ZUNANJA REVIZIJA

Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

Categories: FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, NADZOR, STROKOVNE PODLAGE, ZUNANJA REVIZIJA|Tags: , , , , |

Mednarodni standardi revidiranja: 1. Slovar Razlagalni slovar   2. Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev   3. Mednarodni standardi revidiranja MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov MSR 230: Revizijska dokumentacija MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji MSR 260: Obveščanje pristojnih za upravljanje MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov MSR 315: Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb MSR 500: Revizijski dokazi MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke MSR 505: Zunanje potrditve MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja MSR 520: Analitični postopki MSR 530: Revizijsko vzorčenje MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji MSR 550: Povezane stranke MSR 560: Kasnejši dogodki MSR 570: Delujoče podjetje MSR 580: Pisne predstavitve MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov) MSR 610: Uporaba dela notranjih revizorjev Prenovljeni MSR 610 MSR 620: Uporaba dela revizorjevega veščaka MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah MSR 710: Primerjalne informacije MSR

Zunanje revidiranje

Categories: NADZOR, ZUNANJA REVIZIJA|Tags: , |

ZUNANJE REVIDIRANJE V članku so prikazane osnove zunanje revizije. Bralec, ki želi vedeti več o zunanji reviziji, naj prebere zakon o revidiranju in strokovna pravila revidiranja.   Nekatera pravila: IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja in obvladovanja kakovosti – 2009 1. Slovar Razlagalni slovar 2. Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev 3. Mednarodni standardi revidiranja MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov MSR 230: Revizijska dokumentacija MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji MSR 260: Obveščanje pristojnih za upravljanje MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov MSR 315: Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja Prenovljeni MSR 315 MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb MSR 500: Revizijski dokazi MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke MSR 505: Zunanje potrditve MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja MSR 520: Analitični postopki MSR 530: Revizijsko vzorčenje MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji MSR 550: Povezane stranke MSR 560: Kasnejši dogodki MSR 570: Delujoče podjetje MSR 580: Pisne predstavitve MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov) MSR 610: Uporaba dela notranjih revizorjev MSR 620: Uporaba

Pravila revizijske stroke

Categories: NADZOR, RAČUNOVODSTVO, ZUNANJA REVIZIJA|Tags: , , |

Na omenjenih straneh si lahko ogledate dokumente, ki so (večinoma) dostopni v elektronski obliki ter katerih vsebino morajo revizorji in pooblaščeni revizorji v skladu z zakonom o revidiranju upoštevati pri opravljanju revizij.   Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/2009) Spremembe Hierarhije pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 14/2013) Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2008 o zunanjem zagotavljanju kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki opravljajo revizije subjektov javnega interesa     Prva raven Zakon o revidiranju (Uradi list RS, 65/08) Avtentična razlaga določb zakona o revidiranju Predpisi državnih organov o revizorjevih poročilih in njihove avtentične razlage Statut Slovenskega inštituta za revizijo Mednarodni standardi revidiranja Povezava tudi prek spletne strani IFAC Kodeks etike za računovodske strokovnjake – 2012 Povezava tudi prek spletne strani IFAC Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev (Revizor 1/94) Temeljna revizijska načela (Revizor 1/94) • amandma (7. 2. 2006): • čistopis (7. 2. 2006): Druga raven a) Mednarodna obvestila za revizijsko prakso MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov b) Stališča in pojasnila revizijskega sveta Inštituta Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 18/2011) Stališče 2 – Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo (Uradni list RS, št. 5/07) Stališče 3 – Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 5/07) Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje