97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dobljena pri bankah, družbah in fizičnih osebah, ter dolgoročna posojila, dobljena na podlagi obveznic in menic, dolgoročni dolgovi iz finančnega najema ter druge dolgoročne finančne obveznosti. Posebej se izkazujejo dolgoročne finančne obveznosti pri bankah in družbah v državi in tujini. Iz dolgoročnih finančnih obveznosti se izključujejo zneski obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja, in se izkazujejo med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.