POSLOVNI NAČRT

Poslovni načrt

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

V članku obravnavamo: Vsebina poslovnega načrta Povzetek Tržne raziskave in analiza Ekonomika poslovanja podjetja Načrt trženja Razvoj tehnologije in proizvodov Načrt izdelave in proizvodnje Menedžerski tim, organizacija, kadri Storitve (storitve okolja, finančne storitve, kratkoročne in dolgoročne storitve) Pravni okvir, notranja organiziranost Terminski načrt izvedbe Kritična tveganja in problemi Finančni načrt Predlagana ponudba podjetja investitorjem Preglednice in finančni prikazi Obličnost poslovnega načrta poslovni načrt

Predračunski izkaz denarnih tokov

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunski izkaz denarnih tokov Dr. Branko Mayr V praksi imamo veliko različic izdelave predračunskega izkaza denarnih tokov. Praviloma uporabljena shema odstopa od v računovodskih standardih opredeljenih shem. Uporabljena shema naj izraža vsebino načrtovanega poslovanja. Načrtovani prihodki Načrtovane prihodke podjetja razčlenjujejo na: Načrtovani prihodki od poslovanja Načrtovane prihodke od poslovanja sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v načrtovanem obračunskem obdobju, če je realno ocenjevati, da bodo plačane. Vsebina prihodkov je obravnavana v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. zato ne ponavljamo. S stališča poslovnega načrta je ključno načrtovanje poslovnih prihodkov. V bistvu govorimo o načrtovanju prodaje. Načrtovanje prodaje in trženja je pomembno, saj opredeljuje, kaj bodo delala druga notranja poslovna področja v podjetju. Iz povedanega izhaja, da so prihodki vsota vrednosti prodaj v nekem časovnem obdobju. Načrtujemo jih v okviru načrtovanja prodaje v tržnem delu poslovnega načrta. Načrt mora biti podroben in strukturiran po učinkih, trgih in kupcih. Načrtujemo za celotno obdobje načrtovanja. Pri tem za prvo leto po mesecih. Sestavljavec poslovnega načrta mora pri načrtovanju prihodkov poznati prodajne cene. Mala podjetja nimajo vpliva, ali pa je ta zelo majhen, nanje. Oblikujejo se na trgu. Poznati pa morajo lastne sposobnosti proizvajati v okviru danih prodajnih cen. Poznati morajo polno lastno ceno. Turk  pravi, da je treba k lastni ceni prišteti dobiček, da dobimo prodajno ceno. Prihodki se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšani za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Načrtovani prihodki od financiranja Načrtovani prihodki od financiranja se pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami (dobljene obresti, dividende in drugi deleži iz dobička ipd.). Načrtovani izredni prihodki Načrtovane izredne prihodke

Predračunski izkaz poslovnega izida

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunski izkaz poslovnega izida Dr. Branko Mayr   Predračunski izkaz poslovnega izida prikazuje pričakovane rezultate oziroma uspešnost naložbe. Ta podatek pa je eden ključnih pri odločanju o investiranju. Zato mora sestavljavec predračunskega izkaza poslovnega izida čim bolj realno oceniti vsako postavko in opredeliti tveganja pri doseganju pričakovanih rezultatov. Pomembno je, da v polni meri pojasni in dokumentira vsako predpostavko, ki jo napravi pri pripravi predračunov. Napoved izkaza poslovnega izida pa ni pomembna samo za investitorje. Njena vloga je tudi pri presoji uspešnosti proizvodnje in prodaje, saj odkriva pomembna razmerja med stroški in prihodki, pa tudi trende prodaje. Predračunski izkaz poslovnega izida se oblikuje na osnovi v slovenskih računovodskih standardih opredeljenega izkaza poslovnega izida. Predračunski izkaz poslovnega izida je pregled prihodkovnega izida kot razlika med prihodki in odhodki v načrtovanem obdobju (ni nujno, da se poslovno leto posameznega podjetja ujema z datumi začetka in konca koledarskega leta. Poslovno leto je prilagojeno poslovnemu predmetu podjetja) in pomeni povsod v državah s tržnim gospodarstvom pomemben računovodski izkaz uspešnosti. Je tudi temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v načrtovanem obdobju. V izkazu se posamezni prihodki in odhodki prikazujejo bolj ali manj analitično. Razčlenjenost je odvisna od velikosti podjetja. Izkaz oziroma bilanca poslovnega izida prikazuje kategorije v dveh stolpcih, pri čemer so v prvem podatki za načrtovano leto (obdobje) in v drugem podatki za enako predhodno obdobje. Sestavina izkaza so pojasnila posameznih postavk. Priporočljivo je, da poslovni načrt vsebuje mesečne napovedi izkaza poslovnega izida za prvo leto, nato pa po letih za pet let. Pri izračunavanju uspešnosti poslovanja načrtujemo poslovni izid. Pojmujemo ga kot razliko med načrtovanimi prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Ugotavljanje lahko načeloma temelji na ustvarjanju poslovnih učinkov, na podlagi: zaračunane prodaje ali plačane

Predračunska bilanca stanja

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

Predračunska bilanca stanja Dr. Branko Mayr   OBRAČUNSKA BILANCA STANJA PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA Letna obračunska bilanca stanja se sestavi po tem, ko so postavke v poslovnih knjigah usklajene z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev. Upoštevati je treba, da govorimo o delujočem podjetju, to je takšnem, ki bo v bližnji prihodnosti še vedno poslovalo. Predračunska bilanca stanja je združitev upravljavskih odločitev, izražena v načrtovanem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev. Sestavljena je praviloma v enaki obliki kot kasnejša obračunska bilanca stanja.   Oblika in vsebina predračunske bilance stanja je različna glede na velikost podjetja. Za bilanco stanja je značilna kontinuiteta evidentiranja poslovnih dogodkov, saj je bilanca stanja v nekem trenutku vsota začetne bilance stanja podjetja in vseh načrtovanih sprememb v sredstvih in njihovih virih. Predračunska bilanca stanja daje bistvene računovodske informacije za potrebe načrtovanja  obvladovanja ekonomskega položaja in rasti podjetja. Iz nje so razvidne informacije o: premoženjskem stanju podjetja (obseg in sestava tega premoženja) in finančnem položaju podjetja (obseg in sestava virov sredstev, finančna skladnost premoženja in njegovih virov), financiranju podjetja (gibanje naložb in virov sredstev).