SRS 10 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE