vztraja pri poslovni ideji in, da ceni neodvisnost. Treba je tudi ločevati med podjetjem in podjemom. Za pridobitev ustreznih računovodskih informacij za podjetnike je treba izdelati predračune, obračune in analize. Vse tri računovodske funkcije se morajo izvajati za potrebe spremljanja financiranja, investiranja in poslovanja. Računovodske informacije zmanjšujejo stopnjo tveganja. Kakovost informacij za podjetnike opredeljuje njihova dostopnost, točnost, pravočasnost, popolnost, zgoščenost in ustreznost ter razumljivost.
 • Ključne besede:analiza poslovanja, kazalniki, ocenjevanje vrednosti podjetij.
  Povzetek:Pri ocenjevanju vrednosti podjetja ima analiza poslovanja pomembno vlogo. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti podajajo okvirne napotke glede analiziranja poslovanja ocenjevanega podjetja, primerljivih podjetij in širšega okolja. Analiziranje je po vrsti in obsežnosti različno glede na metode ocenjevanja, ki jih lahko izbiramo. Le-te izhajajo iz različnih namenov ocenjevanja. Prispevek prikaže njihove prednosti in slabosti ter v nadaljevanju vlogo analiziranja ter posameznih kazalnikov v procesu ocenjevanja vrednosti podjetij. Analiziranje je še posebej pomembno pri ocenjevanju različnih vrst vrednosti podjetja.
 • Ključne besede:poslovna inteligenca, poslovno-inteligenčni sistemi, informacijska tehnologija, odločanje.
  Povzetek:S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti informacijsko tehnologijo kot pomemben del sodobne poslovne inteligence ter navedeno podpreti s praktičnimi primeri. Sam nakup programske opreme še ni rešitev, ki bo združbi prinesla koristi. Potrebne so tudi ostale komponente poslovne inteligence, kot je izobražen uporabnik, kvalitetni podatki itd. Praktični primeri kažejo, da se je ciljem kvalitetnega odločanja mogoče približati z uporabo poslovno-inteligenčnih sistemov, ki izkazujejo lastnosti, kot so zmožnost napredne grafične predstavitve, zmožnost hitre obravnave večjih količin podatkov, prilagodljivost, enostavnost uporabe in zmožnost različne obravnave različnih uporabnikov
 • Ključne besede:davčna analiza, davčno svetovanje, davčno načrtovanje, upravljanje davčnih tveganj
  Povzetek:Obdavčitev je pomemben dejavnik razvoja podjetja in davčno analitske informacije so pomemben dejavnik pri upravljanju subjektov. Davčno računovodstvo naj bo del računovodske funkcije. Za kakovostno vzpostavitev sistema davčnega računovodstva je nujno razumeti tudi poslovni vidik podjetniške obdavčitve. Tudi davčne obremenitve moramo obravnavati na podlagi analize poslovnih izidov na ravni posameznih poslovnoizidnih enot, prodajnih programov, investicij, proizvodov in storitev. Poslovanje podjetja prinaša tudi poslovna in davčna tveganja, s katerimi mora biti podjetje seznanjeno. Davčno načrtovanje je usmerjeno k iskanju rešitev, ki omogočajo optimalne davčne obremenitve ob hkratnem upoštevanju poslovne sprejemljivosti odločitve. Z vedno večjo globalizacijo je postalo tudi davčno načrtovanje in optimiziranje pomembno področje, s katerimi se danes ukvarjajo vsa, zlasti pa mednarodna podjetja in v smislu nadziranja tudi davčne oblasti. Analizirati moramo tveganje napačnega davčnega načrtovanja.
 • Ključne besede:analiza poslovanja, poslovni tok, denarni tok, standardizacija, tipologija, izrazna moč.
  Povzetek:S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti poslovne tokove v okviru analize poslovanja. V najširšem smislu jih opredelimo kot vsako spremembo kazalcev stanja. Nekateri računovodsko izraženi tokovi so standardizirani, še več pa jih je nestandardiziranih. Njihova izrazna moč za potrebe poslovnega odločanja še ni dovolj proučena. Prispevek daje osnovna izhodišča tako za oblikovanje poslovnih tokov kot tudi za njihovo urejanje. Posebej so podana izhodišča za njihovo pojasnjevanje. Prikazan je model tipologije poslovnih tokov kot sistematični pregled njihovih tipičnih pojavnih oblik z navedbo njihovih značilnosti. Posebej so obravnavane slabosti in prednosti poslovnih tokov kot informacij za odločanje.
 • Ključne besede:posredni stroški, odločujoči stroški, izogibni stroški, nepovratni stroški, prispevek za kritje, odločanje.
  Povzetek:Sprejemanje poslovnih odločitev pomeni izbirati med vsaj dvema alternativama, za sprejem odločitve pa moramo stroške in koristi ene alternative primerjati s stroški in koristmi druge. Stroške, ki se med alternativama razlikujejo, imenujemo odločujoči stroški. Da bi bili pri svojih odločitvah uspešni, mora biti poslovodstvo sposobno razlikovati med odločujočimi in neodločujočimi podatki, pri analiziranju alternativ pa uporabiti le odločujoče. Namen članka je prikazati uporabo odločujočih stroškov pri sprejemanju nekaterih poslovnih odločitev.
 • Ključne besede:finance, rečunovodstvo, načrtovanje, odločanje, forenzične preiskave
  Povzetek:V prispevku so prosojnice izvajanja predmeta Načrtovanje in oblikovanje odločitev v študijskem programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Prikazana znanja omogočajo uspešnješe izvedbe preiskav na področju financ in računovodstva.
 • Ključne besede:revizija
  Povzetek:Prikazujemo dopolnitev direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.
 • Ključne besede:omrežnine, pripoznavanje
  Povzetek:V prispevku prikazujemo tolmačenje glede pripoznavanja prihodkov iz naslova omrežnin.
 • Ključne besede:davki, pregled, tuja praksa, Irska
  Povzetek:Prikazujemo davek na Irskem.
 • Ključne besede:material, knjiženje, odbitni delež, DDV
  Povzetek:Prikazano je knjiženje odbitnega deleža pri nakupu materiala.
 • Ključne besede:knjigovodstvo, denar, knjiženje
  Povzetek:V prispevku se obravnavajo naslednja knjiženja:
  Vplačila in izplačila po blagajni
  Evidentiranje plačil dobavitelj/kupec
  Akontacija zaposlenemu v tuji valuti
  Denar na poti
  Evidentiranje depozitov
  Evidentiranje vrednostnic
  Pripoznava in plačilo v tuji valuti
  Preverednotenje denarnih sredstev
  Izkazovanje negativnega stanja na TRR ob koncu leta
  Denarni način poravnavanja terjtev
  Denarni način poravnavanja obveznosti
  Prodaja kupcu, ki plača vnaprej
  Nakup pri dobavitelju s plačilom vnaprej
  Prodaja in zavarovanje plačila
  Prodaja na kredit
  Dani potrošniški kredit
  Prodaja na plačilne in kreditne kartice ter vrednostne bone
  Prodaja s finančnim popustom (kasaskontom) - knjiženje pri dobavitelju
  Prodaja s finančnim popustom (kasaskontom) - knjiženje pri kupcu
 • Ključne besede:knjigovodstvo, knjiženje, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, aktivne čsovne razmejitve, finančne naložbe
  Povzetek:Pkrikazana so knjiženja osnovnh sredstev, in sicer:
  Sofinanciranje osnovnega sredstva
  Nabava osnovnega sredstva
  Obračun amortizacije osnovnega sredstva
  Plačilo najemnine za več let v naprej
  Vlaganje v tuje osnovno sredstvo
  Nakup računalnišega programa
  Uporaba lastnega proizvoda za osnovno sredstvo
  Prodaja opreme
  Kasnejša vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
  Popravilo strehe, poškodovane zaradi višje sile
  Nakup delnic, s katerimi se ne trguje na trgu vrednostnih papirjev
  Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu NV
  Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
  Nakup naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
  Dolgoročno dano posojilo z devizno klavzulo
  Dolgoročno dani depozit
 • Ključne besede:knjigovodstvo, knjiženje, material
  Povzetek:Prikazano je knjiženje:
  Evidentiranje nakupa zaloge materiala
  Plačilo dobavitelju iz transakcijskega računa
  Plačilo dobavitelju iz blagajne
  Izročitev materiala v proizvodnjo
 • Ključne besede:material, konti skupine 31, nakup
  Povzetek:Prikazane so knjižbe nakupa materiala neposredno na konte skupine 31.
 • Ključne besede:forenzika, pravo, status, računovodstvo, finance, solvenčnost, insolvenčnost
  Povzetek:V pričujoči mogografiji so obravnavane vsebine, ki so koristne za forenzične preiskovalce v financah in računovodstvu. Vsebina je razvidna iz recenzij, ki ju objavljamo v celoti: Doc. dr. Benjamin Flander Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede                                     Ljubljana, 24. januar 2016 Kotnikova 8 10000 Ljubljana     ABC e-založba pri Visoki šoli za računovodstvo Stegne 21 c 1000 Ljubljana     ZADEVA: Recenzija strokovne monografije »Razumevanje prava in pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah«   Spoštovani! Zadevna strokovna monografija – v soavtorstvu sta jo napisala Bojan Tičar in Nina Gašperut – predstavlja temeljne pravne pojme in prvine pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah. Delo je razdeljeno na dvanajst poglavij, vsebuje pa tudi predgovor in kazalo. V prvih treh poglavjih je opredelitev nekaterih temeljnih pravnih pojmov nadgrajena z razčlenitvijo najpomembnejših prvih pravnega reda oziroma sistema. Avtorja sta v sintezo vključila tudi prikaz tradicionalnih delitev prava kot sistema na notranje in mednarodno pravo, evropsko kontinentalno in anglosaško oziroma precedenčno pravo, materialno in procesno pravo ter javno in zasebno pravo. Vsako od naštetih področij avtorja jedrnato in pregledno opredelita in umestita v širši kontekst sistemizacije prava. Avtorja pravni red oziroma sistem opredelita kot »celoto medsebojno povezanih normativnih in dejanskih prvin, ki se odrazijo v pravnih razmerjih«. V uvodnih poglavjih vsako posamezno temeljno prvino pravnega reda (pravno pravilo, pravni akt, pravno dejstvo in pravno razmerje) podrobneje razčlenita. Med pravnimi akti izpostavita predvsem splošne oblastne pravne akte (predpise), pri čemer v luči hierarhije pravnih aktov predstavita ustavo, zakon, podzakonske predpise, predpise lokalnih skupnosti in predpise pravnega reda Evropske unije. Poleg splošno obveznih predpisov predstavita tudi nekatere druge vire prava (sodno prakso s poudarkom na odločbah ustavnega sodišča, običaje in moralo). Veliko pozornosti pričujoče strokovne monografije so deležni tudi pravni subjekti kot nosilci pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih. V prikazu različnih vrst pravic je posebna pozornost namenjena premoženjskim pravicam (lastninski in drugim stvarnim pravicam, pravicam intelektualne lastnine, obligacijsko pravnim pravicam ter delavno in socialno pravnim pravicam). Pričujoča strokovna monografija se osredotoča tudi na načelo pravne države in druga iz tega načela izhajajoča temeljna načela pravnega reda (npr. načelo ustavnosti in zakonitosti). Avtorja se zavedata, da je za dobro razumevanje strukture in delovanja pravnega reda pomemben tudi segment uporabljanja in razlage prava, s čimer zaokrožita svojo sintezo temeljnih prvin pravnega sistema. Četrto in peto poglavje sta namenjena statusnemu pravu pravnih oseb in temeljnim značilnostim statusnega prava gospodarskih družb. Avtorja izhajata iz splošne nemške teorije pravne osebe. Po uvodnem prikazu pogojev za nastanek pravnih oseb, pozornost preusmerita k njihovim lastnostim in delitvi pravnih oseb na korporacije in ustanove ter na pravne osebe javnega in pravne osebe zasebnega prava. V tem segmentu avtorja najprej predstavita izvirno sektorsko klasifikacijo pravnih oseb (str. 33), v nadaljevanju pa tudi tipologijo gospodarskih družb (str. 37) v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe razdelita na osebne in kapitalske. To razvrščanje nadgradita s podrobnejšim prikazom firma, sedeža, zastopanja, dejavnosti, odgovornosti in različnih načinov prenehanja gospodarskih družb. V drugi polovici knjige se avtorja posvečata insolvenčni zakonodaji kot tistemu segmentu pravnega reda Republike Slovenije, ki je še posebej pomemben prav za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah. Predstavitev pravne ureditve plačilne (ne)sposobnosti in problematike reševanja finančne krize gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji je obogatena s primerjalnim prikazom pravne ureditve tega področja v Nemčiji in Veliki Britaniji. Pričujoče strokovno delo je namenjeno študentom in strokovnjakom na področju forenzičnega računovodstva in financ, ki  niso študirali prava, morajo pa poznati tudi pravo in pravni sistem. Delo je namenjeno tudi študentom in praktikom s področij ekonomije, financ in drugih ved, ki morajo pri opravljanju svojega delo dobro poznati statusno pravno ureditev gospodarskih subjektov, pa tudi temeljne prvine in način delovanja pravnega sistema.   Ocenjujem, da pričujoča strokovna monografija lahko pomembno prispeva h kakovosti študija forenzičnega računovodstva in financ ter tudi drugih specifičnih področij računovodstva. ABC e-založbi Visoke šole za računovodstvo priporočam, da jo natisne in objavi. Študenti računovodstva bodo z branjem tega dela pridobili temeljno znanje in vpogled v strukturo in delovanje pravnega sistema s posebnim poudarkom na področjih gospodarskega in insolvenčnega prava.  

  Doc. dr. Benjamin Flander

  Doc. dr. Branko Mayr Visoka šola za računovodstvo Stegne 21 c 1000 Ljubljana     ZADEVA: Recenzija strokovne monografije »Razumevanje prava in pravnega sistema za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah«   Spoštovani! Z veseljem sem prebral monografijo, ki sta jo napisala prof. dr. Bojan Tičar in Nina Gašparut, mag. Monografija obravnava pravne vsebine, ki so koristne tako pravnikom kot nepravnikom. Sestavlja jo 12 poglavij, predgovor, kazalo in popis literature. V posameznih poglavjih so prikazane vsebine v obsegu in vsebini, ki jih potrebuje preiskovalec s področja forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Izpostaviti je kakovosten pregled pravnih subjektov kot nosilcev pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih. Nazorna je razlaga strukture in delovanja pravnega sistema z razlagami. Vsebine, ki obravnavajo status pravnih oseb s tipologijo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, so jasne in vsebinsko primerne za forenzične preiskovalce v financah in računovodstvu. Poudarjam kakovosti prikaz insolvenčne zakonodaje kot sestavino pravnega reda s predstavitvijo plačilne sposobnosti in reševanja finančne krize poslovnih subjektov. Prikazi so koncizni in razumljivi. Menim, da je monografija kakovosten študijski pripomoček študentom na magistrskem študijskem programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Priporočam, da se vključi kot obvezno študijsko gradivo.      

  Doc. dr. Branko Mayr

  Ptuj, 25. 01. 2016
 • Ključne besede:ZGD, SRS, previdnost, knjigovodstvo, računovodstvo
  Povzetek:Na prosojnicah se obravnavajo spremembe ZGD v letu 2015 s poudarkom na računovodenju in spremembe SRS (SRS 2016).
 • Ključne besede:davčno pravo, davki, načela obdavčevanja, Finančna uprava Republike Slovenije, davčni sistem
  Povzetek:V pričujočem članku so predstavljena osnovna in specifična načela davčnega sistema in obdavčevanja. Poudarek je na uporabi načela sorazmernosti.   Primer zgrešene in prekomerne zlorabe načela sorazmernosti v davčnem postopku je kaznovanje zavezancev z najhujšo možno sankcijo po 397. členu ZDavP-2 (2011) zaradi na primer ne-oddaje praznega obrazca zavezanca, ki sploh ni posloval, pri čemer sorazmerne sankcije (kot na primer opomin) sploh niso bile uporabljene.   Načelo sorazmernosti je posebej pomembno tudi za upravno pravo, kamor sodi delovanje FURS. Osnovna vsebina načela sorazmernosti in metode presojanja ter odločanja v posameznih primerih je v zahtevi, da upravni in drugi organi v konkretnih primerih odločajo, oziroma uporabijo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. Pri tem je pravno vodilo, da se doseže ustrezno in pošteno ravnotežje med javno koristjo in zasebnimi interesi in da ne pride do neustreznih, nepotrebnih in prekomernih posegov v pravice posameznikov (Grafenauer, Brezovnik 2009).
 • Ključne besede:analiza poslovanja, dobiček, čisti dobiček, kazalniki uspešnosti, lastniški in dolžniški kapital  
  Povzetek:

  Informacije o dobičku in dobičkovnosti so temeljne informacije o poslovni uspešnosti. Njihov pomen zahteva resen analitični pristop, saj se le tako lahko izognemo številnim možnim napakam v pojasnjevanju in uporabi teh kategorij. Tako je, poleg številnih vrst dobička po SRS, koristno analizirati tudi izrazno moč dobička iz poslovanja, dobička brez vplivov inflacije, dobička iz tekočega poslovanja ter dobička v povezavi s spremembami kapitala podjetja. Tri temeljne kazalnike donosnosti (ROE, ROI in ROA) lahko obravnavamo iz zornega kota ekonomista ali investitorja, od natančnejšega namena njihove uporabe pa je odvisna tudi opredelitev njihovega imenovalca (vložka) in števca (dobička), ki ju je treba vsebinsko uskladiti. To kaže, da ni dovolj dobiček v izkazu uspeha, temveč je nujen ustrezen analitični prijem, da ne bi prišlo do usodno zavajajočih informacij.

   
 • Ključne besede:roa, dobičkonostnost sredstev, finančni vzvod
  Povzetek:ROA (return on assets) ali dobičkonosnost vseh sredstev je eden najbolj poznanih in tudi široko uporabljanih kazalnikov dobičkonosnosti podjetja. Tesno je povezan tudi s finančnim vzvodom, ki smo ga obravnavali v prvi številki letošnje revije in kjer smo kazalnik le načelno opredelili (Bergant, 2012, 44). Tako pri izračunavanju, kot tudi pri pojasnjevanju kazalnika pa je potrebna pazljivost, zato ga bomo nekoliko podrobneje obravnavali v tem prispevku.
 • Ključne besede:vrednost podjetja, ocenjevanje, mednarodni standardi ocenjevanja, tržna vrednost, netržna vrednost
  Povzetek:Z ocenjevanjem vrednosti podjetij se ukvarjajo strokovnjaki z znanjem poslovnih financ. V Sloveniji se z ocenjevanjem vrednosti podjetij ukvarjajo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, katerih delovanje nadzoruje Slovenski inštitut za revizijo. Slovenski inštitut za revizijo je za pooblaščene ocenjevalce vrednosti podjetij določil Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti (Ur.l. RS št. 47/04). Pri ocenjevanju je potrebno upoštevati naslednje zakone, standarde in ostale strokovne vire:
  • Zakon o revidiranju;
  • Zakon o gospodarskih družbah;
  • Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti;
  • Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (2007);
  • Slovenski poslovno finančni standardi SPS 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij;
  • pojasnila strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo;
  • tujo in domačo strokovno literaturo s področja ocenjevanja vrednosti.
 • Ključne besede:delnice, denarna odpravnina, manjšinski delničarji
  Povzetek:Iztisnitev oziroma izključitve manjšinskih delničarjev urejata ZGD-1 in Zakon o prevzemih. V skladu s 384. členom ZGD-1 lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (v nadaljnjem besedilu: glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (v nadaljnjem besedilu: manjšinski delničar) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz družbe in s tem izgubo članskih in drugih korporacijskopravnih pravic ter delnic.
 • Ključne besede:prodaja finančnega premoženja, država, občina
  Povzetek:Prodajo finančnega premoženja države in občin ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/2003, št. 140/2006 in št 95/2007). Uredba se uporablja za prodajo in druge oblike razpolaganja:
  •  s finančnim premoženjem države,
  •  s kapitalskimi naložbami, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima država večinsko kapitalsko naložbo (v nadaljnjem besedilu: družba mati), v drugih gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: hčerinska družba), pri čemer družba mati v razmerju do hčerinske družbe v pretežni meri izvaja dejavnost upravljanja hčerinske družbe, glavnina pridobitne gospodarske dejavnosti, ki je lahko drugačna od dejavnosti matere, pa se izvaja v hčerinski družbi.
  Uredba se ustrezno uporablja tudi za prodajo in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem občin. Vse postopke v zvezi z izvedbo posamičnega programa prodaje vodi in koordinira komisija za vodenje postopka prodaje, ki jo imenuje predstojnik uporabnika. Naloge in pristojnosti komisije so predvsem naslednje:
 • Ključne besede:blagovna znamka, vrednost, ocenjevanje vrednosti, pravica do uporabe blagovnih znamk
  Povzetek:Izdelek je tisto, kar naredijo v tovarni. Blagovna znamka je nekaj, kar stranka kupi. Izdelek lahko drugi proizvajalci ponaredijo, znamke ne morejo. Izdelek lahko hitro zapade v pozabo, dobra znamka pa je večna (Stephen King WPP Group, London). Najenostavnejši namen blagovne znamke, ki se je ohranjal skozi stoletja, je prepoznavanje določenega izdelka, storitve ali ideje, ki ima povsem samosvojo, v nečem značilno tehnološko in psihološko vrednost, po kateri se razlikuje od konkurenčnih izdelkov, storitev ali idej. Daleč v preteklost sega namen blagovne znamke, da sporoča in brani lastništvo, avtorstvo ali izvor izdelkov in storitev
 • Ključne besede:Tvegani kapital, gospodarska družba, določbe ZDKT, Zakon o družbah tveganega kapitala
  Povzetek:Zakon ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi. Družba tveganega kapitala je gospodarska družba, ki ima status družbe tveganega kapitala in opravlja dejavnost v skladu z določbami ZDTK. Družbo tveganega kapitala zastopa, vodi in opravlja vse njene posle, druga gospodarska družba (zakoniti zastopnik). Družba, ki upravlja družbo tveganega kapitala, izvaja aktivno upravljanje vseh naložb družbe tveganega kapitala.
 • Ključne besede:osnovna sredstva,  vračilo kapitala,
  Povzetek:In dieser Ausgabe unseres Newsletters setzen wir da fort, wo wir beim letzten aufgehört haben: bei den Änderungen zur Einkommensteuer, die die Steuerreform mit sich gebracht hat -nützen Sie die Kühle für kühle Entscheidungen: - „ Gewinnausschüttungen ab 32. Dezember um 10% teurer“ (Punkt 1., 2. Teilstrich) - „Grundstücks(inkl. Gebäude,..)-Verkäufe ab 32. Dezember um 20% teurer“ (Punkt 2.)
 • Ključne besede:davčne stopnje, nemčija
  Povzetek:In dieser Ausgabe unseres Newsletters präsentieren wir Ihnen einen Teil der Änderungen bei der Einkommensteuer: die neue Staffelung der Steuertarife (jetzt 7 Stufen anstatt der gewohnten 4 -> Punkt 1)  
 • Ključne besede:skrbnost, odgovornost, etika, poslovne finance, finančna funkcija.  
  Povzetek:Profesionalna skrbnost je ne samo etični pojem, temveč je pomembna sestavina številnih predpisov, ki urejajo človekovo ravnanje na različnih področjih njegovega delovanja. V praksi, zlasti v sodnih postopkih se pogosto pokaže, da skrbnost v poslovnih financah ni povsem jasno opredeljena. Avtor obravnava profesionalno skrbnost v poslovnih financah z različnih vidikov, pri tem pa izhaja iz širše opredelitve pojma skrbnosti.
 • Ključne besede:družba, tveganja, prevara, upravljanje, obvladovanje, notranje kontrole
  Povzetek:V prispevku obravnavamo obvladovanje prevar kot del obvladovanja tveganj. Pomembno je zavedanje, da gre za tveganje morebitnega nastanka prevare, saj lahko samo tako vzpostavimo ustrezne mehanizme in kontrolno okolje za preprečevanje prevar. Tveganja prevar se nanašajo na tveganja, ki so povezana z osnovno dejavnostjo družbe, njenim finančnim poslovanjem in vsemi vrstami operativnih tveganj. Upravljanje družbe, obvladovanje tveganj in ustrezni nadzorni sistemi so tesno povezani z obvladovanjem prevar.
 • Ključne besede:zavarovalnica, organizacijska struktura, tveganje prevar, zavarovalne prevare, prevarantsko poročanje, ključne poslovodne funkcije, Solventnost II
  Povzetek:Prispevek analizira povezavo med organizacijsko strukturo zavarovalnice in tveganjem prevar. Osredotoča se na zavarovalne prevare, prevare na splošno, organizacijske opozorilne znake prevarantskega poročanja in delovanje ključnih poslovodnih funkcij z vidika Solventnosti II.
 • Ključne besede:elektronski nadzor, elektronska komunikacija, nadzor nad zaposlenimi, zasebnost na delovnem mestu  
  Povzetek:Nadzor na delovnem mestu je nujen, saj s tem odkrivamo napake, kraje in opazujemo delavce. Vendar ob nadzoru zaposleni čutijo, da nimajo dovolj zasebnosti. Z razvojem informacijske tehnologije so delodajalci dobili nove možnosti za nadzor nad zaposlenimi na delovnem mestu. Slovenska zakonodaja določa pogoje uporabe moderne tehnologije in meje dopustne uporabe. Zlorabe se pojavljajo predvsem zaradi nedovoljene uporabe tehnologije na področjih videonadzora, mobilne telefonije, nadzora interneta in elektronske pošte ter uporabe biometrije. Rezultati raziskave kažejo, da 63 % slovenskih podjetij ne uporablja informacijske tehnologije za nadzor na delovnem mestu in da 90 % direktorjev/poslovodij upošteva moralno-etična načela pri izvajanju nadzora
 • Ključne besede:Forenzika, računovodstvo, finance, načrtovanje
  Povzetek:Računovodski izkazi se oblikujejo na podlagi poslovnih knjig, v katere se evidentirajo poslovni dogodki. Podlaga evidentiranja poslovnih dogodkov so poslovne listine. Če so listine pomanjkljive, so tudi izkazi pomanjkljivi. Večina oblik lažnega poročanja je povezana s prilagojenimi listinami. Pri sumu lažnega poročanja je pomembno načrtovanje preiskave. Kakovosten načrt omogoča ugotovitev ciljev preiskave.
 • Ključne besede:jpa, FiebichNEWS
  Povzetek:Vsebina: 1. Implementierung der Business Judgement Rule: 1 2. Präzisierung des Untreuetatbestands: 1 3. Präzisierung des Sozialbetrugs 4. Reform des Bilanzstrafrechts
 • Ključne besede:jpa, Steuer-NEWSLETTER
  Povzetek:
  1. Geltung der EU-Erbrechtsverordnung
  2. Wichtige Neuerungen aus dem künftigen Erbrecht
 • Ključne besede:JPA, Steuer-NEWSLETTER Ausgabe  
  Povzetek:ANMERKUNGEN ZUR GRUNDERWERBSTEUER NACH DER STEUERREFORM 2015/16 2. ÄNDERUNGEN IN DER SOZIALVERSICHERUNG
 • Ključne besede:preprečevanje finančnih prevar, konferenca o preprečevanju finančnih prevar, forenzično računovodstvo  
  Povzetek:Gradivo s 1. konference o preprečevanju finančnih prevar. Vsebina:
  • Dr. Živko Bergant:  Forenzično preiskovanje
  • Dr. Branko Mayr: Načrtovanje forenzične preiskave, kot podlaga kakovostne izvedbe forenzične preiskave računovodskih poročil
  • Mag. Jana Dvrošak: Obvladovanje prevar
  • Mag. Mateja Gorenc: Elektronski nadzor zaposlenih in pravica do zasebnosti na delovnem mestu
  • Mag. Bine Kordež: Kam je izginilo deset milijard
 • Ključne besede:ABC metoda kalkulacije, produktna marža, odločanje, stroški, kalkulacija stroškov, posredni stroški
  Povzetek:V članku predstavljamo zamisel razporejanja stroškov na podlagi dejavnosti (ABC metoda), ki ga uporablja že mnogo organizacij po svetu. ABC metoda zagotavlja poslovodjem informacije o stroških, ki jih potrebujejo za strateške in druge odločitve in ki v končni fazi vplivajo tako na stalne kot na spremenljive stroške v podjetju. V članku pojasnjujemo, zakaj je za podjetja uporaba ABC metode lahko bolj koristna od tradicionalnega sistema razporejanja stroškov, predvsem z vidika razporejanja posrednih stroškov in sprejemanja odločitev. Tradicionalni stroškovni sistemi običajno razporejajo posredne stroške na osnovi delovnih ali strojnih ur. ABC metoda razporedi stroške v stroškovne bazene glede na ugotovljene dejavnosti, nato pa na podlagi skrbno določenih povzročiteljev stroškov prenese stroške na stroškovne objekte.
 • Ključne besede:naložbe, borza, kazalniki, P/E, P/B,P/S, PEG, MACD
  Povzetek:Trgovanje z delnicami je tvegano. Trgovci zmanjšujejo tveganje z uporabo najrazličnejših podlag. Te zagotavljata temeljna in tehnična analiza delnic. V tem sestavku poudarjamo nekaj lastnosti in orodij obeh analiz. Pri temeljni analizi obravnavamo uporabnost kazalnikov P/E, PEG, P/B, P/S in beta koeficienta. Pri tehnični analizi se opiramo na grafične prikaze in poudarjamo graf v obliki sveče, med njenimi kazalniki pa uporabnost kazalnika drsnega povprečja. Priporočamo uporabo tako temeljne kot tehnične analize in previdnost pri tržnih odločitvah, saj nobena analiza ne zagotavlja varne in uspešne tržne odločitve.
 • Ključne besede:analiza, zdravstveni dom, javni zavod, javna služba, tržna dejavnost, prihodki, stroški, informacije, podatki
  Povzetek:Zdravstveni domovi so javni zavodi, ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti. Poleg te lahko opravljajo tudi tržno dejavnost. Pri tem morajo upoštevati pravilo, da se prihodki za javno službo ne smejo prelivati v tržno dejavnost. Z analizo prihodkov in stroškov je treba določiti pravila za njihovo delitev na javno službo in tržno dejavnost. Na osnovi tega je možno opraviti analiziranje javne službe, tržne dejavnosti ali njunega medsebojnega učinkovanja.
 • Ključne besede:poslovna odličnost, EFQM model odličnosti, finančni kazalniki, kakovost zdravstvenih storitev, analiza poslovanja
  Povzetek:Avtor v svojem prispevku poveže analizo poslovanja s poslovno odličnostjo kot idealom, h kateremu težijo vse dobre organizacije, ki dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni poslovanja, ki izpolnjujejo oziroma presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov. Opre se na model EFQM, ki ga uporabi kot odlično orodje, da lahko z njim analizira poslovanje organizacije skozi vse faze, ki jih opredeljuje tradicionalna analiza poslovanja. Najprej gre za opazovanje dejstev, za diagnosticiranja problemov, kar se v modelu poslovne odličnosti prepozna skozi opredeljevanje priložnosti za izboljšave. To obenem pomeni postavljanje hipotez in v nadaljevanju njihovo preverjanje na osnovi sprejetih ukrepov. Avtor predstavi osnovne prvine modela poslovne odličnosti in posebej izpostavi RADAR matriko kot zelo koristen pripomoček za analiziranje poslovne odličnosti. Uporabi jo na dveh merilih EFQM modela, po katerih analizira in ocenjuje poslovno odličnost na primeru večje organizacije (javnega zavoda) na področju zdravstva. Avtor svoj prispevek zaokroži z nekaj priporočili pri zapisovanju prednosti in priložnosti za izboljšave, ki ga kot vodilni ocenjevalec poslovne odličnosti z dolgoletnimi izkušnjami šteje za najpomembnejšo fazo v analizi poslovne odličnosti.
 • Ključne besede:kazalci, kazalniki, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, zadolženost, finančni vzvod.
  Povzetek:Prispevek obravnava kazalnike in njihovo vlogo v okviru analize poslovanja. Pri tem poudarja njihovo poslanstvo kot oceno teže kazalcev. Posebej podana kritična presoja pri uporabi in pojasnjevanju kazalnikov. V pogledu razvrščanja je podana zamisel tipologije kazalnikov. Poudarjena je potreba po opredelitvi optimalnih kazalnikov za pomembnejša področja analize poslovanja. Posebej so podana temeljna načela oblikovanja kazalnikov.
 • Ključne besede:pogodbena razmerja, obdavčitev, prispevki.
  Povzetek:V članku analiziramo in pojasnjujemo različne oblike dela, ki so obremenjeni z različnimi davki in prispevki. Med oblikami dela, ki jih lahko po slovenski zakonodaji opravlja oseba so: polovično delo oziroma reaktivacija upokojencev (opravljanje dejavnosti v sorazmernem delu polnega delovnega časa), študentsko delo, delo osebe na podlagi pogodbe (podjemne ali avtorske pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, poslovodna pogodba), delo v funkciji lastnika ali prokurista družbe in delo osebe na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu. Zaradi vsebinskih in davčnih razlik med omenjenimi izplačili v prispevku podajamo pomembne razlike.
 • Ključne besede:jpa pariz, tuja praksa
  Povzetek:
  Themen-Übersicht: -----------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Wohnrechtsnovelle 2015 2. DBA Taipeh 3. Gerichtsgebührennovelle
 • Ključne besede:starševstvo, krajši delovni čas, CSD, prispevek za socialno varstvo, otroci
  Povzetek:Krajši delovni čas očeta ali matere zaradi starševstva: Ko povem staršem majhnih otrok, da ima pravico do dela s krajšim delovnim časom mama ali oče, me veliko staršev vpraša:  Ali lahko tudi očetje delajo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva? Da, tudi očetje imajo to pravico, prav tako kot matere otrok.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Prikazujemo prispevke objavljene v reviji Poslovodno računovodstvo 3/2013.
 • Ključne besede:mogoče, možno ali morda, soznačnice, dr. Živko Bergant, terminološki kotiček
  Povzetek:Zavreči eno slovensko besedo v korist druge je že na prvi pogled siromašenje jezika, kajti obstoj sopomenk vedno daje priložnost za njegovo bogatenje. To pa lahko uresničimo, če zaznamo podtone v obeh besedah in jih primerno opredelimo, kar je zlasti pomembno pri uporabi v strokovnem, manj v pogovornem jeziku. Zlasti v znanosti je škodljivo uporabljati preveč soznačnic, kajti to zamegljuje jasnost vsebine.
 • Ključne besede:računalniška kriminaliteta, prevara, goljufija, spletna goljufija, motiv, rdeče zastavice.
  Povzetek:Obstaja toliko spletnih prevar, kolikor je uporabnikov spleta. V članku prikazujem nekatere najpogostejše primere spletnih tveganj, prevar družbenih omrežij in pa spletnih prevar, ki ciljajo tako na fizične osebe kot na podjetja. Te vrste prevar so za uporabnike najpogostejše in smo jim tudi najbolj izpostavljeni. Vsak je že kdaj dobil elektronsko pošto, zaradi katere je ali bi lahko postal žrtev prevare.
 • Ključne besede:trženjska funkcija, marketinški menedžment, notranje poročanje, učinkovitost prodaje, načrt trženja, proces trženja, trženjsko-informacijski sistem
  Povzetek:Izvleček: Namen prispevka je podati pogled o notranjem poročanju za potrebe prodajne oziroma širše, trženjske funkcije združbe. Podani so cilji in naloge trženjske funkcije, razvojni pristop te funkcije in prikazani novi pristopi k razmišljanju o trženju. V okviru izhodišč načel so upoštevane posebnosti trženjske funkcije in obravnavane njene naloge. S poslovodnim vidikom je zajeto načrtovanje, organiziranje izvajanja in nadzor nad poročanjem za potrebe funkcije trženja. Informacijski vidik govori o uporabnikih poročil, potrebnih računovodskih in neračunovodskih informacijah ter klasificira vrste poročil za potrebe trženjske funkcije. Izvajalni vidik govori o izvajanju procesa poročanja, njegovih nosilcih in njihovih vlogah pri oblikovanju informacij ter opozarja na vlogo ustreznega informacijskega sistema pri pripravi poročil za potrebe trženjske funkcije.
 • Ključne besede:finančna stabilnost, finančna fleksibilnost, finančna prožnost, investicijska sposobnost, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, zadolženost, finančni vzvod
  Povzetek:Prispevek obravnava finančno prožnost za razliko od finančne stabilnosti. Avtor ugotavlja, da je v literaturi običajno združevanje namena obvladovanja tveganj z namenom izkoriščanja poslovnih priložnosti v pojmu finančna fleksibilnost. To zmanjšuje tako jasnost pojmov kot tudi nabor koristnih informacij za poslovno odločanje. V prispevku je podana opredelitev finančne prožnosti in obravnavani so njeni številni vidiki. V okviru merjenja je podan kratek pregled različnih pristopov, obenem pa je prikazana tudi izvirna zamisel drugačnega pristopa k analiziranju in načrtovanju finančne prožnosti.
 • Ključne besede:policija, formalno družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem
  Povzetek:Izvleček: Policija je kot organ izvršilne oblasti v največji meri pristojna za zagotavljanje javne varnosti in vzdrževanja javnega reda in miru ter hkrati eden od ključnih nosilcev, ki skrbijo za delovanje kazenskopravnega sistema v Republiki Sloveniji. Poleg tega je policija eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju nacionalne varnosti, pri čemer tesno sodeluje z drugimi varnostnimi organi. Slovenska policija se je v letu 2009 lotila prenove policijske zakonodaje in posledica tega sta bila dva nova zakona – Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki sta izšla v letu 2013. Smoter prenove policijske zakonodaje je bil predvsem v tem, da se je obsežno tematiko zapisalo na jasnejši, preglednejši in bolj sistematičen način. Prav tako je v novih zakonih večji poudarek na zaščiti svobode in spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Sicer pa se organiziranost, temeljne naloge in pooblastila policije s sprejemom novih zakonov niso bistveno spremenila. Poleg policije je del izvršilne veje oblasti tudi Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), ki v Republiki Sloveniji izvršuje kazenske sankcije kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje. Kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, se izvršujejo v zavodih, ki so dislocirane notranje organizacijske enote uprave. Najpomembnejši pravosodni organi v Republiki Sloveniji so tožilstva in kazenska sodišča. Enoten sodni sistem Republike Slovenije sestavljajo splošna in specializirana sodišča. Slednja delujejo le na področju delovnega in socialnega ter upravnega prava, splošna pa poznamo kot okrajna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča in vrhovno sodišče. Kazensko sodišče je državni organ, pristojen za izvedbo kazenskega postopka. V pravnem pogledu se ne razlikuje od drugih sodišč splošne pristojnosti, vrsto posebnosti mu daje samo pravno področje, ki ga opredeljujeta kazensko materialno in procesno pravo, s katerima je definiran predmet njegovega odločanja in njegova pristojnost.
 • Ključne besede:JPA Avstrija, Tax, Audit, Tax, Davki v Avstriji
  Povzetek:Themen-Übersicht:
  • 1. Wichtige Termine
  • 2. Nützliche Übersichten und Werte 2015
  • 3. Sozialversicherungswerte und -beiträge für 2015
 • Ključne besede:kodeks načel notranjega poročanja, notranje poročanje, temeljni pojmi, osnutek
  Povzetek:

  Predgovor

  Organizatorji (Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo Ljubljana, Zveza ekonomistov Slovenije in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije) so oblikovali projekt izdelave Kodeksa načel notranjega poročanja (KNNP). Glavni pokrovitelj projekta je Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks je v pomoč pri oblikovanju in delovanju notranjega informacijskega sistema v združbah. V letih 2011 do 2013 so bile organizirane tri konference o notranjem poročanju. Zborniki referatov iz razprave na konferencah so bili temeljno gradivo za pripravo končnega besedila KNNP. Le-to vsebuje prvi (splošni) del in drugi (osrednji) del. Tretji (posebni) del KNNP bo vseboval načela notranjega poročanja po različnih posameznih dejavnostih. Pripravljal ga bo Inštitut za poslovodno računovodstvo na osnovi gradiv in razprav na nadaljnjih konferencah o notranjem poročanju. Javna razprava predloga KNNP je trajala do 30. junija 2015. Na podlagi pripomb je oblikovano končno besedilo KNNP, ki je objavljeno na spletnih straneh Inštituta za poslovodno računovodstvo (IPR), Zveze ekonomistov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. K sprejemu KNNP so vabljene vse strokovne institucije, ki se ukvarjajo s poslovanjem in informacijskimi sistemi v združbah. Veseli bomo vsake pripombe ali predloga za izboljšanje besedila KNNP. Pripombe zbira Inštitut za poslovodno računovodstvo (info@ipr.vsr.siOrganizatorji želimo, da bi KNNP dosegel svoj namen. Zato bomo veseli vsake pripombe ali predloga za njegovo izboljšanje.
 • Ključne besede:obdavčitev, države, dividenda
  Povzetek:V članku je tabelarično prikazano, kakšna bi bila obdavčitev dividend v naslednjih državah: Austria, Belgium, Brazil,China, Egypt, France, Germany,Hongkong, Hungary, Italy, Ireland, Japan, Lebanon, Luxemburg, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, UK.
 • Ključne besede:JPA,  international tax newsletter
  Povzetek:GERMANY : Tax Game ‑ Stage 2 "Where is the best tax place to incorporate ?.... 2-4 PORTUGAL : Tax incentives for the establishment of foreigners in Portugal…….….. 5-6 SPAIN: VAT on Telecom services……….……..7 AUSTRIA : When serious dealing with tax treaties pays off……….……………………..8-9
 • Ključne besede:stavbna pravica
  Povzetek:Opis problema:
  • Gospodarski subjekt X je zagotovil osnovni vložek v družbi Y v obliki stvarnega vložka, ki pomeni stavbno pravico na delu parcele.
  • Navedena parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče.
  • Stavbna pravica in služnost zgoraj omenjene parcele se dodeljuje za 30 let.
  • Stavbna pravica se dodeljuje za potrebe izgradnje nepremičnine in se vpiše v družbi Y d.o.o.
  • V času trajanja stavbne pravice je družba Y d.o.o. lastnik zgrajene nepremičnine.
  • Po preteku 30 let oziroma preteku stavbne pravice bo gospodarski subjekt X družbi Y d.o.o. plačal nadomestilo v višini polovice neamortizirane vrednosti stavbe, ki bo zgrajena na podlagi stavbne pravice.
  • Družba Y d.o.o je gospodarskemu subjektu X dolžna zagotoviti izključno uporabo vseh kapacitet stavbe, ki so zagrajene na podlagi stavbne pravice.
  • Letno nadomestilo za uporabo zgrajene stavbe na podlagi stavbne pravice bo gospodarski subjekt X plačeval družbi Y do prenehanja stavbne pravice v višini polovice obračunane amortizacije letno oziroma največ 20.000 EUR na leto
  Več o tem v prispevku.  
 • Ključne besede:Pravni sistemi, pravo, Forenzične preiskave
  Povzetek:Intervju - dr. Bojan Tičar: Pravni sistem in razumevanje prava Dr. Bojan Tičar predava predmet Pravni sistemi in razumevanje prava v okviru magistrskega programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, ki ga izvaja Visoka šola za računovodstvo.
 • Ključne besede:bistveno, računovodstvo, standardi, SRS, MSRP
  Povzetek:V članku obravnavamo računovodsko pojmovanje bistvenega.
 • Ključne besede:graf, grafikon, slika
  Povzetek:V  prispevku je orodje za risanje grafikonov.
 • Ključne besede:dobra poslovna praksa, mala podjetja, računovodstvo, obvladovanje tveganja, finančno računovodske naloge, strateške finančno računovodske naloge, strateške poslovodne naloge, aktivnosti, možni ukrepi.
  Povzetek:Kontrolni seznam za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih, ki ga je izdal Odbor za mala in srednja podjetja pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov (IFAC) aprila 2012. Dobra poslovna praksa dodaja vrednost poslovanju. Podjetje, ki sledi dobri poslovni praksi, ima od tega vrsto različnih koristi: večjo možnost, da bo delalo z dobičkom, imelo boljši denarni tok in poslovalo z manj finančnega tveganja, večjo možnost, da bo dobro obvladovalo tveganja, v prihodnosti bo tako podjetje mogoče laže prodati, in to najverjetneje za boljšo ceno, in večjo možnost za lažji dostop do zunanjega financiranja, vključno z bančnimi posojili, če jih bo potrebovalo. Kontrolni seznami vsebujejo seznam aktivnosti in predlog možnih ukrepov na 5 področjih: (1)   Finančno-računovodske naloge (2)   Strateške finančno-računovodske naloge (3)   Strateške poslovodne naloge (4)   Zakonske zahteve: vlaganje obračunov in obrazcev (5)   Osebne zadeve lastnika podjetja
 • Ključne besede:monografija
  Povzetek:Priporočamo zanimivo branje avtorjev prof.dr. Bohinca in prof.dr. Tičarja. Bohinc Ticar - Financial Markets Instruments 2014 (3)
 • Ključne besede:davki, Avstrija
  Povzetek:V članku najdete vire za avstijske davke.
 • Ključne besede:davki, Irska
  Povzetek:Prikazujemo ključne novosti obdavčitve v Irski, velja za leto 2015.
 • Ključne besede:nepremičnine, naložbene nepremičnine, kombinirana raba
  Povzetek:Pogosta je kombinirana raba nepremičnin. V zvezi s tem se pojavlja vprašanje evidentiranja takšne nepremičnene med naložbene nepremičnine. O pravilih govorimo v sestavku.
 • Ključne besede:forenzika, računovodstvo, finance, izobraževanje
  Povzetek:Forenzični računovodje so vse bolj iskani kadri. Oblik izobraževanj je vedno več (kot veste tud na Visoki šoli za računovodstvo, kje izvajajo magistrski študij forenzične preiskave v financah in računovodstvu). Zasaledili smo izobraževanje, ki ga izvaja West Virginia University Več si lahko preberete v: Forensic Accounting and Fraud Examination
 • Ključne besede:standardi, revizija, preiskava, MSR, posebne storitve
  Povzetek:V članku prikazujemo mednarodne standare revidiranja in druge standarde preiskovalnih storitev. Koristni so tako revizorjem kot preiskovalcem.
 • Ključne besede:prevara, prevarantsko poročanje, korupcija, trikotnik prevar, neupravičena pridobitev sredstev, odkrivanje prevar, finančno forenzištvo, preprečevanje prevar, notranje kontrole, metodika odkrivanja, revizija, razvrščanje prevar
  Povzetek:Prispevek obravnava oblike in odkrivanje prevar v finančnem poslovanju podjetij. Pri tem obravnava opredelitev osnovnih pojmov in razvrščanje finančnih prevar, temeljne razloge, osnovne in sestavljene oblike prevar, njihovo odkrivanje ter preprečevanje z vidika preiskovalca. Namen je predstaviti širino področja kot izhodišče za podrobnejše obravnave. Osnovne vrste finančnih prevar so neupravičena pridobitev sredstev ali njihova uporaba, prevarantsko poročanje ter korupcija. Obravnavane so temeljne značilnosti finančnih prevar ter trikotnik prevar. Pokazani so osnovni pristopi in metode odkrivanja prevar ter vloga različnih vrst strokovnjakov, posebej razmerje med revidiranjem in preiskovanjem prevar. Za preprečevanje prevar so pomembni ukrepi ne le v podjetjih, temveč tudi na ravni države in meddržavni ravni. Prispevek ugotavlja potrebo po interdisciplinarnem pristopu k zmanjševanju prevar, ki temelji na stalnem uveljavljanju etičnih meril tako v organizacijski kulturi podjetja, kot tudi v družbeni kulturi nasploh.
 • Ključne besede:prevara, prevarantsko poročanje, korupcija, trikotnik prevar, odkrivanje prevar, finančno forenzištvo, preprečevanje prevar, notranje kontrole, metodika odkrivanja, revizija, razvrščanje prevar
  Povzetek:Prispevek obravnava oblike in odkrivanje prevar v finančnem poslovanju podjetij. Pri tem obravnava opredelitev osnovnih pojmov in razvrščanje finančnih prevar, temeljne razloge, osnovne in sestavljene oblike prevar, njihovo odkrivanje ter preprečevanje z vidika preiskovalca. Namen je predstaviti širino področja kot izhodišče za podrobnejše obravnave. Osnovne vrste finančnih prevar so neupravičena pridobitev sredstev ali njihova uporaba, prevarantsko poročanje ter korupcija. Obravnavane so temeljne značilnosti finančnih prevar ter trikotnik prevar. Pokazani so osnovni pristopi in metode odkrivanja prevar ter vloga različnih vrst strokovnjakov, posebej razmerje med revidiranjem in preiskovanjem prevar. Za preprečevanje prevar so pomembni ukrepi ne le v podjetjih, temveč tudi na ravni države in meddržavni ravni. Prispevek ugotavlja potrebo po interdisciplinarnem pristopu k zmanjševanju prevar, ki temelji na stalnem uveljavljanju etičnih meril tako v organizacijski kulturi podjetja, kot tudi v družbeni kulturi nasploh.
 • Ključne besede:proučevanje, analiziranje, pregledovanje, raziskovanje, preiskovanje, revizija, inšpekcija, preiskovanje prevar, forenzično preiskovanje, forenzištvo
  Povzetek:Forenzično preiskovanje je v okviru kriminalistike že dolgo prisotna veda, na področju izobraževanja finančnih forenzikov pa smo v Sloveniji še na samem začetku. Zato želimo opredeliti temeljne pojme pri opredelitvi in umestitvi forenzičnega preiskovanja v ustrezni pojmovni okvir. S podrobneje opredeljenimi značilnostmi in vsebino forenzičnega preiskovanja ga lahko razlikujemo od drugih vrst preiskovanja in analiziranja.
 • Ključne besede:stroški amortizacije, osnovna sredstva, amortiziranje, amortizirljiva sredstva, amortizacijska stopnja, razporejanje stroškov amortizacija na stroškovna mesta in stroškovne nosilce, knjiženje obračuna amortizacije
  Povzetek:Članek obravnava opredelitev stroškov amortizacije po SRS 13 in SRS 1. Skupaj po skupinah so prikazani standardi, ki opredeljujejo: pripoznavanje stroškov amortizacije, amortizirljiva sredstva, amortizirljiv znesek, datuma začetka in prenehanja obračunavanja amortizacije, amortizacijsko stopnjo, metode in tehnike obračunavanja amortizacije, prevrednotenje stroškov amortizacije, razporejanje stroškov amortizacije na stroškovna mesta in stroškovne nosilce. Prikazano je še knjiženje obračunane amortizacije.
 • Ključne besede:sporna terjatev, popravek vrednosti, odloženi davek, lastninska pravica, izvensodna poravnava
  Povzetek:Prikazan je primer knjiženja zapiranja terjatve v tožbi, za katero je bil oblikovan popravek vrednosti in odloženi davki z vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah na osnovi izvensodne poravnave.
 • Ključne besede:revizijska sled, računovodstvo, knjigovodstvo, revizija, verodostojnost, nadzor
  Povzetek:Revizijska sled je pomebna pri zagotavljanju izsledljivosti zabeležbe v računovodskih razvidih. Podrobnjeje jo predstavljamo v tem sestavku.
 • Ključne besede:odsek, področni odsek, MSRP, SRS, računovodska koda, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, projekti
  Povzetek:Spremljanje vsebinsko zaokroženih poslovnih aktivnosti urejajo strokovna pravila, ki obravnavajo odseke (krajeni ali področni odsek). V primeru izvajanja projektov govorimo o področnem odseku. Najenostavnejši način njegovega spremljanja je določitev računovodek kode, ki jo uporabimo za spremljanje ločene vsebinske aktivnosti.
 • Ključne besede:Sredstva v upravljanju, SRS 36, EKN, Zakon o računovodstvu.
  Povzetek:Pogosta vprašanja se vežejo na izročitev sredstev v upravljanje Odgovor prikazujemo v tem članku.
 • Ključne besede:nekratkročna sredstva, skupina za odtujitev, kto 67, kto 21, kto 769
  Povzetek:Prikazana so knjiženja nekratoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo, kto skupine 67. Posamezna knjiženja so prikazana v primerih.
 • Ključne besede:ACR, aktivne, KTO 19
  Povzetek:Prikazana so knjizenja aktivnih casovnih razmejitev, kto skupine 19. Posamezna knjizenja so prikazana v primerih.
 • Ključne besede:plača obračun, plača knjiženje, KTO 47, KTO 25
  Povzetek:Prikazan je obračun plače s primeri knjiženja v gospodarstvu.
 • Ključne besede:delo, osebno delo, DURS
  Povzetek:S 1. 1. 2015 bodo novosti na področju osebnega dela. Prikazujemo stališča DURS v povezavi s to problematiko.
 • Ključne besede:delovno pravo, poslovodno računovodstvo, poslovni sistem, poslovodne osebe,  javni sektor, zasebni sektor, pravna oseba
  Povzetek:Poslovni sistem vodijo poslovodne osebe, ki so ljudje s posebnim pravnim položajem. Njihov pravni položaj ali pravni status običajno predstavlja sklop zakonskih in/ali na zakonu temelječih pooblastil za njihovo pravno odločanje. V procesu poslovodenja se oblikujejo pravne odločitve, ki imajo ekonomske učinke. Raziskovalno vprašanje pričujočega članka je: Ali je pravni položaj poslovodnih oseb v javnem sektorju (v Republiki Sloveniji) enak pravnemu položajem poslovodnih oseb v zasebnem sektorju pri izvajanju poslovne funkcije kamor sodi tudi poslovodno računovodstvo? V iskanju odgovora na zastavljeno vprašanje je avtorica uporabila znanstveni metodi gramatikalne in teleološke razlage pozitivne zakonodaje. Iskala je rato legis zakonodajalca pri splošni delovno-pravni ureditvi in posebni uslužbensko-pravni ureditvi, pri čemer je ves čas upoštevala pravilo, da v primeru kolizije ureditve splošnega in posebnega zakona prevlada posebni zakon - lex specialis derogat legi generali. V sklepnem delu prispevka je avtorica pritrdilno odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje. V razpravi je natančno navedla ugotovljene razlike med pravnim položajem poslovodij v javnem in zasebnem sektorju. Ugotovitve v naslovnem članku so lahko aplikativno uporabne  za poslovodne osebe in strokovnjake s področja poslovodnega računovodstva.
 • Ključne besede:kraj opravljanja storitev, prenos davčne obveznosti, podružnica
  Povzetek:Za Avstrijskega kupca (ki ima kombinirano firmo - v SLO in Avstriji) smo opravili računovodsko storitev, in sicer oddaja letnih poročil na Ajpes in Durs, in sicer samo za SLO del firme (ker imajo likvidnostne težave v SLO, pa želijo, da se jim račun izstavi na naslov v Avstriji).  Ali mu moramo za opravljeno storitev obračunati DDV, ali ni potrebno, in če ni, po katerem členu zakona se DDV ne obračuna?
 • Ključne besede:prodaja deleža družbi, dividendam podoben dohodek, davčni odtegljaj  
  Povzetek:
 • Ključne besede:storitve izobraževanja, tujina, kraj obdavčitve, DDV
  Povzetek:
 • Ključne besede:NAKUP DRUŽBE, KUPNINA, DIVIDENDA, DAVČNI ODTEGLJAJ
  Povzetek:
 • Ključne besede:POGODBE CIVILNEGA PRAVA , DOHODNINA, PRISPEVKI, AVTORSTVO, PODJEMNA POGODBA
  Povzetek:
 • Ključne besede:omrežnine, pripoznavanje, tolmačenje
  Povzetek:Prikazujemo stališče v zvezi s pripoznavanjem omrežnin.
 • Ključne besede:računovodstvo, notranje poročanje, organiziranje
  Povzetek:V članku obravnavamo organiziranje računovodstva za notranje poročanje.
 • Ključne besede:konto, načrt, okvir, vsebina
  Povzetek:Prikazana vsebina posameznih kontov.
 • Ključne besede:skrbni finančni pregled, nadzor, due diligence
  Povzetek:V prispevku prikazujemo skrbni finančni pregled.
 • Ključne besede:donosnost, likvidnost, insolventnost, denarni tok, zadolženost, finančni vzvod, kapitalska neustreznost
  Povzetek:Tudi poslovno uspešni blagovni producenti so se v zadnjih nekaj letih po nastopu finančne krize in gospodarske recesije v letu 2008 znašli v izjemno težavnih likvidnostnih razmerah. V realnem sektorju gospodarstva posluje še vedno nekaj velikih podjetij, ki so poslovno uspešna, čeprav je kriza poslabšala njihove poslovne rezultate (manjši dobiček, nižja vrednost delnice), med katerimi pa so tudi taka, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami. Med blagovnimi producenti so srednja in mala podjetja, ki so dobičkonosna in imajo razmeroma visok donos kot posledico v preteklosti sprejetih preudarnih poslovnih in investicijskih odločitev. Na žalost pa so se mnoga izmed njih kljub poslovni uspešnosti, merjeni ali z dobičkonosnostjo prodaje ali z dodano vrednostjo na zaposlenega ali pa z donosnostjo kapitala, ujela v likvidnostno past. V obeh primerih gre za svojevrsten paradoks, ki ga lahko označimo ''dobičkonosna, a nelikvidna podjetja'' (profit rich and cash poor). V svojem prispevku se avtor ukvarja prav s tem fenomenom. Razloge za zaostrene likvidnostne razmere poslovno uspešnih blagovnih producentov bi lahko pripisali zaostrenim pogojem na finančnih trgih, kjer še vedno prevladuje nezaupanje finančnih institucij in njihova zadržanost pri kreditiranju blagovnih producentov (kreditni krč), splošnemu pomanjkanju kapitala, še posebej pri obstoječih lastnikih, ki niso zmožni rekapitalizirati svojih podjetij (lastniški krč), do tujih potencialnih investitorjev pa so zadržani in odklonilni, nadalje pretirani zadolženosti gospodarskih subjektov (kapitalska neustreznost in visok finančni vzvod) in splošni finančni nedisciplini, to je nespoštovanju zakonsko določenih in pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokov. Lahko bi še naštevali razloge, kot so na primer kriza vrednot (neupoštevanje moralno etičnih načel finančnega kodeksa v poslovanju med blagovnimi producenti) in drugi. V tem prispevku se avtor osredini na finančno področje poslovanja uspešnih, dobičkonosnih gospodarskih subjektov, ki pa imajo likvidnostne težave, in obravnava njihovo poslovanje z vidika pravkar naštetih finančnih vidikov. V ospredje postavi njihov denarni tok, ki kljub ustvarjenemu dobičku oziroma EBITDI ni zadosten. Postavi tezo, da je samo pozitiven denarni tok merilo in zagotovilo za finančno vzdržnost blagovnih producentov na dolgi rok. Avtor podrobneje našteva in opisuje razloge za njihovo težavno likvidnostno stanje in jih utemeljuje s sodobno finančno teorijo ter ponazarja z nekaj praktičnimi in hipotetičnimi primeri. V svojem prispevku proučuje odnos donosnost – likvidnost blagovnih producentov kot paradoks sui generis. Med drugim podaja pregled kazalnikov, s katerimi merimo oba atributa, in na praktičnem primeru izvede test insolventnosti. Nakazuje mogoče smeri ukrepanja in delovanja za izboljšanje njihovega likvidnostnega stanja in za ohranjanje njihove solventnosti na daljši rok.
 • Ključne besede:investicije, čista sedanja vrednost, strategija, vzročno modeliranje, preverjanje predpostavk, učenje
  Povzetek:Znano je, da za odločitve o investicijah niso zadostni samo izračuni na podlagi predvidenih denarnih tokov. Rezultati teh metod so občutljivi na uporabljene napovedi in samo stopnjo zaupanja v te napovedi. Zato moramo predpostavke preveriti in obravnavati odločitev v kontekstu strategije podjetja. V članku obravnavamo težave pri pripravi informacij za odločitve o investicijah in predstavljamo orodja s področja teorije omejitev, ki omogočajo odločevalcem in pripravljavcem informacij lažjo medsebojno komunikacijo strategije in njenih predpostavk. Več o tem v prispevku.
 • Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, alokacija stroškov, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, javno finaciranje, proračunsko finaciranje, tržna dejavnost
  Povzetek:Več predpisov zahteva ločeno evidentiranje dejavnosti. Občutljivo je predvsem v javnem sektorju (izvajalci javne službe, posredni proračunski uporabniki itd.) kjer se izvajajo tako imenovane proračunsko financirane dejavnosti in dejavnosti, ki niso proračunsko financirane. Napačna alokacija stroškov lahko privede do nenamenske porabe sredstev. V tem prispevku prikazujemo normativne in strokovne podlage evidentiranja stroškov in prihodkov na različne dejavnosti.
 • Ključne besede:plače, javni sektor
  Povzetek:V članku prikazujemo ključne normativne podlage oblikovanja plač v javnem sektorju. Prikazana so tudi nekatera stališča različnih organov (Računsko sodišče, DURS itn.). Članek se dopolnjuje in zajema stanje na dan prispevka.
 • Ključne besede:prispevki, dohodnina, prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %
  Povzetek:V prispevku prikazujemo stališče DURS na vprašanja zavezancev v zvezi s plačilom prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravljanju tega dela obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: ─ če na podlagi tega dela niso vključene v zavarovanje po 18. ali 16. členu ZPIZ-2 in ─ kadar se plačilo za opravljeno delo ali storitev šteje za dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine in ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.   Podrobnosti so v prispevku.
 • Ključne besede:vrednotenje naložb, potreba po slabitvi, SRS 3
  Povzetek:Sprašujete glede mnenja o vrednotenju naložb oziroma o potrebi po slabitvi v vaši odvisni družbi glede na to, da obstaja verjetnost, da bo ena izmed bank vložila postopek za začetek stečaja te družbe. Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:gospodarska javna infrastruktura, sredstva v upravljanju, analitične evidence
  Povzetek:Prikazujemo stališče o vodenju evidenc o GJI.
 • Ključne besede:kmetijstvo, knjiženje
  Povzetek:Prikazujemo navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med fadn in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt.
 • Ključne besede:usklajevanje, sredstva v upravljanju
  Povzetek:Prikazujemo obrazec usklajevanj sredstev v upravljanju za leto 2012.
 • Ključne besede:knjiženje, pojasnila, obrazci računovodskih izkazov, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, določeni uporabniki, javni sektor
  Povzetek:Prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2013, pojasnila nekaterih oznak za AOP, obrazce računovodskih izkazov in obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
 • Ključne besede:pravilnik, računovodstvo, šole, javni sektor
  Povzetek:Prikazujemo gradivo o pripravi pravilnika o računovodstvu v javnem sektorju, konkretno v šolah.
 • Ključne besede:pravilnik o enotnem kontnem načrtu, AKN
  Povzetek:V članku prikazujemo pravilnik o enotnem kontnem načrtu (AKN).
 • Ključne besede:javno računovodstvo, navodila
  Povzetek:Prikazujemo pomembnejša navodila javnega računovodenja (vir: Ministrstvo za finance).
 • Ključne besede:javno računovodstvo, obračun stroškov službenih potovanj
  Povzetek:Prikazujemo Navodilo v zvezi z obračuni stroškov službenih potovanj (vir: Ministrstvo za finance). To navodilo velja za neposredne proračunske uporabnike, za katere vodi računovodstvo Direktorat za javno računovodstvo.
 • Ključne besede:knjiženje, javno zasebno partnerstvo, JZP
  Povzetek:V sestavku prikazujemo knjiženje javno zasebnega partnertva.
 • Ključne besede:davek, nepremičnine, stopnje, osnova
  Povzetek:V članku opisujemo davek na nepremičnine.
 • Ključne besede:javni sektor, računovodenje, predpisi
  Povzetek:V prispevku posredujemo čistopise najpomembnejših predpisov, ki obravnavajo računovodenje javnega sektorja.  
 • Ključne besede:kontni načrt, proračunski uporabniki
  Povzetek:V članku prikazujemo P R A V I L N I K  o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
 • Ključne besede:inventura, popis, računovodenje
  Povzetek:V članku so odgovori na naslednja vprašanja:
  1. Ali so v popisnih komisijah kot člani lahko zunanji pomočniki, ne samo zaposleni (npr. študenti po študijski napotnici)?
  2. Ali je vodja popisa lahko računovodski delavec?
  3. Katere podatke naj vsebujejo popisni listi, ki jih računovodstvo da inventurni komisiji?
  4. Kdaj damo popisni komisiji liste s količinami in vrednostmi, da uskladijo stanje z dejanskim?
  5. Ali komisija tudi te popisne liste popiše?
  6. Ali pri usklajevanju sodeluje računovodja in skrbnik osnovnih sredstev?
  7. Smo šola in imamo šolsko knjižnico s 25.000 knjigami. Po našem pravilniku izvajamo popis knjig vsakih 5 let. V zadnjih petih letih so se zamenjale tri knjižničarke in tudi program nam ne omogoča izvedbe popisa z ročnim čitalcem. Kako naj izvedemo popis in če ga ne, kdo je odgovoren za to?
  8. Reverz osnovnih sredstev – računalniške opreme – ali je za ustrezen popis dovolj podpis osebe, ki ima osnovno sredstvo v uporabi? S podpisom jamči, da so navedena osnovna sredstva res pri njem doma?
  9. Ali morajo imetniki reverza »fizično« prinesti osnovno sredstvo na popis ali velja podpis?
  10. Ali je IOP obrazec, potrjen s strani kupca/dobavitelja na dan 31. 10., zadosten dokaz za popis ali je bolje IOP pošiljati na dan 31. 12. ?
  11. Ali smo dolžni kot neposredni proračunski uporabnik poslati IOP obrazec našim dobaviteljem, do katerih imamo odprte obveznosti?
  12. Ali obstajajo kake izjeme pri pošiljanju IOP obrazca (npr. za fizične osebe) ali jih moramo obvezno pošiljati vsi proračunski uporabniki? Ali se pošiljajo tudi dobaviteljem oz. ali zadostuje potrjen IOP obrazec, ki ga nam pošlje dobavitelj?
  13. Kako se določa vrednost nepremičnine (stavbe, zemljišča), ki ni ocenjena?
  14. Kaj narediti, če nimamo dokumentacije o nakupu stanovanja, ker nam je neposredni proračunski uporabnik ne da? Neposredni proračunski uporabnik je podpisal pogodbo pred cca 10 leti. Kakšno vrednost upoštevati?
  15. Kako se vrednost nepremičnine vknjiži v računovodske izkaze oz. evidenco osnovnih sredstev?
  16. Ali inventurna komisija lahko predlaga sklep, da se zastarele terjatve, ki so v sodni izterjavi ali niso v sodni izterjavi (manjše vrednosti) izpišejo iz evidence rednih kontov in se vodijo na kontih izvenbilančne evidence?
  17. Ali je za sprejem na upravnem odboru dovolj sklep popisne komisije brez obrazložitve razloga (kaj je dokaz neuspešne izterjave - 1x poslan opomin, vrnjen opomin...)?
  18. Knjiženje inventurnih razlik?
  19. Kako naj neposredni proračunski uporabnik odproda iztrošeno osnovno sredstvo (predvsem predmeti manjše vrednost – računalniški ekran, poškodovane mize) in kako ravnati, če ni interesa za nakup na interni licitaciji? Je prav, da takšne predmete brezplačno prenese na organizacijo, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo?
  20. Ali se obračuna DDV od mankov in odpisov po inventuri in knjiženje?
  21. Ali obstaja pravna osnova, da se premoženje in ostale postavke bilance stanja Krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, prikaže v okviru bilance stanja občine?
  22. Ali lahko knjižimo računalniško mrežo kot samostojno osnovno sredstvo? Smo namreč najemniki stavbe in računalniške mreže ne moremo knjižiti na stavbo, ker ni naša. Kako ravnati v primeru selitve, ker izvajalec noče niti slišati o znižanju najemnine oz. kritju stroškov instalacije?
  23. V skladu z interno odredbo v knjigo prejetih faktur vnašamo samo tiste od dobaviteljev prejete fakture, ki imajo k prejeti fakturi priloženo z naše strani podpisano dobavnico. Če tega ni, fakturo zavrnemo. Ali je to ravnanje pravilno? Kako naj ravnamo, če se dobavitelji tega ne držijo? Ali dobavitelji lahko temu nasprotujejo, ker je ukrep enostranski in ni vnešen v pogodbo?
