Članki

FILTRI za lažje iskanje prispevkov (način uporabe filtrov je prikazan v Napotkih bralcem).
Vsa gradiva.
 • Ključne besede:kazniva dejanja zoper gospodarstvo, tržna manipulacija, Wirecard d.d., manjkajoča sredstva, napihovanje postavk v računovodskih izkazih
  Povzetek:V Sloveniji Kazenski zakonik v 24. poglavju definira kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Odkrivanje gospodarskih kaznivih dejanj v praksi pogosto predstavlja več težav. Včasih je težko ugotoviti mejo med še pošteno poslovno prakso in dejanji, ki že izpolnjujejo znake kaznivega dejanja. Poleg kazenske zakonodaje moramo upoštevati tudi Zakon o trgu finančnih instrumentov in Zakon o gospodarskih družbah. Ob temu upoštevamo tudi pravne vire EU, ki veljajo za vse države članice. Raziskovalno vprašanje prispevka je: Ali bi slovenska pravna ureditev delovala učinkovito ob pojavu primera kot je Wirecard d.d.? Avtorja med iskanjem odgovora v prispevku uporabita jezikovno in teleološko razlago slovenske pozitivne zakonodaje v povezavi s sodno prakso, ter študijo primera Wirecard d.d. Študija primera Wirecard d.d. opozarja na več problematik. Nekatere izmed njih so povezane z morebitnimi nepravilnostmi v računovodskih izkazih in morebitno tržno manipulacijo. Trenutno še ni jasno, ali so bila v družbi Wirecard d.d. storjena kakšna kazniva dejanja in kdo bi bil za njih odgovoren. Družba Wirecard d.d. se je več kot 10 let soočala z obtožbami, ki so opozarjale na računovodske napake, na le-te pa revizorji in nemški finančni nadzornik niso opozarjali. Primer opozarja na dejstvo, da kljub napredku v računovodski praksi in nadzoru pravilnosti njenega izvajanja pri javnih delniških družbah domnevne goljufije velikega obsega niso stvar preteklosti in se lahko zgodijo tudi na zrelih finančnih trgih. V sklepnem delu avtorja ugotavljata, da bi slovenska zakonodajna ureditev ob pojavu podobnega primera v teoriji načeloma delovala učinkovito, v praksi pa se pojavlja več težav  in zato v tem segmentu ostaja prostor za izboljšave.
 • Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, poslovno izdne kategorije, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, EBIT, EBT, EBITDA, E, čisti dobiček, dobiček iz poslovanja, dobiček pred davki, stroški dela, stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, metode obvladovanja stroškov, Activity Based Costing, analiza točke preloma, prispevek za kritje, Cost-Volume-Profit Analyes
  Povzetek:V delu so predstavljeni: prihodki, stroški, odhodki in poslovno izidne kategorije. Njihova uporaba je pogojena z ustrezno organiziranostjo. Predstvljene so poslovno izidna mesta in stroškovni noslici kot temelj alokacije stroškov. Obvladovanje stroškov je prvi pogj uspešnega poslovanja. Kazalo monografije je: 1. Prihodki, stroški, odhodki in izid ................................................................ 12 Uvod 12 2. Prihodki ....................................................................................................... 15 Poslovni prihodki ............................................................................................. 18 Finančni prihodki ............................................................................................. 18 Drugi prihodki .................................................................................................. 19 Pomembnejši pojmi v zvezi s prihodki ............................................................... 19 Pripoznavanje prihodkov .................................................................................... 20 Prihodki od prodaje .......................................................................................... 20 Prenos tveganj na kupca ................................................................................... 22 Verjetnost pritekanja gospodarskih koristi ....................................................... 22 Zanesljivost merjenja odhodkov ....................................................................... 23 Opravljanje storitev .......................................................................................... 23 Metoda odstotka dokončanosti del ........................................................................................ 23 Druge metode določanja dokončanosti del ........................................................................... 24 Storitve sestavljene iz nedoločenega števila dajanj.............................................................. 24 Nezanesljiva ocena izida posla ......................................................................... 25 Obresti, licenčnine in dividende ....................................................................... 25 Obresti vračunane pred pridobitvijo finančne naložbe ........................................................ 25 Dividende od lastniških papirjev se sklicujejo na dobiček pred pridobitvijo ..................... 25 Vračunavanje licenčnin .......................................................................................................... 25 Subvencije, dotacije, regresi itd. ....................................................................... 26 Še nekaj pravil pripoznavanja prihodkov ......................................................... 26 Ugotavljanje poslov .......................................................................................... 27 Medletna poročila ............................................................................................. 27 Merjenje prihodkov ............................................................................................ 27 Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala ...................... 27 Prihodki od opravljenih storitev ....................................................................... 28 Pogodbe o gradbenih delih .....................................................................................................28 Obresti......................................................................................................................................29 Prevrednotovanje prihodkov ............................................................................ 29 Odložen pritok denarnih sredstev ..................................................................... 29 Zamenjava proizvodov in storitev .................................................................... 30 Razkritja ............................................................................................................. 31 3. Stroški ......................................................................................................... 32 Stroški in poslovanje .................................................................................. 32 Vrste stroškov ............................................................................................ 36 Pojmi ......................................................................................................... 38 Stroškovna mesta in stroškovni nosilci ....................................................... 45 Stroškovna mesta ............................................................................................... 45 Stroškovni nosilci ............................................................................................... 45 Neposredni (direktni) stroški : Posredni (indirektni) stroški .............................. 45 Stroški in poslovanje .................................................................................. 46 Spremenljivi (variabilni) stroški : polspremenljivi (mešani) stroški . stalni (fiksni) stroški : celotni stroški : stopničasti stroški ........................................................ 46 Uvod ................................................................................................................... 46 Ocena lastnosti opazovanih stroškov ali metode za ugotavljanje lastnosti stroškov .............................................................................................................. 53 Razčlenjevanje stroškov na stalne in spremenljive........................................... 53 Linearni pristop ugotavljanja lastnosti posameznih stroškov ........................... 54 Vizualna metoda......................................................................................................................56 High-low metoda.....................................................................................................................57 Prispevek za kritje (Contribution margin) .......................................................... 59 Izkaz prispevka za kritje ................................................................................... 60 Enačba za izračun prispevka za kritje............................................................... 60 Prispevek za kritje na enoto .............................................................................. 60 Stopnja prispevka za kritje (Contribution Margin Ratio) ................................. 61 Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes) ... 61 Predpostavke analize ........................................................................................ 62 Analiza točke preloma (Break-Even Analysis)................................................. 62 Za več proizvodov (Multiproduct Break-even Point) ...................................... 66 Varna točka (Margin of Safety) ........................................................................ 68 Analiza ciljnega dobička (Target Profit Analysis) ........................................... 70 Grafični prikaz razmerij v analizi vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-Volume-Profit Analyes) ................................................................................... 71 Mejni (marginalni) stroški .................................................................................. 73 ABC (Activity Based Costing) ................................................................... 74 Stroški v proizvodnih in neproizvodnih podjetjih ........................................ 76 Stroški v naročniški in serijski proizvodnji ................................................. 77 Uvod ................................................................................................................... 77 Stroški v serijski, množični, procesni proizvodnji ............................................. 79 Ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje v opazovanem obdobju ..................... 80 Preračun fizičnih količin v količino ekvivalentnega učinka............................... 82 Izračun stroškov ekvivalentnega učinka ............................................................. 84 Ugotovitev celotnih stroškov proizvajanja.......................................................... 85 Priprava proizvodnega poročila .......................................................................... 86 Stroški v naročniški proizvodnji ........................................................................ 88 Proizvodni (stroški v zalogah) in obdobni stroški........................................ 92 Proizvajalni in neproizvajalni stroški .......................................................... 93 Neposredni (direktni) in posredni (indirektni) stroški .................................. 94 Pomembni in nepomembni stroški .............................................................. 95 Računovodska obravnava stroškov ............................................................. 95 Začetno pripoznavanje stroškov ......................................................................... 95 Merjenje stroškov ............................................................................................... 97 Začetno računovodsko merjenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............................................................................................................. 97 Vsebnost stroškov v učinkih: Proizvodno orientirani stroški : obdobno orientirani stroški ............................................................................................. 98 Prevrednotovanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ...... 99 Razkrivanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............... 100 Amortizacija ............................................................................................ 101 Pojem ................................................................................................................ 101 Pojmi ................................................................................................................ 104 Kaj se amortizira? ............................................................................................. 105 Amortizirljivi znesek in amortizacijsko obdobje .............................................. 106 Amortizirljivi znesek ........................................................................................................... 106 Doba koristnosti ................................................................................................................... 106 Preveritev dobe koristnosti .................................................................................................. 108 Doba koristnosti neopredmetenih sredstev ......................................................................... 108 Preostala vrednost neopredmetenega sredstva ................................................................... 108 Metode amortiziranja ........................................................................................ 109 Metoda enakomernega časovnega amortiziranja, .............................................................. 110 Metoda padajočega amortiziranja in ................................................................................... 110 Metoda proizvedenih enot ................................................................................................... 110 Pripoznavanje stroškov amortizacije ................................................................ 110 Ločljivost zemljišč od zgradb ............................................................................................. 111 Merjenje ........................................................................................................... 111 Začetno računovodsko merjenje stroškov amortizacije .................................. 111 Začetek in prenehanje amortiziranja ................................................................................... 112 Med letom obračunana amortizacija in dokončni obračun amortizacije .......................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem ....................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, danih v finančni najem ........................ 112 Prevrednotovanje stroškov amortizacije ......................................................... 112 Razkrivanje stroškov amortizacije .................................................................... 113 Še nekaj pravil obračuna amortizacije .............................................................. 113 Razvrščanje stroškov materiala in storitev ........................................................ 114 Opredelitve ključnih pojmov ............................................................................ 116 Pripoznavanje stroškov materiala in storitev .................................................... 116 Dane obresti .......................................................................................................................... 117 Nepotrebni stroški ................................................................................................................ 117 Stroški razvijanja .................................................................................................................. 117 Stroški najemnin ................................................................................................................... 117 Stroški po pogodbah o gradbenih delih .............................................................................. 117 Stroški v nedokončanih proizvodih in zalogah proizvodov .............................................. 118 Merjenje stroškov materiala in storitev ............................................................. 118 Začetno računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev ...................... 118 Stroški materiala, ki niso v zalogah .................................................................................... 118 Stroški, ki so sestavni del neopredmetenih sredstev ali aktivnih časovnih razmejitev .... 118 Vnaprej vračunani stroški materiala in storitev .................................................................. 118 Rezervacije za kritje prihodnjih stroškov materiala in storitev ......................................... 119 Prevrednotovanje stroškov materiala in storitev ............................................. 119 Razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 119 Stroški dela v nedokončani proizvodni in zalogah gotovih proizvodov ........................... 120 Deleži v razširjenem dobičku .............................................................................................. 120 Razčlenjevanje stroškov dela............................................................................................... 120 Stroški povračil zaposlencem .............................................................................................. 120 Pojmi................................................................................................................. 121 Pripoznavanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem........................ 122 Merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................ 123 Začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................................................................................... 123 Prevrednotovanje stroškov plač in stroškov povračil zaposlencem ................ 123 Razkrivanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 124 Obresti ..................................................................................................... 124 Neto obresti ............................................................................................. 124 4. Odhodki..................................................................................................... 125 Odhodki iz poslovanja ............................................................................. 125 Proizvodno orientirani stroški........................................................................... 125 Obdobno orientirani stroški .............................................................................. 125 Poslovno izidne kategorije ........................................................................................ 125 Sestavine poslovnega izida ............................................................................... 125 Izid iz poslovanja (operating profit; EBIT) ............................................... 126 Izid iz izrednega delovanja ....................................................................... 126 Dobiček pred davki .................................................................................. 126 Davki od dohodka (dobička) .................................................................... 126 Čisti dobiček ............................................................................................ 126  
 • Ključne besede:družba, pravo, država, klasifikacija, pravna oseba
  Povzetek:Pričujoče delo je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki se niso pogosto srečevali s pravom. Pravna varnost temelji na fiktivni predpostavki, da so vsi subjekti s pravom seznanjeni. Zato se nihče ne more opravičiti za svoje protipravno dejanje z utemeljitvijo: tega pravila nisem poznal ali nisem vedel, da to ni dovoljeno. Sicer bo vsak, ki bo bral to delo, našel lastne razloge za to. V knjigi so prikazani bistveni elementi države, prava in pravnih oseb. Pojmi so včasih poenostavljeni, saj je namen knjige hitro razumevanje glavnih in osnovnih pojmov.  Knjiga ima tri dele.  V prvem delu je opredeljena država in njena organizacija. Država je za delovanje pravnega reda nujno potrebna, saj le država zagotavlja represivne pravne sankcije v primerih kršitve pravnih pravil. Kako je država organizirana in kako je sama podrejena pravu ter kakšne so različne države po ureditvi, političnem sistemu in oblikah vladavine, je prikazano v tem poglavju. Poglavje prikazuje tudi pojem lokalne samouprave in pravni položaj občin.  Drugi del je namenjen temeljnemu razumevanju prava. V njem so pojasnjene osnovne opredelitve pravnih pojmov. V drugem delu je prikazano objektivno pravo s poudarkom na predpisih in subjektivno pravo z opredelitvijo predsem premoženjskih pravic. Prikazani sta tudi pravna in poslovna sposobnost subjektov v pravu.  V    tretjem delu je prikazana uporaba prava s klasifikacijo pravnih oseb. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo enostavno in hitro prilagoditi, saj so kriteriji razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, (negospodarske in gospodarske) funkcionalne in popolnoma nepridobitne, po mnenju avtorja, univerzalni.  Delo je zaključeno s predstavitvijo glavnih pravnih oseb, ki delujejo na trgu in s predstavitvijo samostojnih regulatorjev, tj. javnih agencij. Predstavljene so skupne značilnosti in vrste gospodarskih družb ter pravna ureditev javnih zavodov.
 • Ključne besede:dobiček, izgubljeni dobiček, škoda, navadna škoda
  Povzetek:Z raziskavo je hipoteza „Sodobne raziskovalne metode se v nezadostni meri uporabljajo v pravosodnem strokovnem prostoru izračunavanja izgubljenega dobička kot oblike škode“ potrjena. Priporočam oblikovanje modela izračuna izgubljenega dobička, ki nadgradi teoretični prostor izračunavanja izgubljenega dobička in zagotavlja strokovno uporabo metod ugotavljanja izgubljenega dobička. Ugotovitve-priporočila:
  • Ugotavljamo, da je uporaba metod ocenjevanja prihodkov primerna in v pomembnostih primerljiva s tujino. Priporočamo pogostejšo uporabo metode »meril«.
  • V primerih, ko analiza izgubljenega dobička zajema podjetje, je kot podjetje treba obravnavati najmanjšo logično poslovno celoto, ne pa njene pravne organizacijske oblike.
  • Pri ugotavljanju prihodkov z metodo »meril« in metodo »pred-po« je treba izvesti prilagoditve in jih v poročilu o analizi izgubljenega dobička opisati.
  • Pri ugotavljanju stroškov z uporabo metode pred-po in direktne metode ugotavljanja prihodkov je treba preizkusiti vpliv računovodskega načela previdnosti na izgubljeni dobiček in o tem poročati.
  • Ugotovili smo, da se v večini primerov uporablja izgubljeni dobiček v vsebini prispevka za kritje, kar ocenjujemo kot strokovno ustrezno. Kot čisti dobiček se obravnava redko in še to v primerih, ko so bili oškodovanci fizične osebe.
 • Ključne besede:javni sektor, direktorji v javnem sektorju, plače direktorjev v javnem sektorju, ZSPJS, plačni sistem v javnem sektorju
  Povzetek:Avtorici v prispevku predstavita pravno analizo ureditve aktualnega vprašanja pravne ureditve plač direktorjev v javnem sektorju. V prispevku je predstavljen normativni okvir, na katerem temelji trenutna ureditev. Predstavljeni so tudi pravni viri, ki jih je potrebno, ko želimo razumeti, kako so plače direktorjev v javnem sektorju pravno urejene. Nadalje je opredeljen pojem poslovodne osebe po ZDR-1. Sledi predstavitev ureditve v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju. Za sistemsko umestitev vprašanja je predstavljena plačna lestvica in umestitev direktorjev v njo. V tem delu prispevka je poudarek predvsem na novi uredbi, ki ureja dotično področje. Sledi analiza učinkov pravnih določb uredbe in zakonov v praksi. V prispevku je zajeta tudi sprememba sodne prakse in stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katerim se je opredelilo do vračanja nezakonito izplačane plače drugače kot v prejšnjih odločbah. V zadnjem delu prispevka je predstavljen pogled EU glede predmetnega vprašanja in pravni problemi, s katerimi se srečujejo nekatere primerljive države. V sklepu so zbrane ugotovitve raziskave.
 • Ključne besede:rezervacije, dana jamstva, odprava napak
  Povzetek:Podjetje zagotavlja kupcem odpravljanje napak na proizvodih, ki so jih kupili pri njih v roku 6 mesecev. Na koncu poslovnega leta je poslovodstvo ocenilo na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij, da bodo stroški takih popravil v naslednjem letu znašali 1% prodajne vredsnoti, kar znaša 15.000 EUR. Napake odpravljajo pooblaščeni serviserji, ki opravljene storitve zaračunajo. Podjetje oblikuje rezervacije v ocenjeni višini. Iz tega vira poravnava obveznosti do serviserjev. Preostale rezervacije na koncu poslovnega obdobja prenese v prihodke. Kako pravilno poknjižiti poslovne dogodke...
 • Ključne besede:nepremičnine, pravo nepremičnin, računovodska vrednost nepremičnin, tržna vrednost nepremičnin, trg nepremičnin, slovenski trg nepremičnin
  Povzetek:Nepremičnine so (pravno-ekonomsko gledano) opredmetena dolgoročna sredstva, ki jih gospodarski subjekti potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega so bilančno nepremičnine lahko tudi dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine poslovni subjekti kupujejo z namenom ustvarjanja prihodnjih kapitalskih dobičkov. Posebej so pomembe, ker imajo običajno visoko finančno vrednost glede na druga sredstva v lasti subjekta. Nepremičnine imajo pravno-ekonomsko in širše družboslovno tudi različne definicije. Avtorja to v prispevku prikažeta.
 • Ključne besede:JPA Pariz
  Povzetek:Ausgabe 2b/2016
  • Abschaffung der Gesellschaftsteuer
  • Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer
  • Neuerungen im Finanzstrafgesetz
  • Kontenregister- und Konteneinschaugesetz
  • Kapitalabfluss- und Kapitalzuflussmeldung
 • Ključne besede:JPA Pariz  
  Povzetek:Ausgabe 3a/2016 AKTUELLES ZUR REGISTRIERKASSE UND BELEGERTEILUNGSPFLICHT 2 SPLITTER 2.1 Aktuelles zur Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 2.2 Dividenden an Gesellschafter-Geschäftsführer – GSVG-Pflicht
 • Ključne besede:JPA Pariz
  Povzetek:1 WARTUNGSERLASS ZU DEN LOHNSTEUERRICHTLININEN (LSTR) 1.1 Gesundheitsförderungen, präventive Maßnahmen und Impfungen 1.2 € 186-Freibetrag für Sachzuwendungen bei Dienst- und Firmenjubiläen 1.3 steuerfreie Zuwendungen zu Begräbniskosten 1.4 Neuregelung der Mitarbeiterrabatte 1.5 Geldwerte Vorteile – Verordnung über die Bewertung bestimmter Sachbezüge 1.6 Firmenautos werden teurer. 1.7 Absetzbarkeit der Augenlaserbehandlung 1.8 Dienstverhältnis für Lehrbeauftragte ab 15 Wochenstunden 1.9 Expatriats: erhöhtes Werbungskostenpauschale ab 2016
 • Ključne besede:dodana vrednost, analiza poslovanja, kazalniki izkaza dodane vrednosti
  Povzetek:Dodana vrednost je široko uporabljan pojem, v podjetniškem smislu pa je še premalo prisoten v posameznih informacijskih sistemih. Prispevek želi poudariti pomen dodane vrednosti kot informacije, predstavlja načine njenega izračunavanja in izkazovanja. Avtor pojasni zamisel izvirnega obrazca izkaza dodane vrednosti. Sistematično so obravnavani tudi kazalniki v zvezi z dodano vrednostjo in njihovo pojasnjevanje. Posebej so prikazane prednosti in slabosti dodane vrednosti, njenega izkaza in kazalnikov.
 • Ključne besede:metoda, metodika, metodologija
  Povzetek:V strokovni literaturi, zlasti pa v praksi, se pojmi metoda, metodika in metodologija pogosto pojavljajo kot soznačnice ali pa ni dovolj jasno razvidno razlikovanje med njimi. Uporaba soznačnic zlasti v stroki po eni strani zamegljuje razumljivost, po drugi strani pa siromaši strokovno izrazje. Zato bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali navedene tri pojme.
 • Ključne besede:Davčno pravo, davki, načela obdavčevanja, Finančna uprava Republike Slovenije, davčni sistem
  Povzetek:V pričujočem članku so predstavljena osnovna in specifična načela davčnega sistema in obdavčevanja. Poudarek je na uporabi načela sorazmernosti. Primer zgrešene in prekomerne zlorabe načela sorazmernosti v davčnem postopku je kaznovanje zavezancev z najhujšo možno sankcijo po 397. členu ZDavP-2 (2011) zaradi na primer ne-oddaje praznega obrazca zavezanca, ki sploh ni posloval, pri čemer sorazmerne sankcije (kot na primer opomin) sploh niso bile uporabljene. Načelo sorazmernosti je posebej pomembno tudi za upravno pravo, kamor sodi delovanje FURS. Osnovna vsebina načela sorazmernosti in metode presojanja ter odločanja v posameznih primerih je v zahtevi, da upravni in drugi organi v konkretnih primerih odločajo, oziroma uporabijo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. Pri tem je pravno vodilo, da se doseže ustrezno in pošteno ravnotežje med javno koristjo in zasebnimi interesi in da ne pride do neustreznih, nepotrebnih in prekomernih posegov v pravice posameznikov (Grafenauer, Brezovnik 2009).
 • Ključne besede:računovodska poročila, oblikovanje odločitev, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, analiza.
  Povzetek:V kriznem času je oblikovanje predlogov poslovnih odločitev vedno bolj tvegano. Kakovostne odločevalne podlage, med njimi nedvomno tudi informacije iz računovodskih poročil so pomembne pri oblikovanju poslovnih odločitev. Informacijske podlage so praviloma skromne. Pri oblikovanju odločitve o poslovanju z nekim podjetjem praviloma razpolagamo le z javno objavljenimi informacijami za zunanje uporabnike. Uporaba teh informacij je tvegana, lahko pa prispeva k zmanjšanju tveganja.
 • Ključne besede:informacije, analiza, podjetnik, podjem, financiranje, investiranje.
  Povzetek:Vsak, ki ustanovi podjetje ni podjetnik. Značilnosti, ki določajo podjetnika, so, da kupuje po znani in prodaja po neznani ceni, da deluje v negotovih okoliščinah, da prevzema tveganje, reorganizira družbene in ekonomske potenciale, da je inovativen, da vztraja pri poslovni ideji in, da ceni neodvisnost. Treba je tudi ločevati med podjetjem in podjemom. Za pridobitev ustreznih računovodskih informacij za podjetnike je treba izdelati predračune, obračune in analize. Vse tri računovodske funkcije se morajo izvajati za potrebe spremljanja financiranja, investiranja in poslovanja. Računovodske informacije zmanjšujejo stopnjo tveganja. Kakovost informacij za podjetnike opredeljuje njihova dostopnost, točnost, pravočasnost, popolnost, zgoščenost in ustreznost ter razumljivost.
 • Ključne besede:analiza poslovanja, kazalniki, ocenjevanje vrednosti podjetij.
  Povzetek:Pri ocenjevanju vrednosti podjetja ima analiza poslovanja pomembno vlogo. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti podajajo okvirne napotke glede analiziranja poslovanja ocenjevanega podjetja, primerljivih podjetij in širšega okolja. Analiziranje je po vrsti in obsežnosti različno glede na metode ocenjevanja, ki jih lahko izbiramo. Le-te izhajajo iz različnih namenov ocenjevanja. Prispevek prikaže njihove prednosti in slabosti ter v nadaljevanju vlogo analiziranja ter posameznih kazalnikov v procesu ocenjevanja vrednosti podjetij. Analiziranje je še posebej pomembno pri ocenjevanju različnih vrst vrednosti podjetja.
 • Ključne besede:poslovna inteligenca, poslovno-inteligenčni sistemi, informacijska tehnologija, odločanje.
  Povzetek:S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti informacijsko tehnologijo kot pomemben del sodobne poslovne inteligence ter navedeno podpreti s praktičnimi primeri. Sam nakup programske opreme še ni rešitev, ki bo združbi prinesla koristi. Potrebne so tudi ostale komponente poslovne inteligence, kot je izobražen uporabnik, kvalitetni podatki itd. Praktični primeri kažejo, da se je ciljem kvalitetnega odločanja mogoče približati z uporabo poslovno-inteligenčnih sistemov, ki izkazujejo lastnosti, kot so zmožnost napredne grafične predstavitve, zmožnost hitre obravnave večjih količin podatkov, prilagodljivost, enostavnost uporabe in zmožnost različne obravnave različnih uporabnikov
 • Ključne besede:davčna analiza, davčno svetovanje, davčno načrtovanje, upravljanje davčnih tveganj
  Povzetek:Obdavčitev je pomemben dejavnik razvoja podjetja in davčno analitske informacije so pomemben dejavnik pri upravljanju subjektov. Davčno računovodstvo naj bo del računovodske funkcije. Za kakovostno vzpostavitev sistema davčnega računovodstva je nujno razumeti tudi poslovni vidik podjetniške obdavčitve. Tudi davčne obremenitve moramo obravnavati na podlagi analize poslovnih izidov na ravni posameznih poslovnoizidnih enot, prodajnih programov, investicij, proizvodov in storitev. Poslovanje podjetja prinaša tudi poslovna in davčna tveganja, s katerimi mora biti podjetje seznanjeno. Davčno načrtovanje je usmerjeno k iskanju rešitev, ki omogočajo optimalne davčne obremenitve ob hkratnem upoštevanju poslovne sprejemljivosti odločitve. Z vedno večjo globalizacijo je postalo tudi davčno načrtovanje in optimiziranje pomembno področje, s katerimi se danes ukvarjajo vsa, zlasti pa mednarodna podjetja in v smislu nadziranja tudi davčne oblasti. Analizirati moramo tveganje napačnega davčnega načrtovanja.
 • Ključne besede:analiza poslovanja, poslovni tok, denarni tok, standardizacija, tipologija, izrazna moč.
  Povzetek:S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti poslovne tokove v okviru analize poslovanja. V najširšem smislu jih opredelimo kot vsako spremembo kazalcev stanja. Nekateri računovodsko izraženi tokovi so standardizirani, še več pa jih je nestandardiziranih. Njihova izrazna moč za potrebe poslovnega odločanja še ni dovolj proučena. Prispevek daje osnovna izhodišča tako za oblikovanje poslovnih tokov kot tudi za njihovo urejanje. Posebej so podana izhodišča za njihovo pojasnjevanje. Prikazan je model tipologije poslovnih tokov kot sistematični pregled njihovih tipičnih pojavnih oblik z navedbo njihovih značilnosti. Posebej so obravnavane slabosti in prednosti poslovnih tokov kot informacij za odločanje.
 • Ključne besede:posredni stroški, odločujoči stroški, izogibni stroški, nepovratni stroški, prispevek za kritje, odločanje.
  Povzetek:Sprejemanje poslovnih odločitev pomeni izbirati med vsaj dvema alternativama, za sprejem odločitve pa moramo stroške in koristi ene alternative primerjati s stroški in koristmi druge. Stroške, ki se med alternativama razlikujejo, imenujemo odločujoči stroški. Da bi bili pri svojih odločitvah uspešni, mora biti poslovodstvo sposobno razlikovati med odločujočimi in neodločujočimi podatki, pri analiziranju alternativ pa uporabiti le odločujoče. Namen članka je prikazati uporabo odločujočih stroškov pri sprejemanju nekaterih poslovnih odločitev.
 • Ključne besede:finance, rečunovodstvo, načrtovanje, odločanje, forenzične preiskave
  Povzetek:Načrtovanje in oblikovanje odločitev je visokošolski učbenik v študijskem programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.  
 • Ključne besede:revizija
  Povzetek:Prikazujemo dopolnitev direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.
 • Ključne besede:ZGD, SRS, previdnost, knjigovodstvo, računovodstvo
  Povzetek:Na prosojnicah se obravnavajo spremembe ZGD v letu 2015 s poudarkom na računovodenju in spremembe SRS (SRS 2016).
 • Ključne besede:analiza poslovanja, dobiček, čisti dobiček, kazalniki uspešnosti, lastniški in dolžniški kapital  
  Povzetek:

  Informacije o dobičku in dobičkovnosti so temeljne informacije o poslovni uspešnosti. Njihov pomen zahteva resen analitični pristop, saj se le tako lahko izognemo številnim možnim napakam v pojasnjevanju in uporabi teh kategorij. Tako je, poleg številnih vrst dobička po SRS, koristno analizirati tudi izrazno moč dobička iz poslovanja, dobička brez vplivov inflacije, dobička iz tekočega poslovanja ter dobička v povezavi s spremembami kapitala podjetja. Tri temeljne kazalnike donosnosti (ROE, ROI in ROA) lahko obravnavamo iz zornega kota ekonomista ali investitorja, od natančnejšega namena njihove uporabe pa je odvisna tudi opredelitev njihovega imenovalca (vložka) in števca (dobička), ki ju je treba vsebinsko uskladiti. To kaže, da ni dovolj dobiček v izkazu uspeha, temveč je nujen ustrezen analitični prijem, da ne bi prišlo do usodno zavajajočih informacij.

