96 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo rezervacije za stroške reorganizacije podjetja, za pokrivanje
prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in/ali ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije, rezervacije za kočljive pogodbe, pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, za dana jamstva ter druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov. Posebej se izkazujejo prejete državne podpore, prejete donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.