  24. Zamenjava strešne kritine: Ali je treba povečati vrednost stavbe? Kako knjižiti, da bo prav?
  25. Popis sredstev v upravljanju – problem je, ker mora uporabnik sredstev imeti že sestavljen zaključni račun, da so podatki pravi. Kako naj potem dajalec sredstev v upravljanje sestavi zaključni račun? Oba imata iste roke za oddajo zaključnega računa.
  26. Imamo 130 zaposlenih, 7 enot – stavb. Ali lahko delo organiziramo z eno samo centralno popisno komisijo?
  27. Nimamo ločene finančne službe od računovodske službe – ampak samo enotno službo. Vsi delamo tako finančna kot računovodska opravila. Tako nam ni popolnoma jasno, kako se med nas delijo odgovornost v zvezi z letnim popisom oz. kakšna je v tem primeru naša vloga? Vloga finančne službe?
  28. Prosim vas za mnenje, ali je primerno, da so v manjši občini člani popisne komisije (ali namestniki članov) delavci, ki so zaposleni preko javnih del? Ali je inventurna komisija (predsednik in člani) lahko imenovana v celoti z zunanjimi sodelavci (pogodbeno delo, zunanje podjetje)?
  29. Ali lahko prodamo stare računalnike (po odpisu) po ocenjeni vrednosti in ta sredstva uporabimo za nakup novih?
  30. V primeru, da popisna komisija predlaga predajo sredstev (npr. računalniške opreme): kakšni postopki se potrebni za predajo delavcem ali zunanjim kupcem; pravna podlaga za izvedbo (zakon o javnih financah- npr. člen, ki opredeljuje predajo delavcem z licitacijo)?
  31. Likvidacija terjatve, za katero ni več pravne možnosti za izterjavo (izbris družbe iz registra, stečaj – sklep sodišča)?
  32. Ali se lahko izknjiženje iz računovodskih evidenc v breme popravka vrednosti in v dobro terjatev opravi med letom ali šele konec leta ob popisu (sporna terjatev je bila formirana že pred leti)?
  33. Ali je lahko računovodja javnega zavoda član popisne komisije? Pravna podlaga? Ali je lahko član popisne komisije predstojnik pravne osebe? Pravna podlaga?
  34. Smo ministrstvo, ki ima svojo računovodsko službo, ki vodi evidenco o sredstvih in virih. Prenos organizacije popisa v finančno službo bi pomenil prenos od službe, ki strokovno obvlada tematiko, k službi, ki bi se glede na obstoječo organizacijo morala na novo učiti. Ali je ta prenos pomemben zaradi obstoječega pravilnika o delu finančnih služb?
  35. Popisni listi za sredstva, dana v upravljanje (težave pri zagotovitvi popolnega popisa)?
  36. Smo javni zavod , ki smo 100-odstotno financirani s strani MŠŠ. Znesek sredstev v upravljanju, pravzaprav nepremičnine, zemljišča in osnovna sredstva izven uporabe – osnovna sredstva v denacionalizacijskem postopku, je nesmiseln? Verjetno bi bilo treba na novo »oceniti« (cenitev) celotno premoženje. Kdo poskrbi za to? MŠŠ kot lastnik ali zavod, mali proračunski uporabnik?
  37. Zanima me, ali je lahko oseba iz financ skrbnik osnovnih sredstev?
  38. Ali lahko osnovno sredstvo, ki je poškodovano in ima še sedanjo vrednost, izločimo iz uporabe med letom oz. iz evidence osnovnih sredstev med letom, če imamo zapisnik posebne inventurne komisije, ustanovljene med letom, in dokument, da je bilo to osnovno sredstvo uničeno?
 • Ključne besede:računovodstvo, javni sektor, zakon o računovodstvu
  Povzetek:Zakon o računovodstu ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe), ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 49/98 - odločba US). Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne službe. Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, s kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: računovodski standardi). Računovodske standarde izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). Prikazujemo neuradno prečiščeno besedilo, veljavno 1. 1. 2014.
 • Ključne besede:prispevki, delo, dohodki
  Povzetek:Prikazujemo aktualno stanje na področju prispevkov različnih oblik dela. Prikazujemo uradna pojasnila in odgovore na vrsto vprašanj s področja prispevkov.
 • Ključne besede:e-račun, javni sektor
  Povzetek:Od 1. 1. 2015 bo z javnim sektorjem mogoče poslovati samo z e-računi. Več v članku.
 • Ključne besede:najem, prodaja, nepremičnine, GURS, poročanje, evidenca trga nepremičnin, ETN
  Povzetek:Vprašali ste: Ali je potrebno o najemni pogodbi, ki jo je sklenila pravna ali fizična oseba, komu poročati? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:najemnina, najem, davek, dohodnina
  Povzetek:Prikazana so stališča DURS, ki se nanašajo na najeme, predvsem na obdavčitev najemnin.
 • Ključne besede:koledar
  Povzetek:Pripomoček je po vsebini opomnik za roke za predložitev posameznih obrazcev. Omogoča izbiro rokov, opredeljenih po različnih kriterijih. Eden  takih kriterijev je na primer mesec. V iskalnik vpišemo mesec poročanja in izpišejo se vrste obrazcev, ki morajo biti v tem mesecu predložene DURS.
 • Ključne besede:REK, dohodki, dohodnina, nadomestila stroškov, najemnine
  Povzetek:V prispevku celovito obravnavamo poročanje o različnih oblikah izplačil (REK obrazci).
 • Ključne besede:plača, stroški dela, dnevnice, potni stroški, nadomestila, prispevki, minimalna plača, zajamčena plača, službena potovanja v tujino
  Povzetek:Prikazane so povezave na strani, na katerih se objavljajo podatki o plačah in drugih stroških dela.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Pripomoček pomaga revalorizirati zneske iz preteklosti (od 1. 2. 1952 naprej).
 • Ključne besede:obdavčitev plovil, obdavčitev vozil, DDV, okoljska dajatev
  Povzetek:Gradivo je povzeto po DURS, ki s tem gradivom želi kupcem in prodajalcem motornih vozil pojasniti obdavčitev motornih vozil ter prikazati primere obveznosti in pravic, vezanih na posamezno pravno razmerje pri spremembi lastništva motornih vozil. Obdavčenje motornih vozil urejajo: a) Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), b) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, c) Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) in d) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju okoljska dajatev).
 • Ključne besede:plovila, obdavčitev, tujci
  Povzetek:V članku prikazujemo stališče DURS-a o obdavčitvi plovil tujcev, ki so vpisana v ladijski register v Sloveniji.
 • Ključne besede:hierarhija pravil ocenjevanja, MSOV
  Povzetek:V članku so objavljeni MSOV v slovenskem jeziku in hierahija pravil ocenjevnja.
 • Ključne besede:prispevki ZPIZ-2
  Povzetek:Prikazujemo čistopis ZPIZ-2 (1.1.2014).
 • Ključne besede:novi predpisi, davki
  Povzetek:Nove predpise povzemamo po objavah na spletnih straneh DURS.
 • Ključne besede:obresti, davek
  Povzetek:Prikazujemo stališča DURS do obdavčitve obresti.
 • Ključne besede:zamudne obresti, davek
  Povzetek:Prikazujemo stališče DURS do obdavčitve zamudnih obresti.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:Davčni organ, izvršba, specifična izvršba
  Povzetek:V vseh primerih, v katerih  davčni zavezanec davek ne plača pravočasno, praviloma sledi davčna izvršba, ki jo lahko izvede davčni organ. Davčni organ je zavezan uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine primera sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. V tem sestavku ne obravnavam celotnega zelo širokega področja davčne izvršbe, temveč samo eno od dilem v specifični vrsti izvršbe.
 • Ključne besede:izračun kapitalskega dobička, odlog davčnih obveznosti
  Povzetek:V prispevku bom predstavil primer izračuna kapitalskega dobička oziroma tudi primer odloga davčnih obveznosti pri zadanih poslovnih dogodkih. Pri simuliranju izračunov kapitalskih dobičkov je treba upoštevati številne parametre. V prispevka se kot kapital pojavlja delež v gospodarski družbi (d.o.o.). Vrste kapitala fizičnih oseb  po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma bolj natančno po poglavju »dobiček iz kapitala« v ZDoh-2 so:
 • Ključne besede:turistična agencija, sobodajalstvo, DDV
  Povzetek:Smo turistična agencija in se ukvarjamo tudi s sobodajalstvom. DDV obračunavamo od provizije, ki jo zaračunamo sobodajalcu - fizični osebi. Zdaj smo od švedske firme najeli nepremičnino, ki jo bomo ravno tako oddajali, tako pravnim kot fizičnim osebam, ki pridejo bodisi na dopust ali na seminarje. Zanima nas, ali moramo od te stavbe, ki jo bomo oddajali, obračunati 8,5-odstotni ddv in kako je z ddv-jem prejetega računa švedskega podjetja, glede na to, da je nepremičnina v Sloveniji in je pri nas tudi najemnina oproščena ddv-ja?
 • Ključne besede:carina, DDV, uvoz, carinska deklaracija, dobava iz EU
  Povzetek:SLO ID je naročil blago v Angliji. Anglež pa je iz svoje enote v ZDA blago dostavil direktno v SLO. Zdaj imam račun carine za obračunan DDV pri uvozu, na carinski deklaraciji je kot izvoznik napisano angleško podjetje v ZDA, prejemnik pa SLO. Zraven imam priložen »commercial invoice« s podatki angleškega podjetja v ZDA, ki je naslovljen na SLO. Na angleškem računu je tudi angleška davčna številka (EU). Kako naj štejem take dokumente: kot uvoz iz ZDA ali kot pridobitev iz EU?
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:DDV, račun, pogodba, fitness
  Povzetek:Davčni zavezanec vodi fitnes center. Člani fitnesa sklenejo pogodbo o obiskovanju fitnesa za dve leti. Znesek, določen v pogodbi, člani fitnesa plačujejo v 24-mesečnih obrokih s trajnikom. Člani - fizične osebe ne prejmejo nobenega računa. Prosimo še za vaše mnenje, ali je zavezanec v prekršku, ker članom ne izstavlja nobenega računa.
 • Ključne besede:obrnjena davčna obveznost, DDV
  Povzetek:Smo proizvajalci betonske kritine in jo bomo prodali zavezancu za DDV, ki bo izdelal sončno elektrarno za drugo fizično osebo in ta stranka želi, da gre vse prek izdelovalca sončnih celic.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:DDV zavezanec – gradbinec je izdal račun svojemu kupcu po 76.a členu ZDDV-1 za opravljeno gradbeno storitev v višini 500,00 EUR. Kupec je račun zavrnil in sedaj od tega DDV zavezanca zahteva, da mu izda dobropis v višini 2.000,00 EUR zaradi povzročene škode na gradbenem objektu, na katerem je delo opravljal. DDV zavezanec je na to pristal. Ali DDV zavezanec – gradbinec lahko izda dobropis po 76.a členu ZDDV-1 v večjem znesku, kot je bil račun? Bremenopisa za povzročeno škodo mu kupec noče poslati
 • Ključne besede:DDV, trgovina, registracija dejavnosti
  Povzetek:V nadaljevanju vam pošiljam vprašanje iz področja DDV: Trgovina na drobno prodaja končnim kupcem in potrošnikom. Če trgovina proda končnim kupcem na primer toplotno črpalko, jim mora zaračunavati prodajno vrednost + 20-odstotni ddv. Trgovina je tako nekonkurenčna inštalaterjem, ki zaradi montaže (vključno z dobavo) toplotne črpalke zaračunavajo 8,5 %. V trgovini so se odločili, da bodo začeli ponujati prodajo toplotnih črpalk vključno z montažo. Za montažo bodo najeli inštalaterja, ki jim bo za montažo izdal račun po 76.a členu, sami pa bodo izdali račun končnemu kupcu za dobavo in montažo toplotne črpalke po 8,5-odstotnem DDV. Če lahko takšen sistem uporabijo pri prodaji toplotnih črpalk, ali ga lahko uporabijo tudi pri prodaji ostalega inštalaterskega materiala - trgovina bi na primer prevzela dobavo in montažo vodovodne napeljave v stanovanjski hiši xxx? Ali bi trgovina lahko ponujala montažo in dobavo toplotnih črpalk? Ali bi morala imeti registrirano gradbeništvo?
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:ZFPPIPP-2008
  Povzetek:2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je stopilo v veljavo 15. 1. 2008 in s tem nadomestilo prejšnji Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Zato se bomo v nadaljevanju ukvarjali le s tem delom ZFPPIPP. Pri tem bomo večjo pozornost namenili poslovnofinančnim posebnostim kot pa formalnemu vidiku. ZFPPIPP smiselno ohranja temeljna določila ZFPPod, vendar prinaša tudi nekaj novosti, ki jih je koristno predstaviti. Prav tako pa bomo predstavili tudi nekatere poglede na strokovne dileme v zvezi s finančnim poslovanjem, ki so se pojavljale že ob prejšnjem zakonu in ki se lahko ponovijo tudi ob sedanjem. Članek obravnava stanje, veljavno v letu 2008.
 • Ključne besede:organiziranje računovodstva, računovodski informacijski sistem, organizacijska načela računovodstva, računovodske naloge, neračunovodske naloge
  Povzetek:Članek opredeljuje organiziranje računovodstva kot poslovodno nalogo, ki je usmerjena v podporo doseganju ciljev informacijskega sistema združbe. Pri tem je treba upoštevati temeljna načela organiziranosti računovodstva in jasno opredeliti njegove naloge. Avtor s tega vidika kritično presoja nekatera nejasna oziroma dvoumna določila slovenskega Kodeksa računovodskih načel ter jih komentira z vidika ustrezne organizacijske teorije. V tem okviru predlaga tudi celovit pristop k obravnavanju računovodskih nalog z vidika treh razsežnosti računovodstva. Posebej obravnava strukturo nalog v računovodski službi, ki pogosto opravlja tudi neračunovodske naloge. Članek ponuja sistematični pristop, ki omogoča tudi ustrezne organizacijske rešitve.
 • Ključne besede:etika, zadolženost, plačilna sposobnost, stroški finančne stiske, kapitalska ustreznost podjetja, obratni kapital
  Povzetek:Prispevek obravnava optimalne strukture kapitala in njenega vpliva na plačilno sposobnost podjetja. Pri tem izpostavlja pomanjkljivosti teorije glavnega toka in z njo povezanih teorij, ki imajo izhodišče v tehtanju stroškov in koristi. Z vidika poslovodstva se kažejo predvsem v pomanjkanju modela informacij za odločanje o plačilni sposobnosti v prihodnosti. Avtor postavlja trditev, da je treba v primeru plačilne sposobnosti izhajati iz drugega izhodišča, to je neetičnost plačilne nesposobnosti. Zato ponuja pristop z oceno kapitalske ustreznosti, ki temelji na oceni potrebnega in dejanskega obratnega kapitala. Na tem temelju predstavi celovit model optimalnega financiranja podjetja.
 • Ključne besede:poslovni vzvod, točka preloma, stopnja pokritja, stopnja poslovnega vzvoda, stalni stroški, spremenljivi stroški, tveganje, čisti denarni tok, dobičkovnost prodaje
  Povzetek:Poslovni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev poslovnega vzvoda in razlika med obema. Podrobneje so obravnavane možnosti ocen točke preloma in stopnje poslovnega vzvoda ter njihova povezava z razmerjem med stalnimi in spremenljivimi stroški in dobičkom pred odbitkom obresti in davkov – EBIT ter z denarnim tokom iz poslovanja. V okviru praktičnega vidika so obravnavani problemi prilagajanja računovodskih kategorij za potrebe analiziranja poslovnega vzvoda in oblikovanja ustreznih informacij. Posebej so prikazane tudi možnosti uporabe poslovnega vzvoda in njegove omejitve.
 • Ključne besede:poslovni tok, tipologija, analiza poslovanja, izrazna moč informacij, denarni tok, kapitalska ustreznost
  Povzetek:Poslovni tok je opredeljen kot vsaka sprememba sredstev in/ali obveznosti do njihovih virov. Prispevek obravnava možnosti sistematičnega obravnavanja različnih tipov poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipičnih poslovnih tokov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija poslovnih tokov je zasnovana na sedmih pomembnih značilnostih tokov in sicer: naziv toka, namen, analitične značilnosti, vrsta toka z vidika pojasnjevanja njegove izrazne moči, izvor podatkov, posebne lastnosti in omejitve, izvedene in povezane informacije. V nadaljevanju so obravnavne prednosti in slabosti poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja.
 • Ključne besede:računovodstvo, računovodski informacijski sistem, računovodenje, delni sistemi v računovodstvu
  Povzetek:Članek vsebinsko pomeni nadaljevanje članka o temeljih organiziranja računovodstva, ki je bil objavljen v Poslovodnem računovodstvu št. 3/2010. Računovodstvo umešča v informacijski delni sistem in ga loči od temeljnih poslovnih funkcij, ki se raztezajo čez vse tri delne sisteme združbe. Računovodstvo zajema dele vseh štirih informacijskih funkcij, njegova druga razsežnost pa je njegova delitev na finančno računovodstvo in stroškovno računovodstvo. Sestavine računovodstva poveže v računovodsko spremljanje, poslovodno računovodstvo in računovodsko presojanje. Vidik delnih sistemov je uporabljen tudi za računovodski informacijski sistem. Tako dobimo štiri izvajalne funkcije, tri informacijske funkcije in tri poslovodne funkcije v računovodstvu. Vsaka od njih je posebej obravnavana.
 • Ključne besede:računovodstvo, računovodski izkazi, informacija, izrazna moč
  Povzetek:Članek obravnava namen obračunskih računovodskih izkazov, ki so pomembni tako za zunanje kot tudi za notranje uporabnike informacij. Informacije, ki jih nudijo računovodski izkazi, niso za vse uporabnike enako pomembne Različne vrste zunanjih in notranjih uporabnikov informacij imajo različne interese. Njihovo poznavanje je nujno za ustrezno informiranje in ohranjanje zaupanja v okolju in znotraj združbe. Obenem je dobro poznavanje metod in tehnike analiziranja računovodskih izkazov temeljnega pomena, saj omogoča v celoti izkoristiti izrazno moč računovodskih izkazov.
 • Ključne besede:kazalniki, tipologija, analiza poslovanja, izrazna moč informacij, poslovni tokovi
  Povzetek:Kazalnik je opredeljen kot relativno števil, ki ima določeno izrazno moč pri prikazovanju in pojasnjevanju določenih preteklih ali načrtovanih poslovnih dogodkih. Prispevek obravnava osnovna pravila oblikovanja in pojasnjevanja kazalnikov ter izhodišča za sistematično obravnavanja različnih tipov kazalnikov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipov kazalnikov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija kazalnikov je zasnovana na petih pomembnih značilnostih kazalnikov in sicer: osnovna značilnost, namen, izračunavanje, pojasnjevanje in povezovanje.
 • Ključne besede:rast, zadolženost, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, obratni kapital
  Povzetek:Prispevek obravnava povezanost vzdržne rasti podjetja z njegovo plačilno sposobnostjo in zadolženostjo. Avtor poudarja pomembnost analize kapitalske ustreznosti podjetja ob začetku planskega obdobja. Ta analiza naj pokaže morebitni primanjkljaj ali presežek obratnega kapitala podjetja. Drugi korak je ocena potrebe po dodatnem obratnem kapitalu v planskem obdobju. Obe oceni odgovarjata na vprašanje o sposobnosti podjetja za financiranje prihodnje rasti poslovanja in sposobnosti dolgoročnega zadolževanja. Slednje mora biti omejeno z načrtovano kapitalsko ustreznostjo podjetja, ki je odvisna predvsem od prihodnje dobičkonosnosti poslovanja. Z oceno ustreznega obratnega kapitala lahko podjetje oceni tudi svojo ustrezno stopnjo neto zadolženosti in ustrezno stopnjo neto zadolženosti.
 • Ključne besede:finančni vzvod, struktura kapitala, dolgovno financiranje podjetja, dobičkonosnost lastniškega kapitala, dejavniki zadolževanja podjetja, finančno tveganje, denarni tok, rast, vrednost podjetja, finančna politika
  Povzetek:Finančni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev finančnega vzvoda ter razlika med obema. Obravnavani so kazalniki finančnega vzvoda, njegovo merjenje in njegov vpliv na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Povezanost finančnega vzvoda s temelji poslovanja podjetja je prikazana z različnih vidikov, kot so denarni tok, tveganje, investiranje in rast podjetja, prestrukturiranje, vrednost podjetja in finančna politika podjetja. Posebej so obravnavane prednosti in slabosti finančnega vzvoda.
 • Ključne besede:finance, finančna funkcija, finančna služba
  Povzetek:V poslovni praksi, v strokovnih člankih različnih avtorjev in celo v nekaterih visokošolskih učnih programih, lahko zasledimo pojme finance, finančna funkcija in finančna služba v najrazličnejših pomenih. Ti pomeni se pogosto med seboj delno prekrivajo, hkrati pa ni jasnih ločnic med njimi, ki bi onemogočale nesporazume in olajšale pristop k organiziranju finančne funkcije in finančne službe v podjetju.
 • Ključne besede:etika, morala, model poklicne etike v računovodstvu, Kodeks poklicne etike računovodje
  Povzetek:Prispevek poudarja etični vidik kot nepogrešljivo razsežnost poslovodenja v vsaki združbi. Nato predstavlja temeljna izhodišča za normativno obravnavanje etike v računovodstvu. Pri tem izhaja iz splošnih opredelitev etike in moralnega delovanja ter jih razširi na področje računovodstva. Avtor oblikuje celovit model poklicne etike v računovodstvu, ki zajema 33 področij možnih vrst etičnih dilem. Pri tem izhaja iz dveh zornih kotov: razmerij z vidika delnih sistemov (poslovodenje, informiranje in izvajanje) ter razmerij do deležnikov, združbe in zunanjih javnosti. Ugotavlja, da obstoječi Kodeks poklicne etike računovodje ne ustreza več v celoti sodobnim potrebam delavcev v računovodstvu.
 • Ključne besede:DuPont, dobičkonosnost, naložbeni center, sistem kazalnikov, finančni vzvod, tveganje, struktura financiranja podjetja
  Povzetek:DuPontov model kazalnikov je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazan njegov razvoj in značilnosti. Pri tem so predstavljene njegove številne dopolnitve z različnih vidikov z dodatnimi kazalniki. Posebej je obravnavano njegovo pojasnjevanje, zlasti s pomočjo faktorja neto finančnega vzvoda. Uporabnost modela je prikazana še z drugih vidikov (npr. rast in vrednotenje podjetja). Avtor pokaže tako koristi kot tudi nevarnosti in omejitve modela.
 • Ključne besede:celotni vzvod, stopnja celotnega vzvoda, varnostni interval, struktura kapitala, dolgovno financiranje podjetja, dobičkonosnost lastniškega kapitala, tveganje, točka preloma, denarni tok
  Povzetek:Celotni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev celotnega vzvoda. Obravnavani so kazalniki celotnega vzvoda, njegovo merjenje in njegov vpliv na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Računsko in grafično je prikazana povezanost celotnega vzvoda s poslovnim in finančnim vzvodom. Posebej je obravnavan vpliv celotnega vzvoda na denarni tok, posebej pa vpliv na tveganje v poslovanju podjetja. Prikazan je celovit pogled na poslovni, finančni in celotni vzvod.
 • Ključne besede:analiza, letno poročilo
  Povzetek:V sestavku avtor razpravlja o analiziranju letnega poročila. Opredeljeni so osnovni pojmi.
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 2, MRS 11, MRS 15, MRS 17, MRS 36, MRS 38, MSRP 3, SOP 32, Neopredmetena sredstva, stroški spletne strani
  Povzetek:1 V podjetju se lahko pojavi notranja poraba pri razvoju in delovanju lastne spletne strani za notranji in zunanji dostop. Spletna stran, ki je zasnovana za zunanji dostop, se lahko uporablja za različne namene, kot je uveljavljanje in oglaševanje izdelkov in storitev podjetja, opravljanje elektronskih storitev in prodaja izdelkov in storitev. Spletna stran, ki je zasnovana za notranji dostop, se lahko uporablja za shranjevanje usmeritev podjetja in podatkov o kupcih ter za iskanje koristnih informacij. 2 Stopnje razvoja spletne strani lahko opišemo takole: (a) načrtovanje – vključuje izvedbo študije izvedljivosti, opredelitev ciljev in zahtev, vrednotenje drugih možnost in izbiro preferenc; (b) razvoj aplikacije in infrastrukture – vključuje pridobitev imena domene, nakup in razvoj strojne in programske opreme, namestitev razvitih aplikacij in test izjemnih situacij; (c) razvoj grafičnega oblikovanja – vključuje oblikovanje videza spletnih strani; (d) razvoj vsebine – vključuje oblikovanje, nakup, pripravo in nalaganje informacij, ki so lahko tekstovne ali grafične, na spletno stran pred zaključkom razvoja oblikovanja spletne strani. Te informacije se lahko shranijo v ločenih bazah podatkov, ki so vključene v spletno stran (ali se do njih dostopa iz spletnih strani), ali so kodirane neposredno v spletne strani. 3 Ko je zaključen razvoj spletne strani, se začne stopnja delovanja. Na tej stopnji podjetje vzdržuje in povečuje aplikacije, infrastrukturo, grafično oblikovanje in vsebino spletne strani. 4 Pri obračunavanju notranje vrednosti porabe pri razvoju in delovanju spletne strani za notranji in zunanji dostop sta vprašanji: (a) ali je spletna stran notranje ustvarjeno neopredmeteno sredstvo, za katerega veljajo zahteve MRS 38, ter 5 To pojasnilo se ne uporablja za vrednost porabe pri nakupu, razvoju in delovanju strojne opreme (npr. spletnih strežnikov, stopenjskih strežnikov, proizvodnih strežnikov in internetnih povezav) spletne strani. Takšni izdatki se obračunavajo po MRS 16. ►M5 Poleg tega se izdatki, ki jih ponudnik spletnih storitev zaračuna za gostovanje spletne strani podjetja, po MRS 1.88 in Okvirnih navodilih ob prejemu storitev pripoznajo kot odhodki. ◄ 6 MRS 38 ne velja za neopredmetena sredstva, ki jih ima podjetje za prodajo pri rednem poslovanju (glej MRS 2 in MRS 11) ali najeme, ki spadajo na področje MRS 17). Skladno s tem se to pojasnilo ne uporablja za vrednost porabe pri razvoju ali delovanju spletne strani (ali programske opreme spletne strani) za prodajo drugemu podjetju. Kadar se spletna stran da v poslovni najem, najemodajalec uporablja to pojasnilo. Kadar se spletna stran da v finančni najem, najemnik uporablja to pojasnilo po začetnem pripoznanju v najem danega sredstva. Odgovori so v članku.
 • Ključne besede:MRS 8, MRS 18, SOP 31, prihodki, transakcije neposredne zamenjave, storitve oglaševanja
  Povzetek:1 Podjetje (prodajalec) lahko sklene barter transakcijo, da opravi oglaševalske storitve v zamenjavo za oglaševalske storitve, ki jih prejme od svojega kupca (kupec). Oglasi so lahko prikazani na internetu ali na plakatnih mestih, predvajani po televiziji ali radiu, objavljeni v revijah ali prikazani v drugih medijih. 2 V nekaterih primerih med podjetji ne pride do izmenjave denarnih sredstev ali nadomestila. V nekaterih primerih pride tudi do zamenjave enakih ali približno enakih zneskov denarnih sredstev ali drugega nadomestila. 3 Prodajalec, ki opravlja oglaševalske storitve pri svojem rednem poslovanju, po MRS 18 pripozna prihodek iz barter transakcije, ki vključuje oglaševanje, takrat, ko, med drugimi merili, zamenjane storitve niso istovrstne (MRS 18.12) in je znesek prihodka mogoče zanesljivo izmeriti (MRS 18.20(a)). To pojasnilo se uporablja samo za zamenjavo neistovrstnih oglaševalskih storitev. Po MRS 18 zamenjava podobnih oglaševalskih storitev ni transakcija, ki ustvari prihodke. 4 Vprašanje je, v kakšnih okoliščinah prodajalec lahko zanesljivo izmeri prihodek po pošteni vrednosti oglaševalskih storitev, ki so bile opravljene ali prejete v barter transakciji.
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 16, MRS 17, MRS 37, MRS 38, SOP 29, dogovor, koncesija, storitve, razkritje
  Povzetek:1 Podjetje (M9 dajalec koncesije) lahko z drugim podjetjem (dajalcem koncesije) sklene dogovor o opravljanju storitev, ki javnosti omogočajo dostop do glavne ekonomske in socialne infrastrukture. Dajalec koncesije je lahko podjetje javnega ali zasebnega sektorja, vključno z državnimi organi. Med primere sporazumov o koncesijskih storitvah spadajo objekti in naprave za pripravo vode in oskrbo z vodo, avtoceste, parkirišča, tuneli, mostovi, letališča in telekomunikacijska omrežja. Med primere sporazumov, ki niso sporazumi o koncesijskih storitvah, spada zunanje izvajanje notranjih storitev podjetja (npr. restavracija za zaposlene, vzdrževanje stavbe in računovodstvo ali naloge informacijske tehnologije). 2 Na splošno sporazum o koncesijskih storitvah pomeni, da dajalec koncesije za obdobje koncesije na ►M9 dajalca koncesije ◄ prenese: (a) pravico opravljati storitve, ki javnosti omogočajo dostop do glavne ekonomske in socialne infrastrukture, ter (b) v nekaterih primerih pravico do uporabe določenih opredmetenih sredstev, neopredmetenih sredstev ali finančnih sredstev, v zameno, da se ►M9 dajalec koncesije ◄: (c) zaveže opravljati storitve v skladu z nekaterimi pogoji v obdobju koncesije, ter (d) kadar je to primerno, zaveže, da bo ob koncu obdobja koncesije vrnil pravice, prejete na začetku obdobja koncesije in/ali pravice, pridobljene v obdobju koncesije. 3 Skupna značilnost vseh sporazumov o koncesijskih storitvah je, da ►M9 dajalec koncesije ◄ prejme pravico in prevzame obveznost opravljati javne storitve. 4 Vprašanje je, katere informacije je treba razkriti v pojasnila ►M9 dajalca koncesije ◄ in dajalca koncesije. 5 Nekateri vidiki in razkritja, ki se nanašajo na nekatere sporazume o koncesijskih storitvah, so že predvideni v obstoječih mednarodnih standardih računovodskega poročanja (npr. MRS 16 se uporablja za pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev, MRS 17 se uporablja za najeme sredstev, MRS 38 se uporablja za pridobitve neopredmetenih sredstev). Sporazum o koncesijskih storitvah pa lahko vključuje neizpolnjene pogodbe, ki v mednarodnih standardih računovodskega poročanja niso predvidene, razen če so pogodbe kočljive, in v tem primeru se uporablja MRS 37. Zato to pojasnilo predvideva dodatna razkritja sporazuma o koncesijskih storitvah.   Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:MRS 8, MRS 11, MRS 17, MRS 18, MRS 37, MRS 39, MSRP 4, ocenjevanje,  vsebina, transakcije, najem
  Povzetek:1 Podjetje lahko sklene posel ali vrsto strukturiranih poslov (dogovor) z nepovezano stranko ali strankami (naložbenik), ki vključuje pravno obliko najema. Na primer podjetje lahko odda sredstva v najem naložbeniku in nato ista sredstva vzame nazaj v najem, ali zakonito proda sredstva in nato ista sredstva vzame nazaj v najem. Oblika dogovorov in njihovi pogoji se lahko znatno razlikujejo. V primeru najema in povratnega najema je lahko dogovor zasnovan tako, da se doseže davčna ugodnost za naložbenika, ki se s podjetjem deli v obliki nadomestila, in ne, da se prenese pravica do uporabe sredstva. 2 Kadar dogovor z naložbenikom vključuje pravno obliko najema, sta vprašanji: (a) kako presoditi, ali je vrsta poslov povezana in jih je treba obračunati kot en posel, (b) ali dogovor izpolnjuje opredelitev pojma najem iz MRS 17, in če ne, (i) ali ločeni naložbeni račun in obveze plačevanja najema, ki lahko obstajajo, predstavljajo sredstva in obveznosti podjetja (npr. proučite primer, opisan v A2.(a) členu Dodatka A), (ii) kako naj podjetje obračuna druge obveze, ki izhajajo iz dogovora, ter (iii) kako naj podjetje obračuna nadomestilo, ki ga lahko prejme od naložbenika.
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 8, MRS 12, SOP 25, davek iz dobička, spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev
  Povzetek:1 Zaradi spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev se lahko v podjetju povečajo ali zmanjšajo njegove obveznosti za davek ali terjatve za davek. To se lahko zgodi na primer po javnem kotiranju kapitalskih instrumentov podjetja ali po reorganiziranju lastniškega kapitala podjetja. Lahko se tudi zgodi, če se obvladujoči delničar preseli v drugo državo. Zaradi takšnega dogodka je podjetje lahko različno obdavčeno; lahko na primer pridobi ali izgubi davčne spodbude ali zanj veljajo različne davčne stopnje v prihodnosti. 2 Sprememba davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev lahko takoj vpliva na njegove sprotne obveznosti za davek ali terjatve za davek. Sprememba lahko tudi poveča ali zmanjša odložene obveznosti za davek ali odložene terjatve za davek, ki jih pripozna podjetje, odvisno od vpliva spremembe davčnega položaja na davčne posledice, ki bodo izhajale iz povrnitev ali poravnavanja knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti podjetja. 3 Vprašanje je, kako naj podjetje obračunava davčne posledice sprememb svojega davčnega položaja ali davčnega položaja svojih delničarjev.
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 8, MRS 17, Poslovni najemi, spodbudnine, SOP 15
  Povzetek:Pri pogajanju o novem ali obnovljenem poslovnem najemu lahko najemodajalec spodbuja najemnika k sklenitvi pogodbe. Takšne spodbude so na primer vnaprejšnje denarno plačilo najemniku ali pa najemodajalčevo povračilo ali prevzem najemnikovih stroškov (kot so stroški premestitve, izboljšave sredstev v najemu in stroški, povezani s prejšnjimi najemnikovimi obvezami). Ali pa se lahko dogovorita za začetna obdobja najema brez najemnine ali z zmanjšano najemnino. Vprašanje je, kako spodbudnine pri poslovnem najemu pripoznati v računovodskih izkazih tako najemnika kot najemodajalca. Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:MRS 8, MRS 16, MRS 18, MRS 31, SOP 13, skupaj obvladovana podjetja, nedenarni prispevki podvižnikov
  Povzetek:VPRAŠANJE 1 MRS 31.48 se nanaša tako na prispevke kot na prodajo med podvižnikom in skupnim vlaganjem: „Če podvižnik prispeva ali proda sredstva skupnemu vlaganju, mora pripoznavanje vsakega dela dobička ali izgube iz omenjene transakcije kazati vsebino transakcije“. Poleg tega MRS 31.24 pravi, da je „skupaj obvladovano podjetje skupno vlaganje, pri katerem gre za ustanovitev delniške družbe, družbe z neomejeno ali omejeno odgovornostjo ali kakega drugega podjetja, v katerem ima vsak podvižnik svoj delež.“ Ni izrecnega napotka za pripoznavanje dobičkov ali izgub, ki izhajajo iz prispevkov nedenarnih sredstev v skupaj obvladovane enote (SOE). 2 Prispevki v SOE so prenosi sredstev od podvižnikov v zameno za delež v lastniškem kapitalu SOE. Takšni prispevki imajo lahko različne oblike. Podvižniki lahko prispevajo sredstva hkrati z ustanovitvijo SOE ali kasneje. Nadomestila, ki jih dobivajo podvižniki v zameno za sredstva, prispevana v SOE, so lahko tudi denar ali drugačna nadomestila, ki niso odvisna od prihodnjih denarnih tokov v SOE (dodatna nadomestila). 3 Vprašanja so: (a) kdaj mora podvižnik pripoznati v ►M5 poslovnem izidu ◄ ustrezni del dobičkov ali izgub, ki izhajajo iz prispevka nedenarnega sredstva v SOE v zameno za delež v lastniškem kapitalu, (b) kako mora podvižnik obračunati dodatna nadomestila, ter (c) kako mora biti v podvižnikovih konsolidiranih računovodskih izkazih predstavljen nerealiziran dobiček ali izguba. 4 To pojasnilo obravnava podvižnikovo obračunavanje nedenarnih prispevkov v SOE v zameno za delež v lastniškem kapitalu SOE, obračunan z uporabo kapitalske metode ali sorazmerno konsolidacijo.
 • Ključne besede:MRS 8, MRS 19, MRS 27, MSRP 2, MRS 32, konsolidacija, podjetje za posebne namene
  Povzetek:VPRAŠANJE 1 Podjetje se lahko ustanovi za omejen in dobro opredeljen cilj (na primer za izvedbo najema, raziskovalne in razvojne dejavnosti ali sekuritizacijo finančnih sredstev). Takšno podjetje za posebne namene (EPN) ima lahko obliko delniške družbe, sklada, družbe z omejeno odgovornostjo ali zasebnega podjetja. EPN se pogosto ustanovijo na podlagi pravnih sporazumov, ki postavljajo stroge in včasih stalne omejitve odločevalnim pravicam njihovega upravnega odbora, skrbnika ali ravnateljstva o njihovem delovanju. Pogosto takšne določbe narekujejo, da se politika vodenja trajnega delovanja EPN ne sme spreminjati, morda jo sme samo njen ustanovitelj ali pokrovitelj (tj. da poslujejo na podlagi tako imenovanega „samouravnavanja“). 2 Pokrovitelj (ali podjetje, v katerega korist je bila ustanovljena EPN) pogosto prenaša sredstva na EPN, ohranja pravico do uporabe sredstev, ki jih ima EPN, ali opravlja storitve za EPN, druge stranke („prinašalci kapitala“) pa lahko skrbijo za financiranje EPN. Podjetje, ki je udeleženo v transakcijah z EPN (pogosto ustanovitelj ali pokrovitelj), lahko v bistvu obvladuje EPN. 3 Pravica do uporabe EPN ima lahko obliko dolžniškega instrumenta, lastniškega instrumenta, udeležbene pravice, preostalega deleža ali najemnine. Nekatere pravice do uporabe lahko preprosto nudijo imetniku stalno ali postavljeno donosnost, druge pa mu dajejo pravice ali dostop do drugih prihodnjih gospodarskih koristi iz delovanja EPN. V številnih primerih ustanovitelj ali pokrovitelj (ali podjetje, v korist katerega je bila EPN ustanovljena) obdrži pomembno pravico do uporabe delovanja EPN, celo če je lastnik malo ali nič lastniškega kapitala EPN. 4 MRS 27 zahteva konsolidacijo podjetij, ki jih obvladuje poročajoče podjetje. Vendar standard ne daje izrecnih napotkov o konsolidaciji EPN. 5 Vprašanje je, v katerih okoliščinah naj podjetje konsolidira EPN. 6 To pojasnilo se ne nanaša na programe pozaposlitvenih zaslužkov ali druge dolgoročne zaslužke zaposlencev, za katere se uporablja MRS 19. 7 Prenos sredstev s podjetja na EPN se lahko obravnava kot prodaja pri tem podjetju. Celo če se prenos ne obravnava kot prodaja, lahko določbe MRS 27 in to pojasnilo pomenijo, da mora podjetje konsolidirati EPN. To pojasnilo se ne nanaša na okoliščine, v katerih se obravnava prodaja v podjetju, ali na odstranitev posledic takšne prodaje ob konsolidaciji. Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:MRS 8, MRS 20, SOP 20, državna pomoč, brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem
  Povzetek:V nekaterih državah je cilj državne pomoči podjetjem spodbujati ali dolgoročno podpirati poslovno delovanje na nekaterih območjih ali področjih dejavnosti. Pogoji za dobivanje takšne pomoči niso nujno posebej povezani s poslovnim delovanjem podjetja. Takšne pomoči so na primer prenosi sredstev države na podjetja, ki (a) poslujejo v določeni vrsti dejavnosti, (b) nadaljujejo poslovanje v nedavno olastninjenih dejavnostih ali (c) začnejo ali nadaljujejo svoje poslovanje v nerazvitih območjih. Vprašanje je, ali je takšna državna pomoč „državna podpora“ v duhu MRS 20 in jo je potemtakem treba obravnavati skladno s tem standardom.
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 8, MRS 10, MRS 21, MRS 27, SOP 7, uvedba evra
  Povzetek:S 1. januarjem 1999, z začetkom delovanja Gospodarske in denarne zveze (Economic and Monetary Union – EMU), je evro postal valuta s svojo lastno veljavo, menjalni tečaji med evrom in udeleženimi državnimi valutami pa so nepreklicno stalni; tveganje kasnejših tečajnih razlik, ki se nanašajo na te valute, je namreč s tem dnem odpravljeno. Vprašanje se nanaša na uporabo MRS 21 pri prehodu od državnih valut držav članic Evropske zveze na evro („prehod“).
 • Ključne besede:MRS 1, MRS 2, MRS 16, MRS 38, OPMSRP 20, stroški odstranjevanja, proizvodna faza dnevnega kopa
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) pripoznavanje stroškov odstranjevanja pri proizvodnji kot sredstva; (b) začetno računovodsko merjenje sredstva pri dejavnosti odstranjevanja; (c) poznejše računovodsko merjenje sredstva pri dejavnosti odstranjevanja.
 • Ključne besede:MSRP 1, MRS 8, MRS 16, MRS 18, MRS 20, OPMSRP 12, odjemalci, sredstva, prenos
  Povzetek:Pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) Ali je opredelitev sredstva ustrezna? (b) Če je opredelitev sredstva ustrezna, kako se lahko opredmeteno osnovno sredstvo izmeri pri začetnem pripoznanju? (c) Če se opredmeteno osnovno sredstvo izmeri po pošteni vrednosti pri začetnem pripoznanju, kako se knjiži odobritev? (d) Kako naj podjetje obračuna prenos denarnih sredstev od odjemalca?
 • Ključne besede:varovanje, čiste finančne naložbe, tujina, tveganja, OPMSRP 16
  Povzetek:V članku obravnavamo: Finančne naložbe v poslovanje v tujini ima lahko neposredno obvladujoče podjetje ali posredno njegovo odvisno podjetje ali odvisna podjetja. To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) narava varovanega tveganja in znesek varovane postavke, za katero se lahko določi razmerje varovanja pred tveganjem: (i) ali obvladujoče podjetje kot varovano tveganje lahko določi samo tečajne razlike, ki izhajajo iz razlike med funkcijskimi valutami obvladujočega podjetja in njegovega poslovanja v tujini, ali pa kot varovano tveganje lahko določi tudi tečajne razlike, ki izhajajo iz razlike med predstavitveno valuto v konsolidiranih računovodskih izkazih obvladujočega podjetja in funkcijsko valuto poslovanja v tujini; (ii) če ima obvladujoče podjetje poslovanje v tujini posredno, ali varovano tveganje lahko vključuje tečajne razlike, ki izhajajo iz razlik med funkcijskimi valutami med poslovanji v tujini in njegovim neposrednim obvladujočim podjetjem, ali pa varovano tveganje lahko vključuje morebitne tečajne razlike med funkcijsko valuto poslovanja v tujini in katerega koli vmesnega ali zadnjega obvladujočega podjetja (tj. ali dejstvo, da je čista finančna naložba v poslovanju v tujini v posesti preko vmesnega obvladujočega podjetja, vpliva na gospodarsko tveganje zadnjega obvladujočega podjetja). (b) kje v skupini je lahko instrument za varovanje: (i) ali se primerno razmerje obračunavanja varovanja pred tveganjem lahko vzpostavi le, če je podjetje, ki varuje svojo čisto finančno naložbo, stranka instrumenta za varovanje pred tveganjem, ali pa ima lahko vsako podjetje v skupini, ne glede na svojo funkcijsko valuto, instrument za varovanje pred tveganjem; (ii) ali narava instrumenta za varovanje pred tveganjem (izpeljani in neizpeljani) ali metoda konsolidacije vpliva na oceno uspešnosti varovanja pred tveganjem. (c) kakšne zneske je treba prerazvrstiti iz lastniškega kapitala v poslovni izid kot prilagoditev zaradi prerazvrstitve ob odtujitvi poslovanja v tujini: (i) če se varovano poslovanje v tujini odtuji, kakšne zneske rezerve iz prevedbe tuje valute obvladujočega podjetja glede instrumenta za varovanje pred tveganjem in glede navedenega poslovanja v tujini je treba v konsolidiranih računovodskih izkazih obvladujočega podjetja prerazvrstiti iz lastniškega kapitala v poslovni izid; (ii) ali metoda konsolidacije vpliva na določitev zneskov, ki jih je treba prerazvrstiti iz lastniškega kapitala v poslovni izid.
 • Ključne besede:OP MSRP 15, izgradnja nempremičnine, MSR 1, MSR 8, MSR 11, MSR 18, MSR 37
  Povzetek:Pojasnilo obravnava dve vprašanji: (a) ali dogovor sodi na področje uporabe MRS 11 ali MRS 18? (b) kdaj je treba pripoznati prihodke od izgradnje nepremičnin?  
 • Ključne besede:OPMSRP 14
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) kdaj se vračila denarja ali zmanjšanja prispevkov v prihodnosti štejejo za razpoložljiva v skladu z opredelitvijo zgornje meje sredstva v 8. členu MRS 19? (b) kako bi lahko zahteva glede minimalnega financiranja vplivala na razpoložljivost zmanjšanja prispevkov v prihodnosti? (c) kdaj bi lahko zahteva glede minimalnega financiranja privedla do nastanka obveznosti?
 • Ključne besede:OPMSRP 12
  Povzetek:To pojasnilo določa glavna načela za pripoznanje in merjenje obvez in povezanih pravic v dogovorih o koncesiji storitev. Zahteve za razkrivanje informacij o dogovorih o koncesiji storitev so v SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev: Razkritje. To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) obravnavanje pravic upravljavca nad infrastrukturo; (b) pripoznavanje in merjenje nadomestila dogovora; (c) storitve gradnje ali posodobitve; (d) obratovanje; (e) stroške izposojanja; (f) kasnejše računovodsko obravnavanje finančnega sredstva in neopredmetenega sredstva; in (g) postavke, ki jih upravljavcu zagotovi dajalec koncesije. Podrobnosti so v prispevku.  
 • Ključne besede:računovodsko poročanje, medletno
  Povzetek:1) 28. člen MRS 34 zahteva, da podjetje v svojih medletnih računovodskih izkazih uporablja iste računovodske usmeritve, kot jih uporablja v svojih letnih računovodskih izkazih. Določa tudi, da „pogostost poročanja podjetja“ (letno, polletno ali četrtletno) ne sme vplivati na merjenje letnih izidov. Da bi dosegli ta namen, mora temeljiti merjenje za potrebe medletnega poročanja na podatkih poslovnega leta do danega datuma. 2) 124. člen MRS 36 določa, da „se izguba, pripoznana zaradi oslabitve dobrega imena, v naslednjih obdobjih ne sme razveljaviti.“ 3) 69. člen MRS 39 določa, da se „izgube zaradi oslabitve, ki so pripoznane v poslovnem izidu za finančno naložbo v kapitalski instrument, razvrščene kot na razpolago za prodajo, ne smejo razveljaviti prek poslovnega izida.“ 6 66. člen MRS 39 določa, da izgub zaradi oslabitve za finančna sredstva, izkazana po stroških (kot je izguba zaradi oslabitve pri nekotiranem kapitalskem instrumentu, ki ni izkazan po pošteni vrednosti iz razloga, ker njegove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti) ni dovoljeno razveljaviti. 4) Pojasnilo obravnava naslednje vprašanje: Ali podjetje razveljavi izgube zaradi oslabitve, ki so bile pripoznane v medletnem obdobju pri dobrem imenu, in naložbe v lastniške instrumente ter finančna sredstva, izkazana pri stroških, če izgube niso bile pripoznane ali je bila pripoznana manjša izguba, v primeru, da je bila ocena oslabitve narejena samo ►M5 ob koncu poznejšega poročevalskega obdobja Odgovori so v tem članku.
 • Ključne besede:MRS 39, stranka v pogodbi, vgrajeni izpeljani finančni instrumenti, pogodba, gostiteljska pogodba, izpeljani finančni instrumenti, OPMSRP 9
  Povzetek:MRS 39 zahteva, da podjetje, ki prvič postane stranka v pogodbi, oceni, ali je treba vgrajene izpeljane finančne instrumente, ki jih vsebuje pogodba, ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljane finančne instrumente na podlagi tega standarda. To pojasnilo obravnava naslednji vprašanji: (a) Ali MRS 39 zahteva pripravo take ocene samo, ko podjetje prvič postane stranka v pogodbi, ali naj se ocena preverja skozi celotno obdobje trajanja pogodbe? (b) Ali naj uporabnik prvikrat izdela oceno na podlagi pogojev, ki so obstajali, ko je podjetje prvič postalo stranka v pogodbi, ali na podlagi tistih, ki so prevladovali, ko je podjetje prvič sprejelo MSRP? Na vprašanja odgovarjamo v članku.
 • Ključne besede:MSRP 11, skupni aranžmaji
  Povzetek:V članku prikazujemo MSRP 11 Skupni aranžmaji.
 • Ključne besede:MSRP 12, razkritje deležev v drugih podjetjih
  Povzetek:V članku obravnavamo MSRP 12.
 • Ključne besede:MSRP 10, konsolidirani računovodski izkazi
  Povzetek:V članku prikazujemo MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi.
 • Ključne besede:MSRP 13, poštena vrednost
  Povzetek:V tem mednarodnem standardu računovodskega poročanja (MSRP): (a) je opredeljena poštena vrednost; (b) določen okvir za merjenje poštene vrednosti v enem MSRP in (c) se zahtevajo razkritja o merjenjih poštene vrednosti. Merjenje poštene vrednosti temelji na tržni meri in ni značilno za podjetja. Za nekatera sredstva in obveznosti so morda na voljo pomembne tržne transakcije ali tržne informacije. Za druga sredstva in obveznosti pomembne tržne transakcije in tržne informacije morda niso na voljo. Vendar je cilj merjenja poštene vrednosti v obeh primerih enak, tj. oceniti ceno, po kateri bi se izvedla redna transakcija za prodajo sredstva ali prenos obveznosti med udeleženci na trgu na datum merjenja pod trenutnimi tržnimi pogoji (tj. izhodna cena na datum merjenja z vidika udeleženca na trgu, ki ima v lasti sredstvo ali dolguje obveznost). Ko cene za enako sredstvo ali obveznost ni mogoče opazovati, podjetje izmeri pošteno vrednost z uporabo druge tehnike ocenjevanja vrednosti, s katero se čim bolj spodbudi uporaba ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omeji uporaba neopazovanih vložkov. Ker merjenje poštene vrednosti temelji na tržni meri, se meri z uporabo predpostavk, ki bi jih uporabili udeleženci na trgu pri določanju cene sredstva ali obveznosti, vključno s predpostavkami o tveganjih. Zato namen podjetja, da bi imelo v lasti sredstvo ali poravnalo ali na drug način izpolnilo obveznost, pri merjenju poštene vrednosti ni pomemben. Opredelitev poštene vrednosti se osredotoča na sredstva in obveznosti, ker so glavni predmet računovodskega merjenja. Poleg tega se mora ta MSRP uporabljati za lastne kapitalske instrumente podjetja, izmerjene po pošteni vrednosti. Ta MSRP se uporablja, kadar se v drugem MSRP zahtevajo ali dovolijo merjenja poštene vrednosti ali razkritja o merjenjih poštene vrednosti (in merjenja, kot je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ki temeljijo na pošteni vrednosti, ali razkritja o teh merjenjih), razen kot je določeno v 6. in 7. členu MSRP 13. Spremembe, ki jih je prinesel MSRP 13 vplivajo  na vrsto drugih standardov. Novi teksti so prikazani v čistopisu MSRP, kot velja 1. 1. 2013.  
 • Ključne besede:tehnike ocenjevanja vrednosti, borzni trgi, trgi trgovcev, posredniški trgi, trgi brz posrednikov
  Povzetek:Podjetje mora uporabljati tehnike ocenjevanja vrednosti, ki so ustrezne v zadevnih okoliščinah in za katere je na voljo dovolj podatkov za merjenje poštene vrednosti, pri čemer čim bolj spodbudi uporabo ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omeji uporabo neopazovanih vložkov. Tehnike ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, morajo čim bolj spodbuditi uporabo ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omejiti uporabo neopazovanih vložkov. To obravnava članek.
 • Ključne besede:poštena vrednost, začetno pripoznavanje
  Povzetek:V članku obravnavamo pošteno vrednost pri začetnem pripoznavanju.
 • Ključne besede:razkrivanje, poštena vrednost, sredstva, obveznosti, merjenje, tehnike ocenjevanja vrednosti
  Povzetek:Podjetje mora razkriti informacije, na podlagi katerih lahko uporabniki njegovih računovodskih izkazov ocenijo: (a)        za sredstva in obveznosti, ki se večkrat ali enkrat merijo po pošteni vrednosti, v izkazu finančnega položaja po začetnem pripoznavanju: tehnike ocenjevanja vrednosti in vložke, uporabljene za razvoj teh merjenj; (b)        za večkratna merjenja poštene vrednosti na podlagi pomembnih neopazovanih vložkov (...) Podrobnosti prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:poštena vrednost, delujoči trg, stroškovni način, vhodna cena, izhodna cena, pričakovani denarni tok, največja in najboljša uporaba, na donosu zasnovan način, vložki, vožki ravni 1, vložki ravni 2,vložki ravni 3, tržni način, vložki, potrjeni na trgu, udeleženci na trgu, najugodnejši trg, tveganje za neuspešnost,opazovani vložki, redna transakcija,gravni trg,premija za tveganje, transakcijski stroški,stroški prevoza, obračunska enota, neopazovani vložki
  Povzetek:Za razumevanje poštene vrednosti je ključno poznavanje osnovnih opredelitev pojmov, ki so povezani s pošteno vrednostjo, in hierarhije poštene vrednosti. To prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:poštena vrednost, ocenjevanje, MSRP 13
  Povzetek:Podjetje, ki ima v lasti skupino finančnih sredstev in finančnih obveznosti, je izpostavljeno tržnim tveganjem (kot je opredeljeno v MSRP 7) in kreditnemu tveganju (kot je opredeljeno v MSRP 7) vsake nasprotne stranke. Če podjetje upravlja to skupino finančnih sredstev in finančnih obveznosti na podlagi čiste izpostavljenosti tržnim tveganjem ali kreditnemu tveganju, lahko uporabi izjemo pri tem MSRP-ju za merjenje poštene vrednosti. S to izjemo se podjetju dovoli merjenje poštene vrednosti skupine finančnih sredstev in finančnih obveznosti na podlagi cene, ki bi se prejela za prodajo neto dolge pozicije (tj. sredstva) za izpostavljenost posameznemu tveganju ali za prenos neto kratke pozicije (tj. obveznosti) za izpostavljenost posameznemu tveganju v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja pod trenutnimi tržnimi pogoji. Skladno s tem mora podjetje izmeriti pošteno vrednost skupine finančnih sredstev in finančnih obveznosti glede na to, kako bi udeleženci na trgu ocenili čisto izpostavljenost tveganju na datum merjenja. Podrobna opredelitev je v članku.
 • Ključne besede:OPMSRP 19, MSRP2, MSRP 3, MSRP 13, MRS 1, MRS 8, MRS 32, MRS 39, poravnava, finančne obveznosti, kapitalski instrumenti
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: a) Ali so kapitalski instrumenti podjetja, ki so izdani za poravnavo finančne obveznosti v celoti ali delno, „plačano nadomestilo“ v skladu z 41. členom MRS 39? b) Kako mora podjetje na začetku meriti kapitalske instrumente, ki so izdani za poravnavo takšne finančne obveznosti? c) Kako mora podjetje obračunati razlike med knjigovodsko vrednostjo poravnane finančne obveznosti in začetno izmerjeno vrednostjo izdanih kapitalskih instrumentov?
 • Ključne besede:OPMSRP 17, razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
  Povzetek:Ko podjetje objavi razdelitev in ima obvezo, da obravnavano sredstvo razdeli lastnikom, mora pripoznati obveznost za dividende. To pojasnilo zato obravnava naslednja vprašanja: a) Kdaj naj podjetje pripozna obveznost za dividende? b) Kako naj podjetje izmeri obveznost za dividende? c) Ko podjetje izpolni obveznost za dividende, kako naj obračuna morebitne razlike med knjigovodsko vrednostjo razdeljenih sredstev in knjigovodsko vrednostjo obveznosti za dividende? Odgovori na vprašanja so v besedilu članka.
 • Ključne besede:OPMSRP 13
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) ali naj podjetje svojo obvezo, da v prihodnosti zagotovi brezplačno blago ali storitve ali blago ali storitve po znižani ceni („nagrade“), pripozna in meri tako, da: (i) del prejemka ali terjatve iz prodajnega posla pripiše nagradnim dobropisom in odloži pripoznavanje prihodka (kot določa 13. člen MRS 18); ali (ii) oceni prihodnje stroške zagotovitve nagrad (kot določa 19. člen MRS 18); in (b) če se prejemek pripiše nagradnim dobropisom: (i) koliko jim ga je treba pripisati; (ii) kdaj je treba pripoznati prihodek; in (iii) kako je treba meriti prihodek, če nagrade zagotovi tretja stranka.
 • Ključne besede:MSRP 9, finančni instrumenti
  Povzetek:Prikazujemo MSRP 9 - Finančni instrumenti.
 • Ključne besede:poštena vrednost, obveznosti, kapitalski instrumenti, tveganja, omejitve, obveznosti z možnostjo vpogleda
  Povzetek:V članku obravnavamo splošna načela merjenja poštene vrednosti, merjenje poštene vrednosti pri obveznostih  in kapitalskih instrumentih, ki niso v lasti drugih strank kot sredstva, tveganje za neuspešnosti, omejitve, ki preprečujejo prenos obveznosti ali lastnega kapitalskega instrumenta podjetja in finančne obveznosti z možnostjo vpogleda.
 • Ključne besede:ocenjevanje, poštena vrednost, predpostavke, nefinančna sredstva
  Povzetek:V članku obravnavamo uporabo MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti nefinančnih sredstev. Prikazana so določila, povezana z ocenjevanjem vrednosti kategorije.
 • Ključne besede:poštena vrednost, ocenjevanje
  Povzetek:Poštena vrednost je opredeljena kot cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja. V članku prikazujemo bistvena vprašanja, povezana s pošteno vrednostjo in njeno uporabo pri različnih ekonomskih kategorijah.
 • Ključne besede:finančne naložbe, MSRP 13, banke, merjenje nepremičnin, slabitve, rezervacije, restrukturirana izpostavljenost
  Povzetek:Banka Slovenije je 13. 12. 2013 z dopisom 24.40-966/12-HK izdala napotke, ki jih banke upoštevajo pri sestavi letnega poročila za leto 2013. Nanašajo se na: 1. vrednotenje finančnih naložb, 2. vrednotenje nepremičnin, 3. računovodske izkaze podjetij kot pomoč pri presoji potrebnih slabitev oz. rezervacij, 4. obravnavo restrukturiranih izpostavljenosti.
 • Ključne besede:stroški, posredni stroški, neposredni stroški, alokacija stroškov, razporejanje stroškov, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, projekti
  Povzetek:Prikazujemo poenostavljen primer razporejanja posrednih stroškov na stroškovne nosilce. Uporaben je za nezahtevne uporabnike, na primer za ugotovitev stroškov na posameznem projektu ali največ treh projektih.  
 • Ključne besede:MSRP 1, MRS 8, MRS 16, MRS 23, MRS 36, MRS 37, razgradnja, obveznosti
  Povzetek:Pojasnilo razlaga, kako je treba obračunati vpliv naslednjih dogodkov na spremembe pri merjenju obstoječih obveznosti razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti: a) sprememba pri ocenjevanju poravnavanja obveznosti odtoka dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi (npr. denarni tokovi); b) sprememba pri trenutni tržni diskontni meri, kot je opredeljena v 47. členu MRS 37 (vključno s spremembami v časovni vrednosti denarja in v tveganjih, značilnih za obveznost), c) povečanje, ki odraža pretekli čas (imenovano tudi razreševanje diskontiranja). Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:delnice, MSRP 2, MRS 32, MRS 39, finančni instrumenti, opcije
  Povzetek:Številni finančni instrumenti, vključno z delnicami članov, imajo značilnosti kapitala, vključno z glasovalnimi pravicami in s pravicami do udeležbe v distribuciji dividend. Nekateri finančni instrumenti dajejo imetniku pravico, da zahteva odkup za denar ali drugo finančno sredstvo, vendar lahko vključujejo ali zanje veljajo omejitve, ali bodo finančni instrumenti odkupljeni ali ne. Kako naj se ti pogoji odkupa vrednotijo pri določanju, ali naj se finančni instrumenti razvrstijo kot obveznosti ali kapital? Odgovori, popestreni z zgledi, so v članku.
 • Ključne besede:najem, finančni najem, poslovni najem, OPMSRP 4
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: a) kako določiti, ali je dogovor najem ali vsebuje najem, kakor je opredeljen v MRS 17? b) kdaj naj se oceni ali ponovno oceni, ali je dogovor najem ali vsebuje najem? c) če je dogovor najem ali vsebuje najem, kako naj se plačila za najem ločijo od plačil za druge sestavine v dogovoru? V članku so odgovori na postavljena vprašanja.
 • Ključne besede:MRS 8. MRS 37, OPMSRP 6, odpadna električna in elektronska oprema
  Povzetek:Na ORMSRP je bila naslovljena zahteva, da v zvezi z razgrajevanjem OEEO določi, kaj je obvezujoči dogodek skladno s 14.a členom MRS 37 za pripoznavanje rezervacije za stroške ravnanja z odpadki: — proizvodnja ali prodaja gospodinjske opreme iz preteklosti? — udeležba na trgu v obdobju merjenja? — nastanek stroškov pri izvajanju dejavnosti ravnanja z odpadki? Odgovor na vprašanje je v članku.
 • Ključne besede:OPMSRP 7, odloženi davek
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednji vprašanji: a) Kako naj se tolmači zahteva „…izraženi v merski enoti, ki velja na dan ►M5 izkaza finančnega položaja ◄“ iz 8. člena MRS 29, če podjetje uporablja ta standard? b) Kako naj podjetje prikaže odprtje postavke odloženega davka v svojih preračunanih računovodskih izkazih? Odgovori so v članku.
 • Ključne besede:OPMSRP 5, delež v skladu, dodatni prispevki, stečaj, obračun obveze
  Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednji vprašanji: a) Kako naj vlagatelj obračuna svoj delež v skladu? b) Kadar mora vlagatelj plačati dodatne prispevke, na primer v primeru stečaja drugega vlagatelja, kako naj se ta obveza obračuna? V  pojasnilu so odgovori na vprašanji.
 • Ključne besede:osnovna sredstva, sofinanciranje, knjiženje
  Povzetek:Pridobili smo sofinanciranje osnovnega sredstva, ki zahteva transparentnost izkazovanja porabe pridobljenih sredstev. V prispevku prikazujemo, kako to zagotovimo s ponazoritvami knjižb na kontih. V članku obravnavamo naslednji primer: Na javnem razpisu smo bili uspešni in pridobili 30-odstotno financiranje zamenjave razsvetljave v skladišču, ki je investicija v vrednosti 100.000,00 EUR. Za zamenjavo luči smo sklenili tudi pogodbo za izvedbo del. Dela so bila izvedena in smo račun v višini 100.000,00 EUR tudi plačali. Prejeli smo tudi 30.000,00 EUR za sofinanciranje projekta. V pogodbi o sofinanciranju je zapisano, da morajo sredstva biti porabljena namenska in da financerju mora biti dana možnost, da kadar koli preveri namensko porabo. Poslovne dogodke bi evidentirali na v prispevku prikazan način.
 • Ključne besede:bančna garancija, evidentiranje, vnovčitev, gradbeni posel
  Povzetek:Ob sklenitvi gradbenega posla, ki se nanaša ali na gradnjo novega objekta ali na obnovo nepremičnine, naročnik pogosto zahteva izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Takšna garancija je običajno izdana v nekem znesku, ki izraža neki odstotek gradbenih del, predvidenih v osnovni gradbeni pogodbi. Če izvajalec del ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku in tudi prizna napake, lahko naročnik unovči bančno garancijo. Ob tem nastane vprašanje, kako obravnavati unovčeno garanciji? Unovčena bančna garancija  po eni strani pomeni priliv denarja na račun naročnika, po drugi pa (...) V prispevku obravnavamo, kako ravnati z unovčeno garancijo, ki se v celoti ne porabi za namen, za katerega je bila unovčena. Kakšni so razlogi, da do tega pride, in kako bi bilo pravilno evidentirati nastalo situacijo?
 • Ključne besede:davek na dodano vrednost, potniški promet, gotovinsko poslovanje
  Povzetek:Ali se vračilo DDV-ja v potniškem prometu (75. člen ZDDV-1) mora izvesti na prejemnikov TRR ali se lahko izvede prek mednarodne poštne nakaznice? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:kmeti, transakcijski račun, poslovanje z gotovino
  Povzetek:Ali mora kmet za svoje poslovanje odpreti poslovni račun ali lahko plačuje račune s svojo osebno bančno kartico in prejema prihodke na svoj osebni račun? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:gotovina, dejavnost, gozdarstvo, kmetijstvo, dohodnina, katastrski dohodek
  Povzetek:Ali se za namene izvajanja 23.a člena o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13) kmetje z dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni z dohodnino na podlagi katastrskega dohodka, štejejo, kot da opravljajo dejavnost? Odgovor je članku.
 • Ključne besede:dejavnost, kmetje, kmetijska dejavnost, gozdarska dejavnost, gotovina, plačevanje
  Povzetek:Kdaj se za namene izvajanja 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku kmetje vštevajo med opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti v okviru dejavnosti? Odgovor je v prispevku.
 • Ključne besede:prejemki, stroški prevoza, stroški nočitev, dnevnice, gotovina, delovno razmerje
  Povzetek:Ali se lahko prejemki, ki so namenjeni pokritju stroškov prevoza, nočitev in dnevnic sodelujočim v dejavnostih društev in njihovih zvez izplačajo v gotovini, glede na to, da niso v delovnem razmerju? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:plačevanje z gotovino, dnevnice, potni stroški
  Povzetek:Kakšna je obveznost nakazovanja povračil stroškov službenega potovanja (dnevnice)? Odgovor je v prispevku.
 • Ključne besede:plačevanje z gotovino, evidenca
  Povzetek:Drugi odstavek 36. člena Zakona o davčnem postopku določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, če gre za plačila manjše vrednosti ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. V tretjem odstavku 36. člena Zakona o davčnem postopku je določeno, da minister podrobneje določi (v pravilniku), v katerih primerih iz drugega odstavka tega člena se plačila ne nakazujejo na transakcijske račune. Kaj v tem kontekstu pomeni »drugače zagotovljena evidenca o plačilih«? Pojasnilo je v članku.
 • Ključne besede:plačevanje, gotovina, samostojni podjetnik, prekršek
  Povzetek:Smo trgovski center, ki se ukvarja z maloprodajo. Med našimi kupci so tudi podjetja in podjetniki. Ti opravijo nakup in plačajo na blagajni, potem odidejo do informacij, kjer se jim izpiše originalni račun. Na tem računu je razvidno, ali je plačilo opravljeno z gotovino ali s kartico. Ali sploh smemo izstaviti račun takšni stranki, ki je »zavestno« kršila zakon ali ji naj zavrnemo celoten nakup in ga naj plača na dovoljen način? Če ji ne izstavimo računa, smo dejansko v prekršku. Ali smo hkrati s prejemom gotovine za opravljen nakup tudi mi v prekršku? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:kmeti, gotovina, plačevanje, 420 EUR
  Povzetek:Ali kmet lahko plačuje račune nad 420 evrov z gotovino in prejema prihodke večje od 420 evrov v gotovino? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Kako sprememba pravilnika vpliva na izplačevanje določenih plačil iz naslova delovnega razmerja v obliki vrednostnih bonov in plačevanje z vrednostnimi boni? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:drobljenje plačila, gotovinsko plačilo
  Povzetek:Ali je dopustno, da se plačilo zneska, ki presega 420 evrov, razbije na dve ločeni plačili, ki vsako posebej ne presega 420 evrov? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:plačevanje v gotovini, tujina, stroški
  Povzetek:Ali velja obveznost iz drugega in tretjega odstavka 23.a člena pravilnika tudi za plačevanje obveznosti v tujini? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:blokada transakcijskega računa, plačevanje v gotovini
  Povzetek:Ali je to, da ima prejemnik plačila blokirane račune, opravičljiv razlog, da se plačilo opravi z gotovino? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:gotovinsko plačevanje, transakcijski račun, tuje pravne osebe
  Povzetek:Ali velja obveznost plačevanja s transakcijskim računom tudi za tuje pravne osebe? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:plačilo s položnico, gotovinsko plačilo
  Povzetek:Ali se lahko plačilo opravi tudi tako, da se plača prek položnice (plačilnega naloga) z gotovino? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:plačila v gotovini, 420 EUR
  Povzetek:Ali sta pri plačilu v gotovini, ki presega 420 evrov, v prekršku tako oseba, ki izvede plačilo v gotovini, kot tudi oseba, ki ga prejme? Odgovor najdete v članku.