   
 • Ključne besede:roa, dobičkonostnost sredstev, finančni vzvod
  Povzetek:ROA (return on assets) ali dobičkonosnost vseh sredstev je eden najbolj poznanih in tudi široko uporabljanih kazalnikov dobičkonosnosti podjetja. Tesno je povezan tudi s finančnim vzvodom, ki smo ga obravnavali v prvi številki letošnje revije in kjer smo kazalnik le načelno opredelili (Bergant, 2012, 44). Tako pri izračunavanju, kot tudi pri pojasnjevanju kazalnika pa je potrebna pazljivost, zato ga bomo nekoliko podrobneje obravnavali v tem prispevku.
 • Ključne besede:osnovna sredstva,  vračilo kapitala,
  Povzetek:In dieser Ausgabe unseres Newsletters setzen wir da fort, wo wir beim letzten aufgehört haben: bei den Änderungen zur Einkommensteuer, die die Steuerreform mit sich gebracht hat -nützen Sie die Kühle für kühle Entscheidungen: - „ Gewinnausschüttungen ab 32. Dezember um 10% teurer“ (Punkt 1., 2. Teilstrich) - „Grundstücks(inkl. Gebäude,..)-Verkäufe ab 32. Dezember um 20% teurer“ (Punkt 2.)
 • Ključne besede:davčne stopnje, nemčija
  Povzetek:In dieser Ausgabe unseres Newsletters präsentieren wir Ihnen einen Teil der Änderungen bei der Einkommensteuer: die neue Staffelung der Steuertarife (jetzt 7 Stufen anstatt der gewohnten 4 -> Punkt 1)  
 • Ključne besede:družba, tveganja, prevara, upravljanje, obvladovanje, notranje kontrole
  Povzetek:V prispevku obravnavamo obvladovanje prevar kot del obvladovanja tveganj. Pomembno je zavedanje, da gre za tveganje morebitnega nastanka prevare, saj lahko samo tako vzpostavimo ustrezne mehanizme in kontrolno okolje za preprečevanje prevar. Tveganja prevar se nanašajo na tveganja, ki so povezana z osnovno dejavnostjo družbe, njenim finančnim poslovanjem in vsemi vrstami operativnih tveganj. Upravljanje družbe, obvladovanje tveganj in ustrezni nadzorni sistemi so tesno povezani z obvladovanjem prevar.
 • Ključne besede:jpa, FiebichNEWS
  Povzetek:Vsebina: 1. Implementierung der Business Judgement Rule: 1 2. Präzisierung des Untreuetatbestands: 1 3. Präzisierung des Sozialbetrugs 4. Reform des Bilanzstrafrechts
 • Ključne besede:jpa, Steuer-NEWSLETTER
  Povzetek:
  1. Geltung der EU-Erbrechtsverordnung
  2. Wichtige Neuerungen aus dem künftigen Erbrecht
 • Ključne besede:JPA, Steuer-NEWSLETTER Ausgabe  
  Povzetek:ANMERKUNGEN ZUR GRUNDERWERBSTEUER NACH DER STEUERREFORM 2015/16 2. ÄNDERUNGEN IN DER SOZIALVERSICHERUNG
 • Ključne besede:jpa pariz, tuja praksa
  Povzetek:
  Themen-Übersicht: -----------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Wohnrechtsnovelle 2015 2. DBA Taipeh 3. Gerichtsgebührennovelle
 • Ključne besede:
  Povzetek:Prikazujemo prispevke objavljene v reviji Poslovodno računovodstvo 3/2013.
 • Ključne besede:mogoče, možno ali morda, soznačnice, dr. Živko Bergant, terminološki kotiček
  Povzetek:Zavreči eno slovensko besedo v korist druge je že na prvi pogled siromašenje jezika, kajti obstoj sopomenk vedno daje priložnost za njegovo bogatenje. To pa lahko uresničimo, če zaznamo podtone v obeh besedah in jih primerno opredelimo, kar je zlasti pomembno pri uporabi v strokovnem, manj v pogovornem jeziku. Zlasti v znanosti je škodljivo uporabljati preveč soznačnic, kajti to zamegljuje jasnost vsebine.
 • Ključne besede:računalniška kriminaliteta, prevara, goljufija, spletna goljufija, motiv, rdeče zastavice.
  Povzetek:Obstaja toliko spletnih prevar, kolikor je uporabnikov spleta. V članku prikazujem nekatere najpogostejše primere spletnih tveganj, prevar družbenih omrežij in pa spletnih prevar, ki ciljajo tako na fizične osebe kot na podjetja. Te vrste prevar so za uporabnike najpogostejše in smo jim tudi najbolj izpostavljeni. Vsak je že kdaj dobil elektronsko pošto, zaradi katere je ali bi lahko postal žrtev prevare.
 • Ključne besede:finančna stabilnost, finančna fleksibilnost, finančna prožnost, investicijska sposobnost, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, zadolženost, finančni vzvod
  Povzetek:Prispevek obravnava finančno prožnost za razliko od finančne stabilnosti. Avtor ugotavlja, da je v literaturi običajno združevanje namena obvladovanja tveganj z namenom izkoriščanja poslovnih priložnosti v pojmu finančna fleksibilnost. To zmanjšuje tako jasnost pojmov kot tudi nabor koristnih informacij za poslovno odločanje. V prispevku je podana opredelitev finančne prožnosti in obravnavani so njeni številni vidiki. V okviru merjenja je podan kratek pregled različnih pristopov, obenem pa je prikazana tudi izvirna zamisel drugačnega pristopa k analiziranju in načrtovanju finančne prožnosti.
 • Ključne besede:JPA Avstrija, Tax, Audit, Tax, Davki v Avstriji
  Povzetek:Themen-Übersicht:
  • 1. Wichtige Termine
  • 2. Nützliche Übersichten und Werte 2015
  • 3. Sozialversicherungswerte und -beiträge für 2015
 • Ključne besede:obdavčitev, države, dividenda
  Povzetek:V članku je tabelarično prikazano, kakšna bi bila obdavčitev dividend v naslednjih državah: Austria, Belgium, Brazil,China, Egypt, France, Germany,Hongkong, Hungary, Italy, Ireland, Japan, Lebanon, Luxemburg, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, UK.
 • Ključne besede:JPA,  international tax newsletter
  Povzetek:GERMANY : Tax Game ‑ Stage 2 "Where is the best tax place to incorporate ?.... 2-4 PORTUGAL : Tax incentives for the establishment of foreigners in Portugal…….….. 5-6 SPAIN: VAT on Telecom services……….……..7 AUSTRIA : When serious dealing with tax treaties pays off……….……………………..8-9
 • Ključne besede:Pravni sistemi, pravo, Forenzične preiskave
  Povzetek:Intervju - dr. Bojan Tičar: Pravni sistem in razumevanje prava Dr. Bojan Tičar predava predmet Pravni sistemi in razumevanje prava v okviru magistrskega programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, ki ga izvaja Visoka šola za računovodstvo.
 • Ključne besede:merjenje, zamenjava, trgovalna vrednost
  Povzetek:Sredstvo, pridobljeno z zamenjavo Kot vrednost menjave se prvenstveno uporabi poštena vrednost, če pa to ni mogoče, pa knjigovodska vrednost danega sredstva. Merjenje prejetega sredstva po pošteni vrednosti Sredstvo ali več sredstev se (...)
 • Ključne besede:graf, grafikon, slika
  Povzetek:V  prispevku je orodje za risanje grafikonov.
 • Ključne besede:davki, Avstrija
  Povzetek:V članku najdete vire za avstijske davke.
 • Ključne besede:davki, Irska
  Povzetek:Prikazujemo ključne novosti obdavčitve v Irski, velja za leto 2015.
 • Ključne besede:nepremičnine, naložbene nepremičnine, kombinirana raba
  Povzetek:Vprašanje: Kako se vsebinsko obravnava kombinirana raba nepremičnin? Odgovor je v sestavku.
 • Ključne besede:forenzika, računovodstvo, finance, izobraževanje
  Povzetek:Forenzični računovodje so vse bolj iskani kadri. Oblik izobraževanj je vedno več (kot veste tud na Visoki šoli za računovodstvo, kje izvajajo magistrski študij forenzične preiskave v financah in računovodstvu). Zasaledili smo izobraževanje, ki ga izvaja West Virginia University Več si lahko preberete v: Forensic Accounting and Fraud Examination
 • Ključne besede:prevara, prevarantsko poročanje, korupcija, trikotnik prevar, odkrivanje prevar, finančno forenzištvo, preprečevanje prevar, notranje kontrole, metodika odkrivanja, revizija, razvrščanje prevar
  Povzetek:Prispevek obravnava oblike in odkrivanje prevar v finančnem poslovanju podjetij. Pri tem obravnava opredelitev osnovnih pojmov in razvrščanje finančnih prevar, temeljne razloge, osnovne in sestavljene oblike prevar, njihovo odkrivanje ter preprečevanje z vidika preiskovalca. Namen je predstaviti širino področja kot izhodišče za podrobnejše obravnave. Osnovne vrste finančnih prevar so neupravičena pridobitev sredstev ali njihova uporaba, prevarantsko poročanje ter korupcija. Obravnavane so temeljne značilnosti finančnih prevar ter trikotnik prevar. Pokazani so osnovni pristopi in metode odkrivanja prevar ter vloga različnih vrst strokovnjakov, posebej razmerje med revidiranjem in preiskovanjem prevar. Za preprečevanje prevar so pomembni ukrepi ne le v podjetjih, temveč tudi na ravni države in meddržavni ravni. Prispevek ugotavlja potrebo po interdisciplinarnem pristopu k zmanjševanju prevar, ki temelji na stalnem uveljavljanju etičnih meril tako v organizacijski kulturi podjetja, kot tudi v družbeni kulturi nasploh.
 • Ključne besede:revizijska sled, računovodstvo, knjigovodstvo, revizija, verodostojnost, nadzor
  Povzetek:Vprašanje: Kaj je revizijska sled? Odgovor je v sestavku.
 • Ključne besede:odsek, področni odsek, MSRP, SRS, računovodska koda, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, projekti
  Povzetek:Vprašanje: Kaj je pomembno pri spremljanju projektov (tudi evidentiranju)? Spremljanje vsebinsko zaokroženih poslovnih aktivnosti urejajo strokovna pravila, ki obravnavajo odseke (krajeni ali področni odsek). V primeru izvajanja projektov govorimo o področnem odseku. Najenostavnejši način njegovega spremljanja je določitev računovodek kode, ki jo uporabimo za spremljanje ločene vsebinske aktivnosti. Več v prispevku.
 • Ključne besede:Sredstva v upravljanju, SRS 36, EKN, Zakon o računovodstvu.
  Povzetek:Pogosta vprašanja se vežejo na izročitev sredstev v upravljanje Odgovor prikazujemo v tem članku.
 • Ključne besede:delo, osebno delo, FURS
  Povzetek:S 1. 1. 2015 bodo novosti na področju osebnega dela. Prikazujemo stališča FURS v povezavi s to problematiko.
 • Ključne besede:kraj opravljanja storitev, prenos davčne obveznosti, podružnica
  Povzetek:Za Avstrijskega kupca (ki ima kombinirano firmo - v SLO in Avstriji) smo opravili računovodsko storitev, in sicer oddaja letnih poročil na Ajpes in Durs, in sicer samo za SLO del firme (ker imajo likvidnostne težave v SLO, pa želijo, da se jim račun izstavi na naslov v Avstriji).  Ali mu moramo za opravljeno storitev obračunati DDV, ali ni potrebno, in če ni, po katerem členu zakona se DDV ne obračuna?
 • Ključne besede:prodaja deleža družbi, dividendam podoben dohodek, davčni odtegljaj  
  Povzetek:
 • Ključne besede:storitve izobraževanja, tujina, kraj obdavčitve, DDV
  Povzetek:
 • Ključne besede:NAKUP DRUŽBE, KUPNINA, DIVIDENDA, DAVČNI ODTEGLJAJ
  Povzetek:
 • Ključne besede:POGODBE CIVILNEGA PRAVA , DOHODNINA, PRISPEVKI, AVTORSTVO, PODJEMNA POGODBA
  Povzetek:
 • Ključne besede:konto, načrt, okvir, vsebina
  Povzetek:Prikazana vsebina posameznih kontov.
 • Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, alokacija stroškov, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, javno finaciranje, proračunsko finaciranje, tržna dejavnost
  Povzetek:Več predpisov zahteva ločeno evidentiranje dejavnosti. Občutljivo je predvsem v javnem sektorju (izvajalci javne službe, posredni proračunski uporabniki itd.) kjer se izvajajo tako imenovane proračunsko financirane dejavnosti in dejavnosti, ki niso proračunsko financirane. Napačna alokacija stroškov lahko privede do nenamenske porabe sredstev. V tem prispevku prikazujemo normativne in strokovne podlage evidentiranja stroškov in prihodkov na različne dejavnosti.
 • Ključne besede:vrednotenje naložb, potreba po slabitvi, SRS 3
  Povzetek:Sprašujete glede mnenja o vrednotenju naložb oziroma o potrebi po slabitvi v vaši odvisni družbi glede na to, da obstaja verjetnost, da bo ena izmed bank vložila postopek za začetek stečaja te družbe. Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:kontni načrt, proračunski uporabniki
  Povzetek:V članku prikazujemo P R A V I L N I K  o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
 • Ključne besede:inventura, popis, računovodenje
  Povzetek:V članku so odgovori na naslednja vprašanja:
  1. Ali so v popisnih komisijah kot člani lahko zunanji pomočniki, ne samo zaposleni (npr. študenti po študijski napotnici)?
  2. Ali je vodja popisa lahko računovodski delavec?
  3. Katere podatke naj vsebujejo popisni listi, ki jih računovodstvo da inventurni komisiji?
  4. Kdaj damo popisni komisiji liste s količinami in vrednostmi, da uskladijo stanje z dejanskim?
  5. Ali komisija tudi te popisne liste popiše?
  6. Ali pri usklajevanju sodeluje računovodja in skrbnik osnovnih sredstev?
  7. Smo šola in imamo šolsko knjižnico s 25.000 knjigami. Po našem pravilniku izvajamo popis knjig vsakih 5 let. V zadnjih petih letih so se zamenjale tri knjižničarke in tudi program nam ne omogoča izvedbe popisa z ročnim čitalcem. Kako naj izvedemo popis in če ga ne, kdo je odgovoren za to?
  8. Reverz osnovnih sredstev – računalniške opreme – ali je za ustrezen popis dovolj podpis osebe, ki ima osnovno sredstvo v uporabi? S podpisom jamči, da so navedena osnovna sredstva res pri njem doma?