 • Ključne besede:plačila s plačilno kartico, plačevanje z gotovino
  Povzetek:Ali se plačilo s plačilno kartico uvršča med gotovinska plačila ali plačila na TRR? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:davčni postopek, obveznost nakazovanja plačil in prejemkov, transakcijski račun,  ZDaVP-2, plačevanje plač v gotovini, plačevanje storitev v gotovini, plačevanje blaga v gotovini
  Povzetek:Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), v skladu s katerim morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. Primere, v katerih zgoraj navedenih plačil ni potrebno nakazovati na transakcijske račune, natančneje določa tretji A. del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13 v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Sprememba pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 101/11 je med drugim prinesla tudi spremembe 23.a člena, ki ureja izjeme od obveznosti nakazovanja na transakcijske račune, med drugim znižanje zneska plačila, katerega poslovni subjekti niso dolžni nakazati na transakcijski račun drugega poslovnega subjekta, na 50 evrov. Kasneje je bil s spremembo pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 24/12 znesek zvišan na 420 evrov. Naslednja bistvena sprememba 23.a člena pravilnika iz Uradnega lista RS, št. 101/11 določa subjektom iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2 obveznost, da fizičnim osebam obvezno nakazujejo na transakcijski račun vse dohodke iz delovnega razmerja, razen pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na podlagi te spremembe pravilnika bo davčnemu organu zagotovljen učinkovitejši nadzor nad izplačevanjem osebnih prejemkov in s tem povezanih davčnih obveznosti (tudi prispevkov za socialno varnost). DURS je v zadnjem času zaznal kršitve davčne zakonodaje pri izplačilu plač. Plače so bile izplačane ne da bi delodajalec davčnemu organu predložil REK obrazce. V kolikor so plače izplačane v gotovini, davčni organ zelo težko ugotovi, ali so bile plače izplačane in ali je posledično nastala davčna obveznost. Izplačilo plač (in drugih prejemkov iz 37. člena ZDoh-2) na transakcijski račun prejemnika zagotavlja transparentnost poslovanja delodajalca in posledično možnost nadzora nad izpolnjevanjem s tem povezanih davčnih obveznosti. Obvezno nakazovanje dohodkov iz 37. člena Zakona o dohodnini na transakcijski račun pomeni za upnike prejemnikov teh dohodkov možnost učinkovitejše izvršbe. Če se sredstva zbirajo na transakcijskem računu, lahko upnik svojo terjatev poplača z enostavnim postopkom (civilne, davčne izvršbe) pri banki. Sprememba pravilnika zasleduje učinkovito opravljanje nalog davčnega organa, še posebej davčnega nadzora in davčne izvršbe, preprečevanje dela na črno, izogibanje plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, preprečevanju davčnih utajevanj, preprečevanju sive ekonomije, zagotavlja plačilno disciplino in konsolidacijo javnih financ, ter tako prek zmanjševanja možnosti utajevanja oziroma izmikanja plačilu davkov in preprečevanja sive ekonomije vpliva tudi na izboljšanje konkurenčnosti. Obveznost nakazovanja ustvarja razmerje med osebo, ki je plačilo dolžna nakazati na transakcijski račun (plačnik), in osebo, ki plačilo na transakcijski račun prejme (prejemnik). V konkretnem razmerju obveznost plačnika na drugi strani za prejemnika pomeni, da le-ta plačilo prejme na transakcijski račun. V zvezi z izvajanjem teh določb se je pojavilo več vprašanj, na katera odgovarjamo v tem članku.
 • Ključne besede:darilo, otrok
  Povzetek:V članku prikazujemo obdavčitev novoletnega darila otrokom.
 • Ključne besede:MSRP 8, poslovni odseki
  Povzetek:KLJUČNO NAČELO 1 Podjetje razkrije informacije, ki omogočajo uporabnikom njegovih računovodskih izkazov, da ocenijo naravo in finančne učinke poslovnih dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja, ter gospodarsko okolje, v katerem posluje. PODROČJE UPORABE 2 Ta MSRP se uporablja za: (a) ločene ali posamezne računovodske izkaze podjetja: (i) s katere dolžniškimi ali kapitalskimi instrumenti se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi), ali (ii) ki je svoje računovodske izkaze predložilo, ali je v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje katere koli skupine instrumentov na javnem trgu, ter (b) konsolidirane računovodske izkaze skupine z matičnim podjetjem: (i) s katere dolžniškimi ali kapitalskimi instrumenti se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi), ali (ii) ki je svoje konsolidirane računovodske izkaze predložila, ali so v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje katere koli skupine instrumentov na javnem trgu. 3 Če se od podjetja ne zahteva uporaba tega MSRP in se podjetje odloči, da bo razkrilo podatke o segmentih, ki niso skladni s tem MSRP, teh podatkov ne sme opisati kot podatke o segmentih. 4 Če računovodsko poročilo vsebuje tako konsolidirane računovodske izkaze obvladujočega podjetja v skladu s tem MSRP kot tudi ločene računovodske izkaze obvladujočega podjetja, je treba informacije po segmentih predstaviti samo v konsolidiranih računovodskih izkazih.   Prikazan je standard .
 • Ključne besede:MSRP 6, raziskovanje, vrednotenje, rudna bogastva
  Povzetek:Namen tega MSRP je določiti računovodsko poročanje za raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev. Ta MSRP zahteva predvsem: (a) omejene izboljšave obstoječih računovodskih navad za stroške raziskovanja in vrednotenja. (b) da podjetja, ki pripoznajo sredstva za raziskovanje in vrednotenje, oslabitev takšnih sredstev ocenijo v skladu z MSRP in oslabitev merijo v skladu z MRS 36 Oslabitev sredstev. (c) razkrivanje, ki ugotavlja in pojasnjuje zneske v računovodskih izkazih podjetja, ki izhajajo iz raziskovanja in vrednotenja rudnih bogastev in pomaga uporabnikom teh računovodskih izkazov razumeti te zneske, časovne okvire in gotovosti glede prihodnjih denarnih tokov iz pripoznanih sredstev za raziskovanje in vrednotenje.   V članku prikazujemo besedilo standarda.
 • Ključne besede:MSRP 5, nekratkoročna sredstva, prodaja, ustavljeno poslovanje
  Povzetek:Cilj tega MSRP je določiti način obračunavanja sredstev za prodajo in predstavitev ter razkritje ustavljenega poslovanja. Ta MSRP zahteva predvsem: (a) da se sredstva, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med sredstva za prodajo, merijo po knjigovodski vrednosti ali po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje oz. amortizacijo takšnih sredstev do ustavitve, katera je nižja, ter (b) da se sredstva, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med sredstva za prodajo, predstavijo ločeno v obrazcu izkaza finančnega položaja ter da se rezultati ustavitve poslovanja predstavijo ločeno v izkazu vseobsegajočega donosa. V članku je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MSRP 4, zavarovalne pogodbe
  Povzetek:Namen tega MSRP je določiti računovodsko poročanje o zavarovalnih pogodbah za vsako podjetje, ki takšne pogodbe izdaja (v tem MSRP opisan kot zavarovatelj), vse dokler upravni odbor ne bo zaključil druge faze projekta o zavarovalnih pogodbah. Ta MSRP zahteva predvsem: (a) omejene izboljšave zavarovateljev pri obračunavanju zavarovalnih pogodb; (b) razkrivanje, ki ugotavlja in pojasnjuje zneske v zavarovateljevih računovodskih izkazih iz naslova zavarovalnih pogodb ter pomaga uporabnikom teh računovodskih izkazov razumeti te zneske, časovne okvire in negotovosti glede prihodnjih denarnih tokov iz naslova zavarovalnih pogodb. V prispevku objavljamo besedilo standarda.
 • Ključne besede:MSRP 3, združitve
  Povzetek:Cilj tega MSRP je izboljšati ustreznost, zanesljivost in primerljivost informacij, ki jih poročajoče podjetje zagotavlja v svojih računovodskih izkazih o poslovni združitvi in njenih vplivih. Za dosego tega ta MSRP postavlja načela in zahteve kako prevzemnik: (a) v svojih računovodskih izkazih pripozna in meri opredeljiva pridobljena sredstva, prevzete obveznosti ali neobvladujoči delež v prevzetem podjetju, (b) pripozna in meri dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, ali dobiček pri izpogajanem nakupu, ter (c) določa, katere informacije razkriti, da bodo uporabniki računovodskih izkazov lahko ocenili naravo in finančne učinke poslovne združitve. V prispevku prikazujemo besedilo standarda.
 • Ključne besede:MSRP 2, plačilo na podlagi delnic
  Povzetek:Cilj tega MSRP je določiti računovodsko poročanje podjetij v primeru plačilnih transakcij z delnicami. Ta standard predvsem zahteva od podjetja, da v izkazu vseobsegajočega donosa in izkazu finančnega položaja prikaže učinke plačilnih transakcij z delnicami, vključno s stroški povezanimi s transakcijami pri katerih so delniške opcije podeljene zaposlencem. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MSRP 1, prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
  Povzetek:Cilj tega MSRP je zagotoviti, da prvi računovodski izkazi podjetja v skladu z MSRP in njegova medletna računovodska poročila za del obdobja, ki ga zajemajo ti računovodski izkazi, vsebujejo visoko kakovostne informacije, ki: (a) so za uporabnike pregledne in primerljive za vsa predstavljena obdobja; (b) zagotavljajo ustrezno izhodišče za računovodstvo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP); in (c) jih je mogoče pripraviti s stroški, ki ne presegajo koristi. Prikazan je standard.
 • Ključne besede:MRS 41, kmetijstvo
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodsko obravnavanje in razkritja, povezana s kmetijsko dejavnostjo. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 40, naložbene nepremičnine
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodsko obravnavanje naložbenih nepremičnin in z njimi povezanih zahtev po razkritju. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 39, finančni instrumenti, pripoznavanje, merjenje
  Povzetek:Cilj tega standarda je postaviti načela pripoznavanja in merjenja finančnih sredstev, finančnih obveznosti in nekaterih pogodb za nakup ali prodajo nefinančnih sredstev. Zahteve o predstavljanju informacij o finančnih instrumentih so naštete v MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje. Zahteve po razkrivanju informacij o finančnih instrumentih so naštete v MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 37, rezervacije, pogojne obveznosti, pogojna sredstva
  Povzetek:Cilj tega standarda je zagotoviti, da se pri rezervacijah, pogojnih obveznostih in pogojnih sredstvih uporabljajo ustrezna sodila za pripoznavanje in podlage za merjenje ter da je v pojasnilih razkritih dovolj informacij, da uporabniki lahko razumejo njihovo naravo, časovne opredelitve in zneska. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 34, medletno računovodsko poročanje
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati najnujnejšo vsebino medletnega računovodskega poročila ter načela pripoznavanja in merjenja v popolnih in zgoščenih računovodskih izkazih za medletna obdobja. Pravočasno in zanesljivo medletno računovodsko poročanje izboljšuje možnost naložbenikov, upnikov (kreditorjev) in drugih razumeti zmožnost podjetja za ustvarjanje čistega dobička in denarnih tokov ter njegovo finančno stanje in likvidnost. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 33, čisti dobiček, delnica
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati načela za ugotavljanje in predstavljanje čistega dobička na delnico, da bi tako izboljšali primerjave uspešnosti med različnimi podjetji v istem obdobju poročanja in med različnimi obdobji poročanja za isto podjetje. Kljub omejitvam, s katerimi so povezani podatki o čistem dobičku na delnico, ki so posledica različnih računovodskih usmeritev, ki se lahko uporabljajo pri ugotavljanju „čistega dobička“, pa dosledno določen imenovalec vendarle pomeni večjo kakovost računovodskega poročanja. Ta standard se osredotoča na imenovalec v izračunu čistega dobička na delnico. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 32, finančni instrumenti, predstavljanje
  Povzetek:Cilj tega standarda je določiti načela za predstavljanje finančnih instrumentov kot obveznosti ali lastniški kapital in za izravnavo finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Uporablja se za razvrščanje finančnih instrumentov, z vidika izdajatelja, v finančna sredstva, finančne obveznosti in instrumente lastniškega kapitala; razvrščanje s tem povezanih obresti, dividend, izgub in dobičkov; in okoliščine, v katerih naj se izvede izravnava finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Načela v okviru tega standarda dopolnjujejo načela pripoznavanja in merjenja finančnih sredstev in finančnih obveznosti v MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ter za razkrivanje informacij o njih v MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja.   Prikazano je besedilo standarda .
 • Ključne besede:MRS 31, deleži, skupna vlaganja
  Povzetek:Ta standard se mora uporabljati pri obračunavanju deležev v skupnih podvigih ter poročanju o sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih v zvezi s skupnimi podvigi v računovodskih izkazih podvižnikov in naložbenikov ne glede na sestavo ali obliko, v okviru katere se izvajajo dejavnosti skupnega podviga. Vendar se ne uporablja za deleže podvižnikov v skupaj obvladovanih podjetjih v lasti: (a) organizacij s tveganim kapitalom ali (b) vzajemnih skladov, naložbenih skladov z enotami in podobnih podjetij, vključno z zavarovalnimi skladi, vezanimi na naložbe, ki so po prvotnem pripoznanju označeni kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščeni kot namenjeni za trgovanje in obračunani v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje. Podjetje spremembe poštene vrednosti takšne naložbe pripozna v poslovnem izidu v obdobju spremembe. Podvižnik s takšnim deležem mora razkriti informacije iz 55. in 56. člena. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 29, računovodsko poročanje, hiperinflacija
  Povzetek:1 Ta standard se mora uporabljati pri računovodskih izkazih, tudi konsolidiranih računovodskih izkazih, vsakega podjetja, katerega funkcijska valuta je valuta hiperinflacijskega gospodarstva. 2 V hiperinflacijskem gospodarstvu ni koristno poročati o poslovnem izidu in finančnem položaju v domači valuti, ne da bi računovodske izkaze ustrezno preračunali. Denar izgublja kupno moč tako hitro, da bi bilo zavajajoče primerjati zneske iz transakcij in drugih poslovnih dogodkov, ki se zgodijo v različnih trenutkih, celo v istem obračunskem obdobju. 3 Ta standard ne določa brezpogojne stopnje inflacije, ki naj bi pomenila začetek hiperinflacije. Stvar presoje je, kdaj je v skladu s tem standardom treba računovodske izkaze preračunati. Označujejo jo značilnosti gospodarskega okolja v državi, med katere med drugim spadajo tudi: (a) prebivalstvo daje prednost ohranjanju premoženja v obliki nedenarnih sredstev ali v obliki razmeroma trdne tuje valute. Zneske domače valute takoj vloži, da bi ohranilo kupno moč; (b) prebivalstvo ne opazuje denarnih postavk v domači valuti, temveč v razmeroma trdni tuji valuti. Tudi cene so pogosto navedene v tuji valuti; (c) pri prodajah in nakupih na up (na kredit) veljajo cene, ki upoštevajo pričakovano zmanjšanje kupne moči v času kreditiranja, čeprav je to obdobje kratko; (d) obrestne mere, plače in cene so vezane na indeks rasti cen; ter (e) nabrana (kumulativna) stopnja inflacije se v treh letih približa 100 % ali to stopnjo celo preseže. 4 Priporočljivo je, da vsa podjetja, ki poročajo v valuti istega hiperinflacijskega gospodarstva, uporabljajo ta standard od istega dne. Kljub temu pa velja ta standard za računovodske izkaze kateregakoli podjetja od začetka poročevalskega obdobja, v katerem ugotovi, da obstaja v državi, v kateri poroča, hiperinflacija.   Prikazan je standard .
 • Ključne besede:MRS 28, finančne naložbe, pridružena podjetja
  Povzetek:Ta standard se mora uporabljati za obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja. Vendar se ne uporablja za finančne naložbe v pridružena podjetja v lasti: (a) organizacij s tveganim kapitalom ali (b) vzajemnih skladov, naložbenih skladov z enotami in podobnih podjetij, vključno z zavarovalnimi skladi, vezanimi na naložbe, ki so po prvotnem pripoznanju označeni kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščeni kot namenjeni za trgovanje in obračunani v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje. Podjetje spremembe poštene vrednosti takšne naložbe pripozna v poslovnem izidu v obdobju spremembe. Podjetje s takšno naložbo mora razkriti informacije iz 37.(f) člena. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 27, konsolidirani rečunovodski izkazi, ločeni računovodski izkazi
  Povzetek:1 Ta standard se mora uporabljati pri pripravljanju in predstavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov skupine podjetij, ki jih usmerja obvladujoče podjetje. 2 Ta standard ne obravnava metod obračunavanja poslovnih združitev in njihovih posledic za konsolidacijo, tudi dobrega imena, ki se pojavi pri tem (glejte MSRP 3 – Poslovne združitve). 3 Ta standard se mora uporabljati tudi pri obračunavanju finančnih naložb v odvisna podjetja, skupaj obvladovana podjetja in pridružena podjetja, če se podjetje odloči ali mora po predpisih v posamezni državi predstaviti ločene računovodske izkaze. Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 26, obračunavanje in poročanje pokojninskih programov
  Povzetek:1 Ta standard se mora uporabljati v računovodskih izkazih pokojninskih programov, kjer se takšni računovodski izkazi pripravljajo. 2 Pokojninski programi so včasih označeni z različnimi drugimi nazivi kot „pokojninski skladi“, „pokojninski projekti“ ali „pokojninski sistemi“. Ta standard obravnava pokojninski program kot poročevalno enoto, ki je ločena od delodajalcev upravičencev programa. Vsi drugi standardi se uporabljajo pri računovodskih izkazih pokojninskih programov toliko, kolikor jih ta standard ne nadomešča. 3 Ta standard obravnava obračunavanje programa in poročanje programa vsem upravičencem. Ne obravnava pa poročil posameznim upravičencem o njihovih pokojninah. 4 MRS 19 – Povračila zaposlencem – govori o ugotavljanju stroškov pokojnin v računovodskih izkazih delodajalcev, ki imajo programe za zagotavljanje pokojnin. Ta standard torej dopolnjuje MRS 19. 5 Pokojninski programi se lahko opišejo tudi kot programi z določenimi prispevki ali programi z določenimi pokojninami. Mnogi zahtevajo ustanovitev posebnih skladov, ki so lahko samostojne pravne osebe ali ne in imajo svoje skrbnike ali ne; vanje se vplačujejo prispevki, iz katerih se plačujejo pokojnine. Ta standard velja ne glede na to, ali je ustanovljen tak sklad ali ne oziroma ali obstajajo skrbniki ali ne. 6 Za pokojninske programe, ki vložijo svoja sredstva v zavarovalnice, veljajo enake računovodske zahteve in zahteve glede vplačevanja, kot veljajo za zasebne naložbe, zato se ta standard nanaša tudi nanje, razen če je pogodba z zavarovalnico sklenjena v imenu posameznega upravičenca ali skupine upravičencev, obveznost zagotavljanja pokojnin pa je izključno odgovornost zavarovalnice. 7 Ta standard ne obravnava drugih pravic, ki izhajajo iz zaposlitve, kot so odpravnine, dogovori o odloženih nadomestilih, nagrade za dolgoletno zaposlitev v podjetju, posebni programi predčasnega upokojevanja ali odpuščanja zaradi odpravljanja delovnih mest, programi zdravstvenega in socialnega zavarovanja ter plana premij. Tudi državni dogovori o socialnem zavarovanju niso vključeni v ta standard. ▼   Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 24, razkrivanje povezanih strank
  Povzetek:Cilj tega standarda je zagotoviti, da računovodski izkazi podjetja vsebujejo razkritja, ki opozarjajo na možnost, da so na finančno stanje in poslovni izid podjetja vplivale povezane stranke, transakcije med njimi in nastale neporavnane obveznosti, vključno z obvezami. Prikazano je besedilo standarda z vključenimi aktivnimi povezavami na druge standarde.
 • Ključne besede:MRS 23, stroški izposojanja
  Povzetek:1 Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti takega sredstva. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodek. 2 Podjetje uporablja ta standard pri obračunavanju stroškov izposojanja. 3 Standard ne obravnava dejanskih ali pripisanih stroškov kapitala, tudi ne prednostnega kapitala, ki ni razvrščen med dolgove. 4 Podjetje ni dolžno uporabljati tega standarda za stroške izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji: (a) sredstva v pripravi, merjenega po pošteni vrednosti, na primer biološkega sredstva; ali (b) zalog, ki se izdelujejo ali kako drugače proizvajajo v velikih količinah s ponavljanjem.   Prikazano je besedilo standarda.
 • Ključne besede:MRS 21, vplivi sprememb deviznih tečajev
  Povzetek:Podjetje lahko deluje v tujini na dva načina. Lahko posluje v tujih valutah ali pa ima poslovanje v tujini. Poleg tega lahko podjetje svoje računovodske izkaze predstavi v tuji valuti. Cilj tega standarda je predpisati, kako naj podjetje v svojih računovodskih izkazih predstavi transakcije v tujih valutah in enote v tujini in kako pretvoriti različne valute v računovodskih izkazih v predstavitveno valuto. Glavni vprašanji sta, kateri menjalni tečaj ali menjalne tečaje uporabiti in kako v računovodskih izkazih poročati o vplivih sprememb menjalnih tečajev.   Prikazano je besedilo standarda. Vključene so aktivne povezave na druge standarde.
 • Ključne besede:MRS 20, denarne pomoči, obračunavanje, državne pomoči
  Povzetek:Ta standard se mora uporabljati pri obračunavanju in razkrivanju državnih podpor ter pri razkrivanju drugih oblik državne pomoči. Ta standard ne obravnava: (a) posebnih težav, pojavljajočih se pri obračunavanju državnih podpor v računovodskih izkazih, ki odsevajo učinke spreminjanja cen, ali v dodatnih informacijah podobne vrste, (b) državne pomoči, ki je na voljo podjetju v obliki ugodnosti pri ugotavljanju obdavčljivega dobička ali davčne izgube ali je določena oziroma omejena na podlagi obveznosti za davek iz dobička. Primeri takšnih ugodnosti so mirovanje davka iz dobička, davčni dobropisi za naložbe, dopustitev pospešenega amortiziranja in znižane stopnje davka iz dobička, (c) udeležbe države v lastništvu podjetja, (d) državnih podpor, obravnavanih v MRS 41 – Kmetijstvo. Prikazano je besedilo standarda. Vključene so aktivne povezave na druge standarde.
 • Ključne besede:MRS 19, zaslužki zaposlencev
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati obračunavanje in razkrivanje zaslužkov zaposlencev. Ta standard zahteva, da podjetje pripozna: (a) obveznost, ko zaposlenec opravi delo v zameno za zaslužke, ki mu bodo plačani v prihodnosti, ter (b) odhodek, ko podjetje izrabi gospodarsko korist, izhajajočo iz dela, ki ga zaposlenec opravi v zameno za zaslužke, ki mu pripadajo. Prikazano je besedilo standarda. Vključene so aktivne povezave na druge standarde.
 • Ključne besede:prihodki, MRS 18
  Povzetek:računovodskih izkazov opredeljeni kot povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki pritokov ali povečanja sredstev ali zmanjšanja obveznosti; posledica je povečanje lastniškega kapitala, ki se razlikuje od povečanj iz novih vplačil prinašalcev lastniškega kapitala. Prihodki obsegajo tako tiste iz rednega delovanja kot tudi dobičke. Prihodki iz rednega delovanja podjetja imajo različne oznake, kot so prihodki od prodaje, nadomestila, obresti, dividende in licenčnine. Cilj tega standarda je opisati računovodsko obravnavanje prihodkov, ki izhajajo iz različnih vrst poslov in poslovnih dogodkov. Pri obračunavanju prihodkov je poglavitna določitev, kdaj pripoznati prihodke. Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale v podjetje in da je te koristi mogoče zanesljivo izmeriti. Ta standard opredeljuje okoliščine, v katerih je zadoščeno tem sodilom in se zaradi tega prihodki pripoznajo. Prav tako daje praktične napotke za uporabo teh sodil. Prikazano je besedilo standarda. Vključene so aktivne povezave na druge standarde.
 • Ključne besede:MSRP 7, finančni instrumenti, razkritja
  Povzetek:Cilj tega MSRP je zahtevati, da podjetja v svoje računovodske izkaze vključijo razkritja, ki uporabnikom omogočajo, da ovrednotijo: (a) pomen finančnih instrumentov za finančno stanje in dosežke podjetja, ter (b) naravo in obseg tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov, katerim je podjetje izpostavljeno v zadevnem obdobju in ob koncu poročevalskega obdobja, ter kako podjetje obvladuje tovrstna tveganja. 2 Načela v tem MSRP dopolnjujejo načela pripoznavanja, merjenja in predstavljanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti v MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje in MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.
 • Ključne besede:MRS 36, oslabitev sredstev
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati postopke, ki jih podjetje uporablja, da bi zagotovilo, da knjigovodska vrednost njegovih sredstev ne bi presegla njihove nadomestljive vrednosti. Knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost, če presega znesek, ki bo nadomeščen z uporabo ali prodajo sredstva. V takšnem primeru se sredstvo šteje za oslabljeno in ta standard zahteva, da podjetje pripozna izgubo zaradi oslabitve. Ta standard tudi podrobno določa, kdaj naj podjetje razveljavi izgubo zaradi oslabitve, in predpisuje razkritja.  
 • Ključne besede:MRS 38, neopredmetena sredstva
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodsko obravnavanje neopredmetenih sredstev, ki niso posebej obravnavana v drugem standardu. Ta standard zahteva, da podjetje pripozna neopredmeteno sredstvo kadar in zgolj kadar je zadoščeno določenim sodilom. Standard tudi podrobno določa, kako meriti knjigovodsko vrednost neopredmetenih sredstev, in zahteva določena razkritja o neopredmetenih sredstvih. V članku prikazujemo standard.
 • Ključne besede:odločanje, javni podatki, nakup na odloženi rok iz dobave, prodaja na odloženo plačilo, vlaganje v kapital opazovanega podjetja, nakup opazovanega podjetja
  Povzetek:V članku prikazujemo metodo ocene poslovnega partnerja za oblikovanje poslovnih odločitev o nakupu na odloženi rok iz dobave, odločitev o prodaji na odloženo plačilo, o vlaganju v kapital opazovanega podjetja ali nakupu opazovanega podjetja.
 • Ključne besede:MRS 17, najemi
  Povzetek:Cilj tega standarda je najemniku in najemodajalcu odrediti ustrezne računovodske usmeritve in razkritja, ki jih je treba uporabljati v zvezi z najemi. V članku prikazujemo MRS 17 - Najemi
 • Ključne besede:MRS 16 , opredmetena osnovna sredstva, nepremičnine, naprave, oprema
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodske rešitve v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, tako da lahko uporabniki računovodskih izkazov iz informacij izluščijo tiste, ki se nanašajo na naložbe podjetja v svoja opredmetena osnovna sredstva in spremembe teh naložb. Poglavitni predmeti razprave pri obračunavanju opredmetenih osnovnih sredstev so pripoznavanje sredstev, določanje njihove knjigovodske vrednosti in zneskov amortizacije ter izgub zaradi oslabitve, pripoznanih v tej zvezi. V članku prikazujemo MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema).
 • Ključne besede:MRS 14, poročanje po odsekih, MSRP 8
  Povzetek:STANDARD JE NADOMEŠČEN Z MSRP 8
 • Ključne besede:MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 12 - Davek od dobička
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodske rešitve glede prihodkov in stroškov, povezanih s pogodbami o gradbenih delih. Zaradi narave dejavnosti, o kateri se sklepajo pogodbe o gradbenih delih, sta dan, ko se začne pogodbena dejavnost, in dan, ko je dokončana, navadno v različnih obračunskih obdobjih. Zato je pri obračunavanju pogodb o gradbenih delih najpomembnejša alokacija pogodbenih prihodkov in pogodbenih stroškov na obračunska obdobja, v katerih se gradbena dela izvajajo. Ta standard uporablja za določanje, kdaj naj se pogodbeni prihodki in pogodbeni stroški pripoznavajo kot prihodki in odhodki v izkazu uspeha, pripoznavalna sodila, ki so jih postavila Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov. Prav tako daje praktične napotke za uporabo teh sodil. V članku prikazujemo MRS 12 - Davek od dobička.
 • Ključne besede:MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodske rešitve glede prihodkov in stroškov, povezanih s pogodbami o gradbenih delih. Zaradi narave dejavnosti, o kateri se sklepajo pogodbe o gradbenih delih, sta dan, ko se začne pogodbena dejavnost, in dan, ko je dokončana, navadno v različnih obračunskih obdobjih. Zato je pri obračunavanju pogodb o gradbenih delih najpomembnejša alokacija pogodbenih prihodkov in pogodbenih stroškov na obračunska obdobja, v katerih se gradbena dela izvajajo. Ta standard uporablja za določanje, kdaj naj se pogodbeni prihodki in pogodbeni stroški pripoznavajo kot prihodki in odhodki v izkazu uspeha, pripoznavalna sodila, ki so jih postavila Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov. Prav tako daje praktične napotke za uporabo teh sodil. V članku prikazujemo MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih.
 • Ključne besede:MRS 10, dogodki po datumu bilance stanja
  Povzetek:Cilj tega standarda je določiti: (a) kdaj naj podjetje popravi svoje računovodske izkaze za dogodke po poročevalskem obdobju, ter (b) kaj naj podjetje razkrije o datumu, ko so bili računovodski izkazi odobreni za objavo, in o dogodkih po poročevalskem obdobju . Ta standard tudi zahteva, da podjetje ne pripravlja svojih računovodskih izkazov kot delujoče podjetje, če dogodki po poročevalskem obdobju nakazujejo, da predpostavka o delujočem podjetju ni primerna. Besedilo standarda je v članku.
 • Ključne besede:MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati sodila za izbiranje in spreminjanje računovodskih usmeritev, kar zajema tudi računovodsko obravnavanje in razkrivanje sprememb računovodskih usmeritev in sprememb računovodskih ocen ter popravljanje napak. Standard je namenjen povečanju ustreznosti in zanesljivosti računovodskih izkazov podjetja ter zagotoviti tako medsebojno primerljivost skozi različna obdobja kot tudi primerljivost z računovodskimi izkazi drugih podjetij. 2 Zahteve po razkrivanju računovodskih usmeritev, z izjemo tistih, ki se nanašajo na spremembe računovodskih usmeritev, so določene v MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov.
 • Ključne besede:MRS 7 - Izkazi finančnega izida (finančnih tokov)
  Povzetek:Informacije o denarnih tokovih v podjetju so koristne za oskrbovanje uporabnikov računovodskih izkazov s temelji za presojanje sposobnosti podjetja za pridobivanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov ter za zadovoljevanje potreb podjetja pri uporabi teh denarnih tokov. Gospodarske odločitve, ki jih sprejemajo uporabniki, zahtevajo ovrednotenje sposobnosti podjetja za pridobivanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov ter časa in gotovosti tega pridobivanja. Cilj tega standarda je zahtevati pripravljanje informacij o preteklih spremembah stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obliki izkaza denarnih tokov, ki razvršča denarne tokove v obdobju na tiste iz poslovanja, naložbenih in finančnih aktivnosti. Objavljen je  MRS 7 - Izkazi finančnega izida (finančnih tokov).
 • Ključne besede:MRS 2, zaloge
  Povzetek:Cilj tega standarda je predpisati računovodsko rešitev glede zalog. Temeljni predmet razprave pri obračunavanju zalog je znesek vrednosti, ki se šteje kot sredstvo in se tako prenaša, dokler niso upoštevani ustrezni prihodki. Ta standard daje napotke za določanje vrednosti in njih kasnejše pripoznavanje kot odhodke, tudi vsakršne odpise do čiste iztržljive vrednosti. Prav tako daje napotke o metodah obračunavanja nabavnih vrednosti in stroškov, ki se nanašajo na zaloge.
 • Ključne besede:MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov
  Povzetek:Prikazan je MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov. Ta standard predpisuje podlago za predstavljanje računovodskih izkazov za splošne namene, da se zagotovi primerljivost tako z lastnimi računovodskimi izkazi iz prejšnjih obdobij kot tudi z računovodskimi izkazi drugih podjetij. Določa splošne zahteve za predstavljanje računovodskih izkazov ter postavlja smernice za njihovo sestavo in minimalne zahteve glede njihove vsebine.
 • Ključne besede:IFRSR for SMEs
  Povzetek:Prikazani so standardi računovodskega poročanja za mala in srednje velika podjetja - IFRS® for SMEs.
 • Ključne besede:finance, vrednost podjetja, kapital, mnogokratnik
  Povzetek:S pomočjo priloženega članka lahko izračunate vrednost podjetja. Uporabljena je metoda tehtanega mnogokratnika.
 • Ključne besede:izkaz poslovnega izida, IPI, vrste dobička, prihodki, odhodki, stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo izkaz poslovnega izida.
 • Ključne besede:poročanje, bilanca stanja
  Povzetek:V članku obravnavamo bilanco stanja.
 • Ključne besede:odločitve, ekonomske kategorije
  Povzetek:V sestavku prikazujemo osnove oblikovanja odločitev o EKONOMSKIH KATEGORIJAH.
 • Ključne besede:odločanje, prodaja na odloženo plačilo, nakup na odloženi rok dobave, vlaganje v kapital
  Povzetek:V članku je orodje za pomoč pri oblikovanju poslovnih odločitev.
 • Ključne besede:odločanje, prodaja na odloženo plačilo, nakup na odloženo dobavo, vlaganje v kapital podjetja
  Povzetek:Prikazujemo primer oblikovanja poslovne odločitve na temelju javno dostopnih podatkov.
 • Ključne besede:prispevek za kritje, fiksni stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo zgled razumevanja in uporabe prispevka za kritje fiksnih stroškov.
 • Ključne besede:financiranje, pozitivni izid, interpretacija
  Povzetek:V članku prikazujemo zgled interpretacije pozitivnega izida iz financiranja.
 • Ključne besede:dobiček, vrsta, ocena
  Povzetek:V članku prikazujemo zgled ocene vrste dobička.
 • Ključne besede:bilanca, javna objava, podatki
  Povzetek:Pri analiziranju poslovnih partnerjev praviloma ne razpolagamo s kakovostnimi podatkovnim podlagami. V tem članku obravnavamo javno dosegljive podatke o poslovanju poslovnega partnerja.
 • Ključne besede:analiza, koeficient, dolgoročnost financiranja, financiranje
  Povzetek:V članku prikazujemo izačunavanje koeficienta dolgoročnosti financiranja.
 • Ključne besede:analiza, koeficient, vodoravni finančni ustroj, dolgoročna pokritost stalnih sredstev, stalna sredstva, dolgoročni viri financiranja, kapital, dolgoročne obveznosti
  Povzetek:V članku prikazujemo tehniko izračuna koeficienta dolgoročne pokritosti stalnih sredstev.
 • Ključne besede:sodila, posredniški položaj, terjatve, obveznosti, kapitalska ustreznost
  Povzetek:V članku prikazujemo izračun posredniškega položaja na podlagi terjatev in obveznosti.
 • Ključne besede:kreditna sposobnost, kazalniki, obresti
  Povzetek:V članku prikazujemo kazalnike sposobnosti plačevanja obresti.
 • Ključne besede:kazalniki, financiranje, lastniškost
  Povzetek:V članku prikazujemo metodo izračuna kazalnika lastniškosti financiranja.
 • Ključne besede:odločanje, odločitve, prodaja, odloženo plačilo, orodja, analiza
  Povzetek:V članku prikazujemo tveganja, povezana s prodajo na odloženo plačilo. Predlagamo orodja, ki jih uporabljamo pri poslovni odločitvi.
 • Ključne besede:analiza, tradicionalna analiza, sodobna analiza
  Povzetek:V članku opredeljujemo tradicionalno in sodobno analizo ter razpravljamo o njeni uporabnosti pri oblikovanju poslovnih odločitev.
 • Ključne besede:računovodstvo, obračunavanje, zunanje potrebe, notranje potrebe
  Povzetek:V članku obravnavamo računovodsko obračunavanje, ki ga razumemo kot sestavni del celotnega knjigovodenja, pri čemer knjigovodenje pojmujemo kot na popolnem zbiranju in uveljavljenem časovnem in stvarnem urejevanju podatkov zasnovano, na listinah temelječe in strogo formalno razvidovanje vseh že nastalih posamič obravnavanih poslovnih procesov in stanj, ki zaradi izražanja v denarni merski enoti omogoča oblikovati sliko o celotnem preteklem delovanju. Računovodski obračuni kot posledki računovodskega obračunavanja so med drugim podlaga za odločanje znotraj nadziranja in pripravljanja izvajanja kot odločevalnih področij nalog. Računovodski obračuni so namenjeni za zunanje in notranje potrebe. Več v članku.
 • Ključne besede:obračun, računovodstvo, zunanje potrebe, notranje potrebe
  Povzetek:V članku prikazujemo namen računovodskih obračunov za notranje in zunanje potrebe.
 • Ključne besede:prevrednotenje, prevrednotovanje, obračunavanje
  Povzetek:Pri sestavljanju računovodskih obračunov se upoštevajo vsi prevrednotovalni popravki gospodarskih kategorij, ki jih obravnavajo slovenski računovodski standardi.
 • Ključne besede:letno poročilo, konsolidacija, uskupinjevanje
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove uskupinjevanja (konsolidacije) letnih poročil.
 • Ključne besede:letno poročilo, javna objava, revizija
  Povzetek:(...) Letna poročila in konsolidirana letna poročila je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Letno poročilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je treba zaradi javne objave predložiti AJPES-u v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih (...)
 • Ključne besede:računovodstvo, obračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo pravila hrambe računovodskih obračunov.
 • Ključne besede:mesto odgovornosti
  Povzetek:V članku opredeljujemo mesta odgovornosti.
 • Ključne besede:stroškovni nosilec
  Povzetek:Stroškovni nosilec je poslovni učinek, zaradi katerega so nastali stroški (...)
 • Ključne besede:poslovni izid, finančni izid, izid iz poslovanja, izid iz financiranja, izid iz naložbenja, čisti poslovni izid, dohodek, izid iz rednega delovanja, poslovni izid iz celotnega poslovanja, prihodki, odhodki, stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo različne vrste poslovnega in finančnega izida ter metode njihovega izračuna.
 • Ključne besede:uspeh, poslovanje, dobiček, izguba, financiranje
  Povzetek:Na trgu težko vplivamo na prodajne cene, saj so te odvisne od ponudbe in povpraševanja. Zato moramo znati gospodariti s prvinami poslovnega procesa. Rezultat, ki ga dosežemo s poslovanjem, pripada virom financiranja, in to tako lastnim kot tujim. Zato je zelo pomembno oblikovanje čim cenejše strukture finančnih virov. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da je cena tujih virov financiranja tesno povezana s sposobnostjo podjetja, da sposojene vire skupaj z obrestmi vrne. Kreditodajalci običajno zahtevajo najrazličnejše oblike zavarovanja vračila kreditov in obresti. Vendar ni njihova želja unovčevanje garancij. Želijo zagotovilo, da bo (...) Več v članku.
 • Ključne besede:letno poročilo, zakon o gospodarskih družbah, AJPES
  Povzetek:V članku prikazujemo splošna prvavila sestave letnih poročil.
 • Ključne besede:bilanca, kategorije, merjenje
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljna pravila merjenja bilančnih kategorij.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:letno poročilo, priloga, izkazi, razkritja
  Povzetek:V članku prikazujemo razkritja v letnem poročilu.
 • Ključne besede:poslovno poročilo
  Povzetek:V prispevku prikazujemo ključne sestavine poslovnega poročila.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor, izvajalci
  Povzetek:V članku opredeljujemo izvajalce računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor
  Povzetek:V članku opredeljujemo vrste računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:popis, inventura, sredstva, dolgovi
  Povzetek:V članku opredeljujemo posis sredstev in dolgov.
 • Ključne besede:nadzor, računovodstvo, podatki
  Povzetek:V članku opredeljujemo računovodsko nadziranje podatkov.
 • Ključne besede:nadzor, notranje nadziranje, načela, neodvisnost in gospodarnost,  strokovnost računovodje, ločenost evidence od izvajanja poslov strokovnosti računovodje, usklajenost stanja po knjigah in dejanskega stanja, ažurnost evidenc, kontroliranje izvajanja poslov, razdelitev odgovornosti, resničnost
  Povzetek:V članku prikazujemo načela notranjega nadziranja.
 • Ključne besede:nadzor, nadziranje
  Povzetek:V članku opredeljujemo nadziranje in njegove vsebine.
 • Ključne besede:revizija, notranja revizija, zunanja revizija
  Povzetek:Revidiranje je ena od oblik nadzora. V osnovi se deli na notranje in zunanje revidiranje. Te vsebine obravnavamo v članku.
 • Ključne besede:revidiranje, zunanja revizija
  Povzetek:V članku opredeljujemo zunanjo revizijo.
 • Ključne besede:notranja revizija
  Povzetek:V članku prikazujemo notranje revidiranje, opredelitev pojma in osnovne vsebine.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor, revizija, notranji računovodski nadzor, kontroliranje podatkov, popis sredstev in dolgov
  Povzetek:V članku opredeljujemo računovodski nadzor in posamezne vrste računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:poslovni načrt, sestavine, metodologija
  Povzetek:V članku obravnavamo: Vsebina poslovnega načrta; Povzetek; Tržne raziskave in analiza; Ekonomika poslovanja podjetja; Načrt trženja; Razvoj tehnologije in proizvodov; Načrt izdelave in proizvodnje; Menedžerski tim, organizacija, kadri; Storitve (storitve okolja, finančne storitve, kratkoročne in dolgoročne storitve); Pravni okvir, notranja organiziranost; Terminski načrt izvedbe; Kritična tveganja in problemi; Finančni načrt; Predlagana ponudba podjetja investitorjem; Preglednice in finančni prikazi; Obličnost poslovnega načrta.
 • Ključne besede:načrtovanje, kratkoročno, denarni tok
  Povzetek:Domet kratkoročnega načrta je v oblikovanju kvalitetnih osnov kratkoročnega finančnega načrtovanja denarnih tokov. Obdobje načrtovanja je poljubno, praviloma kratkoročno. Načrtuje se po dnevih. Kategoriji načrtovanja sta prejemki in izdatki. Poenostavljeno obliko takega načrta (uporabna je predvsem za majhna podjetja) prikazujemo v tem članku.
 • Ključne besede:načrtovanje, letni načrt
  Povzetek:Letni načrt denarnih tokov je zelo pomemben. Usklajen mora biti z mesečnim in dolgoročnim. Njegove postavke so vezane na računovodske vsebine letnih poslovnih poročil. Namesto stroškov, odhodkov in prihodkov pa obravnava posamezne vrste prejemkov in izdatkov.
 • Ključne besede:načrtovanje, dolgoročno
  Povzetek:Časovna dimenzija finančnega načrtovanja zajema tudi dolgoročne finančne načrte. Po svoji strukturi je ta plan podoben letnemu načrtu. Razlika je le v obdobjih (leta namesto mesecev).
 • Ključne besede:načrtovanje, dinamično
  Povzetek:Pomembna je filozofija načrtovanja. Predpostavljamo, da imamo dolgoročni načrt. Ta je sestavljen na podlagi v času načrtovanja znanih informacij. Življenje spreminja izhodišča načrtovanja in s tem predvidevanja, opredeljena v dolgoročnem načrtu. Primerjava med načrtovanim in uresničenim pogosto terja ukrepanje. Za učinkovito odpravo negativnih odmikov je ključna pravočasna zaznava odmikov. V pogojih klasičnega načrtovanja je bil odziv  pozen. Na to je vplival razmeroma zapleten sistem načrtovanja in pogosta nekonsistentnost med modelom načrtovanja in računovodskim sistemom poslujočega podjetja. Načrti se zato niso uresničili, pogosto je bila poslovna priložnost izgubljena. Več v članku.
 • Ključne besede:izkaz denarnih tokov, predračun, načrtovanje
  Povzetek:V članku prikazujemo izkaz denarnih tokov.
 • Ključne besede:IPI, izkaz poslovenga izida, predračun
  Povzetek:V članku prikazujemo predračunski izkaz poslovnega izida.
 • Ključne besede:bilanca stanja, načrtovanje, predračun
  Povzetek:V članku prikazujemo predračunsko bilanco stanja.
 • Ključne besede:računovodski izkazi, predračun
  Povzetek:Prikazujemo uvodni del članka. Poslovno načrtovanje je zelo obsežno. Izredno pomembna je usklajenost metodike načrtovanja in spremljanja njegovega uresničevanja. Rešitev problema je v prilagoditvi metodike načrtovanja z metodiko spremljanja njegovega uresničevanja. To pomeni, da tudi pri načrtovanju spoštujemo računovodske standarde. Avtor poslovnega načrta mora poznati v tem predmetu obravnavana znanja - računovodska pravila. Ta naj upošteva pri sestavi poslovnega načrta. Na ta način se: zmanjšuje možnost tehničnih napak, vzpostavlja večja preglednost (...)
 • Ključne besede:načrtovanje, dolgoročno
  Povzetek:V članku opredeljujemo dolgoročno načrtovanje.
 • Ključne besede:načrtovanje, kratkoročno
  Povzetek:V članku opredelimo kratkoročno načrtovanje.
 • Ključne besede:računovodstvo, predračuni, uporabniki, ročnost, zunanji, notranji, dolgoročno, srednjeročno, kratkoročno, načrtovanje pojavov, načrtovanje poslovanja
  Povzetek:V članku opredeljujemo vrste računovodskih predračunov glede na različna sodila njihovega razvrščanja.
 • Ključne besede:računovodstvo, predračunavanje
  Povzetek:Opredeljujemo pojem računovodskega predračunavanja.
 • Ključne besede:načrtovanje, poslovni načrt, dolgoročni načrt, kratkoročni načrt, dinamično načrtovanje
  Povzetek:V članku na celoviti način prikazujemo računovodsko načrtovanje. Njegova vsebina je tudi shema poslovnega načrta.
 • Ključne besede:prilivi, odlivi, denarni tok
  Povzetek:V članku prikazujemo načrtovanje prilivov in odlivov, uporabno tudi za načrtovanje denarnega toka.
 • Ključne besede:kazalniki stanja financiranja (vlaganja), stopnja lastniškosti financiranja, stopnja dolžniškosti financiranja, stopnja razmejenosti financiranja, stopnja dolgoročnosti financiranja, stopnja kratkoročnosti financiranja, stopnja osnovnosti kapitala, koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike stanja financiranja (vlaganja - stopnja lastniškosti financiranja, stopnja dolžniškosti financiranja, stopnja razmejenosti financiranja, stopnja dolgoročnosti financiranja, stopnja kratkoročnosti financiranja, stopnja osnovnosti kapitala, koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja).
 • Ključne besede:kazalniki
  Povzetek:V članku opredeljujemo kazalnike.
 • Ključne besede:odmiki
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove značilnosti odmikov.
 • Ključne besede:temeljni kazalniki  stanja investiranja, naložbenje, stopnja osnovnosti investiranja, stopnja obratnosti investiranja, stopnja finančnosti investiranja, stopnja dolgoročnosti investiranja, stopnja kratkoročnosti investiranja, stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, koeficient opremljenosti dela z osnovnimi sredstvi
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike stanja investiranja, naložbenje (tj. stopnja osnovnosti investiranja, stopnja obratnosti investiranja, stopnja finančnosti investiranja, stopnja dolgoročnosti investiranja, stopnja kratkoročnosti investiranja, stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, koeficient opremljenosti dela z osnovnimi sredstvi).
 • Ključne besede:računovodski kazalci
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove, pojme povezane z računovodskimi kazalci.
 • Ključne besede:temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev, koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev, koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev, koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog, koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient), koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient), koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja, koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike vodoravnega finančnega ustroja (koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev, koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev, koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev, koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog, koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient), koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient), koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja, koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja).
 • Ključne besede:temeljni kazalniki obračanja, koeficient obračanja obratnih sredstev, koeficient obračanja osnovnih sredstev, koeficient obračanja zalog materiala,  koeficient obračanja zalog proizvodov, koeficient obračanja zalog trgovskega blaga, koeficient obračanja terjatev do kupcev, koeficient mesečne zadostnosti zaloge proizvodov, koeficient dnevne trajnosti kreditirane prodaje
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike obračanja (koeficient obračanja obratnih sredstev, koeficient obračanja osnovnih sredstev, koeficient obračanja zalog materiala,  koeficient obračanja zalog proizvodov, koeficient obračanja zalog trgovskega blaga, koeficient obračanja terjatev do kupcev, koeficient mesečne zadostnosti zaloge proizvodov, koeficient dnevne trajnosti kreditirane prodaje).
 • Ključne besede:kazalniki
  Povzetek:V članku prikazujemo najpogosteje uporabljane kazalnike (prikaz iz ZDA).
 • Ključne besede:prispevek za kritje
  Povzetek:V članku obravnavamo prispevek za kritje. Prikazujemo tehniko izračuna in uporabnost.
 • Ključne besede:kazalniki gospodarnosti, koeficient gospodarnosti poslovanja, koeficient celotne gospodarnosti, stopnja proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja splošnodejavnostne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov, stopnja dobičkovnosti prihodkov, stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike gospodarnosti (koeficient gospodarnosti poslovanja, koeficient celotne gospodarnosti, stopnja proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja splošnodejavnostne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov, stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov, stopnja dobičkovnosti prihodkov, stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov).
 • Ključne besede:kazalniki, koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE), koeficient čiste donosnosti sredstev, koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala, koeficient dividendnosti osnovnega kapitala, stopnja dividendnosti čistega dobička, osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice, popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice, dividendnost navadne delnice
  Povzetek:Nesporno so eni izmed najpomembnejših vrst kazalnikov. V članku prikazujemo nekaj možnih kazalnikov, in sicer: koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE), koeficient čiste donosnosti sredstev, koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala, koeficient dividendnosti osnovnega kapitala, stopnja dividendnosti čistega dobička, osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice, popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice, dividendnost navadne delnice
 • Ključne besede:kazalniki dohodkovnosti, stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku, stopnja udeležbe financerjev v dohodku, stopnja udeležbe države v dohodku, stopnja udeležbe podjetja v dohodku, povprečna mesečna kosmata plača, povečana za kosmate udeležbe zaposlencev, povprečna mesečna čista plača, povečana za čiste udeležbe zaposlencev
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne kazalnike dohodkovnosti (stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku, stopnja udeležbe financerjev v dohodku, stopnja udeležbe države v dohodku, stopnja udeležbe podjetja v dohodku, povprečna mesečna kosmata plača, povečana za kosmate udeležbe zaposlencev, povprečna mesečna čista plača, povečana za čiste udeležbe zaposlencev).
 • Ključne besede:finančna tokovnost, stopnja čiste prejemkovnosti poslovnih prihodkov, koeficient pokritosti nove naložbe s prebitkom poslovnih prejemkov, koeficient pokritosti dolgov s prebitkom poslovnih prejemkov
  Povzetek:V članku prikazujemo osnovne kazalnike finančne tokovnosti (stopnja čiste prejemkovnosti poslovnih prihodkov, koeficient pokritosti nove naložbe s prebitkom poslovnih prejemkov, koeficient pokritosti dolgov s prebitkom poslovnih prejemkov).
 • Ključne besede:računovodski kazalniki, predračun, obračun
  Povzetek:Računovodski kazalniki se izračunavajo kot predračunski in kot obračunski kazalniki, zato jih je mogoče primerjati. Podjetje izbere za svoje notranje potrebe smeri primerjanja, za zunanje potrebe pa je takšno primerjanje obvezno le, če ga zahteva standard za zunanje poročanje. Različne računovodske kazalnike za isto leto je mogoče povezovati (...)
 • Ključne besede:merjenje uspešnosti naložb, metoda odplačilne dobe, metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb, metoda sedanje vrednosti, metoda interne stopnje donosnosti, metoda interne stopnje prihranka, metoda družbenih stroškov in koristi, metoda neto sedanje vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov, sedanja vrednost
  Povzetek:V članku obravnavamo orodja za merjenje uspešnosti naložb (metoda odplačilne dobe, metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb, metoda sedanje vrednosti, metoda interne stopnje donosnosti, metoda interne stopnje prihranka in metoda družbenih stroškov in koristi, metoda neto sedanje vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov (sedanja vrednost).  
 • Ključne besede:analiza, točka preloma
  Povzetek:V članku je obravnavana točka preloma.
 • Ključne besede:vzvod, lavarage, giring, poslovni, finančni, celotni
  Povzetek:V članku obravnavamo pojem vzvodov (poslovni, finančni in celotni vzvod).
 • Ključne besede:SRS 39, računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 39 2006 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih.
 • Ključne besede:SRS 37, računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 37 2006 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji.
 • Ključne besede:SRS 36, računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega prava
  Povzetek:V članku prikazujemo  SRS 36 2006 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega prava.
 • Ključne besede:SRS 30, računovodsko informiranje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 30 2006 - Računovodsko informiranje.
 • Ključne besede:SRS 29, računovodsko proučevanje, računovodsko analiziranje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 29 2006 - računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje).
 • Ključne besede:SRS 28, računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 28 2006 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja.
 • Ključne besede:SRS 26, oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 26 2006 - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje.
 • Ključne besede:SRS 25, oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 25 2006 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje.
 • Ključne besede:oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, bilanca stanja, SRS 24
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje.
 • Ključne besede:SRS 23, računovodsko obračunavanje, računovodski obračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 23 2006 -  Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni.
 • Ključne besede:SRS 22, vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah, poslovne knjige
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 22 - Poslovne knjige in pojasnilo 1 – Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah.
 • Ključne besede:SRS 21, knjigovodske listine
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 21 - Knjigovodske listine.
 • Ključne besede:SRS 35, računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb, pokrivanje amortizacijskih stroškov
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 35 2006 - Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb in pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 33 (2007) − Pokrivanje amortizacijskih stroškov.
 • Ključne besede:SRS 20, računovodsko predračunavanje, računovodski predračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 20 2006 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni.
 • Ključne besede:SRS 19, vrste poslovnega izida, vrste denarnega izida, pripoznavanje terjatev za odloženi davek, pripoznavanje obveznosti za odloženi davek
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 19 2006 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida in pojasnilo Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek.
 • Ključne besede:SRS 18, prihodki
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 18 2006 - Prihodki.
 • Ključne besede:odhodki, SRS 17
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 17 - Odhodki.
 • Ključne besede:SRS 16, stroški, vrste, mesta, nosilci
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih.
 • Ključne besede:SRS 15, stroški dela, stroški povračil zaposlencem
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 15 - stroški dela in stroški povračil zaposlencem.
 • Ključne besede:SRS 14, stroški materiala in storitev
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 14 2006 - Stroški materiala in storitev.
 • Ključne besede:SRS 13,  stroški amortizacije
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 13 -  Stroški amortizacije.
 • Ključne besede:SRS 12, kratkoročne časovne razmejitve
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve.
 • Ključne besede:SRS 11, kratkoročni dolgovi
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 11 - Kratkoročni dolgovi.
 • Ključne besede:SRS 10, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
  Povzetek:V članku prikazujemo: SRS 10 2006 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE; Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) - (Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007) REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE.
 • Ključne besede:SRS 9, dolgoročni dolgovi
  Povzetek:Prikazujemo tekst SRS 9 - Dolgoročni dolgovi.
 • Ključne besede:SRS 8, kapital
  Povzetek:Prikazan je SRS 8 - Kapital.
 • Ključne besede:SRS 7, denarna sredstva
  Povzetek:Prikazan je SRS 7 2006 denarna sredstva.
 • Ključne besede:SRS 6, naložbene nepremičnine
  Povzetek:SRS 6 - naložbene nepremičnine.
 • Ključne besede:SRS 5, terjatve, vstopni DDV
  Povzetek:Prikazan je SRS 5 - Terjatve in pojasnilo o obravnavi terjatev za vstopni DDV.
 • Ključne besede:SRS 4, zaloge
  Povzetek:Prikazan je SRS 4 - Zaloge.
 • Ključne besede:SRS 3, finančne naložbe
  Povzetek:Prikazan je SRS 3 - Finančne naložbe in pojasnilo k njemu.
 • Ključne besede:SRS2, neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
  Povzetek:Prikazan je tekst SRS 2 - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
 • Ključne besede:SRS-1, opredmetena osnovna sredstva, pojasnila SRS-1
  Povzetek:Prikazan je SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva in pojasnila k njemu.
 • Ključne besede:SRS
  Povzetek:Uvod v SRS.
 • Ključne besede:hierarhija, revidiranje
  Povzetek:Prikazujemo pravila revidiranja, in sicer: hierarhijo pravil, direktive, predpise, ki izražajo vse ravni pravil revidiranja.
 • Ključne besede:delovna razmerja, stroški dela, regres, vprašanja, odgovori, mnenja
  Povzetek:1. Po ZDR pripadajo delavcu najmanj štirje tedni letnega dopusta. Kaj to pomeni glede na določbe kolektivne pogodbe? 2. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 3. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 4. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka? 5. Delavka je bila celo koledarsko leto odsotna z dela, najprej zaradi bolniške, ki se je nadaljevala v porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Ali ji pripada dopust za to koledarsko leto? 6. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta februarja. Na kakšen način bo lahko izrabila letni dopust, ki ga bo prenesla iz prejšnjega leta? 7. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta septembra. Kako je z izrabo njenega letnega dopusta? 8. Ali je delodajalec dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta delavki, ki pred nastopom porodniške prekine bolniško? 9. Strokovna delavka v šoli nastopi porodniški dopust v začetku leta, pred nastopom zimskih počitnic.  Koliko dni letnega dopusta iz tekočega leta lahko koristi? 10. Strokovna delavka nastopi porodniški dopust pred nastopom poletnih počitnic. Kako je z izrabo letnega dopusta v tem primeru? 11. Delavec je bil od junija do oktobra na bolniški. Kdaj lahko izkoristi preostanek dopusta za tekoče leto? 12. Delavka ima otroka, ki bo v mesecu oktobru star 15 let, ali ji v letošnjem letu pripada en dan dodatnega dopusta? 13. Novembra 2012 bo delavec dopolni 20 let delovne dobe. Ali mu že v tem letu pripada letni dopust po 1. točki 47. člena KPVIZ ? 14. Koliko dni letnega dopusta pripada delavki, ki skrbi za 8-letno hčerko s hudo telesno prizadetostjo? 15. Kako se odmerijo dodatni dnevi letnega dopusta invalidom? 16. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 17.  Z delavcem, ki se zaposluje na novo je bila s 1. septembrom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, koliko dopusta mu pripada? 18. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. januarja do 30. junija, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 19. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. septembra pa do 31. avgust, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 20. Kako je z izrabo sorazmernega letnega dopusta pri prehodu k drugemu delodajalcu? 21. Kako je z izrabo letnega dopusta, ko se delavec upokoji ? 22. V primeru, ko se delavec upokoji po 1. juliju pa mu pripada celotni letni dopust in ima pravico do izrabe celotnega letnega dopusta. 23. Delavec sklene delovno razmerje v prvi polovici koledarskega leta (pred tem ni bil zaposlen). Kdaj mu je delodajalec zavezan izplačati regres? 24. Delavec sklene med koledarskim letom pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kolikšen del dopusta mu je zavezan zagotoviti prvi in kolikšen del drugi delodajalec? 25. Kolikšen del regresa mu pripada pri prvem, kolikšen del pri drugem delodajalcu, kdaj mu je dolžan izplačati regres prvi in kdaj drugi delodajalec? 26. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta po tretji alineji tretje točke 47. člena KPVIZ tudi strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v rednih šolah? 27. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta tudi mobilnim pedagogom, ki z otroci s posebnimi potrebami delajo na rednih šolah? 28. Kolikšen je minimalni letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1)? 29. Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta? Kako je s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta? 30. Na kakšen način delodajalec delavca seznani z odmero letnega dopusta? 31. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 32. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ko delavec zaradi navedenih primerov odsotnosti letnega dopusta ni mogel izrabiti do konca tekočega koledarskega leta in tudi ne do 30. junija naslednjega leta? 33. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 34. Kako je s pravico do regresa za letni dopust po ZDR? 35. Kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa delavcu, ki sklene delovno razmerje tekom koledarskega leta? 36. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Kolikšen del regresa za letni dopust mu je dolžan izplačati delodajalec? 37. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 38. Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust 39. Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo? 40. Mnenje 1000-550/2012/2 direktorata za javni sektor iz leta 2012
 • Ključne besede:povračila, nadomestila, drugi prejemki, kolektivne pogodbe, javni sektor
  Povzetek:Dosegljivi so zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
 • Ključne besede:javni sektor, plače, stroški dela
  Povzetek:Dogovor med vlado in sindikati glede plač in stroškov dela v letu 2014.
 • Ključne besede:dohodek, dobiček, davek
  Povzetek:Prikazujemo zakon o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb.
 • Ključne besede:plače, stroški dela, javni sektor
  Povzetek:Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju. Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.
 • Ključne besede:SRS, 04 SRS uvod, SRS 1 2006, SRS 2 2006, SRS 3 2006, SRS 4 2006, SRS 5 2006, SRS 6 2006, SRS 7 2006, SRS 8 2006, SRS 9 2006, SRS 10 2006, SRS 11 2006, SRS 12 2006, SRS 13 2006, SRS 14 2006, SRS 15 2006, SRS 16 2006, SRS 17 2006, SRS 18 2006, SRS 19 2006, SRS 20 2006, SRS 21 2012, SRS 22 2012, SRS 23 2006, SRS 24 2006, SRS 25 2006, SRS 26 2006, SRS 27 2010, SRS 28 2006, SRS 29 2006, SRS 30 2006, SRS 33 2007, SRS 34 2008, SRS 35 2006, SRS 36 2006, SRS 37 2006, SRS 38 2006, SRS 39 2006, SRS 40 2012
  Povzetek:Prikazujemo aktualni tekst Slovenskih računovodskih standardov (povezava na SIR).
 • Ključne besede:DURS
  Povzetek:Prikazani so naslovi in kontaktni podatki DURS-a.
 • Ključne besede:davki, predpisi
  Povzetek:Prikazani so najpomembnejši predpisi s področja davkov. Omogočen je tudi dostop do predpisa.
 • Ključne besede:davek, DURS, fizične osebe z dejavnostjo
  Povzetek:Prikazujemo povezave na koristne strani DURS-a, ki se nanašajo na fizične osebe z dejavnostjo.
 • Ključne besede:DURS, davki, pravne osebe
  Povzetek:Prikazujemo vse predpise in druge značilnosti obdavčitve pravnih oseb (povezave na ustrezne vsebine na spletnih straneh DURS-a).
 • Ključne besede:davki, fizične osebe
  Povzetek:V članku povzemamo stališča DURS-a glede obdavčitve fizičnih oseb. Obravnavamo vse davke in prispevke, ki jih plačujejo fizične osebe, davčne obrazce in programe, vpis v davčni register in davčna številka (...)
 • Ključne besede:zamudne obresti, DURS
  Povzetek:Pripomoček za izračunavanje zamudnih obresti za DURS.
 • Ključne besede:dejavnost, poslovanje, fizične osebe, začetek
  Povzetek:V članku povzemamo glavna pravila začetka izvajanja dejavnosti - fizične osebe.
 • Ključne besede:ZUJF, davki
  Povzetek:V članku prikazujemo nekatera stališča DURS-a, ki se nanašajo na izvajanje Zakona o uravnoteženju javnih financ (davek na nepremično premoženje večje vrednosti, davek na dobiček zardi spremembe namembnosti zemljišč, preglednica davkov po ZUJF-u)
 • Ključne besede:davki, fizične osebe, REK
  Povzetek:V članku se opiramo na podatke DURS-a: neposredna povezava na aktualno vsebino, ki je razvidna na njegovih spletnih straneh. Poudarek je na REK obrazcih, kot veljajo po 1. januarju 2014.
 • Ključne besede:davek, fizične osebe
  Povzetek:V prispevku povzemamo oris DURS-ove obdavčitve fizičnih oseb. Prikazane so povezave na najpomembnejše davčne oblike, ki obdavčujejo fizične osebe.
 • Ključne besede:davki, dohodnina, fizične osebe
  Povzetek:V prispevku prikazujemo povezave na relevantne strani DURS-a. Možno je pridobiti vse odgovore, povezane z dohodnino.
 • Ključne besede:dohodnina, dohodek, obresti, dividenede, dobiček iz kapitala, nepremičnine, finančni kapital
  Povzetek:Vzpostavljena je povezava na ustrezne strani DURS-a. Obravnavana je obdavčitev obresti, dividend in dobička iz kapitala (nepremičnine, finančni kapital).
 • Ključne besede:DDV
  Povzetek:Prikaz davka na dodano vrednost.
 • Ključne besede:prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence
  Povzetek:Prikazan je predlog komisije, ki se nanaša na obravnavo nadomestila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela za javne uslužbence.
 • Ključne besede:regres za prehrano, javni sektor
  Povzetek:Prikazana je višina regresa za prehrano, ki pripada delavcem v javnem sektorju.
 • Ključne besede:kolektivne pogodbe
  Povzetek:Prikazani so nekateri predpisi, ki se nanašajo na stroške dela.
 • Ključne besede:poslovanje, rezultat poslovanja, izid
  Povzetek:V člannku na enostaven način, s primerom, pojasnjujemo vsebino rezultata poslovanja. Izpostavljamo poznavanje mest odgovornosti, stroškovnih, odhodkovnih mest in stroškovnih nosilcev
 • Ključne besede:kontroling, informacijska dejavnost podjetja, odločevalno naravnano računovodstvo, odločevalno naravnana celovita informacijska dejavnost
  Povzetek:V članku obravnavamo kontroling. Ključni poudarki so: pojem, zgodovinski razvoj, dejavnost kontrolinga kot funkcije, vpliv kontrolinga na delovanje podjetja, kontroling - odločevalno naravnano računovodstvo, kontroling - odločevalno naravnana celovita  informacijska dejavnost, uresničitev informacijske dejavnosti kontrolinga.  
 • Ključne besede:računovodstvo
  Povzetek:Računovodstvo je nujna sestavina poslovanja. O njegovi vlogi in pomenu razpravljamo v članku.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Prikazani so literatura in viri, ki so uporabljeni v člankih dr. Mayrja, objavljenih v reviji številka 3/2013 (skrajšana oznaka je objavljena v vsakem sklicu, tukaj je polna navedba vira).
 • Ključne besede:poslovne knjige
  Povzetek:V prispevku prikazujemo poslovne knjige. Prispevek je razdeljen na: Uvod v poslovne knjige; Vrste in način vodenja poslovnih knjig (dnevnik, glavna knjiga druge poslovne knjige); Metode vpisovanja podatkov, odpiranje in zaključevanje poslovnih knjig; Hramba poslovnih knjig.
 • Ključne besede:knjigovodske listine
  Povzetek:V članku opredeljujemo knjigovoske listine. Obravnavamo najrazličnejše vrste listin, ki nastajajo pri poslovanju, njihovo gibanje, kontroliranje, hrambo, in tako naprej.  
 • Ključne besede:razred, skupina, konto, analitika, šifra konta, kontni okvir, kontni načrt
  Povzetek:Gospodarske kategorije, ki se spremljajo v finančnem in stroškovnem računovodstvu, se urejajo po kontih. Kontni načrt se lahko nanaša na glavno knjigo ali pomožno poslovno knjigo, uporablja pa se ne samo pri knjigovodenju, temveč tudi pri računovodskem predračunavanju, računovodskem nadziranju in računovodskem proučevanju. Članek pa obravnava še številne druge informacije.
 • Ključne besede:knjiženje, osnovna pravila
  Povzetek:V članku so prikazana osnovna pravila knjiženja.
 • Ključne besede:kvaliteta prikazanega stanja, konto
  Povzetek:Vrste kontov glede na kvaliteto prikazanega stanja prikazujemo v tem članku.