  9. Ali morajo imetniki reverza »fizično« prinesti osnovno sredstvo na popis ali velja podpis?
  10. Ali je IOP obrazec, potrjen s strani kupca/dobavitelja na dan 31. 10., zadosten dokaz za popis ali je bolje IOP pošiljati na dan 31. 12. ?
  11. Ali smo dolžni kot neposredni proračunski uporabnik poslati IOP obrazec našim dobaviteljem, do katerih imamo odprte obveznosti?
  12. Ali obstajajo kake izjeme pri pošiljanju IOP obrazca (npr. za fizične osebe) ali jih moramo obvezno pošiljati vsi proračunski uporabniki? Ali se pošiljajo tudi dobaviteljem oz. ali zadostuje potrjen IOP obrazec, ki ga nam pošlje dobavitelj?
  13. Kako se določa vrednost nepremičnine (stavbe, zemljišča), ki ni ocenjena?
  14. Kaj narediti, če nimamo dokumentacije o nakupu stanovanja, ker nam je neposredni proračunski uporabnik ne da? Neposredni proračunski uporabnik je podpisal pogodbo pred cca 10 leti. Kakšno vrednost upoštevati?
  15. Kako se vrednost nepremičnine vknjiži v računovodske izkaze oz. evidenco osnovnih sredstev?
  16. Ali inventurna komisija lahko predlaga sklep, da se zastarele terjatve, ki so v sodni izterjavi ali niso v sodni izterjavi (manjše vrednosti) izpišejo iz evidence rednih kontov in se vodijo na kontih izvenbilančne evidence?
  17. Ali je za sprejem na upravnem odboru dovolj sklep popisne komisije brez obrazložitve razloga (kaj je dokaz neuspešne izterjave - 1x poslan opomin, vrnjen opomin...)?
  18. Knjiženje inventurnih razlik?
  19. Kako naj neposredni proračunski uporabnik odproda iztrošeno osnovno sredstvo (predvsem predmeti manjše vrednost – računalniški ekran, poškodovane mize) in kako ravnati, če ni interesa za nakup na interni licitaciji? Je prav, da takšne predmete brezplačno prenese na organizacijo, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo?
  20. Ali se obračuna DDV od mankov in odpisov po inventuri in knjiženje?
  21. Ali obstaja pravna osnova, da se premoženje in ostale postavke bilance stanja Krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, prikaže v okviru bilance stanja občine?
  22. Ali lahko knjižimo računalniško mrežo kot samostojno osnovno sredstvo? Smo namreč najemniki stavbe in računalniške mreže ne moremo knjižiti na stavbo, ker ni naša. Kako ravnati v primeru selitve, ker izvajalec noče niti slišati o znižanju najemnine oz. kritju stroškov instalacije?
  23. V skladu z interno odredbo v knjigo prejetih faktur vnašamo samo tiste od dobaviteljev prejete fakture, ki imajo k prejeti fakturi priloženo z naše strani podpisano dobavnico. Če tega ni, fakturo zavrnemo. Ali je to ravnanje pravilno? Kako naj ravnamo, če se dobavitelji tega ne držijo? Ali dobavitelji lahko temu nasprotujejo, ker je ukrep enostranski in ni vnešen v pogodbo?
  24. Zamenjava strešne kritine: Ali je treba povečati vrednost stavbe? Kako knjižiti, da bo prav?
  25. Popis sredstev v upravljanju – problem je, ker mora uporabnik sredstev imeti že sestavljen zaključni račun, da so podatki pravi. Kako naj potem dajalec sredstev v upravljanje sestavi zaključni račun? Oba imata iste roke za oddajo zaključnega računa.
  26. Imamo 130 zaposlenih, 7 enot – stavb. Ali lahko delo organiziramo z eno samo centralno popisno komisijo?
  27. Nimamo ločene finančne službe od računovodske službe – ampak samo enotno službo. Vsi delamo tako finančna kot računovodska opravila. Tako nam ni popolnoma jasno, kako se med nas delijo odgovornost v zvezi z letnim popisom oz. kakšna je v tem primeru naša vloga? Vloga finančne službe?
  28. Prosim vas za mnenje, ali je primerno, da so v manjši občini člani popisne komisije (ali namestniki članov) delavci, ki so zaposleni preko javnih del? Ali je inventurna komisija (predsednik in člani) lahko imenovana v celoti z zunanjimi sodelavci (pogodbeno delo, zunanje podjetje)?
  29. Ali lahko prodamo stare računalnike (po odpisu) po ocenjeni vrednosti in ta sredstva uporabimo za nakup novih?
  30. V primeru, da popisna komisija predlaga predajo sredstev (npr. računalniške opreme): kakšni postopki se potrebni za predajo delavcem ali zunanjim kupcem; pravna podlaga za izvedbo (zakon o javnih financah- npr. člen, ki opredeljuje predajo delavcem z licitacijo)?
  31. Likvidacija terjatve, za katero ni več pravne možnosti za izterjavo (izbris družbe iz registra, stečaj – sklep sodišča)?
  32. Ali se lahko izknjiženje iz računovodskih evidenc v breme popravka vrednosti in v dobro terjatev opravi med letom ali šele konec leta ob popisu (sporna terjatev je bila formirana že pred leti)?
  33. Ali je lahko računovodja javnega zavoda član popisne komisije? Pravna podlaga? Ali je lahko član popisne komisije predstojnik pravne osebe? Pravna podlaga?
  34. Smo ministrstvo, ki ima svojo računovodsko službo, ki vodi evidenco o sredstvih in virih. Prenos organizacije popisa v finančno službo bi pomenil prenos od službe, ki strokovno obvlada tematiko, k službi, ki bi se glede na obstoječo organizacijo morala na novo učiti. Ali je ta prenos pomemben zaradi obstoječega pravilnika o delu finančnih služb?
  35. Popisni listi za sredstva, dana v upravljanje (težave pri zagotovitvi popolnega popisa)?
  36. Smo javni zavod , ki smo 100-odstotno financirani s strani MŠŠ. Znesek sredstev v upravljanju, pravzaprav nepremičnine, zemljišča in osnovna sredstva izven uporabe – osnovna sredstva v denacionalizacijskem postopku, je nesmiseln? Verjetno bi bilo treba na novo »oceniti« (cenitev) celotno premoženje. Kdo poskrbi za to? MŠŠ kot lastnik ali zavod, mali proračunski uporabnik?
  37. Zanima me, ali je lahko oseba iz financ skrbnik osnovnih sredstev?
  38. Ali lahko osnovno sredstvo, ki je poškodovano in ima še sedanjo vrednost, izločimo iz uporabe med letom oz. iz evidence osnovnih sredstev med letom, če imamo zapisnik posebne inventurne komisije, ustanovljene med letom, in dokument, da je bilo to osnovno sredstvo uničeno?
 • Ključne besede:računovodstvo, javni sektor, zakon o računovodstvu
  Povzetek:Zakon o računovodstu ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe), ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 49/98 - odločba US). Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne službe. Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, s kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: računovodski standardi). Računovodske standarde izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). Prikazujemo neuradno prečiščeno besedilo, veljavno 1. 1. 2014.
 • Ključne besede:e-račun, javni sektor
  Povzetek:Od 1. 1. 2015 bo z javnim sektorjem mogoče poslovati samo z e-računi. Več v članku.
 • Ključne besede:najem, prodaja, nepremičnine, GURS, poročanje, evidenca trga nepremičnin, ETN
  Povzetek:Vprašali ste: Ali je potrebno o najemni pogodbi, ki jo je sklenila pravna ali fizična oseba, komu poročati? Odgovor je v članku.
 • Ključne besede:REK, dohodki, dohodnina, nadomestila stroškov, najemnine
  Povzetek:V prispevku celovito obravnavamo poročanje o različnih oblikah izplačil (REK obrazci).
 • Ključne besede:prispevki ZPIZ-2
  Povzetek:Prikazujemo čistopis ZPIZ-2 (1.1.2014).
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:Davčni organ, izvršba, specifična izvršba
  Povzetek:V vseh primerih, v katerih  davčni zavezanec davek ne plača pravočasno, praviloma sledi davčna izvršba, ki jo lahko izvede davčni organ. Davčni organ je zavezan uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine primera sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. V tem sestavku ne obravnavam celotnega zelo širokega področja davčne izvršbe, temveč samo eno od dilem v specifični vrsti izvršbe.
 • Ključne besede:izračun kapitalskega dobička, odlog davčnih obveznosti
  Povzetek:V prispevku bom predstavil primer izračuna kapitalskega dobička oziroma tudi primer odloga davčnih obveznosti pri zadanih poslovnih dogodkih. Pri simuliranju izračunov kapitalskih dobičkov je treba upoštevati številne parametre. V prispevka se kot kapital pojavlja delež v gospodarski družbi (d.o.o.). Vrste kapitala fizičnih oseb  po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma bolj natančno po poglavju »dobiček iz kapitala« v ZDoh-2 so:
 • Ključne besede:turistična agencija, sobodajalstvo, DDV
  Povzetek:Smo turistična agencija in se ukvarjamo tudi s sobodajalstvom. DDV obračunavamo od provizije, ki jo zaračunamo sobodajalcu - fizični osebi. Zdaj smo od švedske firme najeli nepremičnino, ki jo bomo ravno tako oddajali, tako pravnim kot fizičnim osebam, ki pridejo bodisi na dopust ali na seminarje. Zanima nas, ali moramo od te stavbe, ki jo bomo oddajali, obračunati 8,5-odstotni ddv in kako je z ddv-jem prejetega računa švedskega podjetja, glede na to, da je nepremičnina v Sloveniji in je pri nas tudi najemnina oproščena ddv-ja?
 • Ključne besede:carina, DDV, uvoz, carinska deklaracija, dobava iz EU
  Povzetek:SLO ID je naročil blago v Angliji. Anglež pa je iz svoje enote v ZDA blago dostavil direktno v SLO. Zdaj imam račun carine za obračunan DDV pri uvozu, na carinski deklaraciji je kot izvoznik napisano angleško podjetje v ZDA, prejemnik pa SLO. Zraven imam priložen »commercial invoice« s podatki angleškega podjetja v ZDA, ki je naslovljen na SLO. Na angleškem računu je tudi angleška davčna številka (EU). Kako naj štejem take dokumente: kot uvoz iz ZDA ali kot pridobitev iz EU?
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:DDV, račun, pogodba, fitness
  Povzetek:Davčni zavezanec vodi fitnes center. Člani fitnesa sklenejo pogodbo o obiskovanju fitnesa za dve leti. Znesek, določen v pogodbi, člani fitnesa plačujejo v 24-mesečnih obrokih s trajnikom. Člani - fizične osebe ne prejmejo nobenega računa. Prosimo še za vaše mnenje, ali je zavezanec v prekršku, ker članom ne izstavlja nobenega računa.
 • Ključne besede:obrnjena davčna obveznost, DDV
  Povzetek:Smo proizvajalci betonske kritine in jo bomo prodali zavezancu za DDV, ki bo izdelal sončno elektrarno za drugo fizično osebo in ta stranka želi, da gre vse prek izdelovalca sončnih celic.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:DDV zavezanec – gradbinec je izdal račun svojemu kupcu po 76.a členu ZDDV-1 za opravljeno gradbeno storitev v višini 500,00 EUR. Kupec je račun zavrnil in sedaj od tega DDV zavezanca zahteva, da mu izda dobropis v višini 2.000,00 EUR zaradi povzročene škode na gradbenem objektu, na katerem je delo opravljal. DDV zavezanec je na to pristal. Ali DDV zavezanec – gradbinec lahko izda dobropis po 76.a členu ZDDV-1 v večjem znesku, kot je bil račun? Bremenopisa za povzročeno škodo mu kupec noče poslati
 • Ključne besede:DDV, trgovina, registracija dejavnosti
  Povzetek:V nadaljevanju vam pošiljam vprašanje iz področja DDV: Trgovina na drobno prodaja končnim kupcem in potrošnikom. Če trgovina proda končnim kupcem na primer toplotno črpalko, jim mora zaračunavati prodajno vrednost + 20-odstotni ddv. Trgovina je tako nekonkurenčna inštalaterjem, ki zaradi montaže (vključno z dobavo) toplotne črpalke zaračunavajo 8,5 %. V trgovini so se odločili, da bodo začeli ponujati prodajo toplotnih črpalk vključno z montažo. Za montažo bodo najeli inštalaterja, ki jim bo za montažo izdal račun po 76.a členu, sami pa bodo izdali račun končnemu kupcu za dobavo in montažo toplotne črpalke po 8,5-odstotnem DDV. Če lahko takšen sistem uporabijo pri prodaji toplotnih črpalk, ali ga lahko uporabijo tudi pri prodaji ostalega inštalaterskega materiala - trgovina bi na primer prevzela dobavo in montažo vodovodne napeljave v stanovanjski hiši xxx? Ali bi trgovina lahko ponujala montažo in dobavo toplotnih črpalk? Ali bi morala imeti registrirano gradbeništvo?
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:ZFPPIPP-2008
  Povzetek:2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je stopilo v veljavo 15. 1. 2008 in s tem nadomestilo prejšnji Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Zato se bomo v nadaljevanju ukvarjali le s tem delom ZFPPIPP. Pri tem bomo večjo pozornost namenili poslovnofinančnim posebnostim kot pa formalnemu vidiku. ZFPPIPP smiselno ohranja temeljna določila ZFPPod, vendar prinaša tudi nekaj novosti, ki jih je koristno predstaviti. Prav tako pa bomo predstavili tudi nekatere poglede na strokovne dileme v zvezi s finančnim poslovanjem, ki so se pojavljale že ob prejšnjem zakonu in ki se lahko ponovijo tudi ob sedanjem. Članek obravnava stanje, veljavno v letu 2008.
 • Ključne besede:organiziranje računovodstva, računovodski informacijski sistem, organizacijska načela računovodstva, računovodske naloge, neračunovodske naloge
  Povzetek:Članek opredeljuje organiziranje računovodstva kot poslovodno nalogo, ki je usmerjena v podporo doseganju ciljev informacijskega sistema združbe. Pri tem je treba upoštevati temeljna načela organiziranosti računovodstva in jasno opredeliti njegove naloge. Avtor s tega vidika kritično presoja nekatera nejasna oziroma dvoumna določila slovenskega Kodeksa računovodskih načel ter jih komentira z vidika ustrezne organizacijske teorije. V tem okviru predlaga tudi celovit pristop k obravnavanju računovodskih nalog z vidika treh razsežnosti računovodstva. Posebej obravnava strukturo nalog v računovodski službi, ki pogosto opravlja tudi neračunovodske naloge. Članek ponuja sistematični pristop, ki omogoča tudi ustrezne organizacijske rešitve.