 • Ključne besede:konto, uspeh
  Povzetek:Glede na uspeh poslovanja poznamo več vrst kontov. Prikazujemo jih v članku.
 • Ključne besede:samostojnost, konto
  Povzetek:Glede na samostojnost poznamo več vrst kontov. Prikazujemo jih v članku.
 • Ključne besede:konto, vrste kontov,sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj
  Povzetek:V članku prikazujemo delitev kontov glede na sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj.
 • Ključne besede:vrste kontov, bilanca stanja
  Povzetek:Poznamo številne vrste in delitve kontov. V članku prikazujemo delitev glede na vlogo v bilanci stanja.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, pripoznavanje, povračila zaposlencem
  Povzetek:Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge temelje za obračun plač v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev. Izplačila, ki se pojavljajo znotraj poslovnega leta (...) Več v članku.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, plače, začetno merjenje
  Povzetek:Stroški dela in stroški povračil zaposlencem se obračunavajo skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo, splošnim aktom poslovnega subjekta ali pogodbo o zaposlitvi. Poslovni subjekt mora za tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na temeljih zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta poslovnega subjekta ali pogodbe o zaposlitvi, poslovni subjekt pa takemu izplačilu nasprotuje, oblikovati rezervacije, če so izpolnjeni pogoji o oblikovanju rezervacij. Obračunanim stroškom dela ustrezajo (...) Več v članku.
 • Ključne besede:stroški, delo, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov plač je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Praviloma se opravi pri sestavljanju letnih računovodskih izkazov. Pojavi se izključno kot prevrednotenje (...) Več v prispevku.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, plače, povračila zaposlencem, razkrivanje
  Povzetek:Kaj se razkriva pri plačah? Odgovor je v prispevku.
 • Ključne besede:obresti, neto obresti, stroški izposojanja
  Povzetek:Pri obravnavi pojma stroški izposojanja razpravljamo o obrestih in neto obrestih. Bralcu priporočamo, da si prebere tudi ostale prispevke v področju Obresti.
 • Ključne besede:konto, stopničasta oblika, knjigovodstvo
  Povzetek:Stopničasta oblika konta je najstarejša oblika računa. Osnovo ima v nekdanji evidenci dolžniško upniških odnosov, ki so verjetno prve evidence organiziranega knjigovodstva. Ta oblika je običajna pri hranilnih knjižicah. Vidimo, da nimamo posebne kolone za pozitivne in negativne spremembe. Zato zelo težko ugotavljamo promete. Spremembe povečanja ali zmanjšanja označujemo s predznakom + ali -.
 • Ključne besede:konto, tabelarna oblika konta, ameriški žurnal
  Povzetek:Obravnavamo kombinacijo dnevnika in knjigovodskega konta. Poznan je pod nazivom ameriški žurnal.
 • Ključne besede:konto, konto v obliki črke T
  Povzetek:Ta oblika konta se uporablja predvsem za skiciranje zapletenih evidentiranj poslovnih dogodkov. Pogosta je tudi njegova šolska uporaba. V bistvu predstavlja stolpič vsote v breme (B) in stolpič vsote v dobro (D).
 • Ključne besede:konto, kontne teorije, knjigovodstvo, dinamične teorije, statične teorije
  Povzetek:Za lažje razumevanje knjigovodskega računa (konto) prikazujemo ključne kontne teorije. Kontnih teorij je več vrst. Obravnavamo samo najpomembnejše.  
 • Ključne besede:knjigovodstvo, knjigovodski račun, konto, knjigovodski tok
  Povzetek:Knjigovodstvo je celovit in zaokrožen sistem poslovnih evidenc. Ta njegova kvaliteta se kaže v tem, da se posamezne knjigovodske aktivnosti izvajajo v okviru celovitega procesa, ki ga označujemo kot knjigovodski tok. Vzgled knjigovodskega toka prikazujemo na primeru oblikovanja nove organizacije. Najprej je treba odpreti poslovne knjige. Med njimi tudi knjigovodske evidence, v katerih se bodo knjižili poslovni dogodki, ki bodo vplivali na sredstva in njihove vire ter oblikovali prihodke oziroma odhodke. Na koncu leta se sestavijo računovodski izkazi. Pred sestavo računovodskih izkazov pa je treba opraviti letne popise sredstev in njihovih virov. Popisati pomeni, da se premoženje prešteje. Preštete postavke se vrednotijo skladno s sprejetimi računovodskimi politikami. Ugotovljena stanja se izkazujejo v bilanci stanja (začetni, otvoritveni in končni). Potem ko je bila sestavljena začetna bilanca stanja, se (...)
 • Ključne besede:knjigovodstvo, zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje, prikazovanje podatkov, poslovni procesi, stanja
  Povzetek:Knjigovodstvo je sestavina računovodstva. Obravnava preteklost in je s tem povezano z informacijskimi funkcijami, ki obravnavajo preteklost. Knjigovodstvo obravnava podatke o preteklosti. Podatke o preteklosti evidentira, zato lahko rečemo, da je tudi posebna vrsta evidentiranja poslovanja. Evidentiranje poslovanja zajema (...)
 • Ključne besede:stroški, zaloge, odhodki, proizvodno orientirani stroški, obdobno orientirani stroški
  Povzetek:Vsebina odhodkov iz poslovanja so stroški, ki so potrebni za proizvodnjo prodanih učinkov (stroški za učinke na zalogi še niso odhodek, so zaloga učinkov). Poenostavljeno lahko rečemo, da so odhodki prodani stroški. To pa ni vedno tako. Računovodstvo pozna različne (...)
 • Ključne besede:EBIT, EBT, E, EBITDA, EBITDAR, izid iz rednega delovanja, izid iz poslovanja, operating profit, OP, dobiček pred davki, čisti dobiček, davki od dohodka
  Povzetek:Izid iz poslovanja (operating profit; EBIT) Izid iz poslovanja (EBIT = zaslužek pred obrestmi in davki) izračunamo kot razliko med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja. Izid iz izrednega delovanja Izid iz izrednega delovanja izračunamo kot razliko med izrednimi prihodki in izrednimi odhodki (...)
 • Ključne besede:poročilo, uskupinjevanje, konsolidacija, kapital
  Povzetek:V skupinskih računovodskih izkazih poslovni subjekt prikaže deleže drugih strank v kapitalu in dobičku svojih odvisnih podjetij. Pri razvrščanju finančnega instrumenta (ali njegove sestavine) v skupinskih računovodskih izkazih upošteva poslovni subjekt vse pogoje in okoliščine, ki so dogovorjeni med člani skupine in imetniki instrumentov (...)
 • Ključne besede:
  Povzetek:Prikazana je literatura in viri, ki so podlaga za teoretične članke, objavljene v 1. in 2. številki revije.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, pojmi
  Povzetek:(...) Čista plača je plača, ki ostane zaposlencu po odtegnitvi tistega dela davka in obveznih dajatev za socialno varnost, za katerega je sam zavezanec. Dajatve poslovnega subjekta za davke in socialno varnost so obveznosti poslovnega subjekta, odvisne od kosmatih plač in povračil zaposlencem (...)
 • Ključne besede:stroški, delo, stroški dela, stroški dela v nedokončani proizvodnji, stroški dela v gotovih proizvodih, deleži v razširjenem dobičku, razčenjevanje stroškov dela, stroški povračil zaposlencem
  Povzetek:Zaslužki zaposlencev so (1.) vse oblike poplačil, ki jih daje poslovni subjekt zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali (2.) delež v razširjenem dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške poslovnega subjekta ali deleže (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, pojmi
  Povzetek:Amortizacija je znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo sredstvo in je tedanji strošek. Amortizacijska osnova je pri enakomernem časovnem amortiziranju enaka amortizirljivemu znesku, pri padajočem časovnem amortiziranju pa je lahko enaka vsakokratni knjigovodski vrednosti (...)
 • Ključne besede:doba koristnosti, amortizacija, neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva
  Povzetek:(...) določenega obsega prihodnjih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Zato je doba koristnosti sredstva lahko krajša od dobe gospodarne uporabe. Ocena dobe koristnosti sredstva je odvisna od presoje na podlagi izkušenj, ki jih ima poslovni subjekt s podobnimi sredstvi. Prihodnje gospodarske koristi, utelešene v posameznem sredstvu, porabi poslovni subjekt predvsem v okviru njegove uporabe. Toda drugi dejavniki, kot so tehnična ali trgovalna zastarelost, fizično obrabljanje in fizično staranje, tudi kadar se sredstvo ne uporablja, pogosto (...)
 • Ključne besede:neopredmetena sredstva, amortizacija, preostala vrednost
  Povzetek:Med trajanjem neopredmetenega sredstva lahko postane očitno, da je ocena njegove dobe koristnosti neustrezna (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, metode, metoda enakomernega časovnega amortiziranja, metoda padajočega amortiziranja, metoda proizvedenih enot
  Povzetek:(...) metoda padajočega amortiziranja ali metoda proizvedenih enot. Izbrati je treba tisto metodo, ki najbolj ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe prihodnjih gospodarskih koristi od amortizirljivega sredstva. Metodo, ki se uporablja pri sredstvu, se izbere na podlagi pričakovanega vzorca uporabljanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi, ki jih omogoča sredstvo, in se dosledno uporablja iz obdobja v obdobje, razen če se spremeni pričakovani vzorec (...)
 • Ključne besede:ločljivost zemljišč od zgradb, stroški, amortizacija, pripoznavanje
  Povzetek:(...) Zgradbe imajo omejeno dobo koristnosti in so zato amortizirljiva sredstva. Povečanje vrednosti zemljišča, na katerem stoji zgradba, ne vpliva na določitev amortizirljivega zneska zgradbe. Če so v nabavno vrednost zemljišča všteti stroški demontaže, odstranitve in obnove mesta, se stroškovni del sredstva amortizira (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, merjenje, začetno merjenje, začetek amortiziranja, prenehanje amortiziranja, med letom obračunana amortizacija, dokončni obračun amortizacije, amortizacija opremetenih osnovnih sredstev v najemu
  Povzetek:Začetek in prenehanje amortiziranja Začetek in prenehanje amortiziranja opredeljujejo pravila, opredeljena pri posameznih sredstvih, ki se amortizirajo. Če je knjigovodska vrednost amortizirljivih sredstev iz kakršnih koli razlogov večja od stroškov amortizacije, ki jih bo mogoče pokriti z ustreznimi prihodnjimi prihodki, se razlika obravnava tako, kot je pojasnjeno pri prevrednotovanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ter se ne šteje kot dodatno obračunani strošek amortizacije. Med letom obračunana amortizacija in dokončni obračun amortizacije Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, ki se popravljajo (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov amortizacije je sprememba njihove knjigovodske vrednosti (...)
 • Ključne besede:strošek, amortizacija, amortizirljiv znesek
  Povzetek:Amortizirljivi znesek je vrednost sredstva ali drug znesek namesto vrednosti, zmanjšan za preostalo vrednost (...)
 • Ključne besede:stroški, predmet amortiziranja, amortizacija
  Povzetek:(...) se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu, razen če je vštet v knjigovodsko vrednost kakega drugega sredstva (npr. v vrednost učinka). Poslovni subjekt razporedi prvotno pripoznani znesek za opredmeteno osnovno sredstvo po njegovih pomembnejših delih in posebej amortizira vsak tak del. Včasih je lahko ustrezno posebej amortizirati trup letala in njegove motorje, in sicer ne glede na to, ali je letalo v lasti poslovnega (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, posebnosti
  Povzetek:Pri obravnavi amortizacije moramo vedeti tudi, da se stroški amortizacije lahko zadržujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in proizvodov, preden se pojavijo med poslovnimi odhodki in vplivajo na poslovni izid posameznega obračunskega obdobja. Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami (...)
 • Ključne besede:strošek, poslovni proces, amortizacija
  Povzetek:Spoznali smo, da je amortiziranje strogo dosledno razporejanje amortizirljivega zneska posameznega sredstva v njegovi dobi koristnosti. Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. Za vrednost stroška amortizacije (...)
 • Ključne besede:delovna sredstva, strošek, amortizacija, pojem
  Povzetek:Delovna sredstva se praviloma uporabljajo v več poslovnih obdobjih (letih). V obdobju rabe se morajo nadomestiti s prodajo učinkov. Obdobno uporabo spremlja potrošek, ki izraža fizično porabo delovnega sredstva. Ko ga ovrednotimo, dobimo obdobni (npr. letni) strošek amortizacije. Ta strošek zmanjšuje nabavno vrednost delovnega sredstva. Zgled: Zamislimo si, da smo kupili stroj. Njegova nabavna vrednost je 1.000 DE. Ocenili smo, da ga bomo uporabljali 5 let. Letni strošek, ki je povezan z uporabo delovnega sredstva (...)
 • Ključne besede:stroški, delovna sredstva, potroški, prvine poslovnega procesa
  Povzetek:Stroški delovnih sredstev so povezani z delovnimi sredstvi. Z uporabo delovnih sredstev pri ustvarjanju učinka se potrošek delovnih sredstev prenaša v stroške. Stroške v tem pomenu (...)
 • Ključne besede:stroški, material, storitve, merjenje
  Povzetek:(...) Če se uporabljajo stalne cene materiala, se pri porabi obračuna ustrezni del odmikov, stroški pa se izkazujejo v zneskih, ustreznih izbrani metodi. Uporabljeno metodo je treba pojasniti. Stroški materiala, ki niso v zalogah Stroški materiala, ki se pred uporabo ne zadržujejo v zalogah, se praviloma izkazujejo v dejanskih zneskih ob nabavi takšnega materiala. To velja tudi (...)
 • Ključne besede:stroški, material, storitve, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov materiala in storitev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti po njihovem začetnem zajetju. Opravi (...)
 • Ključne besede:stroški, pripoznava, dane obresti, nepotrebni stroški, stroški razvijanja, stroški najemnin, stroški po pogodbah o gradbenih delih, stroški v nedokončanih proizvodih, stroški v proizvodih
  Povzetek:Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. Kot stroški materiala se štejejo tudi tisti, ki izhajajo iz prevrednotenja stroškov materiala, ne pa tudi izguba (...)
 • Ključne besede:stroški, material, storitve, prvine poslovnega procesa, potroški, učinki
  Povzetek:Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah. Podrobnejšo razčlenitev določi poslovni subjekt sam. Njihovo razčlenjevanje po namenskih (funkcionalnih) skupinah se ureja pri obračunavanju celote stroškov. Če se med porabljenim materialom in uporabljenimi storitvami pojavijo tudi količine, proizvedene v poslovnem subjektu v skupini (...)
 • Ključne besede:stroški, naravne vrste stroškov, stroški storitev, stroški delovnih sredstev, stroški predmetov dela, stroški dela
  Povzetek:V računovodskih razvidih se stroški evidentirajo po svojih naravnih vrstah. Te so (...)
 • Ključne besede:zamudne obresti, zakonske zamudne obresti
  Povzetek:Prikazani pripomoček pomaga pri izračunu zamudnih obresti.
 • Ključne besede:
  Povzetek:SRS so objavljeni na spletnih straneh Slovenskega inštituta za računovodstvo.
 • Ključne besede:MSRP, MRS
  Povzetek:Na tej povezavi so dostopni aktualni MSRP-ji v slovenskem in angleškem jeziku (...)
 • Ključne besede:posredniški položaj, okolje, točkovna metoda
  Povzetek:Pri presojanju položaja, ki ga poslovni subjekt uživa v svojem okolju, si lahko pomagamo s priloženim orodjem. Vir prikazanega orodja je v ocenjevanju vrednosti podjetij.
 • Ključne besede:dobiček, vrste dobička, EBT, EBIT, E, EBITDA, EBITDAR
  Povzetek:V podjetjih oblikujemo najrazličnejše odločitve. Pri tem uporabljamo tudi pojme dobička. Poznati moramo vrste dobička. Prikazujemo jih v sestavku.
 • Ključne besede:zaloge, obračanje, optimiranje
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri izračunu koeficienta obračanja zalog in njihovem optimiranju.
 • Ključne besede:terjatve, optimiranje, obračanje
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri izračunu obračanja terjatev in omogoča izračun prihranka, ki je posledica optimiranja obsega terjatev.
 • Ključne besede:sedanja vrednost, denarni tok
  Povzetek:S pripomočkom lahko izračunate sedanjo vrednost denarnih tokov.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Orodje je koristno pri oblikovanju lastnega orodja za izdelavo načrta denarnih tokov. Je analitično in kompleksno. Priporočljiva je njegova nadgradnja.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri oblikovanju preprostega načrta denarnih tokov.
 • Ključne besede:denarni tok, načrtovanje
  Povzetek:Z orodjem si lahko pomagamo pri preprostih denarnih tokovih.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Orodje vam pomaga pri temeljnih obrestnih izračunih.
 • Ključne besede:stroški, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, amortizacija
  Povzetek:Prikazane so nekatere posebnosti amortiziranja.
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, razkrivanje
  Povzetek:Razkritja ureja Zakon o gospodarskih družbah in računovodski standardi. Pri stroških amortizacije se razkriva (...)
 • Ključne besede:ocenjevanje vrednosti podjetij za namen računovodskega poročanja, slabitev finančne naložbe, SRS 3, MRS 36, MSOV
  Povzetek:Ob vsakoletni sestavitvi računovodskih izkazov se v današnjem času podjetja vse pogosteje soočajo s potrebnimi slabitvami finančnih naložb v kapital drugih podjetij. Na to jih napotijo tako Slovenski računovodski standardi kot tudi Mednarodni računovodskih standard 36, ki se nanaša na oslabitev sredstev.
 • Ključne besede:proizvodnja, fizične količine, ekvivalentni učinek, stroški ekvivalentnega učinka, stroški proizvajanja, proizvodno poročilo
  Povzetek:Prva stopnja priprave poročila o proizvodnji je ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje. To storimo tako, da najprej izračunamo celotno število učinkov, izdelanih v obravnavanem obračunskem obdobju. Temu obsegu dodamo začetno stanje zalog. Nato ugotovimo, ali so bile ugotovljene enote dokončane v obravnavanem obdobju ali pa so še v postopku preoblikovanja. Pri oceni fizičnega obsega si pomagamo z enačbo (...)
 • Ključne besede:proizvodnja, naročniška proizvodnja, organiziranost, stroški
  Povzetek:Prikazujemo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi posebnosti naročniške proizvodnje pri njenem spremljanju. Pot od stroška do učinka pri naročniški proizvodnji je običajno listinsko (...)
 • Ključne besede:stroški, stroški v zalogah, obdobni stroški, proizvodni stroški
  Povzetek:Razvrščanje na proizvodne in neproizvodne stroške je odvisno od tega, kdaj se posamezni stroški prenašajo med odhodke. V skladu s pravili računovodenja se vsi stroški ne razmejujejo v zalogah. V zaloge se prenašajo proizvodno orientirani stroški. V zalogi ostajajo, dokler se učinki ne prodajo. S prodajo učinkov se prenesejo v odhodke.  Obdobno orientirani (...)
 • Ključne besede:stroški, proizvajalni stroški, neproizvajalni stroški, neposredni material, neposredno delo, splošni proizvajalni stroški, temeljni stroški, celotni proizvajalni stroški
  Povzetek:Razvrščanje je odvisno od aktivnosti. Stroški, ki jih povzročajo proizvajalne aktivnosti, so proizvajalni stroški. Stroški, ki jih povzročajo neproizvajalne aktivnosti, so neproizvajalni stroški. Razvrščanje je pomembno v proizvajalnih poslovnih subjektih. Proizvajalni stroški vključujejo neposredni material, neposredno delo in splošne proizvajalne stroške.  Stroški neposrednega materiala in dela se imenujejo temeljni stroški ....
 • Ključne besede:stroški, serijska proizvodnja, množična proizvodnja, procesna proizvodnja, zaloge materiala, zaloge nedokončanih učinkov, zaloge končanih učinkov
  Povzetek:Za proizvodnjo so značilne zaloge. Te se delijo na zaloge materiala, zaloge nedokončanih učinkov in zaloge dokončanih učinkov. V zalogah materiala so vsebovani stroški materiala, kupljenega pri dobaviteljih. Zaloga je prisotna, dokler se material ne vloži v proizvodnjo. Ko je material vložen v proizvodnjo s svojo vrednostjo (...)
 • Ključne besede:stroški, naročniška proizvodnja, serijska proizvodnja, spremljanje stroškov
  Povzetek:Sistemi spremljanja in obvladovanja stroškov se razlikujejo glede na vrsto (tip) proizvodnje. V osnovi ločimo spremljanje stroškov v procesni, serijski proizvodnji (stroškovni sistem serijske proizvodnje) in spremljanje stroškov v naročniški proizvodnji (stroškovni sistem naročniške proizvodnje). Podrobneje v članku.
 • Ključne besede:stroški, dejavnost, proizvodni poslovni subjekti, neproizvodni poslovni subjekti
  Povzetek:Glede na dejavnost se poslovni subjekti razvrščajo v proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti. Glede na dejavnost pa nastajajo tudi specifične vrste stroškov. Te vplivajo na vsebine računovodskih izkazov. Tipične pojavne oblike posameznih stroškov glede na dejavnost so (...)
 • Ključne besede:stroški, začetna pripoznava, naravne vrste stroškov, stroški dajatev, finančni stroški, stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije
  Povzetek:Stroški se ob začetnem pripoznanju razčlenjujejo (...)
 • Ključne besede:stroški, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, merjenje stroškov, neposredni stroški, posredni stroški, kalkuliranje, proizvodnja po naročilu, nizna (serijska) proizvodnja, posamična proizvodnja, množična proizvodnja, procesna proizvodnja, trgovinska dejavnost
  Povzetek:Neposredni stroški posameznega končnega stroškovnega nosilca so lahko že stroški posamezne izvirne vrste (npr. neposredni stroški materiala ali neposredni stroški dela) ali pa so stroški začasnega poslovnega učinka na nekem prehodnem stroškovnem mestu, ki je neposredno vključeno v nastajanje končnega stroškovnega nosilca, zato je pri njem potreba po ločenem obravnavanju posrednih stroškov bistveno manjša. Takšne (...)
 • Ključne besede:proizvodno orientirani stroški, obdobno orientirani stroški, vrste stroškov, naravne vrste stroškov, lastna cena, za obresti zožena cena, proizvajalni stroški v širšem pomenu, proizvajalni stroški v ožjem pomenu, spremenljivi stroški, metode vrednotenja količinske enote poslovnega učinka
  Povzetek:V tem članku prikazujemo obseg zajemanja posameznih stroškov v učinkih. Prikaz je tabelarni.
 • Ključne besede:stroški, kalkulacija stroškov, predračunska kalkulacija stroškov, obračunska kalkulacija stroškov
  Povzetek:Za potrebe nekaterih poslovnih odločitev se kot posebna sestavina v kalkulacijah upoštevajo tudi okoliščinski (oportunitetni) ali drugi (...)
 • Ključne besede:prevrednotenje, stroški, stroškovni nosilci, stroškovna mesta, oslabitev, prevrednotovalni poslovni odhodki, stroški v poslovnih razvidih
  Povzetek:Med stroški v poslovnih razvidih se ne pojavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z oslabitvijo opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, zalog in terjatev. Če bi se - podobno kot obresti - zaradi popolnejšega izračuna vštevali mednje, bi se lahko na podlagi ocenjenega zneska obravnavali kot posredni proizvajalni stroški (...)
 • Ključne besede:stroškovna mesta, stroškovni nosilci, stroškovne metode
  Povzetek:Razkrivajo se samo metode, po katerih so ugotovljeni stroški, ki so podlaga tako za vrednotenje zalog proizvodov in nedokončane (...)
 • Ključne besede:stroški, pomembni stroški, nepomembni stroški, diferenčni stroški, potopni stroški, neizogibni stroški, sunk cost
  Povzetek:Delitev je pomembna v procesu oblikovanja poslovnih določitev. Pomembnost oziroma nepomembnost se presoja s stališča vpliva stroška na poslovno odločitev. Pomembni stroški so stroški, ki vplivajo na sprejem (...)
 • Ključne besede:stroški, neposredni stroški, direktni stroški, posredni stroški, indirektni stroški, splošni stroški, stroškovni objekt
  Povzetek:Poslovodje želijo informacije o stroških učinka (stroškovni objekt).  Posamezne stroške lahko pripišemo stroškovnemu objektu. Ti stroški so neposredni ali direktni stroški. Drugi pa pripadajo več stroškovnim objektom. Posameznemu stroškovnemu objektu se pripišejo (...)
 • Ključne besede:ABC, Activity Based Costing, tradicionalne metode, aktivnosti, fiksni stroški, variabilni stroški, ključi, aktivnostne stroškovne skupine, povzročitelji stroškov, splošni stroški, neposredni stroški dela
  Povzetek:Pri[1] tradicionalnih metodah stroške obravnavamo po stroškovnih mestih in jih iz njih prenašamo na stroškovne nosilce. Stroškovno mesto za računovodstvo aktivnosti je lahko samo aktivnost. Ta aktivnost pa nastaja v različnih organizacijskih oddelkih (npr. aktivnost vzdrževanja itn) (...) [1] Hočevar, M. (2007). Kontroling stroškov. Ljubljana: GV Založba, stran 94-99.
 • Ključne besede:stroški, mejni stroški, celotni stroški, količina proizvedenega za eno enoto
  Povzetek:V računovodstvu in financah je mejni strošek sprememba celotnih stroškov, ki se pojavi, ko se količina proizvedenega spremeni za eno enoto. Nasploh so (...)
 • Ključne besede:stroški, točka preloma, obseg proizvodnje, dobiček
  Povzetek:Razmerja med stroški, obsegom delovanja in dobičkom so dobro razvidna v grafičnem prikazu. Grafi vizualizirajo razmerja med količinami prodanega, celotnimi prihodki od prodaje in celotnimi stroški. Prikazana je tudi točka preloma in rezultat pred točko preloma in po njej. Če uporabi osnovne podatke (...)
 • Ključne besede:stroški, prihodki, dobiček, ciljni dobiček, target profit analysis, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški
  Povzetek:Normalno je, da želimo več kot samo točko preloma. Želimo dobiček. Analiza ciljnega dobička (TPA) omogoča poslovodjem, da določijo število enot (izdelkov) ali celotni prihodek od prodaje, ki je potreben za uresničitev (...)
 • Ključne besede:stroški, varna točka, točka preloma, Margin of Safety, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški
  Povzetek:Varna točka (MS) je razlika med dejansko ali načrtovano prodajo in točko preloma. Kaže nam, kako globoko lahko pade prodaja, preden bomo poslovali z izgubo. Ta podatek je pomemben pri identifikaciji tveganja poslovanja z izgubo. Uporaben je predvsem pri novih poslovnih subjektih (...)
 • Ključne besede:stroški, točka preloma, več proizvodov, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški
  Povzetek:Do sedaj smo obravnavali razmerja med stroškom, obsegom dejavnosti in dobičkom za en proizvod. V realnosti pa so taki primeri redki. Praviloma poslovni subjekti proizvajajo več proizvodov (učinkov). Razširitev pogleda iz enega na več učinkov zahteva izračunavanje prispevka za kritje sestavljenega učinka. Sestavljeni učinek vsebuje vse učinke, ki jih ponuja obravnavan poslovni subjekt. Pri njegovem (...)
 • Ključne besede:analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes, stalni stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, spremenljivi stroški, celotni stroški, CVP
  Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje, da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem obsega dejavnosti. Med obojimi pa so še vse druge oblike stroškov (polspremenljivi, mešani itn.). Lastnosti stroškov pri različnih obsegih dejavnosti vplivajo na izid iz poslovanja. Zato je analiza vpliva spremembe obsega na dobiček koristna pri načrtovanju (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, vpliv obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes
  Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje in da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem (...)
 • Ključne besede:stroški, razčlenjevanje na vrste stroškov, stalni stroški, spremenljivi stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, celotni stroški, metode razčlenjevanja, metoda ocenjenega razmerja med stalnim oziroma spremenljivim delom ter celoto, metoda ocenjenih stopenj spremenljivosti stroškov, metoda izračunavanja koeficientov odzivljivosti, metoda računske interpolacije, metoda dodatnih stroškov, grafična metoda, metoda regresijskih enačb
  Povzetek:Razčlenjevanje stroškov na stalni in spremenljivi del je ključnega pomena pri načrtovanju stroškov. Na stalni in spremenljivi del je mogoče razčleniti stroške posameznih izvirnih vrst ali posameznih namenskih (funkcionalnih) skupin, na primer neposredne stroške, posredne proizvajalne stroške, posredne stroške splošnih služb in druge. Posamezna izvirna vrsta stroškov ali posamezna skupina namensko (funkcionalno) povezanih stroškov ima lahko izključno spremenljivo naravo, izključno stalno naravo ali pa, kar je najpogosteje, mešano naravo. Narava (...)
 • Ključne besede:stroški, metode ugotavljanja lastnosti stroškov, linearni pristop, linearne metode ocene lastnosti stroška, vizualna metoda, high-low metoda, regresijska analiza
  Povzetek:Med katere stroške se uvršča strošek, ki ga opazujemo? Za ugotavljanje lastnosti stroškov je uporabnih več metod[1]. Izpostavimo linearni pristop, ki temelji (...) [1] Primerjaj: Libby, Libby, Phillips in Whitecotton (2009, 887-892).
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, grafični prikaz stroškov, scattergraph, raztresni graf, obseg dejavnosti
  Povzetek:Najenostavnejši način ocene stroškovnih lastnosti je uporaba grafičnega prikaza stroška. Opazovani strošek pri neki količini v njegovi celotni vrednosti vnesemo v raztresni graf (scatttergraph). Na navpični osi (os Y) grafa prikazujemo vrednost stroška, ki ga proučujemo. Na vodoravni osi (os X) prikazujemo količinske podatke. Po vnosu podatkov v graf ocenimo trend (ocenjena trendna krivulja). Pri tolmačenju rezultata si pomagamo z lastnostmi (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, high low metoda, celotni stroški
  Povzetek:Ta metoda je manj zapletena od regresijske analize. Kljub temu zagotavlja zadovoljivo oceno lastnosti stroška. To velja tako dolgo, dokler podatka o stroških za najnižjo in najvišjo količino izražata trend celotne populacije (...)
 • Ključne besede:prispevek za kritje, stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, contribution margin, izkaz prispevka za kritje, izračun prispevka za kritje, prispevek za kritje na enoto, stopnja prispevka za kritje
  Povzetek:Prispevek za kritje (Contribution Margin) je razlika med prodajno ceno (prihodki od prodaje) in spremenljivimi stroški (če gre za izdelke, so to spremenljivi stroški izdelka, če pa za celoto, pa spremenljivi stroški celote). Prispevek za kritje je (...)
 • Ključne besede:stroški, obseg dejavnosti, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, obseg dejavnosti in stroški, absolutno stalni stroški, absolutno spremenljivi stroški, mešani stroški, polspremenljivi stroški, celotni stroški, total cost
  Povzetek:Delitev stroškov na stalne in spremenljive je pomembna pri oblikovanju poslovnih odločitev. Stroški se opredeljujejo kot stalni ali spremenljivi glede na njihovo občutljivost na spremembo proizvedenih in prodanih količin. Stalni stroški so neobčutljivi na spremembo obsega dejavnosti, medtem ko so spremenljivi stroški občutljivi na spremembo (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, stroški v masi
  Povzetek:Lastnosti stalnih, spremenljivih in celotnih stroškov v masi (...)
 • Ključne besede:stalni stroški, stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, količinska enota
  Povzetek:Lastnosti stalnih, spremenljivih in celotnih stroškov v količinski enoti (povprečni ....
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, stopničasti stroški, obseg dejavnosti
  Povzetek:Če po vložku v zmogljivosti (do naslednje spremembe zmogljivosti) stroški niso občutljivi na povečanje obsega dejavnosti, govorimo o stalnih stopničastih stroških (Step-Fixed Cost). Če je stopničasto spreminjanje stroškov glede na obseg dejavnosti linearno (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, polspremenljivi stroški, mešani stroški, obseg dejavnosti
  Povzetek:V življenju so absolutno spremenljivi ali absolutno stalni stroški redkost. Največ stroškov je kombinacija enih in drugih. Taki stroški se imenujejo mešani stroški (Mixed Cost). Primer takih stroškov je strošek, ki je v enem delu stalen (mesečna najemnina za avto), v drugem (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, polspremenljivi stroški, stroški in obseg delovanja, vrste stroškov
  Povzetek:V prispevku prikazujemo zgled stroškov glede na obseg delovanja (stalni stroški, spremenljivi stroški, polspremenljivi stroški).
 • Ključne besede:stroški, neposredni stroški, posredni stroški, indirektni stroški, direktni stroški, stroškovna mesta, stroškovni nosilci
  Povzetek:Stroški po namenskih (funkcionalnih) skupinah so lahko neposredni ali posredni stroški posameznih stroškovnih nosilcev. Upoštevanje finančnih stroškov pri takšnem ...
 • Ključne besede:stroškovni nosilec
  Povzetek:V članku opredeljujemo pojem stroškovni nosilec.
 • Ključne besede:davčno priznani odhodki, posojilo družbenika
  Povzetek:Določilo o presežku posojil (o t. i. tanki kapitalizaciji) davčno »kaznuje« družbe, ker njihovi družbeniki namesto kapitala družbi zagotovijo posojilo. Sorodne določbe poznajo tudi drugje v EU (resda je izvedba po državah različna). V Sloveniji so davčno priznane samo obresti, obračunane od štirikratnika vrednosti deleža družbenika. Vse obresti, obračunane od zneska danega posojila, ki presega štirikratnik deleža družbenika (izračun pojasnimo v nadaljevanju), davčno niso priznane v obračunu DDPO.
 • Ključne besede:stroški, pojmi, absolutno spremenljivi  stroški, variabilni stroški,  absolutno stalni, fiksni stroški, dodatni stroški zaradi povečanja dejavnosti, finančni stroški, inkrementalni stroški, diferenčni  (differential) stroški
  Povzetek:Inkrementalni stroški Stroški, od katerih je odvisen sprejem poslovne odločitve, so diferencialni (angl. differential costs) ali inkrementalni stroški (angl. incremental costs). Delijo se na eksplicitne in implicitne: eksplicitni inkrementalni stroški so vsi dodatni spremenljivi ali stalni stroški, ki jih povzroči opazovana odločitev; implicitni inkrementalni stroški so oportunitetni stroški, ki nastanejo zaradi uporabe proizvodnih dejavnikov s poslovno odločitvijo. V tem članku pa obravnavamo še številne druge pojme.