 • Ključne besede:etika, zadolženost, plačilna sposobnost, stroški finančne stiske, kapitalska ustreznost podjetja, obratni kapital
  Povzetek:Prispevek obravnava optimalne strukture kapitala in njenega vpliva na plačilno sposobnost podjetja. Pri tem izpostavlja pomanjkljivosti teorije glavnega toka in z njo povezanih teorij, ki imajo izhodišče v tehtanju stroškov in koristi. Z vidika poslovodstva se kažejo predvsem v pomanjkanju modela informacij za odločanje o plačilni sposobnosti v prihodnosti. Avtor postavlja trditev, da je treba v primeru plačilne sposobnosti izhajati iz drugega izhodišča, to je neetičnost plačilne nesposobnosti. Zato ponuja pristop z oceno kapitalske ustreznosti, ki temelji na oceni potrebnega in dejanskega obratnega kapitala. Na tem temelju predstavi celovit model optimalnega financiranja podjetja.
 • Ključne besede:poslovni vzvod, točka preloma, stopnja pokritja, stopnja poslovnega vzvoda, stalni stroški, spremenljivi stroški, tveganje, čisti denarni tok, dobičkovnost prodaje
  Povzetek:Poslovni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev poslovnega vzvoda in razlika med obema. Podrobneje so obravnavane možnosti ocen točke preloma in stopnje poslovnega vzvoda ter njihova povezava z razmerjem med stalnimi in spremenljivimi stroški in dobičkom pred odbitkom obresti in davkov – EBIT ter z denarnim tokom iz poslovanja. V okviru praktičnega vidika so obravnavani problemi prilagajanja računovodskih kategorij za potrebe analiziranja poslovnega vzvoda in oblikovanja ustreznih informacij. Posebej so prikazane tudi možnosti uporabe poslovnega vzvoda in njegove omejitve.
 • Ključne besede:poslovni tok, tipologija, analiza poslovanja, izrazna moč informacij, denarni tok, kapitalska ustreznost
  Povzetek:Poslovni tok je opredeljen kot vsaka sprememba sredstev in/ali obveznosti do njihovih virov. Prispevek obravnava možnosti sistematičnega obravnavanja različnih tipov poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipičnih poslovnih tokov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija poslovnih tokov je zasnovana na sedmih pomembnih značilnostih tokov in sicer: naziv toka, namen, analitične značilnosti, vrsta toka z vidika pojasnjevanja njegove izrazne moči, izvor podatkov, posebne lastnosti in omejitve, izvedene in povezane informacije. V nadaljevanju so obravnavne prednosti in slabosti poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja.
 • Ključne besede:računovodstvo, računovodski izkazi, informacija, izrazna moč
  Povzetek:Članek obravnava namen obračunskih računovodskih izkazov, ki so pomembni tako za zunanje kot tudi za notranje uporabnike informacij. Informacije, ki jih nudijo računovodski izkazi, niso za vse uporabnike enako pomembne Različne vrste zunanjih in notranjih uporabnikov informacij imajo različne interese. Njihovo poznavanje je nujno za ustrezno informiranje in ohranjanje zaupanja v okolju in znotraj združbe. Obenem je dobro poznavanje metod in tehnike analiziranja računovodskih izkazov temeljnega pomena, saj omogoča v celoti izkoristiti izrazno moč računovodskih izkazov.
 • Ključne besede:kazalniki, tipologija, analiza poslovanja, izrazna moč informacij, poslovni tokovi
  Povzetek:Kazalnik je opredeljen kot relativno števil, ki ima določeno izrazno moč pri prikazovanju in pojasnjevanju določenih preteklih ali načrtovanih poslovnih dogodkih. Prispevek obravnava osnovna pravila oblikovanja in pojasnjevanja kazalnikov ter izhodišča za sistematično obravnavanja različnih tipov kazalnikov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipov kazalnikov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija kazalnikov je zasnovana na petih pomembnih značilnostih kazalnikov in sicer: osnovna značilnost, namen, izračunavanje, pojasnjevanje in povezovanje.
 • Ključne besede:finančni vzvod, struktura kapitala, dolgovno financiranje podjetja, dobičkonosnost lastniškega kapitala, dejavniki zadolževanja podjetja, finančno tveganje, denarni tok, rast, vrednost podjetja, finančna politika
  Povzetek:Finančni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev finančnega vzvoda ter razlika med obema. Obravnavani so kazalniki finančnega vzvoda, njegovo merjenje in njegov vpliv na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Povezanost finančnega vzvoda s temelji poslovanja podjetja je prikazana z različnih vidikov, kot so denarni tok, tveganje, investiranje in rast podjetja, prestrukturiranje, vrednost podjetja in finančna politika podjetja. Posebej so obravnavane prednosti in slabosti finančnega vzvoda.
 • Ključne besede:finance, finančna funkcija, finančna služba
  Povzetek:V poslovni praksi, v strokovnih člankih različnih avtorjev in celo v nekaterih visokošolskih učnih programih, lahko zasledimo pojme finance, finančna funkcija in finančna služba v najrazličnejših pomenih. Ti pomeni se pogosto med seboj delno prekrivajo, hkrati pa ni jasnih ločnic med njimi, ki bi onemogočale nesporazume in olajšale pristop k organiziranju finančne funkcije in finančne službe v podjetju.
 • Ključne besede:etika, morala, model poklicne etike v računovodstvu, Kodeks poklicne etike računovodje
  Povzetek:Prispevek poudarja etični vidik kot nepogrešljivo razsežnost poslovodenja v vsaki združbi. Nato predstavlja temeljna izhodišča za normativno obravnavanje etike v računovodstvu. Pri tem izhaja iz splošnih opredelitev etike in moralnega delovanja ter jih razširi na področje računovodstva. Avtor oblikuje celovit model poklicne etike v računovodstvu, ki zajema 33 področij možnih vrst etičnih dilem. Pri tem izhaja iz dveh zornih kotov: razmerij z vidika delnih sistemov (poslovodenje, informiranje in izvajanje) ter razmerij do deležnikov, združbe in zunanjih javnosti. Ugotavlja, da obstoječi Kodeks poklicne etike računovodje ne ustreza več v celoti sodobnim potrebam delavcev v računovodstvu.
 • Ključne besede:DuPont, dobičkonosnost, naložbeni center, sistem kazalnikov, finančni vzvod, tveganje, struktura financiranja podjetja
  Povzetek:DuPontov model kazalnikov je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazan njegov razvoj in značilnosti. Pri tem so predstavljene njegove številne dopolnitve z različnih vidikov z dodatnimi kazalniki. Posebej je obravnavano njegovo pojasnjevanje, zlasti s pomočjo faktorja neto finančnega vzvoda. Uporabnost modela je prikazana še z drugih vidikov (npr. rast in vrednotenje podjetja). Avtor pokaže tako koristi kot tudi nevarnosti in omejitve modela.
 • Ključne besede:celotni vzvod, stopnja celotnega vzvoda, varnostni interval, struktura kapitala, dolgovno financiranje podjetja, dobičkonosnost lastniškega kapitala, tveganje, točka preloma, denarni tok
  Povzetek:Celotni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev celotnega vzvoda. Obravnavani so kazalniki celotnega vzvoda, njegovo merjenje in njegov vpliv na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Računsko in grafično je prikazana povezanost celotnega vzvoda s poslovnim in finančnim vzvodom. Posebej je obravnavan vpliv celotnega vzvoda na denarni tok, posebej pa vpliv na tveganje v poslovanju podjetja. Prikazan je celovit pogled na poslovni, finančni in celotni vzvod.
 • Ključne besede:tehnike ocenjevanja vrednosti, borzni trgi, trgi trgovcev, posredniški trgi, trgi brz posrednikov
  Povzetek:Podjetje mora uporabljati tehnike ocenjevanja vrednosti, ki so ustrezne v zadevnih okoliščinah in za katere je na voljo dovolj podatkov za merjenje poštene vrednosti, pri čemer čim bolj spodbudi uporabo ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omeji uporabo neopazovanih vložkov. Tehnike ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, morajo čim bolj spodbuditi uporabo ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omejiti uporabo neopazovanih vložkov. To obravnava članek.
 • Ključne besede:poštena vrednost, začetno pripoznavanje
  Povzetek:V članku obravnavamo pošteno vrednost pri začetnem pripoznavanju.
 • Ključne besede:razkrivanje, poštena vrednost, sredstva, obveznosti, merjenje, tehnike ocenjevanja vrednosti
  Povzetek:Podjetje mora razkriti informacije, na podlagi katerih lahko uporabniki njegovih računovodskih izkazov ocenijo: (a)        za sredstva in obveznosti, ki se večkrat ali enkrat merijo po pošteni vrednosti, v izkazu finančnega položaja po začetnem pripoznavanju: tehnike ocenjevanja vrednosti in vložke, uporabljene za razvoj teh merjenj; (b)        za večkratna merjenja poštene vrednosti na podlagi pomembnih neopazovanih vložkov (...) Podrobnosti prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:poštena vrednost, delujoči trg, stroškovni način, vhodna cena, izhodna cena, pričakovani denarni tok, največja in najboljša uporaba, na donosu zasnovan način, vložki, vožki ravni 1, vložki ravni 2,vložki ravni 3, tržni način, vložki, potrjeni na trgu, udeleženci na trgu, najugodnejši trg, tveganje za neuspešnost,opazovani vložki, redna transakcija,gravni trg,premija za tveganje, transakcijski stroški,stroški prevoza, obračunska enota, neopazovani vložki
  Povzetek:Za razumevanje poštene vrednosti je ključno poznavanje osnovnih opredelitev pojmov, ki so povezani s pošteno vrednostjo, in hierarhije poštene vrednosti. To prikazujemo v članku.
 • Ključne besede:poštena vrednost, obveznosti, kapitalski instrumenti, tveganja, omejitve, obveznosti z možnostjo vpogleda
  Povzetek:V članku obravnavamo splošna načela merjenja poštene vrednosti, merjenje poštene vrednosti pri obveznostih  in kapitalskih instrumentih, ki niso v lasti drugih strank kot sredstva, tveganje za neuspešnosti, omejitve, ki preprečujejo prenos obveznosti ali lastnega kapitalskega instrumenta podjetja in finančne obveznosti z možnostjo vpogleda.
 • Ključne besede:ocenjevanje, poštena vrednost, predpostavke, nefinančna sredstva
  Povzetek:V članku obravnavamo uporabo MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti nefinančnih sredstev. Prikazana so določila, povezana z ocenjevanjem vrednosti kategorije.
 • Ključne besede:darilo, otrok
  Povzetek:V članku prikazujemo obdavčitev novoletnega darila otrokom.
 • Ključne besede:izkaz poslovnega izida, IPI, vrste dobička, prihodki, odhodki, stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo izkaz poslovnega izida.
 • Ključne besede:poročanje, bilanca stanja
  Povzetek:V članku obravnavamo bilanco stanja.
 • Ključne besede:odločanje, prodaja na odloženo plačilo, nakup na odloženi rok dobave, vlaganje v kapital
  Povzetek:V članku je orodje za pomoč pri oblikovanju poslovnih odločitev.
 • Ključne besede:prispevek za kritje, fiksni stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo zgled razumevanja in uporabe prispevka za kritje fiksnih stroškov.
 • Ključne besede:financiranje, pozitivni izid, interpretacija
  Povzetek:V članku prikazujemo zgled interpretacije pozitivnega izida iz financiranja.
 • Ključne besede:sodila, posredniški položaj, terjatve, obveznosti, kapitalska ustreznost
  Povzetek:V članku prikazujemo izračun posredniškega položaja na podlagi terjatev in obveznosti.
 • Ključne besede:računovodstvo, obračunavanje, zunanje potrebe, notranje potrebe
  Povzetek:V članku obravnavamo računovodsko obračunavanje, ki ga razumemo kot sestavni del celotnega knjigovodenja, pri čemer knjigovodenje pojmujemo kot na popolnem zbiranju in uveljavljenem časovnem in stvarnem urejevanju podatkov zasnovano, na listinah temelječe in strogo formalno razvidovanje vseh že nastalih posamič obravnavanih poslovnih procesov in stanj, ki zaradi izražanja v denarni merski enoti omogoča oblikovati sliko o celotnem preteklem delovanju. Računovodski obračuni kot posledki računovodskega obračunavanja so med drugim podlaga za odločanje znotraj nadziranja in pripravljanja izvajanja kot odločevalnih področij nalog. Računovodski obračuni so namenjeni za zunanje in notranje potrebe. Več v članku.
 • Ključne besede:obračun, računovodstvo, zunanje potrebe, notranje potrebe
  Povzetek:V članku prikazujemo namen računovodskih obračunov za notranje in zunanje potrebe.
 • Ključne besede:letno poročilo, konsolidacija, uskupinjevanje
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove uskupinjevanja (konsolidacije) letnih poročil.
 • Ključne besede:letno poročilo, javna objava, revizija
  Povzetek:(...) Letna poročila in konsolidirana letna poročila je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Letno poročilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je treba zaradi javne objave predložiti AJPES-u v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih (...)
 • Ključne besede:računovodstvo, obračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo pravila hrambe računovodskih obračunov.
 • Ključne besede:mesto odgovornosti
  Povzetek:V članku opredeljujemo mesta odgovornosti.
 • Ključne besede:stroškovni nosilec
  Povzetek:Stroškovni nosilec je poslovni učinek, zaradi katerega so nastali stroški (...)
 • Ključne besede:poslovni izid, finančni izid, izid iz poslovanja, izid iz financiranja, izid iz naložbenja, čisti poslovni izid, dohodek, izid iz rednega delovanja, poslovni izid iz celotnega poslovanja, prihodki, odhodki, stroški
  Povzetek:V članku prikazujemo različne vrste poslovnega in finančnega izida ter metode njihovega izračuna.
 • Ključne besede:bilanca, kategorije, merjenje
  Povzetek:V članku prikazujemo temeljna pravila merjenja bilančnih kategorij.
 • Ključne besede:letno poročilo, priloga, izkazi, razkritja
  Povzetek:V članku prikazujemo razkritja v letnem poročilu.
 • Ključne besede:poslovno poročilo
  Povzetek:V prispevku prikazujemo ključne sestavine poslovnega poročila.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor, izvajalci
  Povzetek:V članku opredeljujemo izvajalce računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor
  Povzetek:V članku opredeljujemo vrste računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:popis, inventura, sredstva, dolgovi
  Povzetek:V članku opredeljujemo posis sredstev in dolgov.
 • Ključne besede:nadzor, računovodstvo, podatki
  Povzetek:V članku opredeljujemo računovodsko nadziranje podatkov.
 • Ključne besede:nadzor, notranje nadziranje, načela, neodvisnost in gospodarnost,  strokovnost računovodje, ločenost evidence od izvajanja poslov strokovnosti računovodje, usklajenost stanja po knjigah in dejanskega stanja, ažurnost evidenc, kontroliranje izvajanja poslov, razdelitev odgovornosti, resničnost
  Povzetek:V članku prikazujemo načela notranjega nadziranja.
 • Ključne besede:nadzor, nadziranje
  Povzetek:V članku opredeljujemo nadziranje in njegove vsebine.
 • Ključne besede:revizija, notranja revizija, zunanja revizija
  Povzetek:Revidiranje je ena od oblik nadzora. V osnovi se deli na notranje in zunanje revidiranje. Te vsebine obravnavamo v članku.
 • Ključne besede:revidiranje, zunanja revizija
  Povzetek:V članku opredeljujemo zunanjo revizijo.
 • Ključne besede:notranja revizija
  Povzetek:V članku prikazujemo notranje revidiranje, opredelitev pojma in osnovne vsebine.
 • Ključne besede:računovodstvo, nadzor, revizija, notranji računovodski nadzor, kontroliranje podatkov, popis sredstev in dolgov
  Povzetek:V članku opredeljujemo računovodski nadzor in posamezne vrste računovodskega nadzora.
 • Ključne besede:poslovni načrt, sestavine, metodologija
  Povzetek:V članku obravnavamo: Vsebina poslovnega načrta; Povzetek; Tržne raziskave in analiza; Ekonomika poslovanja podjetja; Načrt trženja; Razvoj tehnologije in proizvodov; Načrt izdelave in proizvodnje; Menedžerski tim, organizacija, kadri; Storitve (storitve okolja, finančne storitve, kratkoročne in dolgoročne storitve); Pravni okvir, notranja organiziranost; Terminski načrt izvedbe; Kritična tveganja in problemi; Finančni načrt; Predlagana ponudba podjetja investitorjem; Preglednice in finančni prikazi; Obličnost poslovnega načrta.
 • Ključne besede:načrtovanje, letni načrt
  Povzetek:Vprašanje: Kaj je letni načrt? Odgovor: Letni načrt denarnih tokov je zelo pomemben. Usklajen mora biti z mesečnim in dolgoročnim. Njegove postavke so vezane na računovodske vsebine letnih poslovnih poročil. Namesto stroškov, odhodkov in prihodkov pa obravnava posamezne vrste prejemkov in izdatkov.
 • Ključne besede:načrtovanje, dolgoročno
  Povzetek:Časovna dimenzija finančnega načrtovanja zajema tudi dolgoročne finančne načrte. Po svoji strukturi je ta plan podoben letnemu načrtu. Razlika je le v obdobjih (leta namesto mesecev).
 • Ključne besede:izkaz denarnih tokov, predračun, načrtovanje
  Povzetek:V članku prikazujemo predračunski izkaz denarnih tokov.
 • Ključne besede:IPI, izkaz poslovenga izida, predračun
  Povzetek:V članku prikazujemo predračunski izkaz poslovnega izida.
 • Ključne besede:bilanca stanja, načrtovanje, predračun
  Povzetek:V članku prikazujemo predračunsko bilanco stanja.
 • Ključne besede:računovodski izkazi, predračun
  Povzetek:Prikazujemo uvodni del članka. Poslovno načrtovanje je zelo obsežno. Izredno pomembna je usklajenost metodike načrtovanja in spremljanja njegovega uresničevanja. Rešitev problema je v prilagoditvi metodike načrtovanja z metodiko spremljanja njegovega uresničevanja. To pomeni, da tudi pri načrtovanju spoštujemo računovodske standarde. Avtor poslovnega načrta mora poznati v tem predmetu obravnavana znanja - računovodska pravila. Ta naj upošteva pri sestavi poslovnega načrta. Na ta način se: zmanjšuje možnost tehničnih napak, vzpostavlja večja preglednost (...)
 • Ključne besede:načrtovanje, dolgoročno
  Povzetek:V članku opredeljujemo dolgoročno načrtovanje.
 • Ključne besede:načrtovanje, kratkoročno
  Povzetek:V članku opredelimo kratkoročno načrtovanje.
 • Ključne besede:računovodstvo, predračunavanje
  Povzetek:Opredeljujemo pojem računovodskega predračunavanja.
 • Ključne besede:odmiki
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove značilnosti odmikov.
 • Ključne besede:računovodski kazalci
  Povzetek:V članku prikazujemo osnove, pojme povezane z računovodskimi kazalci.
 • Ključne besede:računovodski kazalniki, predračun, obračun
  Povzetek:Računovodski kazalniki se izračunavajo kot predračunski in kot obračunski kazalniki, zato jih je mogoče primerjati. Podjetje izbere za svoje notranje potrebe smeri primerjanja, za zunanje potrebe pa je takšno primerjanje obvezno le, če ga zahteva standard za zunanje poročanje. Različne računovodske kazalnike za isto leto je mogoče povezovati (...)
 • Ključne besede:merjenje uspešnosti naložb, metoda odplačilne dobe, metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb, metoda sedanje vrednosti, metoda interne stopnje donosnosti, metoda interne stopnje prihranka, metoda družbenih stroškov in koristi, metoda neto sedanje vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov, sedanja vrednost
  Povzetek:

  V članku obravnavamo orodja za merjenje uspešnosti naložb (metoda odplačilne dobe, metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb, metoda sedanje vrednosti, metoda interne stopnje donosnosti, metoda interne stopnje prihranka in metoda družbenih stroškov in koristi, metoda neto sedanje vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov (sedanja vrednost).  

 • Ključne besede:analiza, točka preloma
  Povzetek:V članku je obravnavana točka preloma.
 • Ključne besede:vzvod, lavarage, giring, poslovni, finančni, celotni
  Povzetek:V članku obravnavamo pojem vzvodov (poslovni, finančni in celotni vzvod).
 • Ključne besede:SRS 39, računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 39 2006 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih. SRS 2016  
 • Ključne besede:SRS 38, računovodske rešitve v vzajemnih skladih
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 38 2006 - računovodske rešitve v vzajemnih skladih IN VSE SRS 2016.  
 • Ključne besede:SRS 37, računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 37 2006 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji IN VSE SRS 2016.
 • Ključne besede:SRS 36, računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega prava
  Povzetek:V članku prikazujemo  SRS 36 2006 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega prava IN VSE SRS 2016 PSR 2016 IN KONTNI NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 34, računovodske rešitve v zadrugah
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 34 2008 - računovodske rešitve v zadrugah, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 33 , računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah in POJASNILO 1 K SLOVENSKEMU RAČUNOVODSKEMU STANDARDU 33 (2007) − POKRIVANJE AMORTIZACIJSKIH STROŠKOV.
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 33 2007 - računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 30, računovodsko informiranje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 30 2006 - Računovodsko informiranje, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 29, računovodsko proučevanje, računovodsko analiziranje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 29 2006 - računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje), VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 28, računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 28 2006 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 27, oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 27 2010 - oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 26, oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 26 2006 - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 25, oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 25 2006 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, bilanca stanja, SRS 24
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 23, računovodsko obračunavanje, računovodski obračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 23 2006 -  Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 22, vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah, poslovne knjige
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 22 - Poslovne knjige in pojasnilo 1 – Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 21, knjigovodske listine
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 21 - Knjigovodske listine, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 35, računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb, pokrivanje amortizacijskih stroškov
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 35 2006 - Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb in pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 33 (2007) − Pokrivanje amortizacijskih stroškov, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 20, računovodsko predračunavanje, računovodski predračuni
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 20 2006 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 19, vrste poslovnega izida, vrste denarnega izida, pripoznavanje terjatev za odloženi davek, pripoznavanje obveznosti za odloženi davek
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 19 2006 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida in pojasnilo Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 18, prihodki
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 18 2006 - Prihodki, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:odhodki, SRS 17
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 17 - Odhodki, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 16, stroški, vrste, mesta, nosilci
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 15, stroški dela, stroški povračil zaposlencem
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 15 - stroški dela in stroški povračil zaposlencem, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 14, stroški materiala in storitev
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 14 2006 - Stroški materiala in storitev, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 13,  stroški amortizacije
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 13 -  Stroški amortizacije, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 12, kratkoročne časovne razmejitve
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 11, kratkoročni dolgovi
  Povzetek:V članku prikazujemo SRS 11 - Kratkoročni dolgovi, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 10, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
  Povzetek:V članku prikazujemo: SRS 10 2006 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE; Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) - (Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007) REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE. VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.  
 • Ključne besede:SRS 9, dolgoročni dolgovi
  Povzetek:Prikazujemo tekst SRS 9 - Dolgoročni dolgovi, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 8, kapital
  Povzetek:Prikazan je SRS 8 - Kapital, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 7, denarna sredstva
  Povzetek:Prikazan je SRS 7 2006 denarna sredstva, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 6, naložbene nepremičnine
  Povzetek:SRS 6 - naložbene nepremičnine, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 5, terjatve, vstopni DDV
  Povzetek:Prikazan je SRS 5 - Terjatve in pojasnilo o obravnavi terjatev za vstopni DDV, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 4, zaloge
  Povzetek:Prikazan je SRS 4 - Zaloge, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS 3, finančne naložbe
  Povzetek:Prikazan je SRS 3 - Finančne naložbe in pojasnilo k njemu, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS2, neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
  Povzetek:Prikazan je tekst SRS 2 - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:SRS-1, opredmetena osnovna sredstva, pojasnila SRS-1
  Povzetek:Prikazan je SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva in pojasnila k njemu, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
 • Ključne besede:delovna razmerja, stroški dela, regres, vprašanja, odgovori, mnenja
  Povzetek:1. Po ZDR pripadajo delavcu najmanj štirje tedni letnega dopusta. Kaj to pomeni glede na določbe kolektivne pogodbe? 2. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 3. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 4. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka? 5. Delavka je bila celo koledarsko leto odsotna z dela, najprej zaradi bolniške, ki se je nadaljevala v porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Ali ji pripada dopust za to koledarsko leto? 6. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta februarja. Na kakšen način bo lahko izrabila letni dopust, ki ga bo prenesla iz prejšnjega leta? 7. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta septembra. Kako je z izrabo njenega letnega dopusta? 8. Ali je delodajalec dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta delavki, ki pred nastopom porodniške prekine bolniško? 9. Strokovna delavka v šoli nastopi porodniški dopust v začetku leta, pred nastopom zimskih počitnic.  Koliko dni letnega dopusta iz tekočega leta lahko koristi? 10. Strokovna delavka nastopi porodniški dopust pred nastopom poletnih počitnic. Kako je z izrabo letnega dopusta v tem primeru? 11. Delavec je bil od junija do oktobra na bolniški. Kdaj lahko izkoristi preostanek dopusta za tekoče leto? 12. Delavka ima otroka, ki bo v mesecu oktobru star 15 let, ali ji v letošnjem letu pripada en dan dodatnega dopusta? 13. Novembra 2012 bo delavec dopolni 20 let delovne dobe. Ali mu že v tem letu pripada letni dopust po 1. točki 47. člena KPVIZ ? 14. Koliko dni letnega dopusta pripada delavki, ki skrbi za 8-letno hčerko s hudo telesno prizadetostjo? 15. Kako se odmerijo dodatni dnevi letnega dopusta invalidom? 16. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 17.  Z delavcem, ki se zaposluje na novo je bila s 1. septembrom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, koliko dopusta mu pripada? 18. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. januarja do 30. junija, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 19. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. septembra pa do 31. avgust, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 20. Kako je z izrabo sorazmernega letnega dopusta pri prehodu k drugemu delodajalcu? 21. Kako je z izrabo letnega dopusta, ko se delavec upokoji ? 22. V primeru, ko se delavec upokoji po 1. juliju pa mu pripada celotni letni dopust in ima pravico do izrabe celotnega letnega dopusta. 23. Delavec sklene delovno razmerje v prvi polovici koledarskega leta (pred tem ni bil zaposlen). Kdaj mu je delodajalec zavezan izplačati regres? 24. Delavec sklene med koledarskim letom pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kolikšen del dopusta mu je zavezan zagotoviti prvi in kolikšen del drugi delodajalec? 25. Kolikšen del regresa mu pripada pri prvem, kolikšen del pri drugem delodajalcu, kdaj mu je dolžan izplačati regres prvi in kdaj drugi delodajalec? 26. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta po tretji alineji tretje točke 47. člena KPVIZ tudi strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v rednih šolah? 27. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta tudi mobilnim pedagogom, ki z otroci s posebnimi potrebami delajo na rednih šolah? 28. Kolikšen je minimalni letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1)? 29. Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta? Kako je s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta? 30. Na kakšen način delodajalec delavca seznani z odmero letnega dopusta? 31. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 32. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ko delavec zaradi navedenih primerov odsotnosti letnega dopusta ni mogel izrabiti do konca tekočega koledarskega leta in tudi ne do 30. junija naslednjega leta? 33. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 34. Kako je s pravico do regresa za letni dopust po ZDR? 35. Kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa delavcu, ki sklene delovno razmerje tekom koledarskega leta? 36. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Kolikšen del regresa za letni dopust mu je dolžan izplačati delodajalec? 37. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 38. Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust 39. Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo? 40. Mnenje 1000-550/2012/2 direktorata za javni sektor iz leta 2012
 • Ključne besede:SRS, 04 SRS uvod, SRS 1 2006, SRS 2 2006, SRS 3 2006, SRS 4 2006, SRS 5 2006, SRS 6 2006, SRS 7 2006, SRS 8 2006, SRS 9 2006, SRS 10 2006, SRS 11 2006, SRS 12 2006, SRS 13 2006, SRS 14 2006, SRS 15 2006, SRS 16 2006, SRS 17 2006, SRS 18 2006, SRS 19 2006, SRS 20 2006, SRS 21 2012, SRS 22 2012, SRS 23 2006, SRS 24 2006, SRS 25 2006, SRS 26 2006, SRS 27 2010, SRS 28 2006, SRS 29 2006, SRS 30 2006, SRS 33 2007, SRS 34 2008, SRS 35 2006, SRS 36 2006, SRS 37 2006, SRS 38 2006, SRS 39 2006, SRS 40 2012, SRS 2016, PSR 2016, KONTNI OKVIR, KONTNI NAČRT
  Povzetek:Prikazujemo: SRS 2006 aktualni tekst Slovenskih računovodskih standardov (SRS 1016) PSR 2016 KONTNI OKVIR KONTNI NAČRT
 • Ključne besede:regres za prehrano, javni sektor
  Povzetek:Prikazana je višina regresa za prehrano, ki pripada delavcem v javnem sektorju.
 • Ključne besede:poslovanje, rezultat poslovanja, izid
  Povzetek:V člannku na enostaven način, s primerom, pojasnjujemo vsebino rezultata poslovanja. Izpostavljamo poznavanje mest odgovornosti, stroškovnih, odhodkovnih mest in stroškovnih nosilcev
 • Ključne besede:kontroling, informacijska dejavnost podjetja, odločevalno naravnano računovodstvo, odločevalno naravnana celovita informacijska dejavnost
  Povzetek:V članku obravnavamo kontroling. Ključni poudarki so: pojem, zgodovinski razvoj, dejavnost kontrolinga kot funkcije, vpliv kontrolinga na delovanje podjetja, kontroling - odločevalno naravnano računovodstvo, kontroling - odločevalno naravnana celovita  informacijska dejavnost, uresničitev informacijske dejavnosti kontrolinga.  