 • Ključne besede:stroški, vrste stroškov, funkcionalni stroški, proizvodni stroški, stroški nabave, stroški uprave, stroški prodaje, stroški razvoja, overhead stroški, temeljni stroški, sprotni stroški, idealni stroški, realni stroški, normalni stroški, inkrementalni stroški, standardni stroški, mejni stroški, marginalni stroški, potopni stroški, sunk costs, stroški po začetnem pripoznavanju, oportunitetni stroški, uresničeni stroški, dejanski stroški, Out-of-Pocket stroški, obdobno orientirani stroški, proizvodno orientirani stroški, izvirni stroški, izvedeni stroški
  Povzetek:V članku obravnavamo najrazličnejše vrste stroškov.
 • Ključne besede:stroški, izdatki, prejemki, obratna sredstva, zaloge, terjatve, denar, časovne razmejitve, poslovanje, poslovni proces
  Povzetek:Spoznali smo, da obstaja tesna povezava med stroškom in izdatkom. Obstaja pa tudi povezava med izdatkom in prejemkom. Z obema pa so povezana obratna sredstva. V članku pojasnjujemo oblikovanje obratnih sredstev in njihovo povezavo z izdatki, s stroški in prejemki.
 • Ključne besede:izdatek, strošek, premoženjska postavka, obveznost, sredstva
  Povzetek:Izdatek nastane: pred nastankom stroška (npr. pri nakupu strojev nastane izdatek v času plačila stroja, strošek pa v času potroška (uporabe) stroja), sočasno s stroškom (npr. račun za gostinske storitve, ki ga plačamo v gostinskem lokalu) ali pa bo nastal v prihodnosti (prejmemo blago, ki ga bomo plačali v dogovorjenem roku). Ta razmerja prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:stroški, poslovanje, poslovni proces, prvine poslovnega procesa, potroški
  Povzetek:Stroški, predvsem njihovo obvladovanje, so ena najpomembnejših sestavin poslovanja.  Po svoji vsebini predstavljajo vrednost potroška. Njihovo mesto v ......
 • Ključne besede:poslovanje, prodaja, prihodki
  Povzetek:V članku so opredeljeni prihodki kot ekonomska kategorija.
 • Ključne besede:prihodki, prodaja proizvodov, opravljanje storitev, uporaba sredstev podjetja, obresti, licenčnine, dividende, prihodki od prodaje, poslovni prihodki, prevrednotovalni prihodki, finančni prihodki, redni prihodki, drugi prihodki
  Povzetek:V teoriji in praksi obstajajo številne delitve prihodkov, ki jih obravnavamo v članku.
 • Ključne besede:prihodki, plačilo, prejemeki, faktura, račun, terjatev, denarna sredstva, obveznosti
  Povzetek:Čas prihodka se samo izjemoma izenači s časom plačila. Običajno je plačilo izvedeno v nekem obdobju po nastanku prihodka, to je po izstavitvi računa. V obdobju od izstavitve računa do plačila ima poslovni subjekt terjatev do kupca. V redkih primerih pa plačilo prejmemo pred nastankom prihodka (predplačilo). V članku te teme obravnavamo obširneje.
 • Ključne besede:finančni najem, metoda stopnje dokončanosti del, poslovni najem, najem, poštena vrednost, prihodki
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljne pojme, ki so povezani s prihodki.
 • Ključne besede:pripoznavanje prihodkov, prihodki, gospodarske koristi, zanesljivost merjenja gospodarskih koristi, prihodki od prodaje, prenos tveganj na kupca, verjetnost pritekanja gospodarskih koristi,, zanesljivost merjenja odhodkov, opravljanje storitev, metoda odstotka dokončanosti del,  metode določanja dokončanosti del, storitve, sestavljene iz nedoločenega števila dajanj,nezanesljiva ocena izida posla, obresti, licenčnine, dividende, obresti, vračunane pred pridobitvijo finančne naložbe, dividende od lastniških papirjev, vračunavanje licenčnin, subvencije, dotacije, regresi, ugotavljanje poslov, medletna poročila
  Povzetek:Pri obračunavanju prihodkov je poglavitno določiti čas njihovega pripoznanja. Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale v poslovni subjekt in je te koristi mogoče zanesljivo (...) V prispevku prikazujemo pripoznavanje prihodkov na celovit način.
 • Ključne besede:prihodki, prodaja proizvodov, prodaja trgovskega blaga, prodaja materiala, prodaja storitev, pogodbe o gradbenih delih, obresti, prevrednotovanje prihodkov, odloženi pritoki denarnih sredstev, razobrestenje, zamenjava proizvodov in storitev
  Povzetek:Prihodki se morajo meriti po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev. O znesku prihodkov iz posla se navadno sporazumeta poslovni subjekt in kupec ali uporabnik sredstva. Izmeri se po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev ob upoštevanju zneska trgovinskih in količinskih popustov, ki jih odobri poslovni subjekt. V večini primerov ima nadomestilo (...)
 • Ključne besede:prihodki, razkritja
  Povzetek:V članku prikazujemo predpisana razkritja pri prihodkih.
 • Ključne besede:poslovni proces, poslovanje, prihodki, stroški, odhodki
  Povzetek:Poslovni proces je sestavina poslovanja. Rezultat je učinek. Za učinek so potrebne prvine poslovnega procesa. Z njihovo uporabo, porabo, se vrednost prvin poslovnega procesa prek stroškov in odhodkov prenaša na poslovne učinke oziroma poslovni izid. Učinke prodamo. Za prodajno vrednost učinkov se oblikujejo prihodki. Razlika med prihodki in odhodki je glede na vsebnost prihodkov oziroma odhodkov ena od oblik poslovnega (...)
 • Ključne besede:izid, dobiček, izguba, EBITDA, EBITDAR, EBT, EBT, E, čisti dobiček, dobiček iz rednega delovanja, poslovnoizidne kategorije
  Povzetek:Izid iz poslovanja, izid iz financiranja, izid iz izrednosti, dobiček iz poslovanja, dobiček iz rednega delovanja, dobiček pred davki, čisti dobiček oziroma izguba pa tudi njihovi ustrezniki iz anglosaksonske prakse EBITDAR, EBITDA, EBIT, OP, EBT, E in tako naprej. Kako ga ugotoviti, kako zagotoviti, da je čim bolj pošten, realen?  Po svoji vsebini so poslovnoizidne kategorije (...)
 • Ključne besede:znotraj podjetja ustvarjeno sredstvo, pridobitni način, neopredmetena sredstva, blagovne znamke, kolofoni, naslovi publikacij, seznami odjemalcev, dobro ime
  Povzetek:Nabavno vrednost sredstva, nastalega, zgrajenega ali izdelanega v poslovnem subjektu, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja (...)
 • Ključne besede:merjenje, zamenjava, trgovalna vrednost
  Povzetek:Sredstvo, pridobljeno z zamenjavo Kot vrednost menjave se prvenstveno uporabi poštena vrednost, če pa to ni mogoče, pa knjigovodska vrednost danega sredstva. Merjenje prejetega sredstva po pošteni vrednosti Sredstvo ali več sredstev se (...)
 • Ključne besede:pridobitni načini, donacija, državna pomoč, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, odloženi prihodki
  Povzetek:Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne odložene prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo (...)
 • Ključne besede:pridobitev kot del poslovne združitve, poštena vrednost, merjenje, poslovna združitev, stopnja razvijanja, neopredmeteno sredstvo, strošek, odhodek, sredstvo, raziskovanje, razvijanje, raziskovalni projekt, razvojni projekt
  Povzetek:Obravnavamo nekatere posebnosti, ki se nanašajo na merjenje neopredmetenih sredstev. Velja: če je neopredmeteno sredstvo pridobljeno v poslovni združitvi, je njegova nabavna vrednost enaka pošteni vrednosti neopredmetenega sredstva. Poštena vrednost neopredmetenega sredstva kaže tržna pričakovanja o verjetnosti, da bodo v poslovni subjekt pritekale pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki jih omogoča sredstvo. Z drugimi besedami; učinek verjetnosti se kaže v merjenju poštene vrednosti neopredmetenega sredstva. Zato velja, da je sodilu verjetnosti za pripoznanje za neopredmetena sredstva, pridobljena v poslovnih združitvah, vedno zadoščeno (...)
 • Ključne besede:ločena pridobitev, pridobitev v poslovni združitvi, pridobitev z državno podporo, pridobitev z zamenjavo, znotraj podjetja oblikovana kategorija, pridobitni načini, merjenje
  Povzetek:Merjenje kategorije ob njenem nastanku je odvisno od načina pridobitve. V članku povzemamo pridobitne načine. Podrobno jih obravnavamo v ločenih člankih: Ločena pridobitev; Pridobitev kot del poslovne združitve; Pridobitev z državno podporo; Pridobitev z zamenjavo; Znotraj poslovnega subjekta ustvarjeno sredstvo.
 • Ključne besede:aktiviranje osnovnega sredstva, financiranje nakupa osnovnega sredstva, listine za pripoznavo osnovnega sredstva
  Povzetek:Nakup osnovnega sredstva se delno financira s takojšnjim plačilom in delno z odloženim plačilom. Računi za delno plačilo prihajajo mesečno; v prispevku poskušamo prikazati, kako aktivirati takšno osnovno sredstvo, ki pa je že usposobljeno za uporabo.
 • Ključne besede:izpeljani finančni inštrumenti, varovanje pred tveganjem
  Povzetek:Izpeljani finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje pred tveganjem, ki se pojavlja v poslovanju. Najpogostejša tveganja, ki smo jim izpostavljeni, so valutna tveganja, tveganja iz naslova spremembe obrestnih mer in tveganja iz naslova spremembe poštene vrednosti. Ko se poslovodstvo odloči za eno izmed oblik varovanja pred tveganjem, je ključno vprašanje, na katerega želi odgovor: Ali smo bili uspešni z varovanjem pred tveganjem?   V prispevku se zaradi tega osredinjamo na evidentiranje izpeljanega finančnega inštrumenta za varovanje pred tveganjem denarnega toka zaradi valutnega nihanja.
 • Ključne besede:ekonomske kategorije, merjenje, vrednotenje, ločena pridobitev, nabavna vrednost, izvirna vrednost, začetno merjenje, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, finančne naložbe, zaloge materiala, zaloge trgovskega blaga, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge gotovih proizvodov, terjatve, naložbene nepremičnine, denar, kapital, dolgovi, rezervacije, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, kratkoročne časovne razmejitve, stroški izposojanja,  najemi, finančni najem, poslovni najem, redni pregledi ali popravila, gradbeni ali razvojni proces,deli opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo trajno, sprememba poštene vrednosti naložbene nepremičnine, naložbena nepremičnina kot nekratkoročno sredstvo za prodajo, ločeno merjenje zemljišč in zgradb, evidentiranje naložbenih nepremičnin, količinska enota proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje, razčlenitev sestavin cene količinske enote v zalogi, vrednost sestavin v količinski enoti in celotna cena količinske enote, uporaba stalnih cen, merjenje osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, merjenje odkupljenih in nato umaknjenih lastnih delnic, zamenjava dolga, prenos dolga na drugega upnika, stroški izposojanja, kočljiva pogodba, rezervacije za izgube iz prihodnjega poslovanja, rezervacija za reorganiziranje, dolgoročno odlaganje prihodkov in dolgoročno vnaprejšnje vračunavanje stroškov oziroma odhodkov, rezervacije za dana jamstva, utemeljitev kratkoročnih časovnih razmejitev, količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov, pojavna oblika časovnih razmejitev,  razobrestovalna mera, diskontna mera      
  Povzetek:Cena, ki jo poslovni subjekt plača za ločeno pridobitev sredstva, večinoma kaže pričakovanja o verjetnosti, da bodo v poslovni subjekt pritekale pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki jih omogoča sredstvo. Z drugimi besedami, učinek verjetnosti se kaže v nabavni vrednosti sredstva. Zato velja, da je sodilu verjetnosti za pripoznanje ločeno pridobljenih sredstev vedno zadoščeno. Poleg tega je navadno mogoče nabavno vrednost ločeno pridobljenega sredstva zanesljivo izmeriti. To velja zlasti, če je kupnina v obliki denarja ali drugih denarnih sredstev. V članku obravnavamo vsebine, ki se nanašajo na ločeno pridobitev ekonomske kategorije.
 • Ključne besede:merjenje, ekonomske kategorije, poslovni proces, metode merjenja, metode vrednotenja, nastanek kategorije, stanje kategorije, odtujitev kategorije, pridobitev kategorije, nabavna vrednost, izvirna vrednost, model nabavne vrednosti, model izvirne vrednosti, metode merjenja, amortizacija, zaloge
  Povzetek:Metode merjenja (vrednotenja) lahko razumemo tudi kot orodja, ki jih skladno s strokovnimi pravili uporabljamo za merjenje ekonomskih kategorij. Primerjamo jih lahko s sestavljenko (angl. puzzle). Pri tem posamezni element sestavljanke pomeni metodo merjenja. Pošteno vrednost ekonomskih kategorij dobimo s pravilno uporabo metod merjenja (...)  
 • Ključne besede:kapitalski instrument, poštena vrednost, časovna vrednost denarja, kreditno tveganje, zaupanjsko tveganje, menjalni tečaj tujih valut, cene blaga, cene kapitala, nestanovitnost, tveganje predčasnega plačila, tveganje odpovedi
  Povzetek:Pošteno vrednost naložb v kapitalske instrumente, za katere ni kotirane tržne cene na delujočem trgu, in izpeljanih finančnih instrumentov, ki so povezani s takšnim nekotiranim kapitalskim instrumentom in se morajo poravnati z izročitvijo le-tega, je mogoče zanesljivo izmeriti, če: spremenljivost razpona ocen utemeljene poštene vrednosti ni pomembnaza takšen instrument ali če je verjetnost različnih ocen znotraj razpona mogoče utemeljeno oceniti in uporabiti pri ocenjevanju poštene vrednosti V članku obravnavamo potrebne vhodne podatke za vrednotenje kapitalskih inšturmentov.  
 • Ključne besede:finančni instrumenti, poštena vrednost, delujoči trg, ni delujočega trga, ponudena nakupna cena, ponudbena cena, srednje tržne cene, zadnji posel, popravljena zadnja cena, začetno pripoznavanje
  Povzetek:Osnovni namen merjenja ekonomskih kategorij je njihovo razvidovanje in prikazovanje po pošteni vrednosti. To velja tudi za finančne instrumente. Pojem poštene vrednosti smo predstavili spredaj, zato ne ponavljamo. Pri njeni opredelitvi je treba upoštevati trg, na katerem jo je mogoče pridobiti.
 • Ključne besede:čista iztržljiva vrednost, dnevna vrednost, iztržljiva vrednost, izvirna vrednost, knjigovodska vrednost, metoda veljavnih obresti, metoda efektivnih obresti, nabavna vrednost, nadomestljiva vrednost, odplačna vrednost, ohranjena kupna moč, ponudena nakupna cena,  ponudbena cena, poravnalna vrednost, poštena vrednost, sedanja vrednost, tržna vrednost
  Povzetek:V članku obravnavamo pojme, ki se uporabljajo pri merjenju ekonomskih kategorij in imajo točno določene pomene.
 • Ključne besede:merjenje, začetno merjenje, merjenje v času obvladovanja kategorije, izvirna vrednost, sedanja vrednost, dnevna vrednost, iztržljiva vrednost, poravnalna vrednost
  Povzetek:Glede na čas ločimo začetno merjenje in merjenje v času obvladovanja kategorije. V članku pišemo o značilnostih teh merjenj.
 • Ključne besede:merjenje, ekonomske kategorije, delujoče podjetje, stalnost merjenja, stalnost vrednotenja, načelo previdnosti, načelo poštene vrednosti, poštena vrednost, previdnost
  Povzetek:Merjenje je ugotavljanje denarno izraženih velikosti, v katerih se pripoznavajo gospodarske kategorije v računovodskih izkazih in pred tem v računovodskih razvidih. Za merjenje računovodskih postavk veljajo splošna pravila, ki jih prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:denar ustvarjajoča enota, sredstvo, skupina sredstev,  denarni pritoki, oslabitev, nadomestljiva vrednost, knjigovodska vrednost, denar ustvarjajoča enota v času, poštena vrednost
  Povzetek:Denar ustvarjajoča enota, ki ji pripada neko sredstvo, je najmanjša skupina sredstev, ki vključuje sredstvo in ustvarja denarne pritoke, v veliki meri neodvisne od denarnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Če obstaja znamenje, da je lahko kako sredstvo oslabljeno, je treba oceniti njegovo nadomestljivo vrednost. Če ni mogoče oceniti nadomestljive vrednosti tega sredstva, mora poslovni subjekt ugotoviti nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada (denar ustvarjajoče enote sredstva) (...)
 • Ključne besede:slabitev, znamenja oslabitve sredstva, sredstvo
  Povzetek:Sredstvo (oziroma sredstva), ki sestavlja denar ustvarjajočo enoto, je oslabljeno, če njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost (vrednost, ki jo je mogoče dobiti za sredstvo na trgu ali nadomestiti s poslovanjem). Če obstaja kakšno znamenje možne izgube zaradi oslabitve, mora poslovni subjekt formalno oceniti nadomestljivo vrednost. Slabitev bremeni poslovni izid poslovnega subjekta (...)
 • Ključne besede:dobro ime, slabitve, oslabitev, poslovna združitev, denar ustvarjajoča enota
  Povzetek:Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, predstavlja plačilo, ki ga izvede prevzemnik v pričakovanju prihodnjih gospodarskih koristi od sredstev, ki jih ni mogoče posamično opredeliti in ločeno pripoznati. Dobro ime ne ustvarja denarnih tokov neodvisno od drugih sredstev ali skupin sredstev in pogosto prispeva k denarnim tokovom več denar ustvarjajočih enot. Dobrega imena včasih ni mogoče nepristransko razporediti na posamezne denar ustvarjajoče enote, ampak le na skupine denar ustvarjajočih enot. Zaradi tega so včasih na najnižji ravni v poslovnem subjektu, pri kateri se dobro ime spremlja za notranje namene odločanja ....
 • Ključne besede:slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se še ne uporabljajo, knjigovodska vrednost sredstva, nadomestljiva vrednost sredstva
  Povzetek:Ne glede na to, ali obstaja kako znamenje oslabitve, je strokovno nujno, da poslovni subjekt preizkusi, ali je neopredmeteno dolgoročno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, ki se še ne uporablja, podvrženo oslabitvi, tako da letno primerja v članku obravnavani kategoriji.
 • Ključne besede:denar ustvarjajoča enota, dobro ime, slabitev, oslabitev
  Povzetek:Ko se dobro ime nanaša na denar ustvarjajočo enoto, vendar nanjo še ni bilo razporejeno, se v tej enoti izvede preizkus oslabitve, če obstaja znamenje, da je ta enota morda oslabljena. Pri preizkušanju slabitve denar ustvarjajoče enote in dobrega imena si pomagamo s shemo, ki je prikazana v tem članku.
 • Ključne besede:poslovanje v tuji valuti, funkcijska valuta, predstavitvena valuta, pretvorba v drugo predstavitveno valuto, pretvorba enote v tujini, odprava enote v tujini,  pripoznavanje tečajnih razlik, tečajne razlike
  Povzetek:Nekatera podjetja izkazujejo svoje poslovanje v tuji valuti. V članku prikazujemo temeljne pojme, povezane s poslovanjem v tuji valuti, metode pretvorbe valut pri funkcijski valuti in predstavitveni valuti, pretvorbo v drugo predstavitveno valuto, pretvorbo enote v tujini, odpravo enote v tujini in pripoznavanje tečajnih razlik.
 • Ključne besede:denar ustvarjajoča enota, posamezno sredstvo, nadomestljiva vrednost
  Povzetek:V računovodskih izkazih ni dovoljeno prikazovati vrednosti premoženjske postave, ki bi presegala nadomestljivo vrednost.  Nadomestljiva vrednost se ugotovi za posamezno sredstvo ali pa za denar ustvarjajočo enoto, ki ji pripada sredstvo. V članku obravnavamo potrebo po ugotovitvi nadomestljive vrednosti. Pri presoji si lahko pomagamo s shemo za presojo potrebe po ugotovitvi nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče enote.
 • Ključne besede:sedanja vrednost, beta, diskontna stopnja, CAPM, WACC, denarni tokovi
  Povzetek:V sestavku prikazujemo strokovna pravila ocenjevanja vrednosti v uporabi. Opredeljujemo pojem sedanje vrednosti, njegovo odvisnost od diskontne stopnje, in prikazujemo tehniko izračuna sedanje vrednosti na temelju ocenjenih denarnih tokov.
 • Ključne besede:prevrednotenje ekonomskih kategorij, slabitve, krepitve, odprava slabitev, odprava krepitve, nadomestljiva vrednost, knjigovodska vrednost, hiperinflacija, splošno prevrednotenje, posebno prevrednotenje
  Povzetek:V članku obravnavamo prevrednotenje ekonomskih kategorij. V uvodnem delu prikazujemo splošno in posebno prevrednotenje ter podlage njunega izvajanja, kar sklenemo s primerom prevrednotenja.
 • Ključne besede:denar ustvarjajoča anota, nezmožnost ugotovitve nadomestljive vrednosti posameznega sredstva, najmanjši skupek sredstev, ki ustvarja v veliki meri neodvisne denarne pritoke, neodvisni pritoki denarja in denarnih ustreznikov, uporaba učinkov znotraj poslovnega subjekta (notranje prenosne cene)  in denar ustvarjajoča enota, denar ustvarjajoča enota v času, nadomestljiva vrednost in knjigovodska vrednost denar ustvarjajoče enote, poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in vrednost pri uporabi, ki jo ima denar ustvarjajoča enota, denar ustvarjajoča enota in uskupinjenje sredstev zaradi ocenitve nadomestljivosti, nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote in pripoznane obveznosti
  Povzetek:Tema članka je računovodska obravnava oslabitve denar ustvarjajoče enote.
 • Ključne besede:časovne razmejitve, aktivne časovne razmejitve, pasivne časovne razmejitve, nove razmere
  Povzetek:V članku prikazujemo pravila prilagajanja časovnih razmejitev novim razmeram.
 • Ključne besede:kratkorčne časovne razmejitve, merjenje, realno merjenje, poštena vrednost, aktivne časovne razmejitve, pasivne časovne razmejitve
  Povzetek:V članku obravnavamo določila računovodskih standardov o zahtevi po realnem merjenju kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Ključne besede:obveznosti za odložene davke, diskontiranje, pobotanje
  Povzetek:V članku obravnavamo pravila diskontiranja in pobotanja obveznosti za odložene davke.
 • Ključne besede:dolgovi, upniki, sporazum
  Povzetek:Dolgovi se spreminjajo za znesek, o katerem obstaja sporazum z upniki. O spremebah govorimo v tem članku.
 • Ključne besede:sredstva, FIFO
  Povzetek:Posebnosti metode FIFO pri merjenju sredstev.
 • Ključne besede:izguba zaradi oslabitve, razveljavitev izgube zaradi oslabitve, sredstva, viri sredstev
  Povzetek:Poslovni subjekt ob vsakem poročanju oceni, ali obstaja kako znamenje, da v prejšnjih obdobjih pripoznane izgube zaradi oslabitve nekega sredstva morda ni več ali se je zmanjšala. Če je kakršno koli tako znamenje, mora poslovni subjekt oceniti nadomestljivo vrednost tega sredstva. V članku prikazujemo pravila merjenja, ki pri tem veljajo.
 • Ključne besede:nadomestljiva vrednost, knjigovodska vrednost, prevrednotenje, slabitve
  Povzetek:V članku prikazujemo pripoznavanje in merjenje izgube zaradi oslabitve.
 • Ključne besede:amortizacija, slabitve, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, doba amortiziranja, metode amortiziranja, preostala vrednost,  poslovni proces
  Povzetek:V članku obravnavamo amortiziranje in slabitve opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Uvedeni so pojmi amortiziranje, amortizljivi znesek, amortizacijsko obdobje, metode amortiziranja, posebnosti amortiziranja neopredmetenih sredstev in slabitve.
 • Ključne besede:stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, zaloge, terjatve, gotovina, časovne razmejitve, obveznosti, obveznosti do lastnikov, bilanca stanja pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije, začetna bilanca v primeru stečaja ali likvidacije, merjenje v primeru stečaja ali likvidacije, kontni okvir, izkaz poslovnega izida v primeru stečaja ali likvidacije, izkaz denarnih tokov v primeru stečaja ali likvidacije, hramba računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja, hramba listin v primeru likvidacije ali stečaja
  Povzetek:Računovodenje v primeru stečaja ali likvidacije ureja SRS 37. V sestavku prikazujemo uporabo njegovih določil - posebnosti. Tako boste prebrali opredelitve, ki se nanašajo na: stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, zaloge, terjatve, gotovina, časovne razmejitve, obveznosti, obveznosti do lastnikov, bilanca stanja pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije, začetna bilanca v primeru stečaja ali likvidacije, merjenje v primeru stečaja ali likvidacije, kontni okvir, izkaz poslovnega izida v primeru stečaja ali likvidacije, izkaz denarnih tokov v primeru stečaja ali likvidacije, hramba računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja, hramba listin v primeru likvidacije ali stečaja itn.
 • Ključne besede:kapital, stečaj, likvidacija, poštena vrednost, delujoče podjetje, računovodenje, prisilna poravnava, kratkoročna plačilna nesposobnost, insolvenca, trajnejša nelikvidnost, dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost, prezadolženost, predpostavka prezadolženosti
  Povzetek:Računovodenje podjetja v stečaju ali likvidaciji je posebej urejeno. Pravila takšnega računovodenja prikazujemo v sestavku.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:terjatve, terjatve iz poslovanja, terjatve iz financiranja, druge terjatve, terjatve do zaposlencev, terjatve do države
  Povzetek:V poslovanju nastajajo številne terjatve. V članku obravnavamo njihovo vlogo in pomen za poslovanje.
 • Ključne besede:zaloge, zaloge trgovskega blaga, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge materiala, zaloge surovin, zaloge storitev, obratna sredstva, kratkoročna sredstva, proizvodnja
  Povzetek:Poslovni subjekti vsebujejo številne vrste zalog. V sestavku opredeljujemo vsebino zalog.
 • Ključne besede:dolgoročni viri financiranja, kratkoročni viri financiranja, finančni viri financiranja, dobavitelji, različne obveznosti kot vir financiranja
  Povzetek:Upniški viri financiranja so eden od virov financiranja poslovanja. Obravnavamo jih v tem sestavku.
 • Ključne besede:kredit, posojilo, zaupanje, kreditna sposobnost, točka preloma, sodila
  Povzetek:Pri odobravanju kredita banka presoja kreditno (zaupanjsko) sposobnost kreditojemalca. Obravnavamo bančna sodila in strokovne podlage ocenjevanja kreditne sposobnosti.
 • Ključne besede:financiranje poslovanja, upniški viri, kapital, lastniški viri
  Povzetek:V sestavku navajamo osnovna pravila financiranja poslovanja. Obravnavamo upniške in lastniške vire financiranja poslovanja.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:WACC, viri financiranja, obrestna mera, zahtevana stopnja donosnosti, beta
  Povzetek:Poslovni subjekti  pridobijo denar (sredstva) iz različnih virov: lastniški kapital, dolg, zamenljivi dolg, zamenljive dolžniške obveznice, nakupni boni, opcije, pokojninske obveznosti, vladne subvencije in tako naprej. Govorimo o  sestavljenem viru financiranja. Cene posameznih pridobljenih virov se razlikujejo. Enotno ceno sestavljenega vira izračunamo s pomočjo WACC-a. V članku obravnavamo izračunavanje WACC-a. [1] WACC = Weighted Average Cost Of Capital (tehtani povprečni strošek kapitala).
 • Ključne besede:viri financiranja, obresti, dividenda, donos, CAPM, stroški, cena kredita, EOM
  Povzetek:Viri financiranja niso brezplačni. Lastniki za svoj vložek terjajo donos, kreditodajalci pa obresti za posojila. V članku obravnavamo osnovne cene virov financiranja.
 • Ključne besede:prihodnja vrednost, sedanja vrednost, obrestovanje, diskontna stopnja, neto denarni tok
  Povzetek:Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali čez eno leto? Odgovor je preprost: DANES. Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali 1.200 EUR čez leto dni? Odgovor ni preprost. Odvisen je od številnih dejavnikov, ki jih obravnavamo v sestavku. Spoznali boste izračunavanje prihodnjih in sedanjih vrednosti za eno ali več obdobij.
 • Ključne besede:EOM, efektivna obrestna mera, skupna efektivna obrestna mera
  Povzetek:Kolikšen je dejanski strošek finančnega vira? Odgovor ni preprost. Odvisen je od uporabljene obrestne mere, različnih vrst stroškov, načinov obrestovanja itn. V članku obravnavamo osnove.
 • Ključne besede:vrednost obveznice, sedanja vrednost, relativna vrednost obveznice,
  Povzetek:Obveznica je eden od virov financiranja. Poznati je treba njeno ceno. V sestavku prikazujemo osnovno izračunavanje vrednosti obveznice.
 • Ključne besede:bančni krediti, hipotekarni krediti, leasing, obveznice, factoring, franšizing, kreditne kartice, lombardni krediti, forfetiranje, dobavitelji
  Povzetek:Poznamo veliko vrst upniških virov financiranja. V sestavku prikazujemo najpomembnejše.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:obresti, davki, obrestna mera
  Povzetek:Pri obravnavanju obrestne mere na pridobljene kredite je treba upoštevati davčno stopnjo za davek na dohodek pravnih oseb. Obresti so davčno priznani odhodek. Kot take znižujejo davčno osnovo.
 • Ključne besede:bilanca stanja, sredstva, viri sredstev, kapital
  Povzetek:Članek obravnava različne vidike in možna pojasnjevanja bilance stanja.
 • Ključne besede:odloženi davki, davčni učinek, časovne razlike, začasne razlike, odložene terjatve za davek, odložene obveznosti za davek
  Povzetek:Posamezni posli in poslovni dogodki vplivajo na davke, pravimo, da vsebujejo davčni učinek. Razlika v učinku nastaja zaradi različnih pravil merjenja posameznih ekonomskih kategorij za davčne in poslovne potrebe. Posledica so odloženi davki. V tem sestavku opredeljujemo odložene davke.
 • Ključne besede:pripoznavanje, odloženi davki, odložene terjatve za davek, odložene obveznosti za davek, davek na dohodek pravnih oseb
  Povzetek:Pripoznavanje odloženih davkov je stalen strokovni izziv, tako se sprašujemo, ali naj evidentiramo odložene davke, odložene terjatve ali odložene obveznosti za davek. Kategorija odloženi davki je povezana z davkom na dohodek pravnih oseb (davek na dobiček), zato obravnavamo oboje.
 • Ključne besede:plačilne transakcije, delnice, računovodenje
  Povzetek:V članku obravnavamo plačilne transakcije z delnicami in njihovo računovodenje.
 • Ključne besede:kapital
  Povzetek:V sestavku prikazujemo predstavljanje kapitala, sestavine kapitala.
 • Ključne besede:kapital
  Povzetek:Kapital poslovnega subjekta je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če poslovni subjekt preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Podrobnosti so v sestavku.
 • Ključne besede:rezerve, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička
  Povzetek:Rezerve so prednostno namenjene pokrivanju izgube. Oblikovane so na podlagi zakonov, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb, lahko pa tudi na podlagi odločitev družbenikov. Njihov osnovni namen je, da če družba posluje z izgubo, ne pride do prikrajšanja upnikov oziroma se to ublaži. Podrobnosti so v prispevku.
 • Ključne besede:kapital, prevrednotovalni popravek kapitala, presežek iz prevrednotenja
  Povzetek:V sestavku obravnavamo prevrednotovalni popravek kapitala (presežek iz prevrednotenja).
 • Ključne besede:osnovni kapital, kapitalski deleži, kapitalska vloga, lastniški viri, delnica, vložek, emisijska vrednost delnice, knjigovodska vrednost delnice, dokapitalizacija, dekapitalizacija
  Povzetek:Sestavek opredeljuje kategorijo osnovni kapital. Med drugim vpeljuje izračun števila delnic, izračun emisijske vrednosti delnice, izračun knjigovodske vrednosti delnice in razmerje dokapitalizacija : dekapitalizacija.
 • Ključne besede:kapital
  Povzetek:V sestavku prikazujemo nekatere pojme, ki opredeljujejo kapital.
 • Ključne besede:kapital, lastniško financiranje podjetja, kapital v poslovnih financah, dokapitalizacija, dekapitalizacija
  Povzetek:Kapital je lastniški vir financiranja podjetja. Spada med najkakovostnejše vire financiranja poslovanja. Sočasno je to tudi najdražji vir financiranja poslovanja. V sestavku prikazujemo osnovne opredelitve kapitala kot lastniškega vira financiranja.
 • Ključne besede:čisti dobiček, čista izguba, preneseni čisti dobiček prejšnjih let
  Povzetek:V prispevku opredeljujemo čisti dobiček in čisto izgubo.
 • Ključne besede:bilančni dobiček, shema izračuna
  Povzetek:V prispevku prikazujemo shemo izračuna bilančnega dobička.
 • Ključne besede:kapital, kapitalski instrumenti, pripoznavanje, odprava pripoznavanja, izvedeni finančni instrumenti, opcije, delnice, lastne delnice
  Povzetek:V članku prikazujemo pripoznavanje kapitala in kapitalskih instrumentov. Prav slednji pomenijo strokovni izziv, saj je stalno vprašanje, kdaj se postavka pripozna kot kapitalski instrument oziroma kot finančna obveznost.
 • Ključne besede:finančni instrumenti, finančne obveznosti, upniški viri financiranja, dolgovi, posojila, obresti, kratkoročno, dolgoročno
  Povzetek:Obveznosti so oblika finančnih instrumentov, orientirana na upniške vire financiranja poslovanja. Poznamo številne vrste. Delijo se po različnih kriterijih (kreditodajalec, rok, manem itn.).  V tem uvodnem sestavku prikazujemo pojem obveznosti in njihove delitve. V nadaljnjih sestavkih obravnavamo njihovo pripoznavanje in merjenje. Ločeno prikazujemo  knjigovodenje, poročanje, razkrivanje in konsolidiranje.