 • Ključne besede:računovodstvo
  Povzetek:Računovodstvo je nujna sestavina poslovanja. O njegovi vlogi in pomenu razpravljamo v članku.
 • Ključne besede:poslovne knjige
  Povzetek:V prispevku prikazujemo poslovne knjige. Prispevek je razdeljen na: Uvod v poslovne knjige; Vrste in način vodenja poslovnih knjig (dnevnik, glavna knjiga druge poslovne knjige); Metode vpisovanja podatkov, odpiranje in zaključevanje poslovnih knjig; Hramba poslovnih knjig.
 • Ključne besede:knjigovodske listine
  Povzetek:V članku opredeljujemo knjigovoske listine. Obravnavamo najrazličnejše vrste listin, ki nastajajo pri poslovanju, njihovo gibanje, kontroliranje, hrambo, in tako naprej.  
 • Ključne besede:razred, skupina, konto, analitika, šifra konta, kontni okvir, kontni načrt
  Povzetek:Gospodarske kategorije, ki se spremljajo v finančnem in stroškovnem računovodstvu, se urejajo po kontih. Kontni načrt se lahko nanaša na glavno knjigo ali pomožno poslovno knjigo, uporablja pa se ne samo pri knjigovodenju, temveč tudi pri računovodskem predračunavanju, računovodskem nadziranju in računovodskem proučevanju. V članku prikazujemo Kontni okvir in kontni načrt za različne uporabnike.  
 • Ključne besede:kvaliteta prikazanega stanja, konto
  Povzetek:Vrste kontov glede na kvaliteto prikazanega stanja prikazujemo v tem članku.
 • Ključne besede:konto, vrste kontov,sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj
  Povzetek:V članku prikazujemo delitev kontov glede na sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj.
 • Ključne besede:vrste kontov, bilanca stanja
  Povzetek:Poznamo številne vrste in delitve kontov. V članku prikazujemo delitev glede na vlogo v bilanci stanja.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, pripoznavanje, povračila zaposlencem
  Povzetek:Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge temelje za obračun plač v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev. Izplačila, ki se pojavljajo znotraj poslovnega leta (...) Več v članku.
 • Ključne besede:stroški, stroški dela, plače, začetno merjenje
  Povzetek:Stroški dela in stroški povračil zaposlencem se obračunavajo skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo, splošnim aktom poslovnega subjekta ali pogodbo o zaposlitvi. Poslovni subjekt mora za tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na temeljih zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta poslovnega subjekta ali pogodbe o zaposlitvi, poslovni subjekt pa takemu izplačilu nasprotuje, oblikovati rezervacije, če so izpolnjeni pogoji o oblikovanju rezervacij. Obračunanim stroškom dela ustrezajo (...) Več v članku.
 • Ključne besede:stroški, delo, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov plač je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Praviloma se opravi pri sestavljanju letnih računovodskih izkazov. Pojavi se izključno kot prevrednotenje (...) Več v prispevku.
 • Ključne besede:obresti, neto obresti, stroški izposojanja
  Povzetek:Pri obravnavi pojma stroški izposojanja razpravljamo o obrestih in neto obrestih. Bralcu priporočamo, da si prebere tudi ostale prispevke v področju Obresti.
 • Ključne besede:konto, tabelarna oblika konta, ameriški žurnal
  Povzetek:Pri tabelarni obliki konta obravnavamo kombinacijo dnevnika in knjigovodskega konta. Poznan je pod nazivom ameriški žurnal.
 • Ključne besede:konto, konto v obliki črke T
  Povzetek:Ta oblika konta se uporablja predvsem za skiciranje zapletenih evidentiranj poslovnih dogodkov. Pogosta je tudi njegova šolska uporaba. V bistvu predstavlja stolpič vsote v breme (B) in stolpič vsote v dobro (D).
 • Ključne besede:konto, kontne teorije, knjigovodstvo, dinamične teorije, statične teorije
  Povzetek:Za lažje razumevanje knjigovodskega računa (konto) prikazujemo ključne kontne teorije. Kontnih teorij je več vrst. Obravnavamo samo najpomembnejše.  
 • Ključne besede:knjigovodstvo, knjigovodski račun, konto, knjigovodski tok
  Povzetek:Knjigovodstvo je celovit in zaokrožen sistem poslovnih evidenc. Ta njegova kvaliteta se kaže v tem, da se posamezne knjigovodske aktivnosti izvajajo v okviru celovitega procesa, ki ga označujemo kot knjigovodski tok. Vzgled knjigovodskega toka prikazujemo na primeru oblikovanja nove organizacije. Najprej je treba odpreti poslovne knjige. Med njimi tudi knjigovodske evidence, v katerih se bodo knjižili poslovni dogodki, ki bodo vplivali na sredstva in njihove vire ter oblikovali prihodke oziroma odhodke. Na koncu leta se sestavijo računovodski izkazi. Pred sestavo računovodskih izkazov pa je treba opraviti letne popise sredstev in njihovih virov. Popisati pomeni, da se premoženje prešteje. Preštete postavke se vrednotijo skladno s sprejetimi računovodskimi politikami. Ugotovljena stanja se izkazujejo v bilanci stanja (začetni, otvoritveni in končni). Potem ko je bila sestavljena začetna bilanca stanja, se (...)
 • Ključne besede:knjigovodstvo, zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje, prikazovanje podatkov, poslovni procesi, stanja
  Povzetek:Knjigovodstvo je sestavina računovodstva. Obravnava preteklost in je s tem povezano z informacijskimi funkcijami, ki obravnavajo preteklost. Knjigovodstvo obravnava podatke o preteklosti. Podatke o preteklosti evidentira, zato lahko rečemo, da je tudi posebna vrsta evidentiranja poslovanja. Evidentiranje poslovanja zajema (...)
 • Ključne besede:stroški, zaloge, odhodki, proizvodno orientirani stroški, obdobno orientirani stroški
  Povzetek:Vsebina odhodkov iz poslovanja so stroški, ki so potrebni za proizvodnjo prodanih učinkov (stroški za učinke na zalogi še niso odhodek, so zaloga učinkov). Poenostavljeno lahko rečemo, da so odhodki prodani stroški. To pa ni vedno tako. Računovodstvo pozna različne (...)
 • Ključne besede:poročilo, uskupinjevanje, konsolidacija, kapital
  Povzetek:V skupinskih računovodskih izkazih poslovni subjekt prikaže deleže drugih strank v kapitalu in dobičku svojih odvisnih podjetij. Pri razvrščanju finančnega instrumenta (ali njegove sestavine) v skupinskih računovodskih izkazih upošteva poslovni subjekt vse pogoje in okoliščine, ki so dogovorjeni med člani skupine in imetniki instrumentov (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, pojmi
  Povzetek:Amortizacija je znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo sredstvo in je tedanji strošek. Amortizacijska osnova je pri enakomernem časovnem amortiziranju enaka amortizirljivemu znesku, pri padajočem časovnem amortiziranju pa je lahko enaka vsakokratni knjigovodski vrednosti (...)
 • Ključne besede:doba koristnosti, amortizacija, neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva
  Povzetek:(...) določenega obsega prihodnjih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Zato je doba koristnosti sredstva lahko krajša od dobe gospodarne uporabe. Ocena dobe koristnosti sredstva je odvisna od presoje na podlagi izkušenj, ki jih ima poslovni subjekt s podobnimi sredstvi. Prihodnje gospodarske koristi, utelešene v posameznem sredstvu, porabi poslovni subjekt predvsem v okviru njegove uporabe. Toda drugi dejavniki, kot so tehnična ali trgovalna zastarelost, fizično obrabljanje in fizično staranje, tudi kadar se sredstvo ne uporablja, pogosto (...)
 • Ključne besede:neopredmetena sredstva, amortizacija, preostala vrednost
  Povzetek:Med trajanjem neopredmetenega sredstva lahko postane očitno, da je ocena njegove dobe koristnosti neustrezna (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, metode, metoda enakomernega časovnega amortiziranja, metoda padajočega amortiziranja, metoda proizvedenih enot
  Povzetek:(...) metoda padajočega amortiziranja ali metoda proizvedenih enot. Izbrati je treba tisto metodo, ki najbolj ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe prihodnjih gospodarskih koristi od amortizirljivega sredstva. Metodo, ki se uporablja pri sredstvu, se izbere na podlagi pričakovanega vzorca uporabljanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi, ki jih omogoča sredstvo, in se dosledno uporablja iz obdobja v obdobje, razen če se spremeni pričakovani vzorec (...)
 • Ključne besede:ločljivost zemljišč od zgradb, stroški, amortizacija, pripoznavanje
  Povzetek:(...) Zgradbe imajo omejeno dobo koristnosti in so zato amortizirljiva sredstva. Povečanje vrednosti zemljišča, na katerem stoji zgradba, ne vpliva na določitev amortizirljivega zneska zgradbe. Če so v nabavno vrednost zemljišča všteti stroški demontaže, odstranitve in obnove mesta, se stroškovni del sredstva amortizira (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov amortizacije je sprememba njihove knjigovodske vrednosti (...)
 • Ključne besede:strošek, amortizacija, amortizirljiv znesek
  Povzetek:Amortizirljivi znesek je vrednost sredstva ali drug znesek namesto vrednosti, zmanjšan za preostalo vrednost (...)
 • Ključne besede:stroški, predmet amortiziranja, amortizacija
  Povzetek:(...) se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu, razen če je vštet v knjigovodsko vrednost kakega drugega sredstva (npr. v vrednost učinka). Poslovni subjekt razporedi prvotno pripoznani znesek za opredmeteno osnovno sredstvo po njegovih pomembnejših delih in posebej amortizira vsak tak del. Včasih je lahko ustrezno posebej amortizirati trup letala in njegove motorje, in sicer ne glede na to, ali je letalo v lasti poslovnega (...)
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, posebnosti
  Povzetek:Pri obravnavi amortizacije moramo vedeti tudi, da se stroški amortizacije lahko zadržujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in proizvodov, preden se pojavijo med poslovnimi odhodki in vplivajo na poslovni izid posameznega obračunskega obdobja. Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami (...)
 • Ključne besede:delovna sredstva, strošek, amortizacija, pojem
  Povzetek:Delovna sredstva se praviloma uporabljajo v več poslovnih obdobjih (letih). V obdobju rabe se morajo nadomestiti s prodajo učinkov. Obdobno uporabo spremlja potrošek, ki izraža fizično porabo delovnega sredstva. Ko ga ovrednotimo, dobimo obdobni (npr. letni) strošek amortizacije. Ta strošek zmanjšuje nabavno vrednost delovnega sredstva. Zgled: Zamislimo si, da smo kupili stroj. Njegova nabavna vrednost je 1.000 DE. Ocenili smo, da ga bomo uporabljali 5 let. Letni strošek, ki je povezan z uporabo delovnega sredstva (...)
 • Ključne besede:stroški, material, storitve, merjenje
  Povzetek:(...) Če se uporabljajo stalne cene materiala, se pri porabi obračuna ustrezni del odmikov, stroški pa se izkazujejo v zneskih, ustreznih izbrani metodi. Uporabljeno metodo je treba pojasniti. Stroški materiala, ki niso v zalogah Stroški materiala, ki se pred uporabo ne zadržujejo v zalogah, se praviloma izkazujejo v dejanskih zneskih ob nabavi takšnega materiala. To velja tudi (...)
 • Ključne besede:stroški, material, storitve, prevrednotenje
  Povzetek:Prevrednotenje stroškov materiala in storitev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti po njihovem začetnem zajetju. Opravi (...)
 • Ključne besede:stroški, pripoznava, dane obresti, nepotrebni stroški, stroški razvijanja, stroški najemnin, stroški po pogodbah o gradbenih delih, stroški v nedokončanih proizvodih, stroški v proizvodih
  Povzetek:Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. Kot stroški materiala se štejejo tudi tisti, ki izhajajo iz prevrednotenja stroškov materiala, ne pa tudi izguba (...)
 • Ključne besede:zamudne obresti, zakonske zamudne obresti
  Povzetek:Prikazani pripomoček pomaga pri izračunu zamudnih obresti.
 • Ključne besede:
  Povzetek:SRS so objavljeni na spletnih straneh Slovenskega inštituta za računovodstvo.
 • Ključne besede:MSRP, MRS
  Povzetek:Prikazujemo MSRP-je in vsebine, ki so z njimi povezane.
 • Ključne besede:dobiček, vrste dobička, EBT, EBIT, E, EBITDA, EBITDAR
  Povzetek:V podjetjih oblikujemo najrazličnejše odločitve. Pri tem uporabljamo tudi pojme dobička. Poznati moramo vrste dobička. Prikazujemo jih v sestavku.
 • Ključne besede:zaloge, obračanje, optimiranje
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri izračunu koeficienta obračanja zalog in njihovem optimiranju.
 • Ključne besede:terjatve, optimiranje, obračanje
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri izračunu obračanja terjatev in omogoča izračun prihranka, ki je posledica optimiranja obsega terjatev.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Pripomoček pomaga pri oblikovanju preprostega načrta denarnih tokov.
 • Ključne besede:
  Povzetek:Orodje vam pomaga pri temeljnih obrestnih izračunih.
 • Ključne besede:stroški, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, amortizacija
  Povzetek:Prikazane so nekatere posebnosti amortiziranja.
 • Ključne besede:stroški, amortizacija, razkrivanje
  Povzetek:Razkritja ureja Zakon o gospodarskih družbah in računovodski standardi. Pri stroških amortizacije se razkriva (...)
 • Ključne besede:stroški, kalkulacija stroškov, predračunska kalkulacija stroškov, obračunska kalkulacija stroškov
  Povzetek:Za potrebe nekaterih poslovnih odločitev se kot posebna sestavina v kalkulacijah upoštevajo tudi okoliščinski (oportunitetni) ali drugi (...)
 • Ključne besede:prevrednotenje, stroški, stroškovni nosilci, stroškovna mesta, oslabitev, prevrednotovalni poslovni odhodki, stroški v poslovnih razvidih
  Povzetek:Med stroški v poslovnih razvidih se ne pojavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z oslabitvijo opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, zalog in terjatev. Če bi se - podobno kot obresti - zaradi popolnejšega izračuna vštevali mednje, bi se lahko na podlagi ocenjenega zneska obravnavali kot posredni proizvajalni stroški (...)
 • Ključne besede:stroškovna mesta, stroškovni nosilci, stroškovne metode
  Povzetek:Razkrivajo se samo metode, po katerih so ugotovljeni stroški, ki so podlaga tako za vrednotenje zalog proizvodov in nedokončane (...)
 • Ključne besede:stroški, pomembni stroški, nepomembni stroški, diferenčni stroški, potopni stroški, neizogibni stroški, sunk cost
  Povzetek:Delitev je pomembna v procesu oblikovanja poslovnih določitev. Pomembnost oziroma nepomembnost se presoja s stališča vpliva stroška na poslovno odločitev. Pomembni stroški so stroški, ki vplivajo na sprejem (...)
 • Ključne besede:stroški, neposredni stroški, direktni stroški, posredni stroški, indirektni stroški, splošni stroški, stroškovni objekt
  Povzetek:Poslovodje želijo informacije o stroških učinka (stroškovni objekt).  Posamezne stroške lahko pripišemo stroškovnemu objektu. Ti stroški so neposredni ali direktni stroški. Drugi pa pripadajo več stroškovnim objektom. Posameznemu stroškovnemu objektu se pripišejo (...)
 • Ključne besede:stroški, mejni stroški, celotni stroški, količina proizvedenega za eno enoto
  Povzetek:V računovodstvu in financah je mejni strošek sprememba celotnih stroškov, ki se pojavi, ko se količina proizvedenega spremeni za eno enoto. Nasploh so (...)
 • Ključne besede:stroški, varna točka, točka preloma, Margin of Safety, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški
  Povzetek:Varna točka (MS) je razlika med dejansko ali načrtovano prodajo in točko preloma. Kaže nam, kako globoko lahko pade prodaja, preden bomo poslovali z izgubo. Ta podatek je pomemben pri identifikaciji tveganja poslovanja z izgubo. Uporaben je predvsem pri novih poslovnih subjektih (...)
 • Ključne besede:analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes, stalni stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, spremenljivi stroški, celotni stroški, CVP
  Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje, da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem obsega dejavnosti. Med obojimi pa so še vse druge oblike stroškov (polspremenljivi, mešani itn.). Lastnosti stroškov pri različnih obsegih dejavnosti vplivajo na izid iz poslovanja. Zato je analiza vpliva spremembe obsega na dobiček koristna pri načrtovanju (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, vpliv obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes
  Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje in da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem (...)
 • Ključne besede:stroški, razčlenjevanje na vrste stroškov, stalni stroški, spremenljivi stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, celotni stroški, metode razčlenjevanja, metoda ocenjenega razmerja med stalnim oziroma spremenljivim delom ter celoto, metoda ocenjenih stopenj spremenljivosti stroškov, metoda izračunavanja koeficientov odzivljivosti, metoda računske interpolacije, metoda dodatnih stroškov, grafična metoda, metoda regresijskih enačb
  Povzetek:Razčlenjevanje stroškov na stalni in spremenljivi del je ključnega pomena pri načrtovanju stroškov. Na stalni in spremenljivi del je mogoče razčleniti stroške posameznih izvirnih vrst ali posameznih namenskih (funkcionalnih) skupin, na primer neposredne stroške, posredne proizvajalne stroške, posredne stroške splošnih služb in druge. Posamezna izvirna vrsta stroškov ali posamezna skupina namensko (funkcionalno) povezanih stroškov ima lahko izključno spremenljivo naravo, izključno stalno naravo ali pa, kar je najpogosteje, mešano naravo. Narava (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, high low metoda, celotni stroški
  Povzetek:Ta metoda je manj zapletena od regresijske analize. Kljub temu zagotavlja zadovoljivo oceno lastnosti stroška. To velja tako dolgo, dokler podatka o stroških za najnižjo in najvišjo količino izražata trend celotne populacije (...)
 • Ključne besede:prispevek za kritje, stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, contribution margin, izkaz prispevka za kritje, izračun prispevka za kritje, prispevek za kritje na enoto, stopnja prispevka za kritje
  Povzetek:Prispevek za kritje (Contribution Margin) je razlika med prodajno ceno (prihodki od prodaje) in spremenljivimi stroški (če gre za izdelke, so to spremenljivi stroški izdelka, če pa za celoto, pa spremenljivi stroški celote). Prispevek za kritje je (...)
 • Ključne besede:stroški, stalni stroški, spremenljivi stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, stopničasti stroški, obseg dejavnosti
  Povzetek:Če po vložku v zmogljivosti (do naslednje spremembe zmogljivosti) stroški niso občutljivi na povečanje obsega dejavnosti, govorimo o stalnih stopničastih stroških (Step-Fixed Cost). Če je stopničasto spreminjanje stroškov glede na obseg dejavnosti linearno (...)
 • Ključne besede:stroški, neposredni stroški, posredni stroški, indirektni stroški, direktni stroški, stroškovna mesta, stroškovni nosilci
  Povzetek:Stroški po namenskih (funkcionalnih) skupinah so lahko neposredni ali posredni stroški posameznih stroškovnih nosilcev. Upoštevanje finančnih stroškov pri takšnem ...
 • Ključne besede:stroškovni nosilec
  Povzetek:V članku opredeljujemo pojem stroškovni nosilec.
 • Ključne besede:davčno priznani odhodki, posojilo družbenika
  Povzetek:Določilo o presežku posojil (o t. i. tanki kapitalizaciji) davčno »kaznuje« družbe, ker njihovi družbeniki namesto kapitala družbi zagotovijo posojilo. Sorodne določbe poznajo tudi drugje v EU (resda je izvedba po državah različna). V Sloveniji so davčno priznane samo obresti, obračunane od štirikratnika vrednosti deleža družbenika. Vse obresti, obračunane od zneska danega posojila, ki presega štirikratnik deleža družbenika (izračun pojasnimo v nadaljevanju), davčno niso priznane v obračunu DDPO.
 • Ključne besede:stroški, pojmi, absolutno spremenljivi  stroški, variabilni stroški,  absolutno stalni, fiksni stroški, dodatni stroški zaradi povečanja dejavnosti, finančni stroški, inkrementalni stroški, diferenčni  (differential) stroški
  Povzetek:Inkrementalni stroški Stroški, od katerih je odvisen sprejem poslovne odločitve, so diferencialni (angl. differential costs) ali inkrementalni stroški (angl. incremental costs). Delijo se na eksplicitne in implicitne: eksplicitni inkrementalni stroški so vsi dodatni spremenljivi ali stalni stroški, ki jih povzroči opazovana odločitev; implicitni inkrementalni stroški so oportunitetni stroški, ki nastanejo zaradi uporabe proizvodnih dejavnikov s poslovno odločitvijo. V tem članku pa obravnavamo še številne druge pojme.
 • Ključne besede:stroški, vrste stroškov, funkcionalni stroški, proizvodni stroški, stroški nabave, stroški uprave, stroški prodaje, stroški razvoja, overhead stroški, temeljni stroški, sprotni stroški, idealni stroški, realni stroški, normalni stroški, inkrementalni stroški, standardni stroški, mejni stroški, marginalni stroški, potopni stroški, sunk costs, stroški po začetnem pripoznavanju, oportunitetni stroški, uresničeni stroški, dejanski stroški, Out-of-Pocket stroški, obdobno orientirani stroški, proizvodno orientirani stroški, izvirni stroški, izvedeni stroški
  Povzetek:V članku obravnavamo najrazličnejše vrste stroškov.
 • Ključne besede:poslovanje, prodaja, prihodki
  Povzetek:V članku so opredeljeni prihodki kot ekonomska kategorija.
 • Ključne besede:prihodki, prodaja proizvodov, opravljanje storitev, uporaba sredstev podjetja, obresti, licenčnine, dividende, prihodki od prodaje, poslovni prihodki, prevrednotovalni prihodki, finančni prihodki, redni prihodki, drugi prihodki
  Povzetek:V teoriji in praksi obstajajo številne delitve prihodkov, ki jih obravnavamo v članku.
 • Ključne besede:prihodki, plačilo, prejemeki, faktura, račun, terjatev, denarna sredstva, obveznosti
  Povzetek:Čas prihodka se samo izjemoma izenači s časom plačila. Običajno je plačilo izvedeno v nekem obdobju po nastanku prihodka, to je po izstavitvi računa. V obdobju od izstavitve računa do plačila ima poslovni subjekt terjatev do kupca. V redkih primerih pa plačilo prejmemo pred nastankom prihodka (predplačilo). V članku te teme obravnavamo obširneje.
 • Ključne besede:pridobitni načini, donacija, državna pomoč, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, odloženi prihodki
  Povzetek:Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne odložene prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo (...)
 • Ključne besede:merjenje, začetno merjenje, merjenje v času obvladovanja kategorije, izvirna vrednost, sedanja vrednost, dnevna vrednost, iztržljiva vrednost, poravnalna vrednost
  Povzetek:Glede na čas ločimo začetno merjenje in merjenje v času obvladovanja kategorije. V članku pišemo o značilnostih teh merjenj.
 • Ključne besede:slabitev, znamenja oslabitve sredstva, sredstvo
  Povzetek:Sredstvo (oziroma sredstva), ki sestavlja denar ustvarjajočo enoto, je oslabljeno, če njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost (vrednost, ki jo je mogoče dobiti za sredstvo na trgu ali nadomestiti s poslovanjem). Če obstaja kakšno znamenje možne izgube zaradi oslabitve, mora poslovni subjekt formalno oceniti nadomestljivo vrednost. Slabitev bremeni poslovni izid poslovnega subjekta (...)
 • Ključne besede:dobro ime, slabitve, oslabitev, poslovna združitev, denar ustvarjajoča enota
  Povzetek:Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, predstavlja plačilo, ki ga izvede prevzemnik v pričakovanju prihodnjih gospodarskih koristi od sredstev, ki jih ni mogoče posamično opredeliti in ločeno pripoznati. Dobro ime ne ustvarja denarnih tokov neodvisno od drugih sredstev ali skupin sredstev in pogosto prispeva k denarnim tokovom več denar ustvarjajočih enot. Dobrega imena včasih ni mogoče nepristransko razporediti na posamezne denar ustvarjajoče enote, ampak le na skupine denar ustvarjajočih enot. Zaradi tega so včasih na najnižji ravni v poslovnem subjektu, pri kateri se dobro ime spremlja za notranje namene odločanja ....
 • Ključne besede:časovne razmejitve, aktivne časovne razmejitve, pasivne časovne razmejitve, nove razmere
  Povzetek:V članku prikazujemo pravila prilagajanja časovnih razmejitev novim razmeram.
 • Ključne besede:obveznosti za odložene davke, diskontiranje, pobotanje
  Povzetek:V članku obravnavamo pravila diskontiranja in pobotanja obveznosti za odložene davke.
 • Ključne besede:dolgovi, upniki, sporazum
  Povzetek:Dolgovi se spreminjajo za znesek, o katerem obstaja sporazum z upniki. O spremebah govorimo v tem članku.
 • Ključne besede:izguba zaradi oslabitve, razveljavitev izgube zaradi oslabitve, sredstva, viri sredstev
  Povzetek:Poslovni subjekt ob vsakem poročanju oceni, ali obstaja kako znamenje, da v prejšnjih obdobjih pripoznane izgube zaradi oslabitve nekega sredstva morda ni več ali se je zmanjšala. Če je kakršno koli tako znamenje, mora poslovni subjekt oceniti nadomestljivo vrednost tega sredstva. V članku prikazujemo pravila merjenja, ki pri tem veljajo.
 • Ključne besede:amortizacija, slabitve, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, doba amortiziranja, metode amortiziranja, preostala vrednost,  poslovni proces
  Povzetek:V članku obravnavamo amortiziranje in slabitve opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Uvedeni so pojmi amortiziranje, amortizljivi znesek, amortizacijsko obdobje, metode amortiziranja, posebnosti amortiziranja neopredmetenih sredstev in slabitve.
 • Ključne besede:terjatve, terjatve iz poslovanja, terjatve iz financiranja, druge terjatve, terjatve do zaposlencev, terjatve do države
  Povzetek:V poslovanju nastajajo številne terjatve. V članku obravnavamo njihovo vlogo in pomen za poslovanje.
 • Ključne besede:zaloge, zaloge trgovskega blaga, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge materiala, zaloge surovin, zaloge storitev, obratna sredstva, kratkoročna sredstva, proizvodnja
  Povzetek:Poslovni subjekti vsebujejo številne vrste zalog. V sestavku opredeljujemo vsebino zalog.
 • Ključne besede:dolgoročni viri financiranja, kratkoročni viri financiranja, finančni viri financiranja, dobavitelji, različne obveznosti kot vir financiranja
  Povzetek:Upniški viri financiranja so eden od virov financiranja poslovanja. Obravnavamo jih v tem sestavku.
 • Ključne besede:kredit, posojilo, zaupanje, kreditna sposobnost, točka preloma, sodila
  Povzetek:Pri odobravanju kredita banka presoja kreditno (zaupanjsko) sposobnost kreditojemalca. Obravnavamo bančna sodila in strokovne podlage ocenjevanja kreditne sposobnosti.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:prihodnja vrednost, sedanja vrednost, obrestovanje, diskontna stopnja, neto denarni tok
  Povzetek:Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali čez eno leto? Odgovor je preprost: DANES. Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali 1.200 EUR čez leto dni? Odgovor ni preprost. Odvisen je od številnih dejavnikov, ki jih obravnavamo v sestavku. Spoznali boste izračunavanje prihodnjih in sedanjih vrednosti za eno ali več obdobij.
 • Ključne besede:EOM, efektivna obrestna mera, skupna efektivna obrestna mera
  Povzetek:Kolikšen je dejanski strošek finančnega vira? Odgovor ni preprost. Odvisen je od uporabljene obrestne mere, različnih vrst stroškov, načinov obrestovanja itn. V članku obravnavamo osnove.
 • Ključne besede:vrednost obveznice, sedanja vrednost, relativna vrednost obveznice,
  Povzetek:Obveznica je eden od virov financiranja. Poznati je treba njeno ceno. V sestavku prikazujemo osnovno izračunavanje vrednosti obveznice.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede:kapital
  Povzetek:V sestavku prikazujemo predstavljanje kapitala, sestavine kapitala.
 • Ključne besede:lastniški viri financiranja, upniški viri financiranja
  Povzetek:Za pridobitev prvin poslovnega procesa potrebujemo vire financiranja. V tem članku prikazujemo glavne vire financiranja prvin poslovnega procesa.
 • Ključne besede:predmeti dela, material, surovine
  Povzetek:Ena od prvin poslovnega procesa so predmeti dela. Ključni predstavniki predmetov dela so material in surovine.
 • Ključne besede:finančni instrumenti, druge oblike sredstev
  Povzetek:Prikazana je delitev na finančne instrumente in druge oblike sredstev.
 • Ključne besede:najeta sredstva, kupljena sredstva, sredstva ustvarjena v poslovnem procesu
  Povzetek:Osnovne delitve sredstev so delitve glede na ročnost in glede na lastnino. To pa niso vse možne delitve. Druge delitve prikazujemo v tem sestavku.
 • Ključne besede:računovodstvo, zavezanci za računovodstvo
  Povzetek:V članku prepoznavamo zavezance za računovodenje.